Byla 2T-117-407/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduotą Jungtinės karalystės ( - ) miesto šeimos bylų teismo sprendimą dėl jurisdikcijos perėmimo klausimo išsprendimo pagal Jungtinės Karalystės ( - ) miesto šeimos bylų teismo 2015-11-13 sprendimą mažamečių J. N., D. P., K. P. ir E. N. globos byloje Nr. ( - ), išvadą teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme per Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) 2015-11-25 gautas Jungtinės Karalystės ( - ) šeimos bylų teismo 2015-11-13 procesinis sprendimas byloje Nr. ( - ), kuriame buvo sprendžiamas mažamečių J. N., D. P., K. P. ir E. N. globos klausimas.

3Jungtinės Karalystės ( - ) šeimos bylų teismas, remdamasis Lietuvos centrinės valdžios institucijos prašymu apsvarstyti teismo proceso dėl D. P., K. P. ir E. N. perkėlimo į Lietuvą galimybę, 2015-11-13 priėmė įsakymus: tenkinti Lietuvos centrinės valdžios institucijos ir ( - ) miesto tarybos prašymą dėl D. P., K. P. ir E. N. globos svarstymo teismo procesuose perdavimo Lietuvos teismams ir raginti Lietuvos valdžios institucijas priimti šio teismo proceso jurisdikciją; J. N. perduoti tėvo M. N. globai.

4Prašymas tenkintinas

52003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamento Nr. 2201/2003/ED dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 2201/2003/EB) 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išimties tvarka valstybės narės teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės, manydami, kad kuris nors kitos valstybės narės, su kuria vaiką sieja konkretus ryšys, teismas būtų tinkamesnis nagrinėti bylą ar kurią nors konkrečią jos dalį, ir jei tai labiausiai atitinka vaiko interesus, gali: a) sustabdyti atitinkamą bylą arba jos dalį ir paraginti šalis pateikti pareiškimą tos kitos valstybės narės teismui pagal šio straipsnio 4 dalį; arba b) prašyti kitos valstybės narės teismą prisiimti jurisdikciją pagal šio straipsnio 5 dalį.

6Reglamento Nr. 2201/2003/ED 15 straipsnio 1 dalis yra taikoma: a) šalies prašymu, arba b) paties teismo iniciatyva, arba c) kitos valstybės narės, su kuria vaiką sieja konkretus ryšys, teismo prašymu pagal šio straipsnio 3 dalį. Perdavimui paties teismo iniciatyva ar kitos valstybės narės teismo prašymu turi pritarti bent viena šalis. Jungtinės Karalystės ( - ) šeimos bylų teismas 2015-11-13 procesiniu sprendimu byloje Nr. ( - ), priimdamas įsakymus tenkinti Lietuvos centrinės valdžios institucijos ir ( - ) miesto tarybos prašymą dėl D. P., K. P. ir E. N. globos svarstymo teismo procesuose perdavimo Lietuvos teismams ir raginti priimti Lietuvos valdžios institucijas šio teismo proceso jurisdikciją, įvertino D. P. nuomonę, kad jo vaikų globėja turėtų būti jo motina, kuri gyvena Lietuvoje, tai, kad vaikų motina paliko vaikus Jungtinėje Karalystėje, slapstosi ir atsisakė dalyvauti teismo procese ir jos nuomonė nėra žinoma, bei tai, kad vaikai yra išskirtinai susieti su Lietuva ir vaikų globos bylos perdavimas Lietuvos jurisdikcijai geriausiai atitinka mažamečių vaikų interesus.

7Kartu su Jungtinės Karalystės ( - ) šeimos bylų teismo 2015-11-13 sprendimu Lietuvos apeliaciniam teismui pateikta bylos medžiaga, kurią išnagrinėjus nustatyta, kad D. P. motina D. V. 2015-06-08 kreipėsi į ( - ) rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu dėl galimybės globoti savo anūkus D. P., K. P. ir E. N., jeigu būtų nuspręsta mažamečius vaikus grąžinti į Lietuvą (b. l. 14). ( - ) rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2015-10-09 sprendimu Nr. VT-25 D. V. buvo pripažinta tinkama skirti mažamečių globėja (rūpintoja) (b. l. 42).

8Kartu su bylos medžiaga pateikta ir Jungtinės Karalystės ( - ) šeimos bylų teismui teikta informaciją apie T. N. ir D. P. šeimos situaciją, iš kurios nustatyta, kad socialinės darbuotojos 2015-08-17 galutiniame pranešime ( - ) šeimos bylų teismui nurodyta, kad po 2015-04-05 incidento T. N. ir D. P. namuose, kurio metu D. P. naudojo smurtą T. N. ir mažametės D. P. atžvilgiu, 2015-04-07 Vaiko teisių apsaugos tarnyba kreipėsi dėl Skubios apsaugos taikymo J. N., D. P., K. P. ir E. N. atžvilgiu. Skubios apsaugos įsakymas buvo išduotas 2015-04-07, vaikai 2015-04-08 buvo apgyvendinti pas globėjus, o 2015-04-14 išduoti laikinos globos įsakymai. Šiame pranešime taip nurodyta, kad vaikams gyvenant su motina T. N. ir D. P., vaikų pagrindiniai priežiūros poreikiai nebuvo tenkinami, šeimoje geriama ir smurtaujama (b. l. 66-88). ( - ) grafystės savivaldybės 2015-09-16 būklės ataskaitoje nustatyta, kad mažamečių motina T. N. nebendradarbiauja su vaikų tarnyba ir jos buvimo vieta nežinoma, ji savo vaikus matė vieną kartą nuo tada, kai jei buvo apgyvendinti atskirai 2015-04-17, mažamečių tėvas nebesiūlo savęs rūpintis vaikais (b. l. 59-63).

9Byloje išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktoje išvadoje nurodė, kad geriausiai vaikų interesus atitiktų jų globos klausimo sprendimas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, galinčiame tiesiogiai ir operatyviai gauti bylos nagrinėjimui reikiamus duomenis, bylos nagrinėjimo metu įvertinti ir užtikrinti vaikų teisę į šeimos ryšius, t. y. augti artimųjų giminaičių globoje. Tarnyba savo išvadą grindė ir tomis aplinkybėmis, jog Jungtinės Karalystės socialinės tarnybos nuomone, vaikai negali būti grąžinti tėvų globai, kadangi vaikų motinos buvimo vieta nežinoma, tėvui taikomas draudimas tiesiogiai bei netiesiogiai bendrauti, mėginti susisiekti su mažamečiais D. P., K. P. ir E. N., vaikų globėjais išreiškė norą būti vaikų senelė D. V. ir jos sutuoktinis P. V., kuris taip pat pripažintas tinkamu globoti vaikus, o vaikus neabejotinai sieja ryšys su Lietuva. Tarnybos nuomone, tuo atveju, kai vaikai negali augti savo biologinėje šeimoje, geriausiai vaikų interesus atitiktų gyvenimas artimųjų giminaičių, galinčių užtikrinti vaikų identiteto, kultūros, kalbos, papročių bei kilmės valstybės tradicijų išsaugojimą, šeimoje.

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad Lietuvoje yra mažamečių vaikų giminaitis, pripažintas tinkamu būti vaikų globėju ir gyvenamoji ir turto buvimo vietos yra Lietuvoje, į tai, kad Jungtinės Karalystės ( - ) šeimos bylų teismo padaryta išvada kreiptis dėl jurisdikcijos perėmimo iš esmės grįsta išimtinai vaikų interesais, taip pat pasitikėjimu valstybės teismo ir vaiko teisių apsaugos institucijų kompetencija, pripažintina, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja aplinkybės, kuriomis remiantis būtų pagrindas neperimti bylos jurisdikcijos.

11Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 122 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl jurisdikcijos perėmimo iš užsienio valstybės teismo ir priėmęs sprendimą šį prašymą patenkinti, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes nustato kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą, kuris nagrinės bylą Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į tai, kad D. V., kuri buvo pripažinta tinkama skirti mažamečių D. P., K. P. ir E. N. globėja (rūpintoja), gyvenamoji vieta yra ( - ) r., vaikų globos procedūros buvo pradėjos ir atliekamos ( - ) rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje, spręstina, kad bylą dėl D. P., K. P. ir E. N. globos klausimo tikslinga perduoti nagrinėti ( - ) rajono apylinkės teismui.

12Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamento Nr. 2201/2003/EB dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo, 15 straipsniu bei Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 122 straipsniu,

Nutarė

13Jungtinės karalystės ( - ) miesto šeimos bylų teismo 2015-11-13 procesiniu sprendimu priimtą prašymą dėl jurisdikcijos perėmimo, sprendžiant mažamečių D. P., K. P. ir E. N. globos klausimą, vadovaujantis 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamento Nr. 2201/2003/EB dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo, 15 straipsnio nuostatomis, tenkinti.

14Perimti Jungtinės karalystės ( - ) miesto šeimos bylų teismo jurisdikciją, sprendžiant mažamečių D. P., gim. ( - ), K. P., gim. ( - ), ir E. N., gim. ( - ), globos klausimą ir bylą dėl D. P., K. P. ir E. N. globos perduoti nagrinėti ( - ) rajono apylinkės teismui.

15Nutarties antrą egzempliorių ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos 2T-117-407/2015 dokumentų, esančių bylos lapuose 12-222, kopijas išsiųsti ( - ) rajono apylinkės teismui.

16Nutarties kopijas išsiųsti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės ir darbo ministerijos.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai