Byla I-2023-84/2007
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T-141 panaikinimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Marytė Švažienė, susipažinusi su gautu V. S. ir E. Ž. skundu dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T-141 panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjai V. S. ir E. Ž. 2007-05-28 dieną Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašo:

31) panaikinti 2007-04-26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-141 ,,Dėl žemės sklypų Aido g. 8 ir Tilžės g. 1A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypų, esančių Aido g. 8 ir Tilžės g. 1A, Šiauliuose, detalusis planas.

42) Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo: (i) sustabdyti 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1414 galiojimą; (ii) uždrausti bet kokia apimtimi ir forma vykdyti ir įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. T-141 ,,Dėl žemės sklypų Aido g. 8 ir Tilžės g. 1A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“, įskaitant, bet neapsiribojant projektavimo sąlygų ir statybos leidimo išdavimu; (iii) uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su valstybinės žemės 6087 kv. m. ploto sklypu, esančiu Tilžės g. ir Gegužių g. kampe, Šiauliuose.

53) Iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos išreikalauti 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-141 ,,Dėl žemės sklypų Aido g. 8 ir Tilžės g. 1A, Šiauliuose, detaliojo planavimo procedūrų dokumentus.

6Pareiškėjai V. S. ir E. Ž. skunde nurodo, kad 2007-04-26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-141 ,,Dėl žemės sklypų Aido g. 8 ir Tilžės g. 1A, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypų, esančių Aido g. 8 ir Tilžės g. 1A, Šiauliuose, detalusis planas yra naikintinas, kadangi jį priimant buvo pažeistas viešasis interesas, padaryta daug teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, taip pat statybą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 2006 m. spalio 12 d. išdavė planavimo sąlygas detaliojo plano dokumentams rengti Nr. DP-237 (toliau- Planavimo sąlygos Nr. DP-237), kurių 3 p. buvo nurodyti planuojami žemės sklypai (teritorija): 2,3655 ha žemės sklypas, esantis Aido g. 8 ir 0,3194 ha žemės sklypas. Pagal Planavimo sąlygas Nr. DP-237 jokie kiti žemės sklypai (teritorijos), tuo metu ir 6087 kv. m. ploto žemės sklypas, esantis Tilžės g. ir Gegužių g. kampe, nebuvo planuojami. Dėl šios priežasties, kad atsakovo (Šiaulių miesto savivaldybės taryba) 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-141 detalusis planas buvo patvirtintas ir tokiai teritorijai, kuri nebuvo planuojama ir kurioje nebuvo vykdomos detaliojo planavimo procedūros, ginčijamas sprendimas turi būti panaikintinas. Taip pat šis sprendimas naikintinas ir todėl, kad detaliojo planavimo procedūroje nebuvo numatytas pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas.

7Pareiškėjų V. S. ir E. Ž. skundas atsisakytas priimti, nes skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgalioti vesti bylą nepriskirtiną tam teismui.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio, reglamentuojančio teisę kreiptis gynybos į teismą, 1 dalis nustato: ,,Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas“. Pagal šią nuostatą kreiptis į teismą gali ne bet kas, o tik pats suinteresuotas asmuo, kurio teisės ar teisėti interesai yra pažeisti. Tačiau šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2–5 punktuose nustatytos išimtys, pagal kurias teismas imasi nagrinėti administracinę bylą ne tik pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą, bet ir pagal kitų subjektų kreipimąsi. Šioje byloje aktualios 5 straipsnio 3 dalies 2–3 ir 5 punktų nuostatos, kurios numato galimą bylų nagrinėjimą pagal ,,įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų kreipimąsi dėl kitų asmenų teisių gynimo“ (2 punktas), ,,pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo“ (3 punktas) ir ,,įstatymų nustatytais atvejais pagal viešojo administravimo subjektų kreipimąsi dėl administracinių ginčų sprendimo“ (5 punktas).

9To paties įstatymo 56 straipsnis ,,Prokuroro, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ir fizinių asmenų, ginančių valstybės, savivaldybės ir asmenų teises, procesinės teisės“ 1 dalis taip pat nustato, kad tik įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

10Taigi pagal visas šias nuostatas:

111. Kreiptis į teismą dėl kitų asmenų teisių gynimo gali tik tokie subjektai, kuriems tokią teisę deleguoja įstatymai.

122. Atitinkami subjektai privalo ginti valstybės ar kitus viešuosius interesus, jei jiems toks įpareigojimas ir atvejai dėl tokių interesų gynimo numatyti įstatymuose.

133. Viešojo administravimo subjektas gali kreiptis į teismą tik įstatymo nustatytais atvejais ir tik kilus administraciniam ginčui.

14Ar pareiškėjai (seimo nariai ) atitinka minėtų įstatymo nuostatų reikalavimus, keliamus subjektui, galinčiam kreiptis į teismą dėl nustatytų ginamų interesų, galima atsakyti, išanalizavus pareiškėjų kompetenciją ir kitus su tuo susijusius klausimus reglamentuojančius teisės aktus.

15Seimo nario įgalinimus ir teises, vykdant tuos įgalinimus apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos V skirsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto I, II, IV skirsniai. Tačiau, nei LR Konstitucijoje nei LR Seimo statute nėra tiesioginių įgalinimų kreiptis seimo nariui į teismą su reikalavimais ginti viešuosius interesus. Dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo yra apibrėžta ABTĮ 5 str. 2 d. 3 p.

16Įvertinus visas skunde nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad seimo nariai neįgalioti ginti teisme viešąjį interesą, susijusį su 2007-04-26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-141 panaikinimu.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 2 d. 3 p., 37 str. 2d. 7 p., 106 str., teismas,

Nutarė

18Pareiškėjų V. S. ir E. Ž. skundą dėl 2007-04-26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-141 panaikinimo atsisakyti priimti, nes skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

19Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjui.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai