Byla 2A-476/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei dalyvaujant atsakovo administratoriui Eugenijui Pranskėčiui, trečiojo asmens AB Turto banko atstovui Remigijui Ilevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr.B2-196-194/2007 pagal ieškovo Ž.J. ieškinį atsakovui Žydrūno Jokubaičio IĮ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

32004 m. liepos 2 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi Žydrūno Jokubaičio įmonei buvo iškelta bankroto byla. 2005-01-11 Šiaulių apygardos teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir paskelbta įmonės likvidacija. Patvirtinta likvidavimo tvarka ir patvirtinti kreditoriniai reikalavimai.

4Šiaulių apygardos teismas 2007 m. birželio 13 d. sprendimu pripažino, jog bankrutavusios Žydrūno Jokubaičio įmonės veikla pasibaigė. Teismas nurodė, kad pateikta įmonės likvidavimo ataskaita, balansas, kuriuose yra duomenys, kad visi veiksmai, susiję su įmonės likvidavimu, yra atlikti. Įmonė veiklos nevykdo ir jos nevykdė nuo pat bankroto bylos iškėlimo momento. Teismas, pagal byloje išaiškintas faktines šios įmonės veiklos aplinkybes, padarė išvadą, kad šioje bankroto byloje sudaryti taikos sutartį nėra galima, nes nėra lėšų, kurios padengtų bent jau valstybės mokesčių nepriemokas. Gavus lėšas iš Garantinio fondo administracijos pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai sumažėjo iki 1423,82 Lt. Išmokos iš Garantinio fondo yra pilnutinai atliktos. Debitorių įmonė neturi. Lėšų atsiskaityti su kreditoriais nėra, administravimo sąmata nepadengta. Teismui pateikta 2007-05-21 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros pažyma, kurioje nurodyta, kad agentūra pretenzijų dėl įmonės veiklos pabaigos neturi. Teismo nuomone tai rodo, kad LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 dalyje nustatyti kriterijai yra įgyvendinti, todėl vilkinti bankroto procedūrą nėra pagrindo. Teismas nurodė, kad įmonės likvidavimo procedūra pripažintina užbaigta. Specialus įstatymas, tai yra, LR Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 4d. numato, kad, jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos liko neparduoto turto ir kreditoriams neperduoto turto bei liko nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, likvidavimo procedūra laikoma baigta. Kadangi likęs savininko turtas yra įteisintas ir įregistruotas savininko vardu, jis ir palieka įregistruotam šio turto savininkui, todėl šio turto nurašymo teismas nesprendė.

5Bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės administratorius apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m.birželio 13 d. sprendimą ir pratęsti bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės likvidavimo procedūrą iki 2008 m. liepos 1 d. Nurodo, kad:

61. ĮBĮ 33 straipsnio 4 d. numatyta, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia dokumentus, tarp jų ir likusio turto grąžinimo, nurašymo arba pardavimo aktus. Šie dokumentai nebuvo pateikti, turtas nei nurašytas nei kam nors perduotas, todėl teismo sprendimas priimtas pažeidžiant materialines teisės normas.

72. Teismas nepagrįstai teigia, kad administratorius nesugebėjo perimti kilnojamojo įmonės savininko turto. Asmeninių namų apyvokos daiktų administratorius neperėmė, nes jų likutinė rinkos vertė buvo minimali ir gautos pajamos nebūtų padengusios pardavimo išlaidų.

83. Teismas klaidingai nurodo, kad administratoriui buvo sudarytos sąlygos perimti ir pardavinėti įmonės savininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau teismas nepaminėjo, kad šis turtas policijos nutarimu yra areštuotas ir jį draudžiama parduoti.

94. Teismas neatsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad įmonės savininko Ž.J. žmona nuolat teismams pateikinėjo nepagrįstus ieškinius, o kol jie buvo nagrinėjami įmonės savininko turtą buvo draudžiama pardavinėti.

105. Teismas neteisingai traktuoja CK 2.50 straipsnio nuostatas nurodydamas, kad turtas įgytas iki įmonės įsteigimo ir su įmonės veikla nesusijęs. CK nenumato jokių išlygų, kuomet įmonės savininkas atsako už juridinio asmens skolas.

116. Nepagrįstas teismo motyvas, kad pardavus turtą būtų pažeistos nepilnamečio teisės. Teismas gindamas nepilnamečio teises galėjo nustatyti nepilnamečiui uzufrukto teisę ir taip apginti jo teises.

12Tretysis asmuo AB Turto bankas pateikė prisidėjimą prie bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės administratorius apeliacinio skundo.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo AB „Specializuotas transportas“ nurodo, kad apelianto apeliacinis skundas pagrįstas, o Šiaulių apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimas neteisėtas ir prašo jį panaikinti.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės savininkas Ž.J. prašo Šiaulių apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Kaip buvo minėta, bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės administratorius savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino Žydrūno Jokubaičio įmonės veiklą pasibaigusia ir prašo įmonės likvidavimo procedūrą pratęsti iki 2008 m. liepos 1 d.

17Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste - ĮBĮ). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūrą nustatančios normos įtvirtintos ĮBĮ VII skirsnyje. Pagal šio skirsnio 30 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Baigus įmonės likvidavimo procedūras, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.). Likvidavimo procedūra gali būti atnaujinta teismo sprendimu, kreditorių ar dalyvių prašymu, jeigu atlikus šiuos veiksmus išaiškėjo prieš tai nežinomos ar niekieno neperimtos teisės ir pareigos (turtas) ir jeigu dėl tokio turto turi būti atlikti likvidatoriaus veiksmai.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės administratorius neatliko ĮBĮ 31 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų, t.y. nesuorganizavo turto pardavimo ir jo neperdavė kreditoriams. Įmonės kreditoriai taip pat nurodo, kad bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės likvidavimo procedūros nebaigtos, nes liko neparduoto įmonės turto ir nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, todėl taip pat prašo pratęsti likvidavimo procedūrą.

19Kolegija pažymi, jog nei CPK, nei ĮBĮ nėra nustatyta 24 mėnesių terminui pratęsimo ar atnaujinimo galimybė. Tačiau, kolegija įvertinus tai, kad šis terminas yra procesinis, jog santykiai kilę iš bankroto, kurio pagrindinis tikslas yra apsaugoti kreditorių interesus, daro išvadą, kad suinteresuoto asmens prašymu šis terminas gali būti pratęsiamas.

20Kolegijos nuomone, teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės pabaigos, negali formaliai taikyti 24 mėnesių termino. Teismas turi atsižvelgti ar likvidavimo procedūros metu buvo atlikti ĮBĮ 31 straipsnyje numatyti veiksmai ar išnaudotos galimybės kuo geriau patenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Tais atvejais, kai administratorius neišnaudoja visų ĮBĮ nustatytų galimybių patenkinti kreditorių reikalavimus, kai yra sąlygos geriau įgyvendinti pagrindinį bankroto procedūrų tikslą – apsaugoti kreditorių teises ir teisėtus interesus, esant suinteresuoto asmens prašymui 24 mėnesių terminas galėtų būti pratęsiamas. Nagrinėjamu atveju administratorius atliko ne visus būtinus likvidavimo metu atlikti veiksmus, liko neparduoto turto bei nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, terminą pratęsti prašė įmonės administratorius ir kreditoriai, todėl kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė kreditorių ir administratoriaus prašymus nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos.

21Be to, teismas pažeidė ĮBĮ 33 straipsnio 4 d. dalies kurioje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, nuostatas, nes aukščiau nurodyti dokumentai teismui administratoriaus nebuvo perduoti, turtas liko nei nurašytas, nei kam nors perduotas.

22Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylai aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, dėl to jis naikintinas ir klausimas dėl įmonės pabaigos perduotinas nagrinėti iš naujo.

23Apeliantas apeliaciniu skundu prašo pratęsti įmonės likvidavimo procedūrą iki 2008 m liepos 1 d. Šio klausimo apeliacinės instancijos teismas nesprendžia, nes toks konkretus prašymas nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmos dalies 4 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimą panaikinti ir klausimą dėl įmonės pabaigos perduoti teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 2004 m. liepos 2 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi Žydrūno Jokubaičio... 4. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. birželio 13 d. sprendimu pripažino, jog... 5. Bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės administratorius apeliaciniu... 6. 1. ĮBĮ 33 straipsnio 4 d. numatyta, kad teismas priima sprendimą dėl... 7. 2. Teismas nepagrįstai teigia, kad administratorius nesugebėjo perimti... 8. 3. Teismas klaidingai nurodo, kad administratoriui buvo sudarytos sąlygos... 9. 4. Teismas neatsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad įmonės savininko Ž.J.... 10. 5. Teismas neteisingai traktuoja CK 2.50 straipsnio nuostatas nurodydamas, kad... 11. 6. Nepagrįstas teismo motyvas, kad pardavus turtą būtų pažeistos... 12. Tretysis asmuo AB Turto bankas pateikė prisidėjimą prie bankrutuojančios... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo AB „Specializuotas... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Kaip buvo minėta, bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio įmonės... 17. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad bankrutuojančios Žydrūno Jokubaičio... 19. Kolegija pažymi, jog nei CPK, nei ĮBĮ nėra nustatyta 24 mėnesių terminui... 20. Kolegijos nuomone, teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės pabaigos,... 21. Be to, teismas pažeidė ĮBĮ 33 straipsnio 4 d. dalies kurioje numatyta, kad... 22. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 23. Apeliantas apeliaciniu skundu prašo pratęsti įmonės likvidavimo procedūrą... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 25. Šiaulių apygardos teismo 2007 m. birželio 13 d. sprendimą panaikinti ir...