Byla e2-4145-340/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ekobazė“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalvaris“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ekobazė“,

Nustatė

21.

3ieškovė UAB „Žalvaris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti 2019 m. rugpjūčio 13 d. raštu užfiksuotą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėtojo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo pirkimo objekto 5 daliai – Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas, nustatant, jog UAB „Ekobazė“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų; nustatyti kitą laimėtoją, atitinkantį vykdomo konkurso reikalavimus; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodo, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atviro konkurso būdu vykdo tarptautinės vertės viešąjį pirkimą „Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 11013). Pirkimo objektas skaidomas į 6 dalis: pirmoji objekto dalis – Kitaip neapibrėžtų atliekų tvarkymas Geležinkelio 15, Dapšių k., Mažeikių r.; antroji objekto dalis – Pavojingųjų atliekų tvarkymas; trečioji objekto dalis – Biologiškai suyrančių atliekų tvarkymas Rožių g. 19F, Kretingsodis; ketvirtoji objekto dalis – Betono atliekų tvarkymas Geležinkelio g. 7, Venta, Akmenės r.; penktoji objekto dalis – Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas; šeštoji objekto dalis – Nepavojingųjų atliekų tvarkymas. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 13 d. gavo perkančiosios organizacijos raštą ,,Dėl skelbiamų derybų Nr. 11013“, kuriame nurodoma, kad Konkurso komisija nutarė, jog Konkurso laimėtoja 5–oje Pirkimo dalyje „Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas“ pripažinta UAB ,,Ekobazė“. 2019 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuria prašė: 1) pripažinti UAB ,,Ekobazė“ neatitinkančia Konkurso kvalifikacinių reikalavimų ir Konkurso laimėtoju dalyje „Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas“; 2) nustatyti kitą laimėtoją, atitinkantį vykdomo konkurso reikalavimus. Perkančioji organizacija 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu informavo ieškovę, kad ieškovės pretenzija atmesta. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl pretenzijos atmetimo, vadovaudamasi VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pateikė ieškinį.

63.

7Ieškovė pažymi, jog Konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priede: „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Kvalifikacinių reikalavimų 13 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad „Tiekėjas turi turėti, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą TIPK) arba taršos leidimą (TL) išvardintų atliekų tvarkymo veiklai, pirkimo objekto dalyje nurodytam atliekos kiekiui tvarkyti.“ Tas pats 13 punktas nustato, kad, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus ir Pirkimo sutarčiai vykdyti, kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti arba pats tiekėjas, arba tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. UAB „Ekobazė“, siekdama atitikti kvalifikacinių reikalavimų“ 13 punktą, 2019 m. liepos 26 d. pateiktame Pasiūlyme „Dėl pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo“ pateikė informaciją, jog remsis kito ūkio subjekto pajėgumais – UAB „Natureka“, tačiau, ginčijamos pirkimo objekto daliai, t. y. 5 pirkimo objekto daliai, nenurodė ūkio subjekto, tik nurodyta, kad 40 procentų perduota vykdyti pirkimo objekto dalies nenurodytam subtiekėjui. Šiuo atveju UAB ,,Ekobazė“ iš vis nenurodė, kokiu ūkio subjektu remsis 5 pirkimo objekto daliai įvykdyti, kadangi pats tiekėjas neatitinka specialiųjų sąlygų 13 punkto reikalavimų. UAB ,,Ekobazė“ pateikė tik savo EBVPD ir UAB ,,Natureka“, tačiau ginčijamai 5 pirkimo objekto daliai, UAB ,,Ekobazė“ pasiūlyme nurodė, jog nesirems UAB ,,Natureka“ pasiūlymu, nors UAB ,,Ekobazė“ neturi reikalingos kvalifikacijos reikalavimo pirkimo sutarčiai įvykdyti. Nesant išviešintam kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais UAB ,,Ekobazė“ ketina remtis vykdant pirkimo pardavimo sutartį, atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ neužtikrino Konkurso skaidrumo. Atsakovė, nežinodama, kokio subtiekėjo pajėgumais ketina remtis UAB ,,Ekobazė“, negali užtikrinti ir patikrinti, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir, ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Ieškovės vertinimu, esant nurodytoms aplinkybėms, UAB ,,Ekobazė“ pasiūlymas turėtų būti atmestas.

84.

9Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu prašo taikyti ieškinio senatį ieškovės UAB „Žalvaris“ ieškiniu pareikštiems reikalavimams ir tuo pagrindu šiuos reikalavimus atmesti; ieškovės UAB „Žalvaris“ ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

105.

11Nurodo, kad ieškovė ginčija atsakovės 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą, dėl kurio 2019 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė atsakovei pateikė pretenziją, į kurią atsakovė atsakė 2019 m. rugpjūčio 23 d. Atsižvelgiant į tai, vadovaudamasi PĮ 108 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ieškovė turėjo teismui pateikti ieškinį per 10 kalendorinių dienų nuo atsakovės 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo atmesti ieškovės pretenziją, t. y. ieškinį ieškovė turėjo pateikti iki 2019 m. rugsėjo 2 d. (imtinai). Ieškinį teismui pateikusi tik 2019 m. rugsėjo 9 d., ieškovė praleido PĮ 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą 10 kalendorinių dienų ieškinio senaties terminą. Atsižvelgiant į tai, atsakovei prašant taikyti ieškinio senatį, vien ieškinio senaties termino praleidimas nagrinėjamu atveju sudaro savarankišką pagrindą (net nevertinant ieškiniu atsakovei pareikštų reikalavimų pagrįstumo) atmesti ieškovės atsakovei pareikštus reikalavimus, kaip tai nustatyta CK 1.131 straipsnio 1 dalyje.

126.

13Atsakovė nurodo, kad trečiasis asmuo 5 pirkimo objekto dalyje nesiremia nei UAB „Natureka“, nei Pfleiderer Baruth GmbH, nei bet kurio kito ūkio subjekto pajėgumais. Tiekėjui nėra nustatyta prievolė Pirkimo procedūrų metu išviešinti subtiekėją ir pateikti jo EBVPD tuo atveju, jei tiekėjas nesiremia tokio subtiekėjo pajėgumais. Pirmiau nurodyti subtiekėjai nėra laikomi ūkio subjektais, jeigu šie tik vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais. Taip pat ir PĮ 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti tik tuos subtiekėjus, kurie yra žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Tuo tarpu PĮ 96 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tiekėjas perkantįjį subjektą apie pasitelkiamus subtiekėjus privalo informuoti sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti. Atsižvelgiant į tai, trečiasis asmuo teisėtai ir pagrįstai, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 5.6.2 punktu ir PĮ 96 straipsnio 1 dalimi, pasiūlymo Pirkime teikimo metu neįvardijo subtiekėjo, kurio pajėgumais trečiasis asmuo nesiremia.

147.

15Pažymi, jog subrangovų pajėgumais 5 pirkimo objekto dalyje trečiasis asmuo neprivalėjo remtis, kadangi paties trečiojo asmens kvalifikacija atitinka Pirkimo Specialiųjų sąlygų 13 punkto reikalavimus. Pirkimo Specialiųjų sąlygų 13 punkto kvalifikacijos reikalavimas buvo nustatytas, siekiant užtikrinti tiekėjų teisę verstis atliekų tvarkymo veikla. Atitinkamai, trečiasis asmuo turi teisę verstis atliekų tvarkymo veikla.

168.

17Trečiasis asmuo UAB „Ekobazė“ prašo ieškovės ieškinį atmesti, taip pat priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

189.

19Trečiasis asmuo nurodo, kad jo pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 4 priedo 13 punkto reikalavimams pagrindžia Aplinkos apsaugos agentūros išduotas leidimas išvežti pavojingas atliekas, leidžiantis trečiajam asmeniui eksportuoti 4000 t atliekų, kurių kodas 17 02 04*, galutiniam sutvarkymui – šalinimui. Pažymi, jog Pirkimo dokumentuose nebuvo įtvirtinto reikalavimo nurodyti pasiūlymu pateikimo metu nurodyti planuojamus pasitelkti subtiekėjus, tiekėjas turi teisę juos nurodyti sutarties sudarymo momentu.

2010.

21Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė – tripliką, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

2211.

23Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ CVP IS priemonėmis paskelbė ir vykdo tarptautinį Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimą. Pagal pirkimo sąlygas pirkimo objektas skaidomas į 6 (šešias) dalis. Ieškovė ginčija perkančiojo subjekto 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą „Dėl skelbiamų derybų Nr. 11013“, kuriame nustatyta, kad atvirojo viešojo pirkimo konkurso Nr. 11013 5 dalyje „Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas“ pirkimą laimėjo trečiasis asmuo UAB „Ekobazė“.

2412.

252019 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, kuria prašė pripažinti UAB „Ekobazė“ neatitinkančia Konkurso kvalifikacinių reikalavimų ir Konkurso laimėtoja dalyje „Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas“, ir nustatyti kitą laimėtoją, atitinkantį vykdomo konkurso reikalavimus.

2613.

272019 m. rugpjūčio 23 d. raštu atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.

2814.

292019 m. rugsėjo 9 d. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

3015.

31Dėl ieškinio formos. Teismas sutinka su atsakovės atsiliepimo teiginiu, kad šalių teisiniams santykiams taikytinos ne Viešųjų pirkimo įstatymo, bet Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų perkančiųjų subjektų įstatymo normos, tačiau tai, kad ieškinys grindžiamas neaktualiomis teisės normomis nesudaro savarankiško pagrindo konstatuoti jo nepagrįstumą. Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, teismui pareiškiamame ieškinyje turi būti nurodyta, be kita ko, aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). Tačiau nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas, t. y. į teismą besikreipiantis asmuo neprivalo savo reikalavimo teisiškai kvalifikuoti. Kiti atsakovės nurodyti ieškinio formalūs trūkumai – nuomonės dėl meditacijos galimybės nepateikimas, skelbimo apie pirkimą nepateikimas ir pan., taip pat nesudaro pagrindo atmesti ieškinį.

3216.

33Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka (Civilinio proceso kodekso 4233 str. 2 d.). Ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis (Civilinio proceso kodekso 4233 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju ginčo šalys iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

3417.

35Dėl ieškinio senaties. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį nagrinėjamoje byloje ir atmesti ieškinį; nurodo, kad tiekėjas turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos (PĮ 108 str. 1 d. 2 p.). Ieškovė ginčija atsakovės 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą, dėl kurio 2019 m. rugpjūčio 23 d. pateikė pretenziją. Atsakovė į pretenziją atsakė 2019 m. rugpjūčio 23 d., t. y. ieškovė, nesutikdama su pretenzijos atmetimu, turėjo pareikšti ieškinį iki 2019 m. rugsėjo 2 d., tačiau ieškinys buvo pateiktas teismui tik 2019 m. rugsėjo 9 d., praleidus ieškinio senaties terminą. Ieškovė su atsakovės argumentais dėl ieškinio senaties nesutiko, kartu su dubliku (priedas Nr. 1) pateikė CVP IS pranešimo kopiją, kuri patvirtina, kad pranešimas su atsakymu į pretenziją ieškovei buvo išsiustas 2019 m. rugpjūčio 30 d. Sprendžiama, kad ieškovė pateikė ieškinį per įstatymo nustatytą terminą – per 10 dienų nuo atsakymo į pretenziją gavimo; atsakovės argumentas dėl ieškinio senaties taikymo netenkinamas.

3618.

37Dėl trečiojo asmens UAB „Ekobazė“ kvalifikacijos tinkamumo. Ieškovė ginčija perkančiojo subjekto 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą „Dėl skelbiamų derybų Nr. 11013“, kuriame nustatyta, kad atvirojo viešojo pirkimo konkurso Nr. 11013 5 dalyje „Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas“ pirkimą laimėjo trečiasis asmuo UAB „Ekobazė“. Ieškovės vertinimu, trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų.

3819.

39Nurodo, kad Konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priede: „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Kvalifikacinių reikalavimų 13 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad „Tiekėjas turi turėti, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą TIPK) arba taršos leidimą (TL) išvardintų atliekų tvarkymo veiklai, pirkimo objekto dalyje nurodytam atliekos kiekiui tvarkyti.“ Tas pats 13 punktas nustato, kad, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus ir Pirkimo sutarčiai vykdyti, kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti arba pats tiekėjas, arba tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. UAB „Ekobazė“, siekdama atitikti kvalifikacinių reikalavimų“ 13 punktą, 2019 m. liepos 26 d. pateiktame Pasiūlyme „Dėl pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo“ pateikė informaciją, jog remsis kito ūkio subjekto pajėgumais – UAB „Natureka“, tačiau, ginčijamos pirkimo objekto daliai, t. y. 5 pirkimo objekto daliai, nenurodė ūkio subjekto, tik nurodyta, kad 40 procentų perduota vykdyti pirkimo objekto dalies nenurodytam subtiekėjui. Šiuo atveju UAB ,,Ekobazė“ iš vis nenurodė, kokiu ūkio subjektu remsis 5 pirkimo objekto daliai įvykdyti, kadangi pats tiekėjas neatitinka specialiųjų sąlygų 13 punkto reikalavimų. Trečiojo asmens pateiktas kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas – 2019 m. liepos 1 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl leidimo išvežti pavojingas atliekas pagal pranešimo dokumentą LT001343, neįrodo jo kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams.

4020.

41Atsakovė ir trečiasis asmuo nurodė, kad trečiasis asmuo nesirėmė jokio kito subjekto pajėgumais, nes Konkurso sąlygų 5 pirkimo objekto daliai nustatytus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai atitinka pats.

4221.

43PĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Perkantysis subjektas skelbime apie pirkimą, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą ar kvietime patvirtinti susidomėjimą nustato kandidatų ar dalyvių pašalinimo taisykles ir kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus. Reikalavimai dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo nustatomi ir patvirtinimo priemonės dėl jų teikiamos mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 50, 51 straipsnių nuostatas, tačiau perkančiųjų subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimuose Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių sąlygos neprivalomos.

4422.

45VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama į jų: 1) teisę verstis atitinkama veikla; 2) finansinį ir ekonominį pajėgumą; 3) techninį ir profesinį pajėgumą. Perkančioji organizacija turi nustatyti tokius kvalifikacinius reikalavimus, kad galėtų nupirkti tokias paslaugas, kokių reikia ir jos būtų kokybiškos. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški, proporcingi ir suderinami su pirkimo objektu bei teisės aktų reikalavimais. Pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, riboja konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-6-378/2017).

4623.

47Nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygų 1 priedo (Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos) 1 straipsnis nustato, kad pirkimo objektas – Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugos su transportavimu; BVPŽ kodas – 90510000-5 (Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos). Pirkimo objektas skirstomas į 6 (šešias) pirkimo objekto dalis. Pirkimo objekto 5 dalis – Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas; tvarkymo kodas – 17 02 04, kiekis 1700 t.

4824.

49Konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priede: „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Kvalifikacinių reikalavimų 13 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad „Tiekėjas turi turėti, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą TIPK) arba taršos leidimą (TL) išvardintų atliekų tvarkymo veiklai, pirkimo objekto dalyje nurodytam atliekos kiekiui tvarkyti.“

5025.

51Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 2 straipsnio 18 p. yra nurodyta, kas yra laikomas atliekų tvarkytoju – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą

5226.

53ATĮ 2 straipsnio 9 p. nustatyta, kas laikomas atliekų eksportuotoju – įmonė, kuri priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes.

5427.

55Teismas sutinka su atsakovės ir trečiojo asmens teiginiais, jog pirkimo objekto 5 dalis (Medinių geležinkelio pabėgių atliekų tvarkymas) neapima privalomo medinių atliekų šalinimo Lietuvos teritorijoje; pagal pirkimo objekto apibrėžimą atliekos turi būti sutvarkytos, jas išvežant iš Lietuvos ir perduodant atliekų naudotojui kitoje šalyje.

5628.

57Trečiasis asmuo Pirkimo sąlygų 4 priedo 13 p. kvalifikacijai pagrįsti pateikė Aplinkos apsaugos agentūros raštą Nr.(27)-A4-4529 „Dėl leidimo išvežti pavojingas atliekas pagal pranešimo dokumentą Nr. LT 001343“, kuriame nurodyta, kad trečiajam asmeniui yra išduotas leidimas išvežti 4000 (keturis tūkstančius) tonų atliekų, kurių kodas yra 17 02 04* į Pfleiderer Baruth GmbH, taip pat pateikė ir Vokietijos Federacijoje registruoto atliekų tvarkytojo dokumentą, patvirtinantį, kad su trečiuoju asmeniu yra susitarta dėl atliekų įvežimo į Vokietiją.

5829.

59Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą

6030.

61Teismų praktikoje aiškinama, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

6231.

63Dėl išdėstyto sprendžiama, kad trečiojo asmens pateiktas leidimas išvežti pavojingas atliekas tturint tikslą galutinai jas sutvarkyti (pašalinti) Vokietijoje turėtų būti vertinamas kaip atitinkantis Konkurso sąlygų 4 priedo 13 p. ir perkantysis subjektas tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją.

6432.

65Dėl pareigos išviešinti subtiekėjus pažeidimo. Ieškovė nurodė, kad trečiasis asmuo, pirkimo laimėtoja UAB „Ekobazė“, pasiūlyme nurodė, kad nesirems UAB „Natureka“ pasiūlymu; nesant išviešintam kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais UAB „Ekobazė“ ketina remtis vykdant paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį 5 pirkimo objekto dalyje, atsakovė neužtikrino Konkurso skaidrumo. Atsakovė, nežinodama, kokio subtiekėjo pajėgumais ketina remtis UAB „Ekobazė“, negali užtikrinti ir patikrinti, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

6633.

67Teismas nesutinka su ieškovės argumentais. Konkurso bendrųjų sąlygų 5.6.2 p. nustatyta, kad: „tiekėjas savo pasiūlyme, užpildant Specialiųjų sąlygų 3 priede pateiktą formą, privalo nurodyti: <..> kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks sutarties vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma Pirkimo sutartis. Subtiekėjai nėra laikomi ūkio subjektais, jeigu šie tik vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). Subtiekėjų pasitelkimo tvarka nustatyta Pirkimo sutarties nuostatose (Specialiųjų sąlygų 5 priedas). Trečiasis asmuo nesirėmė bendrovės Pfleiderer Baruth GmbH pajėgumais tam, kad įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, reiškia neturėjo pareigos išviešinti šį subtiekėją pasiūlyme.

6834.

69Apibendrindamas teismas sprendžia, kad ieškinys dėl pirkimo laimėtojo – trečiojo asmens UAB „Ekobazė“ netinkamos kvalifikacijos yra nepagrįstas ir atmestinas.

7035.

71Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais byloje pareikštam ieškiniui išspręsti, todėl teismas dėl jų nepasisako.

7236.

73Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo UAB „Ekobazė“ prašo priteisti 2057 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, atsakovė – 5 297,99 Eur. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Trečiojo asmens prašymas tenkinamas, atsakovės – tenkinamas iš dalies. Trečiasis asmuo pateikė tripliką nagrinėjamoje byloje; teismas sutinka, kad trečiojo asmens pateiktas triplikas išsamiai atskleidžia trečiojo asmens poziciją byloje ir už šio procesinio dokumento parengimą išlaidos turi būti atlyginamos pagal Rekomendacijų 8.3 p.; nurodytos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (2 057,00 Eur) maksimalaus atlyginimo už tripliko parengimą neviršija. Atsakovė nurodė, kad pasirengimui buvo sugaišta 69 val. advokatų darbo laiko (4842,42 Eur), advokatų kontora sumokėjo 455,57 Eur už pateiktų rašytinių įrodymų vertimą. Teismas pažymi, kad atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, rašytinius paaiškinimus ir tripliką. Teismo vertinimu, atsakovės rašytiniai paaiškinimai yra perteklinis procesinis dokumentas, rašytinius įrodymus atsakovė galėjo pateikti su atsiliepimu ar tripliku; išlaidos, susijusios su rašytinių paaiškinimų parengimu neturi būti atlyginamos. Įrodymų apie vertino išlaidas nepateikta; informacija, kad už vertino paslaugas buvo sumokėta 376,50 Eur pateikta tik paslaugų išklotinėje, tiesioginių įrodymų apie išlaidas nėra. Teismas pripažįsta pagrįstomis atsakovės išlaidas, susijusias su atsiliepimo į ieškinį, atsiliepimo į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tripliko parengimu; atsakovės nurodytos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (4842,42 Eur) neviršija maksimalaus atlyginimo už šių procesinių dokumentų parengimą, prašymas dėl jų atlyginimo tenkinamas.

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

75UAB „Žalvaris“ ieškinį atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ atmesti.

76Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalvaris“ (j. a. k. 120504795) atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ ( j. a. k. 110053842) 4 842,42 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt du eurus 42 centus), trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekobazė“ (j. a. k. 300835462) 2 057,00 Eur (du tūkstančius penkiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

77Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. ieškovė UAB „Žalvaris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. 2.... 5. Nurodo, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atviro konkurso būdu... 6. 3.... 7. Ieškovė pažymi, jog Konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priede:... 8. 4.... 9. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu prašo taikyti ieškinio... 10. 5.... 11. Nurodo, kad ieškovė ginčija atsakovės 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą,... 12. 6.... 13. Atsakovė nurodo, kad trečiasis asmuo 5 pirkimo objekto dalyje nesiremia nei... 14. 7.... 15. Pažymi, jog subrangovų pajėgumais 5 pirkimo objekto dalyje trečiasis asmuo... 16. 8.... 17. Trečiasis asmuo UAB „Ekobazė“ prašo ieškovės ieškinį atmesti, taip... 18. 9.... 19. Trečiasis asmuo nurodo, kad jo pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo... 20. 10.... 21. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė – tripliką, kuriuose... 22. 11.... 23. Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“... 24. 12.... 25. 2019 m. rugpjūčio 23 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl perkančiojo... 26. 13.... 27. 2019 m. rugpjūčio 23 d. raštu atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.... 28. 14.... 29. 2019 m. rugsėjo 9 d. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.... 30. 15.... 31. Dėl ieškinio formos. Teismas sutinka su atsakovės atsiliepimo teiginiu, kad... 32. 16.... 33. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4232... 34. 17.... 35. Dėl ieškinio senaties. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį... 36. 18.... 37. Dėl trečiojo asmens UAB „Ekobazė“ kvalifikacijos tinkamumo. Ieškovė... 38. 19.... 39. Nurodo, kad Konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priede: „Reikalavimai tiekėjų... 40. 20.... 41. Atsakovė ir trečiasis asmuo nurodė, kad trečiasis asmuo nesirėmė jokio... 42. 21.... 43. PĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Perkantysis subjektas skelbime apie... 44. 22.... 45. VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo... 46. 23.... 47. Nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygų 1 priedo (Pavojingųjų ir... 48. 24.... 49. Konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priede: „Reikalavimai tiekėjų... 50. 25.... 51. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 2 straipsnio... 52. 26.... 53. ATĮ 2 straipsnio 9 p. nustatyta, kas laikomas atliekų eksportuotoju –... 54. 27.... 55. Teismas sutinka su atsakovės ir trečiojo asmens teiginiais, jog pirkimo... 56. 28.... 57. Trečiasis asmuo Pirkimo sąlygų 4 priedo 13 p. kvalifikacijai pagrįsti... 58. 29.... 59. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 60. 30.... 61. Teismų praktikoje aiškinama, kad reikalavimas pateikti atitinkamą... 62. 31.... 63. Dėl išdėstyto sprendžiama, kad trečiojo asmens pateiktas leidimas... 64. 32.... 65. Dėl pareigos išviešinti subtiekėjus pažeidimo. Ieškovė nurodė, kad... 66. 33.... 67. Teismas nesutinka su ieškovės argumentais. Konkurso bendrųjų sąlygų 5.6.2... 68. 34.... 69. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad ieškinys dėl pirkimo laimėtojo –... 70. 35.... 71. Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais... 72. 36.... 73. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 75. UAB „Žalvaris“ ieškinį atsakovei AB „Lietuvos geležinkeliai“... 76. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalvaris“ (j. a.... 77. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...