Byla e2-590-1003/2016
Dėl žalos regreso tvarka atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant atsakovės UAB „Talša“ atstovui Ramūnui Jankauskui, nedalyvaujant ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“, trečiojo asmens UADBB „Jūsų patarėjas“ atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Talša“, trečiajam asmeniui UADBB „Jūsų patarėjas“, dėl žalos regreso tvarka atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Talša“ 381,58 Eur žalai regreso tvarka atlyginti, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad šalys 2014-07-18 sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS Nr. 01 9179673, kuria buvo apdrausta transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. Be to, 2014-11-07 šalys sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS Nr. 01 9302595, kuria buvo apdrausta transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2014 m. rugpjūčio 27 d. Prancūzijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu, sprogus transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) padangai ir transporto priemonei nuvažiavus į kelkraštį, buvo apgadinta 100 metrų žolės, stendo laikiklis. Eismo įvykio kaltininku pripažintas transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas. Ieškovė atlygino nukentėjusiajam asmeniui 691,70 Eur patirtą žalą. 2015 m. sausio 23 d. Nemenčinėje transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas sukėlė eismo įvykį ir apgadino transporto priemonę „F. G.“, valstybinis Nr. ( - ). Ieškovė atlygino nukentėjusiajam asmeniui 1216,21 Eur patirtą žalą. Atsakovė nepadėjo ieškovei aiškintis eismo įvykių, įvykusių Prancūzijoje bei Lietuvoje, Nemenčinėje, aplinkybių, neatsakė į pateiktus klausimus, todėl ieškovė įgijo regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę reikalauti iš atsakovės priteisti 20 proc. išmokėtų draudimo išmokų, t. y. 381,58 Eur.

3Ieškovės atstovas į teismo posėdžius neatvyko, bylą prašė nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant, prašė ieškinį tenkinti (59-60, 91, 111, 116 b. l.).

4Atsakovė UAB „Talša“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, jog atsakovė nepadėjo aiškintis eismo įvykių Prancūzijoje ir Lietuvoje aplinkybių, neatsakė į ieškovės pateiktus klausimus (47-48 b. l.).

5Atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad ieškovė neįrodė, jog dėl atsakovės kaltės ji patyrė žalą. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė gavo jos paklausimus, klausimynus, be to, neaišku, kodėl ieškovė prašo priteisti maksimalią 20 proc. žalą, mano, kad ieškovė nori pasipelnyti. Eismo įvykis, įvykęs Prancūzijoje, nėra sudėtingas, sprogus transporto priemonės padangai ji įvažiavo į atitvarą, taigi, pats įvykis vertintinas kaip nelaimingas atsitikimas, didelio tyrimo nereikalavo, įvykis visiškai aiškus, visas eismo įvykio aplinkybes išsiaiškino Prancūzijos pareigūnai ir papildomų aplinkybių, kreipiantis į atsakovę, aiškintis nebuvo būtinumo, dėl įvykio nebuvo prieštaravimų, nereikėjo skirti ekspertizių. Išvadoms surašyti nereikėjo vertimų, jie atlikti vėliau, teikiant ieškinį teismui. Dėl eismo įvykio, įvykusio Nemenčinėje, Lietuvoje, taip pat ginčo nebuvo, atsakovės transporto priemonė kliudė stovinčią transporto priemonę, transporto priemonių vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją, ginčo, abejonių dėl kaltumo nebuvo, eismo įvykio tyrimas nebuvo sudėtingas, o žalai atlyginti papildomo tyrimo nereikėjo. Ieškovei nebuvo jokio būtinumo siųsti klausimynus atsakovei, ieškovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė būtų pasunkinusi eismo įvykių tyrimą. Be to, apie įvykius ieškovė galėjo informuoti draudimo tarpininką trečiąjį asmenį, atstovavusį atsakovės interesus pagal įgaliojimą, tačiau to nepadarė. Mano, kad ieškovė elgiasi nesąžiningai, prašo ieškinį atmeti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Talša“ 20 proc. išmokėtų draudimo išmokų, t. y. 381,58 Eur, nurodydama, kad atsakovė nepadėjo ieškovei aiškintis eismo įvykių, įvykusių 2014-08-27 Prancūzijoje ir 2015-01-23 Nemenčinėje, Lietuvoje, aplinkybių, neatsakė į pateiktus klausimus, todėl ieškovė įgijo regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į dalį išmokėtų draudimo išmokų.

8Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (TPVCAPDĮ). Šio įstatymo tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos, funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (TPVCAPDĮ 1 str. 1 d.). Vienas transporto priemonių draudimo bruožų yra jo privalomumas. Tokiu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2010).

9TPVCAPDĮ 12 str. 1 d. 5 p. nustatyta, jog įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykių dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Minėto Įstatymo 22 str. 2 d. nustatyta, jog jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Lietuvos Respublik?s Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų „Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių“ 60.3 punktas nustato, jog atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo iki 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per Įstatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį. Šių taisyklių 63 punkte nustatyta, jog grąžinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes.

10Transporto valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemoje pirmiausia dalyvauja draudikas ir draudėjas, kurie sudaro privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Draudėjas, sudarydamas tokią sutartį, prisiima tam tikrus įsipareigojimus. Draudimo įmokos mokėjimu draudėjas taip pat įsipareigoja draudžiamojo įvykio atveju bendradarbiauti su draudiku, jį apie įvykį informuoti nustatytais terminais, teikti visą jam prieinamą ir draudikui reikalingą informaciją. Taigi draudikas nuo sutarties sudarymo momento žino, kad jis dalyvauja draudimo teisiniuose santykiuose, pagal kuriuos jis įgyja ne tik garantiją, kad jam sukėlus eismo įvykį jo padaryta žala bus atlyginta, bet ir pareigų, kurias jis taip pat įsipareigoja vykdyti pagal draudimo sutartį. Draudėjas nesirūpina, kaip ir kokiu būdu draudikas atlygins žalą už eismo įvykį, įvykusį ne toje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, arba tuo atveju, jei eismo įvykio metu jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje nukentėtų asmuo iš kitos ES valstybės narės; šios žalos administravimas ir atlyginimas yra draudiko pareiga. Tačiau tuo atveju, kai draudikas nustato, kad draudėjas nesilaikė savo pareigų pagal privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jis taip pat įgyja teisę reikalauti atlyginti žalą (grąžinti visą ar dalį draudimo išmokos) iš draudėjo.

11Dėl 2014-08-27 eismo įvykio aplinkybių

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2014-07-18 sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS Nr. 01 9179673 (5 b. l.), kuria buvo apdrausta atsakovės transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2014 m. rugpjūčio 27 d. Prancūzijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu, sprogus transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) priekinei dešiniai padangai, transporto priemonė nuvažiavo į dešinį kelkraštį ir apgadino 100 metrų žolės bei aukštos įtampos linijos stendo laikiklį. Eismo įvykio aplinkybių tyrimą, padarytos žalos, su eismo įvykiu turėtų išlaidų paskaičiavimą atliko įgaliotos Prancūzijos institucijos (6-17 b. l.). 2014 m. lapkričio 3 d. prašymu (96, 104-107 b. l.) ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl informacijos, susijusios su 2014-08-27 eismo įvykiu, pateikimo, kartu prašydama pateikti: transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) draudimo liudijimą AYAS Nr. 01 9179673; vairuotojo pažymėjimą; užpildyti pridedamą klausimyną; Kelių policijos pažymą arba eismo įvykio deklaraciją; transporto priemonės techninės apžiūros taloną; transporto priemonės registracijos liudijimą; priekabos duomenis (valstybinis numeris, draudimo kompanija). Iš teismui 2016-03-01 atsakovės pateikto prašymo (95 b. l.) matyti, kad 2014-11-03 ieškovės prašymą su klausimynu atsakovė gavo 2014-11-17. Pažymėtina, kad 2016-03-08 teismui pateiktame prašyme (99 b. l.) atsakovė su ieškiniu pilnai sutiko, pripažindama ieškinio reikalavimą pagrįstu. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove dėl 2014-08-27 eismo įvykio, visiškai ignoravo įstatyminę prievolę pranešti apie įvykį, nepadėjo ieškovei aiškintis eismo įvykio aplinkybių, neatsakė į oficialiai pateiktus raštus, neužpildė ieškovės siųsto klausimyno, todėl ieškovė, atlyginusi nukentėjusiajam asmeniui 691,70 Eur dėl eismo įvykio patirtą žalą, pagrįstai turi teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti iki 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Atsakovė, būdama krovininės transporto priemonės draudėja, turėjo organizuoti verslą ir veiklą taip, kad būtų užtikrintas įstatymų, įstatymų vykdymą nustatančių teisės aktų ir sutarčių tinkamas vykdymas. Taip pat turėjo numatyti, nustatyti, kaip, kokia tvarka ir kas pranešinės draudikui apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo drausta transporto priemonė, nes už atsakovę tai galėjo padaryti ir autoįvykio metu transporto priemonę valdęs atsakovės darbuotojas ir tai būtų tinkamas šios draudimo sutartimi nustatytos prievolės įvykdymas. Atsakovės veikla susijusi su transporto paslaugomis, krovinių vežimu keliais, įskaitant tarptautinį krovinių gabenimą. Taigi, atsakovei yra (turi būti) žinomi šios rūšies draudimo tikslas ir ypatumai, galimi teisiniai padariniai ir atsakomybė, jeigu nesilaikoma (pažeidžiamos) įstatymo ar konkrečios sutarties nuostatos.

13Įstatymas suteikia teisę draudikui, atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, įvertinus kitas reikšmingas aplinkybes, nustatyti grąžintinos išmokėtos sumos dydį nuo 0 iki 20 proc. Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, kad atsakovės vengimas bendradarbiauti lėmė tai, jog draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta vien tik pagal nukentėjusiojo asmens, suinteresuoto gauti draudimo išmoką, pateiktą informaciją, tačiau sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovės prašoma priteisti maksimali 20 proc. draudimo išmoka yra per didelė. Prancūzijoje įvykęs eismo įvykis nebuvo sudėtingas, jame dalyvavo tik viena transporto priemonė, įvykis visiškai aiškus, dėl eismo įvykio prieštaravimų nebuvo, nereikėjo skirti ekspertizių, padaryta turtinė žala nedidelė, eismo įvykio aplinkybių tyrimą, padarytos žalos, su eismo įvykiu turėtų išlaidų paskaičiavimą atliko įgaliotos Prancūzijos institucijos. Ieškovė nepateikė į bylą konkrečių įrodymų, paskaičiavimų, patvirtinančių, kad dėl atsakovės nebendradarbiavimo draudiminio įvykio tyrimas buvo vilkinamas, užtruko pernelyg ilgai, išmokėta draudimo išmoka buvo ženkliai didesnė už tą, kuri būtų išmokėta turint iš atsakovo gautą reikiamą informaciją. Todėl, teismo vertinimu, iš atsakovės priteistina draudimo išmoka mažintina per puse, iki 10 proc., t. y. 69,17 Eur, tokio dydžio grąžintinos išmokos dalis vertintina kaip proporcinga atsakovės padarytiems sutarties pažeidimams.

14Dėl 2015-01-23 eismo įvykio aplinkybių

15Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2014-11-07 šalys sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS Nr. 01 9302595 (21 b. l.), kuria buvo apdrausta transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2015 m. sausio 23 d. Nemenčinėje, Lietuvoje, įvykusio eismo įvykio metu transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas pažeidė Kelių eismo taisykles, sukėlė eismo įvykį ir apgadino transporto priemonę „F. G.“, valstybinis Nr. ( - ). Eismo įvykio aplinkybių tyrimą, padarytos žalos, su eismo įvykiu turėtų išlaidų paskaičiavimą atliko PZU grupės Varšuvos regioninis žalų likvidavimo centras (23-32 b. l.). 2015 m. sausio 28 d. prašymu (71-74 b. l.) ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl informacijos, susijusios su 2015-01-23 eismo įvykiu, pateikimo, kartu prašydama pateikti: transporto priemonės „DAF FT XF“, valstybinis Nr. ( - ) draudimo liudijimą AYAS Nr. 01 9302595; vairuotojo pažymėjimą; užpildyti pridedamą klausimyną; Kelių policijos pažymą arba eismo įvykio deklaraciją; transporto priemonės techninės apžiūros taloną; transporto priemonės registracijos liudijimą; priekabos duomenis (valstybinis numeris, draudimo kompanija). Iš teismui 2016-03-01 atsakovės pateikto prašymo (95 b. l.) matyti, kad 2015-01-28 ieškovės prašymą su klausimynu atsakovė gavo elektroniniu paštu 2015-02-18. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove dėl 2015-01-23 eismo įvykio, nepadėjo ieškovei aiškintis eismo įvykio aplinkybių, neatsakė į oficialiai pateiktą prašymą, neužpildė ieškovės siųsto klausimyno, todėl ieškovė, atlyginusi nukentėjusiajam asmeniui 1216,21 Eur dėl eismo įvykio patirtą žalą, pagrįstai turi teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti iki 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove dėl 2015-01-23 eismo įvykio tyrimo, tačiau sprendžia, kad ieškovės prašoma priteisti maksimali 20 proc. draudimo išmoka nagrinėjamu atveju yra per didelė. Nemenčinėje, Lietuvoje įvykęs eismo įvykis nebuvo sudėtingas, jo metu atsakovės transporto priemonė trenkėsi į kitam asmeniui priklausantį lengvąjį automobilį, eismo įvykio dalyviai užpildė eismo įvykio deklaraciją, nubraižė įvykio schemą (22 b. l.), kuri buvo pateikta įvykio tyrimą ir žalos atlyginimą administruojančiai draudimo bendrovei. Pažymėtina, kad aptariamas eismo įvykis visiškai aiškus, ginčo dėl eismo įvykio aplinkybių nebuvo, niekas nepasišalino iš eismo įvykio vietos, nebuvo reikalingumo skirti ekspertizių dėl eismo įvykio ir padarytos žalos dydžio. Apgadintos nukentėjusio asmens transporto priemonės „F. G.“, valstybinis Nr. ( - ), remonto sąmata buvo apskaičiuota 2015-02-06 (26-32 b. l.), pranešimas dėl 1216,21 Eur draudimo išmokos ieškovei surašytas 2015-03-26 (23-24 b. l.), taigi, teismo nuomone, žalos apskaičiavimo klausimas nebuvo vilkinamas ir neužtruko pernelyg ilgai. Ieškovė nepateikė į bylą konkrečių įrodymų, paskaičiavimų, patvirtinančių, kad dėl atsakovės nebendradarbiavimo draudiminio įvykio tyrimas buvo vilkinamas, užtruko pernelyg ilgai, išmokėta draudimo išmoka buvo ženkliai didesnė už tą, kuri būtų išmokėta turint iš atsakovo gautą reikiamą informaciją. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad į bylą pateiktas susirašinėjimas elektroniniu paštu apie eismo įvykį, įvykusį adresu ( - ), taigi, nesusijusį su eismo įvykiu Nemenčinėje (63-64 b. l.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės priteistina draudimo išmoka mažintina per puse, iki 10 proc., t. y. 121,62 Eur, tokio dydžio grąžintinos išmokos dalis vertintina kaip proporcinga atsakovės padarytiems sutarties pažeidimams. Pažymėtina, kad tiek dėl 2014-08-27 eismo įvykio, tiek dėl 2015-01-23 eismo įvykio ieškovė siuntė atsakovei iš esmės analogiškus klausimynus su standartiniais klausimais, neindividualizuojančiais konkretų eismo įvykį ir jo aplinkybių, kurias ieškovė norėtų išsiaiškinti ar patikslinti, siekiant tokiu būdu objektyviai, teisingai apskaičiuoti draudimo išmoką.

16Teismas nesutinka su atsakovės teiginiais, kad ieškovei buvo žinoma, jog atsakovės interesus draudimo santykiuose atstovauja trečiasis asmuo UADBB „Jūsų patarėjas“ pagal atsakovės 2013-10-28 išduotą įgaliojimą (80 b. l.), ir ieškovė apie eismo įvykius turėjo informuoti trečiąjį asmenį. Į bylą nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė informavo draudimo bendroves, įskaitant ir ieškovę, dėl 2013-10-28 įgaliojimo, be to, įgaliojimo turinys nepatvirtina, kad UADBB „Jūsų patarėjas“ buvo pavesta spręsti atsakovės vardu su draudiminiais įvykiais ir žalos sureguliavimu susijusius klausimus. Ieškovė 2016-02-17 teismui pateiktame prašyme (91 b. l.) nurodė, kad eismo įvykių metu jai nebuvo žinoma apie atsakovės 2013-10-28 įgaliojimą, kuriuo ji pavedė trečiajam asmeniui atstovauti atsakovės interesus draudimo srityje.

17Ieškinį tenkinant iš dalies, iš atsakovės priteistinos ieškovei 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15 Eur žyminį mokestį, 168,19 Eur teisinių paslaugų rengiant ieškinį išlaidas ir 121,19 Eur patirtas vertimų išlaidas (4, 36, 37, 41, 42 b. l.). Ieškinį tenkinant 50 proc., iš atsakovės priteistinas ieškovei 7,50 Eur žyminis mokestis, 84,10 Eur teisinių paslaugų išlaidos ir 60,60 Eur patirtos vertimų išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 6 p., 93 str. 2 d.).

19Iš šalių priteistinos 2 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš šalių valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti UAB DK „PZU Lietuva“, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, juridinio asmens kodas 110057869, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), iš UAB „Talša“, buveinė Tilžės g. 156, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 144806535, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), 190,79 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų 79 ct) žalai regreso tvarka atlyginti, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (190,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 152,20 Eur (vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų 20 ct) bylinėjimosi išlaidas.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai... 2. ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš... 3. Ieškovės atstovas į teismo posėdžius neatvyko, bylą prašė nagrinėti... 4. Atsakovė UAB „Talša“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 5. Atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš... 8. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų... 9. TPVCAPDĮ 12 str. 1 d. 5 p. nustatyta, jog įvykus eismo įvykiui, su juo... 10. Transporto valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemoje... 11. Dėl 2014-08-27 eismo įvykio aplinkybių... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2014-07-18 sudarė Įprastinę... 13. Įstatymas suteikia teisę draudikui, atsižvelgiant į nustatytų pareigų... 14. Dėl 2015-01-23 eismo įvykio aplinkybių... 15. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2014-11-07 šalys sudarė... 16. Teismas nesutinka su atsakovės teiginiais, kad ieškovei buvo žinoma, jog... 17. Ieškinį tenkinant iš dalies, iš atsakovės priteistinos ieškovei 6 proc.... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15 Eur žyminį mokestį, 168,19 Eur... 19. Iš šalių priteistinos 2 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti UAB DK „PZU Lietuva“, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilniuje,... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...