Byla I-7245-602/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Laimės Baltrūnaitės ir Raimondo Blauzdžiaus, sekretoriaujant Elingai Bistrickienei, dalyvaujant pareiškėjui A. Č., atstovui adv. G. Armanavičiui pareiškėjo Lietuvos žemės savininkų sąjungos atstovui R. Liakui atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei I. Astrauskienei atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovei N. Liupšienei atsakovo Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje, atstovei V.Kiurienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos žemės savininkų sąjungos, A. Č., V. Č., A. K., V. S., B. T., V. T. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo

Nustatė

2Pareiškėjai Lietuvos žemės savininkų sąjunga, V. S., A. K., B. T., V. T. ir A. Č. 2003-03-22 padavė teismui skundą, kuriuo prašė teismą (I t., b.l. 2-7): 1) pripažinti neteisėtu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003-03-20 sprendimą Nr. T-653 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002-10-24 sprendimo Nr. 530 “Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo pakeitimo”, kaip prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 patvirtintos “Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 2002-09-19 redakcijos 106 punkto reikalavimams, ir minėtą Šiaulių savivaldybės tarybos sprendimą panaikinti; 2) pripažinti, kad Šiaulių miesto savivaldybė nevykdo jai priskirtų pareigų ir vilkina spręsti žemės grąžinimo natūra Šiaulių mieste turėtos žemės savininkams reikalus, ir įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją iki 2003-05-15 pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijai teisingą informaciją apie laisvą (neužstatytą) ir valstybės išperkamai nepriskirtą žemę Šiaulių mieste; 3) pripažinti, kad Šiaulių apskrities viršininko administracija nevykdo jai priskirtų pareigų ir vilkina spręsti žemės grąžinimo natūra Šiaulių mieste turėtos žemės savininkams reikalus, ir įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją iki 2003-11-01 priimti sprendimus grąžinti laisvas (neužstatytas) ir valstybės išperkamai nepriskirtas žemes Šiaulių mieste turėtos žemės savininkams – V. S., A. K., A. Č., V. T. ir B. T..

3Pareiškėjai A. Č. ir V. Č. 2007-04-27 pateikė teismui patikslintą skundą, kurį 2007-05-14 papildė, kuriuo prašo (III t., b.l. 21-25, 91): 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003-03-24 sprendimo Nr. T-653 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 “Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo pakeitimo” 1 ir 2 punktus kaip prieštaraujančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 patvirtintos “Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 2002-09-19 redakcijos 106 punkto reikalavimams; 2) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją priimti sprendimus grąžinti laisvas (neužstatytas) ir valstybės išperkamai nepriskirtas žemes Šiaulių mieste turėtos žemės savininkei V. Č.; 3) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininką paimant žemę konkrečiam visuomeniniam poreikiui, atkurti nuosavybės teises ir teisingai atlyginti buvusiems žemės savininkams; 4) priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos vieną milijoną litų turtinės ir vieną milijoną litų neturtinės žalos; 5) priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vieną milijoną litų turtinės ir vieną milijoną litų neturtinės žalos; 6) priteisti iš Šiaulių apskrities viršininko administracijos vieną milijoną litų turtinės ir vieną milijoną litų neturtinės žalos; 7) priteisti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje vieną milijoną litų turtinės ir vieną milijoną litų neturtinės žalos; 8) priteisti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės vieną milijoną litų turtinės ir vieną milijoną litų neturtinės žalos.

4Pareiškėjai nurodė, kad 2002-10-24 Šiaulių miesto Taryba sprendimu Nr. 530 patvirtino „Teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje Šiaulių miesto vietoje, planą”. Jame turėjo būti pateikta informacija apie Šiaulių miesto laisvas (neužstatytas) teritorijas, kurioms netaikomi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje nustatyti apribojimai nuosavybės grąžinimui natūra, bei informacija apie nesuplanuotas teritorijas. SĮ „Šiaulių planas” neteisėtai plane nurodė teritorijas, kuriose žemė gali būti grąžinama nuosavybėn natūra, o Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepareikalavo panaikinti neteisėtų plano sprendinių. Šiaulių miesto tarybai patvirtinus planą su neteisėtais sprendiniais, jie tapo pagrindu Šiaulių apskrities viršininko administracijai atmesti piliečių prašymus dėl žemės grąžinimo natūra. Tokiu būdu vietos savivaldos institucijos aktu yra keičiama ir naikinama nuosavybės teisė, kas prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio nuostatoms ir viršija Vietos savivaldos įstatymu savivaldybei priskirtą kompetenciją. Nuo 1995-06-01 Šiaulių savivaldybė kartu su Šiaulių apskrities viršininko administracija tyčia vilkino, pažeidinėjo įstatymus ir teisinius aktus bei neatliko šioms institucijoms priskirtus žemės gražinimo darbus ir negrąžino žemes teritorijose, prijungtose prie Šiaulių miesto po1995-06-01. Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas Vyriausybės atstovas nevykdė administracinės priežiūros pagal Lietuvos Respublikos administracinės priežiūros įstatymą. Pareiškėjai A. Č. ir V. Č. patikslintame skunde nurodė, kad nurodytais neteisėtais veiksmais pareiškėjams padaryta turtinė ir neturtinė žala. Šiaulių miesto savivaldybės administracija išdavė statybos leidimus savininkams sklypų, kurie sudaro dalį sklypo Nr. 112, į kurį pareiškėjai prašo atkurti nuosavybės teises. Nurodytame sklype buvo sunaikinti pareiškėjams priklausantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Žalą paskaičiavo pagal žemės rinkos kainas, kuri sudaro 5 milijonus. Šiaulių apskrities viršininko administracija iki šiol neatkūrė pareiškėjams nuosavybės teisių. LR Vyriausybė nekontroliavo kaip yra vykdomas Ministro Pirmininko pavedimas. Atsakovai žalą privalo atlyginti lygiomis dalimis. Prie turtinės žalos priskiria ir negautas pajamas – Europos sąjungos parama. Buvo pažeisti A. Č. garbė ir orumas, nes A. Č. savivaldybės administracija pavadino psichiniu ligoniu. Pablogėjo pareiškėjų sveikata. Pareiškėjas ir atstovai prašė skundą tenkinti.

5Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-653 priimtas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2003 m. vasario 28 d. teikimą Nr. 3-8. Pažymėjo, kad informacija apie laisvas neužstatytas teritorijas Šiaulių mieste yra pateikta Žemėtvarkos skyriui per 1 mėnesį, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų. Šiaulių miesto savivaldybės taryba, priimdama 2003 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-653, nepažeidė Vyriausybės nutarimo Nr. 1057 reikalavimų, kadangi šiuo sprendimu yra pavesta parengti žemės sklypų planus ar detaliuosius planus, o ne įsakmiai nurodyta, kad turi būti rengiami tik detalieji planai, kaip bando teigti pareiškėjai. Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įsipareigojimai, atkuriant pareiškėjams nuosavybės teises į buvusio savininko iki nacionalizacijos valdytą turtą, yra įvykdyti. Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti.

6Atsakovas, Šiaulių apskrities viršininko administracija, atsiliepime į skundą nurodė, kad nesant patvirtintų žemės sklypų planų, apskrities viršininkas negalėjo priimti sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Todėl nepagrįstas pareiškėjų skundo teiginys, kad Šiaulių apskrities viršininko administracija vilkina žemės grąžinimą natūra Šiaulių mieste. Šiuo metu Šiaulių apskrities viršininko administracijos įsipareigojimai, atkuriant pareiškėjams nuosavybės teises grąžinant žemę natūra, yra įvykdyti. Sprendimas už valstybės išperkamą žemę atkurti nuosavybės teises kitais būdais nėra priimtas, nes pareiškėjai V. Č. ir A. Č. į registruotais laiškais siųstus pasiūlymus neatsako ir nepasirenka atlyginimo būdo. Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti.

7Atsakovas Lietuvos Valstybė, atstovaujama Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos, atsiliepime į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-653 priimtas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2003 m. vasario 28 d. teikimą Nr. 3-8. Teikimas buvo patenkintas, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atlikti kitų veiksmų. Atsakovo atstovė prašė skundą atmesti.

8Atsakovas Lietuvos Valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė šioje byloje negali būti atsakovu. Vyriausybė negali atsakyti už tuos aktus ir veiksmus, kurie nepriklausė ir nepriklauso Vyriausybės kompetencijai, o yra kitų viešojo administravimo subjektų kompetencija. Atsakovas nurodė, jog visiškai nepagrįsti pareiškėjų teiginiai, kad savininkas buvo verčiamas apsispręsti dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo. Tiek Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, tiek Vyriausybės nutarime nustatyta savininkui teisė, o ne pareiga pakeisti nuosavybės teisių atkūrimo būdą. Niekas savininkui nedraudė nepasirinkti kito nuosavybės teisių atkūrimo būdo, net ir tuo atveju, kai buvo akivaizdžios aplinkybės ir buvo aišku, kad nekilnojamasis turtas savininkui negali būti grąžintas natūra. Atsakovas nesutiko su pareiškėjų reikalavimu atlyginti piliečiams atsiradusią žalą, pažeidus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Paaiškino, kad Vyriausybei įstatymu nesuteikta teisė nagrinėti piliečių prašymus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą. Prašoma atlyginti žala niekuo konkrečiai nepagrindžiama.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Byla dalyje dėl A. K. nutrauktina; skundas dalyje dėl V. S., B. T., V. T., Lietuvos žemės savininkų sąjungos reikalavimų paliktinas nenagrinėtu; byla dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant žemę natūra V. Č. nutrauktina; kitoje dalyje skundas atmestinas.

11Byla dalyje dėl A. K. nutraukiama. Pareiškėjas A. K. 2007-04-11 pateikė teismui rašytinį pareiškimą dėl atsisakymo nuo skundo (t. 3, b.l. 86). Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjas atsisakė nuo skundo įstatymo nustatyta tvarka. Todėl byla Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. pagrindu šioje dalyje nutraukiama. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d.).

12Skundas dalyje dėl V. S., B. T., V. T. reikalavimų paliktinas nenagrinėtu. Nurodyti pareiškėjai neatvyko į posėdį, kai jiems buvo apie teismo posėdį pranešta. Pareiškėjai pasirašė 2003 m. teismui pateikta pirminį skundą, kuriame nėra nurodyta kaip konkrečiai pažeidžiamos yra nurodytų pareiškėjų teisės. Teismas 2007-04-11 rašytine nutartimi pasiūlė pareiškėjams pašalinti trūkumus, t.y. nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus apie kiekvieno pareiškėjo pažeistas teises, kurias pareiškėjai siejo su ginčijamo sprendimo priėmimu (t. III, b.l. 1). Pareiškėjai nurodytų trūkumų nepašalino. Patikslintame skunde buvo nurodytos aplinkybės, susijusios su A. Č. ir V. Č. reikalavimais grąžinti natūra žemę. Nesant aiškaus skundo pagrindo, yra negalimas teisminis nagrinėjimas. Skundo pagrindą gali nurodyti tik patys pareiškėjai, nes tai yra šalių procesinė teisė, teismas negali nurodyti skundo pagrindo (ABTĮ 23, 52 str.). Įstatymai numato kiekvieno suinteresuoto subjekto teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d., Konstitucijos 30 str.). Įstatymai gina teisę kreiptis gynybos į teismą tik jeigu šią teisę asmuo gina įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai nesilaikė nurodytos įstatymų nustatytos tvarkos. Todėl teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal ABTĮ 103 str. 5 d. skundą dalyje pagal V. S., B. T., V. T. reikalavimą palikti nenagrinėtu (Teismas skundą palieka nenagrinėtą jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjui buvo pranešta). B. T. reikalavimas yra paliktinas nenagrinėtu taip pat ir kitu pagrindu, numatytu ABTĮ 103 str. 4 d. (Teismas skundą palieka nenagrinėtą jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo). Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus 2007-08-22 rašte yra nurodyta, kad B. T. yra neatkurtos nuosavybės teisės į dalį žemės, į kurią pretendavo, dėl to Šiaulių apygardos administraciniame teisme byloje Nr. I-420-84/2007 vyksta ginčas dėl likusios žemės grąžinimo natūra (t. IV, b.l. 21, 22).

13Skundas dalyje dėl Lietuvos žemės savininkų sąjungos reikalavimų paliktinas nenagrinėtu. Kaip matyti iš bylos medžiagos (t. I, b.l. 2-7) pirmąjį skundą šioje administracinėje byloje padavė pareiškėjai Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus, V. S., B. T., V. T., A. Č.. Kartu su skundu teismui buvo pateikta nepatvirtinta kopija Lietuvos žemės savininkų sąjungos Tarybos pirmininkės pasirašyto įgaliojimo, pagal kurį Lietuvos žemės savininkų sąjunga įgaliojo vieną iš pareiškėjų šioje byloje – A. Č. atstovauti visuose teismuose ginant Lietuvos žemės savininkų sąjungos narių teises ir interesus (t. I, b.l. 8). Teismas 2007-04-11 rašytine nutartimi pareikalavo iš pareiškėjų pašalinti trūkumus, t.y. pateikti įgaliojimo originalą arba tinkamai patvirtintą jo kopiją, taip pat įrodymus, patvirtinančius, kad Lietuvos žemės savininkų sąjungos Tarybos pirmininkui suteikta teisė atstovauti teisme ar pačiam įgalioti kitą sąjungos narį (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str. 3 d., 37 str. 1 d.) (t. III, b.l. 1). Pareiškėjai nurodytų trūkumų nepašalino. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal ABTĮ 103 str. 3 d. skundą dalyje pagal pareiškėjo Lietuvos žemės savininkų sąjungos reikalavimą palikti nenagrinėtu (Teismas skundą palieka nenagrinėtą jeigu skundą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo).

14Byla dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant žemę natūra V. Č. nutrauktina; kitoje dalyje skundas atmestinas.

15Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr.530 nusprendė patvirtinti teritorijų, numatomų grąžinti natūra turėtoje Šiaulių miesto vietoje, planą (t. III, b.l. 15), kurio kopija yra pateikta į bylą (t. I, b.l. 102, 103, t. IV, b.l. 88). Šiaulių miesto savivaldybės Taryba 2003 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-653 nusprendė pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2002 m. spalio 24 d. sprendimą Nr.530 ir jį išdėstyti nauja redakcija: 1. patvirtinti laisvų (neužstatytų) ir nesuplanuotų teritorijų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, informacinę schemą; 2. pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, atsižvelgiant į Šiaulių apskrities viršininko administracijos ir piliečių prašymus, iki 2003 m. spalio l d. parengti laisvų (neužstatytų) teritorijų žemės sklypų planus ar detaliuosius planus žemei grąžinti natūra teritorijose, kurios nenurodytos informacinėje schemoje (t. I, b.l. 102, 103, t. III, b.l. 18, t. IV, b.l. 88), kuri vėliau buvo ir šiuo metu yra pildoma Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimais (t. III, b.l. 16).

16Ginčijamas sprendimas yra priimtas vykdant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nuostatą (2. Nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja. Grąžinamos natūra laisvos (neužstatytos) žemės plotas sumažinamas iki 1 ha ploto žemės sklypo dydžio, jeigu jame yra suprojektuoti žemės sklypai, perduodami neatlygintinai piliečiams individualiai statybai pagal šio straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jų negalima suprojektuoti kitose miesto teritorijose dėl laisvos (neužstatytos) žemės šiame mieste trūkumo. Laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, kuriuos numatoma grąžinti natūra turėtoje vietoje, planus Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina savivaldybių tarybos). Ginčijamas sprendimas atitinka 1997-09-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 patvirtintos “Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 106 p. , kuriuo buvo nustatyta minėto įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. įgyvendinimo tvarka ir sąlygos.

17Pareiškėjai nepagrįstai tvirtina, kad 2003-03-20 sprendimas yra neteisėtas dėl to, kad buvo priimtas neteisėto 2002-10-24 sprendimo pagrindu. 2003-02-28 Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės merą, siūlydamas pateikti tarybai svarstyti 2002-10-24 sprendimu Nr. 530 patvirtinto Teritorijų, numatomų grąžinti natūra turėtoje Šiaulių miesto vietoje, plano pakeitimo klausimą, atsižvelgiant į tai, ar priskirtuose prie valstybės išperkamos žemės sklypuose yra aiškiai ir konkrečiai išreikštas visuomenės interesas, ir ar šių sklypų svarbą vietos bendruomenei savo sprendimu yra pripažinusi savivaldybės taryba. Šiaulių miesto savivaldybės institucijos teikimą tenkino ir pakeitė 2002-10-24 sprendimą priimdama ginčijamą 2003-03-20 sprendimą (t. III, b.l. 132).

18Pareiškėjai A. Č. ir V. Č. ginčija 2003-03-20 sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą remdamiesi tuo, kad į patvirtintą laisvų (neužstatytų) ir nesuplanuotų teritorijų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, planą neįtraukti žemės sklypai, į kuriuos pretenduoja pareiškėjai atkurti nuosavybės teises natūra.

19Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu yra išnagrinėtas A. Č., V. Č., P. Č., M. Č. ieškinys atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių miesto savivaldybei, K. L., K. S., O. V., T.B., E. Š., R. Č., V. S. dėl nuosavybės teisių į žemę atstatymo, sprendimų, potvarkio, teisinės registracijos panaikinimo (t. II, b.l. 106). Sprendimas yra įsiteisėjęs, sprendimo rezoliucinė dalis yra pakeista Šiaulių apygardos teismo 2003-03-10 nutartimi ir yra išdėstyta taip: „Ieškovams V. Č., P. Č., M. Č., A. Č. pripažinti teisę į M. Č. iki nacionalizacijos privačios nuosavybės teise valdytos žemės nuosavybės teisių atkūrimą Šiaulių mieste, dabartiniame miesto teritorijos išplanavimo projekte nurodomuose sklypuose Nr. 112, 510, 186, 282. Pripažinti ieškovams teisę į nuosavybės atkūrimą natūra, žemės sklype Nr. 112 – grąžinant 3,4836 ha žemės, sklype Nr. 510 – grąžinant 0,255 ha žemės. Valstybei išperkant žemės sklypus Nr. 186 – 0,13 ha Nr. 282 – 0,26 ha, ir sklype Nr. 112 – 5,9733 ha, ieškovams pripažinti teisę į atlyginimą už išperkamą žemę LR piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 str. numatytais būdais. Įpareigoti Vyriausybės įgaliotas institucijas, nustatyta tvarka priimti sprendimus.“

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 14 str. yra numatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; sprendimo privalomumas neatima iš suinteresuotų asmenų teisės kreiptis į teismą, kad būtų apgintos teisės ir įstatymų saugomi interesai, dėl kurių ginčas nėra teismo išnagrinėtas ir išspręstas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 96 str. 4 d. numato, kad sprendimui įsiteisėjus šalys ir kiti proceso dalyviai, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 str. 2 d. prie neįrodinėtinų aplinkybių yra priskirti faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

21Aukščiau nurodyti duomenys patvirtina, kad visi klausimai dėl žemės grąžinimo natūra pareiškėjams A. Č. ir V. Č. yra išspręsti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu ir Šiaulių apygardos teismo 2003-03-10 nutartimi. Todėl nurodyti klausimai pagal minėtas įstatymo nuostatas negali būti sprendžiami iš naujo. Dėl nurodytų motyvų, negali būti kitaip išspręstas klausimas pareiškėjų atžvilgiu ginčijamu 2003-03-20 sprendimu, kuriuo buvo patvirtinta laisvų (neužstatytų) ir nesuplanuotų teritorijų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, informacinė schema.

22Byla dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisų atkūrimo grąžinant žemę natūra V. Č. nutrauktina ABTĮ 101 str. 2 p. pagrindu (Teismas nutraukia bylą jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu). Pareiškėjos V. Č. reikalavimas dėl žemės grąžinimo natūra yra iš esmės tapatus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu išnagrinėtam ieškinio reikalavimui.

23Kiti pareiškėjų A. Č. ir V. Č. reikalavimai šioje byloje yra nauji, tačiau iš esmės yra grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir ieškinys minėtoje civilinėje byloje, kurioje teismas svarstė Šiaulių apskrities viršininko administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės veiksmų teisėtumą sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjams ir nustatė, kad minėtų institucijų veiksmai buvo teisėti. Teismo nustatytos aplinkybės negali būti nagrinėjamos iš naujo.

24Pažymėtina, kad šiuo metu sprendimo dalis dėl žemės grąžinimo natūra pareiškėjams A. Č. ir V. Č. yra įvykdyta. Atsakovo atsiliepimo turinys patvirtina (t. III, b.l. 144), kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija parengė buvusiame ūkininkų žemės sklype Nr. 112 grąžinamos natūra žemės sklypų ( - ) (0,300 ha), ( - ) (0,828 ha), ( - ) (1,3867 ha) ir ( - ) (0,9690 ha) planus, viso 3,4837 ha ploto, ūkininkų žemės sklype Nr. 510 – ( - ) (0,2080 ha) ir ( - ) (0,0470 ha) planus, viso 0,2550 ha ploto. Parengtų grąžinamos žemės sklypų plotai atitinka Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendime ir Šiaulių apygardos teismo 2003-03-10 nutartyje nurodytus plotus, į kuriuos yra pripažinta teisė atkurti nuosavybės teises grąžinant žemę natūra. Minėti suformuoti žemės sklypai yra patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 ir 2006 m priimtais įsakymais ir perduoti Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui. Todėl visi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įsipareigojimai atkuriant pareiškėjams nuosavybės teises į buvusio savininko iki nacionalizacijos valdytą turtą yra įvykdyti.

25Minėtais teismų sprendimais yra konstatuota, kad žemės sklypai Nr. 186 – 0,13 ha ir Nr. 112 – 5,9733 ha negali būti pareiškėjams grąžinami natūra, nes jie priskirti valstybės išperkamai žemei, dėl to sprendimu yra nuspręsta pareiškėjams pripažinti teisę į atlyginimą už išperkamą žemę LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 str. numatytais būdais.

26Dėl nurodytų motyvų, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, priimdama ginčijamą sprendimą ar priimdama kitus administracinius aktus, susijusius su žemės grąžinimu natūra pareiškėjams, neturėjo teisės nei pareigos nuspręsti dėl pareiškėjų teisių kitaip negu tas buvo išspręsta Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu ir Šiaulių apygardos teismo 2003-03-10 nutartimi.

27Atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atsiliepimo turinys patvirtina (t. III, b.l. 150), kad suformuotų ir patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais žemės sklypų planai buvo perduoti Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui, kuris 2005-02-07, 2005-02-23, 2005-06-23, 2005-10-07, 2006-03-22, 2006-03-29 raštais kvietė A. Č. ir V. Č. (ir kitus du pretendentus, kurių reikalavimas kartu su pareiškėjų reikalavimu buvo patenkintas minėtoje civilinėje byloje) susipažinti su grąžinamų natūra žemės sklypų planais ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo projektais. Kadangi pretendentai neatvyko ir nei žodžiu, nei raštu neišreiškė savo valios dėl grąžinamos žemės sklypų dalių, Šiaulių apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 nustatyta tvarka, sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmė nustatydama grąžinamos natūra žemės sklypo dalis proporcingai pagal kiekvienam bendraturčiui likusios grąžinti žemės plotą. Šiaulių apskrities viršininko administracija atkūrė nuosavybės teises, grąžinant žemę natūra, V. Č. ir A. Č. bendrosios nuosavybės teise kartu su kitais bendraturčiais (M. Č. ir P. Č.) savo sprendimais: V. Č. – 2005-11-28 sprendimu Nr. 7-4385 į sklypą ( - ) - 0,2773 ha, 2005-11-28 sprendimu Nr. 7-4386 į sklypą ( - ) - 0,0416 ha, 2005-11-28 sprendimu Nr. 7-4387 į sklypą ( - ) - 0,0094 ha, 2006-03-16 sprendimu Nr. 7-4556 į sklypą ( - ) (namų valda) - 0,3000 ha, 2006-04-05 sprendimu Nr. 7-4570 į sklypą ( - ) - 0,0551 ha, 2006-04-05 sprendimu Nr. 7-4571 į sklypą ( - ) - 0,0644 ha; A. Č. - 2005-11-28 sprendimu Nr. 7-4382 į sklypą ( - ) - 0,5546 ha, 2005-11-28 sprendimu Nr. 7-4383 į sklypą ( - ) - 0,0832 ha, 2005-11-28 sprendimu Nr. 7-4384 į sklypą ( - ) - 0,0188 ha, 2006-04-05 sprendimu Nr. 7-4572 į sklypą ( - ) - 0,3865 ha, 2006-04-05 sprendimu Nr. 7-4573 į sklypą ( - ) - 0,4524 ha. Išvardintų Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimų nuorašai yra pateikti į bylą (t. IV, b.l. 55-65).

28Atsakovas nurodė, kad apie priimtus sprendimus pareiškėjai buvo informuoti, tačiau neatvyko atsiimti sprendimų bei žemės sklypų planų, todėl sprendimai ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos buvo išsiųstos registruotais laiškais.

29Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimų nuorašai (t. IV, b.l. 55-65) patvirtina, kad buvusiame ūkininkų žemės sklype Nr. 112 V., A., M. ir P. Č. grąžinta natūra 3,4837 ha žemės, buvusiame ūkininkų žemės sklype Nr. 510 piliečiams grąžinta natūra 0,2250 ha žemės. Pareiškėjams grąžinti natūra žemės plotai atitinka aukščiau minėtuose teismų sprendimuose pripažintiems grąžinti natūra žemės plotams.

30Dėl nurodytų motyvų, teismas daro išvadą, kad visi Šiaulių apskrities viršininko administracijos įsipareigojimai atkuriant pareiškėjams nuosavybės teises grąžinant žemę natūra, dėl kurių pareiškėjai kelia esminį ginčą šioje byloje, yra įvykdyti.

31Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu ir Šiaulių apygardos teismo 2003-03-10 nutartimi yra nuspręsta valstybei išperkant žemės sklypus Nr. 186 – 0,13 ha, Nr. 282 – 0,26 ha, ir sklype Nr. 112 – 5,9733 ha, pareiškėjams pripažinti teisę į atlyginimą už išperkamą žemę LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 str. numatytais būdais. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad sprendimas už valstybės išperkamą žemę atkurti nuosavybės teises kitais būdais nėra priimtas, nes pareiškėjai V. Č. ir A. Č. į registruotais laiškais siųstus pasiūlymus neatsako ir nepasirenka atlyginimo būdo. Kai valstybė atlygina piliečiams už nekilnojamąjį turtą, kuris pagal įstatymą negrąžinamas natūra, pretendentai atkurti nuosavybės teises turėtų pasirinkti vieną iš 1997-07-01 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 16 str. numatytų už valstybės išperkamą žemę atlyginimo būdų (1997-09-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 patvirtintos “Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 104 p.). Pareiškėjai neatlieka minėtų veiksmų, reikalingų atlikti pagal įstatymą. Todėl nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad yra pažeidžiamos pareiškėjų teisės vykdant nuosavybės teisų atkūrimą toje dalyje, kurioje pareiškėjams yra pripažinta teisė į atlyginimą už išperkamą žemę. Pažymėtina, kad pareiškėjai nenurodė ir nepateikė įrodymų dėl tokių teisių pažeidimo.

32Pareiškėjai nepagrįstai reiškia reikalavimus Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vyriausybės. Vyriausybei įstatymu nesuteikta teisė nagrinėti piliečių prašymus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą. Todėl Vyriausybė neatliko ir negalėjo atlikti pareiškėjų atžvilgiu konkrečių veiksmų, kurių teisėtumas galėtų būti ginčijamas šioje byloje.

33Nepagrįstas yra pareiškėjų reikalavimas priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. CK 6.271 str. 1 d. yra numatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 str. 3 d. yra numatyta, kad šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t.t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis).

34Atsakomybė pagal nurodytą teisės normą atsiranda esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms (neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui) išskyrus kaltę (CK 6.246, 6.247, 6.249 str.).

35Pareiškėjų skunde nurodyti faktai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tvarkos ir sąlygų pažeidimo yra susiję su atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos veiksmais, kurie tiesiogiai darė įtaką pareiškėjų teisėms, laisvėms ir interesams. Byloje nenustačius nurodytų įstaigų neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjams buvo padaryta turtinė ar neturtinė žala (CK 6.250 str., 6.249 str.).

36Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo nurodytos turtinės ir neturtinės žalos dydį. Nurodytos aplinkybės yra grindžiamos tik pareiškėjo tvirtinimu. Bylose dėl žalos atlyginimo žalos dydį privalo įrodyti pareiškėjas. Pareiškėjai nepateikė nurodytų įrodymų.

37Nėra pagrindo priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje. Ginčijamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-653 priimtas atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2003 m. vasario 28 d. teikimą Nr. 3-8, kuris buvo patenkintas, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atlikti kitų veiksmų. Dėl nurodytų motyvų, nėra pagrindo konstatuoti atsakovo veiksmų neteisėtumą bei svarstyti klausimą dėl kitų šiuo atveju būtinų civilinės atsakomybės sąlygų buvimo.

38Nėra pagrindo priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vyriausybė negali atsakyti už tuos aktus ir veiksmus, kurie nepriklausė ir nepriklauso Vyriausybės kompetencijai, o yra kitų viešojo administravimo subjektų kompetencija. Vyriausybei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu nesuteikta teisė nagrinėti piliečių prašymus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 3 p., 127 str.,

Nutarė

40patenkinti A. K. prašymą dėl atsisakymo nuo skundo, bylą dalyje dėl A. K. skundo nutraukti.

41Skundą dalyje dėl V. S., B. T., V. T., Lietuvos žemės savininkų sąjungos reikalavimų palikti nenagrinėtu.

42Bylą dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant žemę natūra V. Č. nutraukti.

43Kitoje dalyje V. Č. ir A. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

44Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjai Lietuvos žemės savininkų sąjunga, V. S., A. K., B. T., V. T.... 3. Pareiškėjai A. Č. ir V. Č. 2007-04-27 pateikė teismui patikslintą... 4. Pareiškėjai nurodė, kad 2002-10-24 Šiaulių miesto Taryba sprendimu Nr. 530... 5. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į skundą... 6. Atsakovas, Šiaulių apskrities viršininko administracija, atsiliepime į... 7. Atsakovas Lietuvos Valstybė, atstovaujama Vyriausybės atstovo Šiaulių... 8. Atsakovas Lietuvos Valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 10. Byla dalyje dėl A. K. nutrauktina; skundas dalyje dėl V. S., B. T., V. T.,... 11. Byla dalyje dėl A. K. nutraukiama. Pareiškėjas A. K. 2007-04-11 pateikė... 12. Skundas dalyje dėl V. S., B. T., V. T. reikalavimų paliktinas nenagrinėtu.... 13. Skundas dalyje dėl Lietuvos žemės savininkų sąjungos reikalavimų... 14. Byla dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių... 15. Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2002 m. spalio 24... 16. Ginčijamas sprendimas yra priimtas vykdant Lietuvos Respublikos piliečių... 17. Pareiškėjai nepagrįstai tvirtina, kad 2003-03-20 sprendimas yra neteisėtas... 18. Pareiškėjai A. Č. ir V. Č. ginčija 2003-03-20 sprendimo teisėtumą ir... 19. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu yra išnagrinėtas A.... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 14 str. yra... 21. Aukščiau nurodyti duomenys patvirtina, kad visi klausimai dėl žemės... 22. Byla dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisų... 23. Kiti pareiškėjų A. Č. ir V. Č. reikalavimai šioje byloje yra nauji,... 24. Pažymėtina, kad šiuo metu sprendimo dalis dėl žemės grąžinimo natūra... 25. Minėtais teismų sprendimais yra konstatuota, kad žemės sklypai Nr. 186 –... 26. Dėl nurodytų motyvų, Šiaulių miesto savivaldybės administracija,... 27. Atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atsiliepimo turinys... 28. Atsakovas nurodė, kad apie priimtus sprendimus pareiškėjai buvo informuoti,... 29. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimų nuorašai (t. IV,... 30. Dėl nurodytų motyvų, teismas daro išvadą, kad visi Šiaulių apskrities... 31. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2002-12-19 sprendimu ir Šiaulių apygardos... 32. Pareiškėjai nepagrįstai reiškia reikalavimus Lietuvos valstybei,... 33. Nepagrįstas yra pareiškėjų reikalavimas priteisti turtinės ir neturtinės... 34. Atsakomybė pagal nurodytą teisės normą atsiranda esant visoms civilinės... 35. Pareiškėjų skunde nurodyti faktai dėl nuosavybės teisių į žemę... 36. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo nurodytos... 37. Nėra pagrindo priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš... 38. Nėra pagrindo priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 40. patenkinti A. K. prašymą dėl atsisakymo nuo skundo, bylą dalyje dėl A. K.... 41. Skundą dalyje dėl V. S., B. T., V. T., Lietuvos žemės savininkų sąjungos... 42. Bylą dalyje dėl įpareigojimo priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių... 43. Kitoje dalyje V. Č. ir A. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...