Byla e2A-714-657/2016
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalės Burdulienės, Nerijaus Meilučio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15737-886/2015 pagal ieškovo H. U. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Samsonas“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas H. U. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus. Nurodė, kad UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra neteisėti, nes nebuvo kvorumo. Dėl kitose bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių uždrausta balsuoti 9 696 vnt. akcijų. Kvorumas turėjo būti skaičiuojamas nuo visų bendrovės akcijų – 8 458 782, o ne nuo tik balsavimo teisę turinčių akcijų (sumažintų 9 696 vienetais) skaičiaus. Susirinkime dalyvavusio A. R. balsų skaičius turėjo būti nustatytas, remiantis Juridinių asmenų registre įregistruotu 2014 m. gegužės 30 d. akcininkų sąrašu, pagal kurį jam priklausė 4 229 500 vnt. akcijų. Iš jų atėmus 5 162 vnt. akcijų, kuriomis uždrausta balsuoti, susirinkimo dieną jo turėtų balsų skaičius yra tik 4 224 338 balsų, kurie nesudaro ½ balsų, kuriais balsuoti neuždrausta. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, taip pat ir dėl 357 000,00 Eur vertės turto įkeitimo priimti nesant kvalifikuotos balsų daugumos, todėl naikinti.

4Atsakovė UAB „Samsonas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „Samsonas“ 9 696 vnt. paprastosiomis vardinėmis akcijomis balsuoti buvo uždrausta Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 18 d. ir 2015 m. kovo 3 d. nutartimis, tačiau šių akcijų savininkams nebuvo apribotos kitos teisės: dalyvauti susirinkime, pasisakyti ir užduoti klausimus svarstomais darbotvarkės klausimais ir pan. Kvorumas apskaičiuotas teisingai. Teismo nutarčių galiojimo laikotarpiu akcininkams uždrausta balsuoti 9 696 vnt. akcijų, todėl jos pagrįstai neįtrauktos skaičiuojant balsus, nuo kurių apskaičiuotas kvorumas. Tai yra minimalus akcijų balsų skaičius, kurį dalyvaujantys akcininkai privalo surinkti, kad susirinkimas būtų laikomas įvykusiu. Akcininkas A. R., kurio dalis akcijų balsavimo teisės apribota, atvyko į susirinkimą ir balsavo akcijomis, kurių balsavimo teisės nebuvo apribotos. Be to, akcijos, kurių balsavimo teisės apribotos, sudaro žymiai mažiau nei 1 procentą UAB „Samsonas“ akcijų, todėl tai nebūtų galėję pakeisti balsavimo rezultatų. Visuotinis akcininkų susirinkimas, nepaisant darbotvarkės klausimo formulavimo, nepriėmė sprendimo įkeisti bendrovės turtą, bet sprendė dėl jau įkeisto bendrovės turto įkeitimo ir kredito grąžinimo termino pratęsimo. Tokiam sprendimui priimti nei bendrovės įstatai, nei ABĮ kvalifikuotos daugumos nereikalauja. Įstatų 74 punktas reikalauja 2/3 susirinkimo balsų daugumos, kuri skaičiuotina nuo susirinkime dalyvaujančių, o ne visų bendrovės akcijų balsų. Analogiškai kvalifikuotą daugumą sudarančių balsų skaičiaus nustatymą reglamentuoja ir ABĮ 28 straipsnio 1 dalis. Visi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimti už juos atidavus visus susirinkime dalyvaujančius akcijų balsus. Kvalifikuotos daugumos reikalavimo požiūriu šie sprendimai priimti vienbalsiai, 100 procentų susirinkime dalyvavusių akcijų balsų.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo, kad vadovaujasi duomenimis nurodytais 2015 m. balandžio 29 d. akcininkų sąraše, ir atmetė ieškovo atstovo argumentus, kad reikia vadovautis Juridinių asmenų registre įregistruotu 2014 m. gegužės 30 d. akcininkų sąrašu. Ieškovo atstovas neginčijo papildomų 360 vnt. akcijų įgijimo sandorių ir neprašė išreikalauti šiuos sandorius patvirtinančių įrodymų. Akcininkų sąrašo įregistravimas Juridinių asmenų registre atlieka tik išviešinimo funkciją, tačiau šių duomenų nepateikimas registro tvarkytojui nepaneigia akcininko A. R. nuosavybės teisių į papildomai įgytas 360 vienetų akcijų. Visuotinio akcininkų susirinkimo dieną H. U. priklausė 0,49940 proc. visų įmonės akcijų, o A. R. priklausė 0,50005 proc., iš jų – 0,49944 proc. akcijų, kuriomis balsuoti neuždrausta. Teismas konstatavo, kad 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime balsų kvorumo nebuvo. Šis pažeidimas negali būti laikomas formaliu, nes buvo pažeistos imperatyvios ABĮ nuostatos, reglamentuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo teisę priimti sprendimus ir pažeisti ieškovo, kaip akcininko, interesai. Konstatavus, kad susirinkime nebuvo kvorumo, susirinkimas laikytinas neįvykusiu. Pagal ABĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas atsakovė galėjo pasinaudoti galimybe šaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Teismas darė išvadą, kad UAB „Samsonas“ 2015 n, balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime skaičiuojant kvorumą į bendrą visų įmonės akcijų kiekį neįtraukus tų akcijų, kuriomis uždrausta balsuoti pagal teismų nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vienam iš pagrindinių akcininkų A. R. buvo neteisėtai sudaryta galimybė sprendimus priimti vienasmeniškai. Pripažinus susirinkimą neįvykusiu, sprendimai, įskaitant ir tuos sprendimus, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, priimti UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame nebuvo balsų kvorumo, yra neteisėti, nes prieštarauja imperatyvioms ABĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatoms, reglamentuojančioms susirinkimo sprendimų priėmimą, todėl naikintini. Pripažinęs, kad nutarimai priimti susirinkime nesant kvorumo, teismas plačiau nepasisakė dėl šalių argumentų, vertinant susirinkime priimto sprendimo, susijusio su turto įkeitimu ir kredito grąžinimo termino pratęsimu, teisėtumu.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai

8Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Samsonas“ prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apelianto teigimu, teismas netinkamai aiškino ir taikė ABI 27 straipsnio 1 dalies nuostatas. Susirinkimo dieną 9 696 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Samsonas“ akcijų buvo uždrausta balsuoti bet kokiais susirinkime svarstomais klausimais, todėl šiomis akcijomis negalėjo būti balsuojama ir jos 2015 m. balandžio 30 d. UAB „Samsonas“ visuotiniame akcininkų susirinkime pagal ABI 27 straipsnio 1 dalies nuostatas turėjo būti laikomos nesuteikiančiomis balsų. Sprendimo nuostata, remiantis laikinųjų apsaugos priemonių esme, šias akcijas įtraukti į kvorumui skaičiuotinas akcijas, yra nepagrįsta. Tokiu būdu teismas savo iniciatyva faktiškai išplėtė ir pakeitė kitose bylose teismų taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nors šių laikinųjų apsaugos priemonių modifikavimas galimas tik atitinkamose bylose priimant teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Nedalyvaudamas susirinkime ieškovas pats sąmoningai sudarė situaciją, kai bendrovės veiklos klausimai turėjo būti sprendžiami kito pagrindinio bendrovės akcininko – A. R. turimais balsais.

9Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas H. U., atstovaujamas advokato Viliaus Masiulio prašė Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą ir skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas pagrįstai sprendė, jog 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime balsų kvorumo nebuvo ir pagrįstai visus 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pripažino negaliojančiais, nes jie priimti, nesant balsų kvorumo. Akcijos, kuriomis teismo nutartimi uždrausta balsuoti, laikytinos susirinkime nedalyvaujančiomis, bet ne nesuteikiančiomis balsų, todėl jos į kvorumo skaičiavimą Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalies tvarka turi būti įtrauktos. Įstatyme yra nurodyta, kad jei visuotiniame akcininkų susirinkime kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Jokių apribojimų akcininkui, kuris nedalyvavimo visuotiniame susirinkime, ginčyti susirinkimo sprendimus įstatymai nenumato, o juo labiau tais atvejais, kai yra pažeidžiamos imperatyvios įstatymo nuostatos.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

13Pagrindinis apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo visi balsavimo teisę turintys akcininkai (jų atstovai), todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad akcininkų susirinkime nebuvo kvorumo.

14Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

15Byloje nustatyta, jog UAB „Samsonas“ įstatinis kapitalas padalintas į vienodos nominalios vertės 8 458 782 vnt. paprastąsias vardines akcijas (UAB „Samsonas“ įstatų 35 p.). Iš UAB „Samsonas“ 2014 m. gegužės 30 d. akcininkų sąrašo nustatyta, kad visos akcijos buvo vienodos nominalios vertės.

16Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir šalių pripažintu faktu nustatyta, jog susirinkime dėl kitose bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkime buvo uždrausta balsuoti 9 696 vnt. akcijų, tame tarpe akcininkui A. R. uždrausta balsuoti 5 162 vnt. akcijų, likusiomis 4534 vnt. paprastosiomis vardinėmis UAB „Samsonas“ akcijomis – kitiems smulkiesiems akcininkams (CPK 179 str., 187 str.). Taip pat iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausta UAB „Samsonas“ akcininkams visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsuoti klausimais, susijusiais su UAB „Samsonas“ prezidento ir generalinio direktoriaus atšaukimu iš pareigų ir naujo prezidento ir generalinio direktoriaus rinkimu (Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d., 2015 m. kovo 10 d. nutartys civilinėje byloje Nr. e2-218-451/2016; 2014 m. rugpjūčio 8 d., 2015 m. vasario 18 d. nutartys civilinėje byloje Nr. e2-984-945/2015).

17Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įvertinus byloje pateiktus įrodymus – atsakovo pateiktus duomenis, nurodytus 2015 m. balandžio 29 d. akcininkų sąraše, nustatyta, kad akcininkas A. R. papildomai įgijo 360 vnt. akcijų iš kitų akcininkų ir jo turimų akcijų skaičius padidėjo nuo 4 229 500 vnt. iki 4 229 860 vnt. Ieškovas šių papildomų 360 vnt. akcijų įgijimo sandorių neginčijo, neprašė išreikalauti šiuos sandorius patvirtinančių įrodymų, ir sprendė, kad pagal 2015 m. balandžio 29 d. akcininkų sąrašą susirinkimo dieną A. R. turėjo 4 224 860 vnt. akcijų. Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartimi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jam buvo apribota teisė balsuoti 5 162 vnt. akcijų, todėl susirinkimo dieną jis turėjo 4 244 698 vnt. akcijų, suteikiančių balsavimo teisę. Teisėjų kolegija šiai išvadai pritaria.

18Byloje taip pat nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų susirinkimas buvo sušauktas klausimais, susijusiais su kredito naujai įrangai įsigyti suteikimu, kredito grąžinimo terminų pratęsimu, turto įkeitimu, kt., 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimu ir pelno (nuostolių) paskirstymu (susirinkimo protokolas). UAB „Samsonas“ visuotiniame akcininkų susirinkime faktiškai dalyvavo vienas akcininkas A. R. ir jo turėtų balsų skaičius nulėmė priimtus sprendimus (akcininkų susirinkimo protokolas ir susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra išaiškinęs, kad Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų. Žodis „dalyvauja“ reiškia dalyvavimą priimant sprendimus drauge su kitais akcininkais, todėl kvorumas skaičiuojamas skaičiuojant atvykusius ir galinčius priimti sprendimus akcininkų balsus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2006). Ieškovo iniciatyva sustabdžius galimybę akcininkui A. R. dalyvauti balsavime 5162 vnt. akcijų ribose, pastarasis neturėjo teisės naudotis susidariusia padėtimi iki bus išnagrinėtas ginčas byloje arba įsiteisės teismo nutartis, panaikinanti apribojimus akcininkui 5162 vnt. akcijų ribose dalyvauti priimant sprendimus.

20Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog visuotinio akcininkų susirinkimo dieną akcininkas A. R. turėjo 4 224 698 vnt. arba 0,49944 proc. akcijų, kurios turėjo balsavimo teisę.

21Apeliantės argumentą, kad nepagrįstai į bendrą balsų skaičių įtrauktos akcijos, kurioms dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apribota balsavimo teisė, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą. Kaip jau minėta įstatyme imperatyviai numatyta, jog susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad nustatant bendrą bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos: 1) bendrovės įgytos savos akcijos; 2) bendrovės įstatuose nustatytos klasės privilegijuotosios akcijos, kurios nesuteikia balsavimo teisės. Nei įstatyme, nei bendrovės įstatuose nėra numatyta jokių išimčių, kad į bendrą skaičių galėtų būti neįskaičiuojamos akcijos, kurioms dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra apribota balsavimo teisė. Priešingu atveju, išeitų, kad naudojantis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kistų bendras akcijų, suteikiančių balsavimo teisę skaičius, o susirinkime sprendimus galėtų priiminėti akcininkai, neturintys net pusės bendrovės akcijų, t.y. sprendimus priimtų mažesnę balsų dalį turintys akcininkai.

22Teismo sprendimą lėmė nustatytoji faktinė aplinkybė, kad 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame UAB „Samsonas“ akcininkų susirinkime nebuvo kvorumo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė susirinkimą neįvykusiu ir panaikino susirinkimo priimtus nutarimus. Tai, kad susirinkime buvo svarstomi klausimai dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo, neturi įtakos priimtam teismo sprendimui.

23Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, iš esmės tinkamai įvertino įrodymus, išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 326 str. 1 d.1 p.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis (CPK 93 str.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Apeliacinį skundą atmetus iš atsakovės ieškovui H. U. priteistina 300,00 Eur už advokato pagalbą parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 330 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

26Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovės UAB „Samsonas“, juridinio asmens kodas 133140587, ieškovui H. U., asmens kodas ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų) advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

28Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas H. U. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais... 4. Atsakovė UAB „Samsonas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai... 8. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Samsonas“ prašė panaikinti Kauno... 9. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas H. U., atstovaujamas... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis... 13. Pagrindinis apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad UAB „Samsonas“ 2015... 14. Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuotinis... 15. Byloje nustatyta, jog UAB „Samsonas“ įstatinis kapitalas padalintas į... 16. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir šalių... 17. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įvertinus byloje pateiktus... 18. Byloje taip pat nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų susirinkimas... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra išaiškinęs, kad Akcinių bendrovių... 20. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 21. Apeliantės argumentą, kad nepagrįstai į bendrą balsų skaičių įtrauktos... 22. Teismo sprendimą lėmė nustatytoji faktinė aplinkybė, kad 2015 m.... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 330... 26. Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš atsakovės UAB „Samsonas“, juridinio asmens kodas 133140587,... 28. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....