Byla I-2003-171/2013
Dėl šių pažeidimų netaikytos, tik nurodyta nustatytus pažeidimus įvertinti. Jokių privalomų vykdyti įpareigojimų nenustatyta, nėra išdėstyta kitų atsakovės priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, susipažinusi su VšĮ Tauragės ligoninės skundu,

Nustatė

2VšĮ Tauragės ligoninė 2013-01-10 pateikė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvadų Nr. P2-6969-1(1.20) 1.1 papunktį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Nustatyta, kad pareiškėja skundžia Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 m. gruodžio 14 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvadų, įformintų sprendime Nr. P2-6969-1(1.20) 1.1 punktą. Sprendimas priimtas atsižvelgus į 2012 m. spalio 24 d. patikrinimo aktą Nr. J16-116, 2012 m. gruodžio 14 d. patikrinimo ataskaitą Nr. D17-46-1.

5VšĮ Tauragės ligoninės skundžiamame sprendimo Nr. P2-6969-1(1.20) 1.1 papunktyje nurodoma, kad subjektyviems ir objektyviems pacientės ištyrimo duomenims nevisiškai atitikus nustatytą ligą (ūminį pankreatitą), gydytojas A. S. neįtarė kito ūminio chirurginio pilvo susirgimo (ūminio apendicito), neatliko diagnostinių tyrimų (pakartotinio ultragarsinio pilvo ir retroperitoninio tarpo tyrimo, diagnostinės laparoskopijos, nesant galimybių tai atlikti – diagnostinės laparotomijos), nediagnozavo ir negydė ūminio apendicito, tuo pažeidė sveikatos apsaugos ministro 2000-01-28 įsakymu Nr. 50 patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 „Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 35.2 ir 37 punktus. Tarnybos sprendimo Nr. P2-6969-1(1.20) pabaigoje nurodyta, kad VšĮ Tauragės ligoninė turėtų įvertinti 1.1 papunktyje nurodytą pažeidimą.

6Teismas, įvertinęs ginčijamo sprendimo skundžiamą dalį, daro išvadą, joje konstatuotas sveikatos priežiūros paslaugų pacientei teikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimai, tačiau jokios kontrolės priemonės pareiškėjai dėl šių pažeidimų netaikytos, tik nurodyta nustatytus pažeidimus įvertinti. Jokių privalomų vykdyti įpareigojimų nenustatyta, nėra išdėstyta kitų atsakovės priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis). ABTĮ 2 straipsnio 13 ir 14 dalis teisės aktus apibrėžia kaip norminius ir individualius teisės aktus, kurie sukelia atitinkamas teisines pasekmes tam tikriems subjektams.

8Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai savo praktikoje laikosi pozicijos, kad konstatuojamojo pobūdžio aktai, nesukeliantys konkrečių teisinių pasekmių pareiškėjams, nėra skundžiami teismui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1344/2010; 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1249/2012).

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. nutartyje byloje Nr. AS8-467/2007 nurodė, kad negali būti skundžiami teismui Valstybinio medicininio audito inspekcijos ataskaitos punktai, kuriuose yra išdėstyti faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas gydymo įstaigai duodamų nurodytų teisėtumas ir pagrįstumas, nurodyti punktai nesukuria teisinių pasekmių. Tokio pobūdžio atsakovo surašyti dokumentai tik parodo atsakovo poziciją dėl tikrinto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vertinimo ir gali turėti tik įrodomąją reikšmę, tačiau patys savaime teisių ar pareigų asmenims nesukelia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartis byloje Nr. AS442-461/2010).

10Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pareiškėjos VšĮ Tauragės ligoninės skundą atsisako priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą kaip nenagrinėtiną teismų.

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 105–106 straipsniais,

Nutarė

12Atsisakyti priimti VšĮ Tauragės ligoninės skundą, kaip nenagrinėtiną teismų.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais bei 2013 m. sausio 10 d. sumokėtą 100 Lt žyminio mokesčio grąžinti VšĮ Tauragės ligoninei.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai