Byla AS-62-102-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatų pripažinimo negaliojančiais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimo Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai Nacionalinė ekonominė–socialinė taryba ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau – ir pareiškėjai) 2011-11-02 teismui padavė patikslintą skundą, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“.

5Kadangi šis skundas atitiko ne visus ABTĮ 23 straipsnyje nustatytus skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2011-11-22 nutartimi pareiškėjams nustatė terminą iki 2011-12-02 pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus, t. y. pateikti patikslintą skundą, kuriame būtų tinkamai nurodytos proceso šalys (atsakovai, tretieji suinteresuoti asmenys), skundžiamo administracinio akto pavadinimas, data, numeris, suformuluoti ABTĮ nuostatas atitinkančius skundo reikalavimus, aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai, pridėti skundžiamą aktą.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-12-02 buvo gautas pareiškėjų patikslintas skundas, kuriame jie prašė, be minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo panaikinimo, pripažinti ir 2010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi pareiškėjų skundą nutarė laikyti nepaduotu (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)

937 str. 1 d.).

10Teismas konstatavo, jog, kaip matyti pareiškėjų patikslinto skundo turinio, jame išdėstyti argumentai analogiški pareiškėjų anksčiau teiktiems skundams, t. y. pareiškėjai skunduose dėsto savo samprotavimus, tačiau konkrečiai neįvardija, kokiais konkrečiais veiksmais valstybinės institucijos pažeidė pareiškėjų teises ir teisėtus interesus, kokių materialinės ir/ar procesinės teisės normų viešojo administravimo subjektas/-ai nesilaikė, netinkamai bei nepagrįstai jas taikė ir aiškino. Iš esmės paduoti skundai vieni nuo kitų skiriasi tik šalių procesine padėtimi, t. y. atsakovų skaičiumi ir trečiųjų suinteresuotų asmenų skaičiumi, kurių suinteresuotumo pareiškėjos taip pat nepagrindė. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjai patikslintame skunde pareiškė reikalavimus, dėl kurių jau yra priimtos atitinkamos teismo nutartys. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, teisėjų kolegija nustatė, kad su analogiškais reikalavimais pareiškėjai buvo kreipęsi į teismą 2010-05-24 (bylos Nr. I-2299-484/2010) ir 2010-06-28 (bylos Nr. I-3186-484/2010). Šiose bylose teismas nutartimis taip pat buvo nustatęs terminus trūkumams pašalinti, tačiau nustatytu terminu pareiškėjai jų nepašalino, todėl skundai buvo laikyti nepaduotais ir grąžinti pareiškėjams. Be kita ko, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teismas 2011-11-22 nutartyje nurodė, jog pareiškėjų prašomas panaikinti 2010-05-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

11Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ neatsiejamai susijęs su Atrankos komisijos rezultatais. Todėl, pareiškėjai reikšdami reikalavimą dėl administracinio akto, pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punktą, privalo nurodyti jo priėmimo datą ir numerį. Nors skunduose minimas 2010-05-13 Atrankos vertinimo komisijos protokolas, tačiau, pareiškėjai, pateikdami patikslintą skundą, jokio reikalavimo, atitinkančio ABTĮ 88 straipsnį, dėl šio administracinio akto nepareiškė. Reikalavimas pripažinti 2010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais, teisėjų kolegijos nuomone, yra pareikštas netinkamai, nes administracinio teismo kompetencijai nepriskirtina tam tikrų juridinių faktų nustatymas/konstatavimas. Tam tikro fakto pripažinimas/nepripažinimas gali būti tik teismo sprendimo motyvuojamosios dalies dalis. Teisėjų kolegija pastebėjo ir tai, kad teismas 2011-11-22 nutartyje taip pat buvo nurodęs, jog pagal Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-04-30 įsakymu Nr. 4-338, 5.5 punktą, viena iš atrankos vertinimo komisijos funkcijų sudaryti ir teikti Ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą galutinius ir papildomus sąrašus, o šie sąrašai sudaromi atlikus organizacijų vertinimą balais. Tačiau pareiškėjai jokių prieštaravimų dėl organizacijų ir jų atstovų vertinimo nepareiškė nei

122011-11-02, nei 2011-12-02 skunduose. Teismas nurodė, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Konstitucijos 30 str.

131 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Tačiau teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ nuostatos. ABTĮ 23 straipsnyje reglamentuojama skundo (prašymo) forma ir turinys. Administracinės bylos šalys yra pareiškėjas ir atsakovas (ABTĮ 48 str. 1 d.). Bylos proceso šalimis, pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį, yra ir tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos). ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad skunde (prašyme) turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas. Skunde reiškiamas reikalavimas turi būti aiškus ir konkretus. Atsakovu privalo būti proceso šalis, į kurią nukreiptas skundo reikalavimas. Skunde turi būti nurodyta, kokio atsakovo ir kokie veiksmai ar administraciniai aktai yra skundžiami. ABTĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prie skundo turi būti pridedami priedai: skundžiamas aktas, atitinkamas ginčų komisijos ar institucijos sprendimas, dokumentai ir įrodymai, kuriais pareiškėjas grindžia savo reikalavimus. Pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 punktą, skunde taip pat turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir tai patvirtinantys įrodymai. Rašytiniai įrodymai turi būti pateikti originalūs arba nuorašai, patvirtinti teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens (ABTĮ 24 str. 1 d., 57 str., Civilinio proceso kodekso 114 str.). Įrodymus pateikia šalys bei kiti proceso dalyviai, teismas savo iniciatyva išreikalauja tuos įrodymus, kurių negali gauti šalys, kai jos pateikia įrodymus apie tai (ABTĮ 57 str. 4 d.). Skundo priėmimo klausimui išspręsti reikalinga, kad būtų pridėti tinkamai įforminti įrodymai, pagrindžiantys pareiškėjo reikalavimus. Minėta teismo nutartimi pareiškėjams buvo pasiūlyta pateikti patikslintą skundą, atitinkantį įstatymų reikalavimus, nustatytus ABTĮ 23 ir 24 straipsnyje. Pareiškėjai privalėjo teismo nustatytu terminu pateikti patikslintą skundą, atitinkantį ABTĮ 23 straipsnyje reglamentuotą skundo (prašymo) formą ir turinį, nurodant šalis bei jų duomenis, adresus, aiškiai ir konkrečiai suformuluoti reikalavimą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Tačiau, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad pareiškėjai nepašalino 2011-11-22 teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų: teismui neaišku, kokį konkretų veiksmą (neveikimą) ar aktą ir kurio atsakovo pareiškėjai skundžia; iš pareiškėjų pareiktų reikalavimų teismas negali priimti sprendimo, nustatyto ABTĮ 88 straipsnyje; pareiškėjai nenurodė, kokias teisines pasekmes galėtų sukelti priimtas teismo sprendimas tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kadangi narius skiria Europos Sąjungos Taryba iš Vyriausybės pasiūlytų kandidatų. ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu teismui pateiktas skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti, o per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Taigi, pareiškėjams nepašalinus 2011-11-22 teismo nutartyje nurodytų trūkumų, teismas 2011-11-02 skundą nutarė laikyti nepaduotu ir gražino pareiškėjams.

14III.

15Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį ir grąžinti 2011 m. gruodžio 2 d. patikslinto skundo priėmimo klausimą svarstyti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

16Pareiškėjai atskirąjį skundą grindžia tuo, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles ir teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji turi būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų, tačiau, pareiškėjų manymu, Vilniaus apygardos administracinis teismas pažeidė minėtus straipsnius ir apribojo jų teisę į teisminę gynybą. Pareiškėjai laikėsi ABTĮ nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, todėl patikslintas skundas laikytinas nepaduodu nepagrįstai. Vilniaus apygardos administracinis teismas savo nutartyje nurodo, jog skunde nėra konkrečiai nurodyti valstybės institucijų veiksmai, kurie pažeidė pareiškėjų interesus. Su tokia teismo pozicija nesutinka. Skunde ir patikslintame skunde buvo nurodytos konkrečios materialinės ir procesinės teisės normos, kurių viešojo administravimo subjektai nesilaikė, netinkamai ir nepagrįstai jas taikė ir aiškino. Visų pirma, buvo pažeistas 2010 m. kovo 26 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 324 19 punktas, kuriame nustatyta, jog gavusi pasiūlymą iš organizacijos, atsakinga institucija jį įvertina. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atsakinga institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas savo interneto svetainėje paskelbia pasiūlymus pateikusių organizacijų ir siūlomų atstovų sąrašą. Tačiau

172010 m. balandžio 14 d. Nacionalinės ekonominės - socialinės tarybos pasiūlymas LR ūkio ministrui nebuvo užregistruotas. Minėto nutarimo 20 punktas taip pat nebuvo taikomas, todėl LR ūkio ministerija šios organizacijos visiškai neteisėtai neužregistravo kandidate. Taip kartu buvo pažeistas ir Konstitucijos garantuojamas lygiateisiškumo principas (Konstitucijos 29 str.). Antra, nors oficialus pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo pasibaigęs, jau po šio pasibaigimo jis dar bent du kartus neteisėtai buvo pratęstas. LR ūkio ministerijos interneto svetainėje buvo patalpinta informacija apie tai, jog pasiūlymų pateikimo terminas nenurodant jokių motyvų ir teisinio pagrindo pratęstas iki 2010 m. balandžio 23 d. Šis nemotyvuotas pratęsimas prieštarauja LR Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 24 11 punktui, kuris galimybės pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą nenustato. Be to, jau pasibaigus ir šiai datai, 2010-04-28 LR Vyriausybė priėmė LR Vyriausybės nutarimą Nr. 474, kuriuo kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų narius atrankos narius aprašas buvo pakeistas nustatant naujus reikalavimus kandidatams. Šis LR Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2010-05-05, kai terminas pateikti pasiūlymams buvo jau seniai pasibaigęs ir turėjo būti įpusėjęs pasiūlymų vertinimo procesas. Taigi atrankos komisija ir negalėjo pagal ankstesnius teisės aktus pradėtam konkursui taikyti priimto LR Vyriausybės 2010-04-28 nutarimo Nr. 474. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kuria Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo nusprendė, jog ginčas yra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šioje nutartyje buvo konstatuota, jog reikalavimas pripažinti atranką ir jos rezultatus negaliojančiais, taip pat reikalavimas pripažinti LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 600 negaliojančiu yra asmens konfliktas su viešojo administravimo subjektais. Vilniaus apygardos administracinis teismas kvestionuoja šią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį ir teigia, jog reikalavimas pareikštas netinkamas ir administraciniai teismai nenustatinėja juridinių faktų. Būtent pati atrankos procedūra vyko neskaidriai ir neteisėtai, pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas (išvardintas skunde aukščiau), todėl jos rezultatai privalo būti pripažinti negaliojančiais. Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai ir formaliai nustatė terminą trūkumams šalinti, atsisako nagrinėti reikalavimą pripažinti 2010 m. kovo 24 d. - 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais ir neva nepašalinus trūkumų laiko skundą nepaduotu. Vilniaus apygardos administracinis teismo vykdomas teisingumas šiuo atveju nėra tas teisingumas, kurį garantuoja Konstitucijos 109 straipsnis. Teismas galėjo nustatyti dar vieną terminą trūkumams pašalinti, juo labiau, kad manytina, jog netinkamai pareikštas tik vienas iš visų reikalavimų. Patikslintas skundas negalėjo būti visas laikomas nepaduodu, jei vienas iš kelių savarankiškų pareikštų reikalavimų neva neatitinka ABTĮ 88 straipsnio. Pažymi, kad Atrankos vertinimo komisija neturi juridinio asmens statuso, todėl pareiškėjai negali ginčyti šios komisijos protokolo ir vadovaujantis ABTĮ 23 straipsnio 2 dalimi nurodyti šios komisijos pavadinimo, buveinės, juridinio asmens kodo, taip pat protokolo datos ir numerio. 2010-05-13 Atrankos komisija priėmė sprendimą sudaryti galutinį organizacijų ir jų atstovų sąrašą. Šis sprendimas yra įformintas tos pačios dienos Atrankos vertinimo komisijos protokolu. Tačiau šis sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio aktas. Atrankos komisija neturi įgaliojimų šio protokolo pareiškėjams pateikti. Galutinis sąrašas buvo patvirtintas 2010 m. gegužės 26 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“, o komisijos protokolas nevaržė Vyriausybės galimybės pasirinkti, jos nuomone, labiausiai kriterijus atitinkančius kandidatus. Taigi tiek atsakinga institucija pagal 2010 m. kovo 24 d. nutarimą Nr. 326 (LR ūkio ministerija), tiek galutinius sąrašus tvirtinanti institucija (LR Vyriausybė) privalėjo patikrinti atrankos komisijos vykdomos atrankos teisėtumą ir tik šios institucijos prisiėmė atsakomybę už kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius pasiūlymo teikimą Europos Sąjungos tarybai. Akivaizdu, jog Atrankos vertinimo komisijos aktas negali būti skundžiamas pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punktą, nes nėra privalomas teisės aktas. Pabrėžia, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje teigiama, jog pareiškėjai jau buvo kreipęsi su analogiškais reikalavimais 2010 m. gegužės 24 d. Tuo metu dar nebuvo priimtas Vyriausybės nutarimas

18Nr. 600, todėl buvo bandoma užginčyti Atrankos vertinimo komisijos protokolą, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatė, jog šis protokolas nėra administracinis aktas ir jo administracine tvarka užginčyti negalima. Remiantis tuo, kas išdėstyta, manytina, jog Atrankos komisijos 2010-05-13 priimtas protokolas yra svarbus įrodymas nagrinėjant pačios atrankos teisėtumą ir dėl jo turi būti pasisakoma teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje, tačiau pareiškėjai negali protokolo ginčyti dėl aukščiau išvardintų teisinių argumentų (juolab, kad tai net ne administracinis aktas ir nesukelia jokių tiesioginių teisinių pasekmių). Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo reikalavimas nurodyti Atrankos vertinimo protokolo numerį ir datą yra nepagrįstas. Nurodo, kad pareiškėjai neginčija atlikto organizacijų ir jų atstovų vertinimo balais. Pareiškėjai neteisėtai nebuvo įtraukti į atranką ir neteko galimybės būti įvertinti balais. Tačiau atrankos vertinimo komisijos nariai turi suinteresuotumą administracinėje byloje Nr. I-3330-95/2011, nes pripažinus 2010 m. gegužės 26 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 600 ir 2010 m. kovo 24 d. - 2010 m. gegužės 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais, bus panaikintas kandidatų sąrašas ir atranka, kurią vykdė Atrankos vertinimo komisija koordinuojama LR ūkio ministerijos, pripažinta neteisėta, bus nustatyti asmenys padarę

192010 m. kovo 26 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 324 pažeidimus, o ypač šio nutarimo 19 punkto pažeidimą, dėl kurio pareiškėjai nebuvo užregistruoti kaip kandidatai.

20Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

21Atsakovas nurodo, kad Ūkio ministerijai nėra žinomas pareiškėjo skundo bei skundžiamos nutarties turinys, todėl negali pasisakyti dėl skundo trūkumų, kuriuos teismas nurodė pašalinti ir kurių pareiškėjas nepašalino per teismo nustatytą terminą, tačiau, jo nuomone, teismas yra kompetentingas nustatyti skundo trūkumus, ir, jeigu jie nustatomi, pareiškėjas turi pareigą trūkumus pašalinti per nustatytą terminą. Kadangi, kaip matyti iš atskirojo skundo, pareiškėjai nepašalino skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą, teismas pagrįstai priėmė nutartį, kuria skundas laikomas nepaduotu, todėl skundžiama nutartis yra pagrįsta ir turi būti palikta nepakeista (ABTĮ 151 str. 1 p.).

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi nutarė pareiškėjų skundą laikyti nepaduotu, nes jie nepašalino šio teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų.

26Byloje nustatyta, kad Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2011 m. liepos 7 d. nutartimi bylą pagal ieškovų Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir kt. perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka. Šioje nutartyje buvo konstatuota, jog administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms, inter alia Vyriausybei atliekant viešąjį administravimą. Nurodyta, kad ginčas (pareikšti reikalavimai pripažinti atrankos, kurią vykdė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius, rezultatus ir taip pat pripažinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės

272010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ negaliojančiais) yra asmenų konfliktas su viešojo administravimo subjektais.

28Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 8 dalis numato, kad kai byla administraciniam teismui perduodama iš bendrosios kompetencijos teismo, administracinis teismas nustato dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį ir prireikus imasi priemonių procesinių dokumentų trūkumams pašalinti.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 18 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjams pateikti ABTĮ reikalavimus atitinkantį skundą, o 2011 m. spalio 19 d. teismo posėdžio protokoline nutartimi įpareigojo pareiškėjų atstovą pateikti patikslintą skundą.

30Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui 2011 m. lapkričio 2 d. paduoto skundo matyti, kad jis atitinka minimalius įstatymo keliamus reikalavimus: nurodytos proceso šalys (ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis teismui suteikia teisę jas patikslinti nustatyta tvarka); skundžiamas aktas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 600; pareikštas reikalavimas – panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“, aplinkybės, kuriomis grindžiamas šis reikalavimas, iš esmės yra pakankamai aiškūs, kad teismas galėtų spręsti skundo priėmimo klausimą. Pažymėtina, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, pats formuluoja skundo dalyką. Tam tikrų reikalavimų nepareiškimas jokiu būdu nelaikytinas skundo trūkumu.

31Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai, vykdydami šio teismo

322011 m. lapkričio 22 d. nutartį, 2011 m. gruodžio 2 d. pateikė patikslintą skundą, kuriame jie prašė, be minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo panaikinimo, pripažinti ir

332010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad reikalavimas pripažinti 2010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais yra pareikštas netinkamai, nes administracinio teismo kompetencijai nepriskirtina tam tikrų juridinių faktų nustatymas/konstatavimas. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjų argumentai dėl atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius procedūros teisėtumo galės būti vertinami sprendžiant ginčą iš esmės dėl skundžiamo akto panaikinimo. Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui 2011 m. gruodžio 2 d. paduoto patikslinto skundo matyti, kad jis (skundo dalis), atitinka minimalius įstatymo keliamus reikalavimus. Pareikštas skundo reikalavimas – panaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ – pakankamai konkretus ir aiškus (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p., 88 str.), kad teismas galėtų spręsti skundo priėmimo klausimą. Taip pat teisėjų kolegija akcentuoja, kad ABTĮ 23 straipsnyje nėra reikalavimo, kuris pareiškėją įpareigotų teikiant skundą teismui, jį pagrįsti konkrečiomis materialinės teisės normomis. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti abstraktūs pareiškėjų skundo trūkumai nesudaro kliūčių bylos nagrinėjimui.

34Trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas turi teisę pasinaudoti tada, kai skundo turinio bei formos neatitikimai ABTĮ reikalavimams trukdo pradėti administracinės bylos teiseną. Teisėjų kolegija pažymi, jog kreipiantis teisminės gynybos būtina laikytis įstatymų nustatytos tvarkos, bet kiekvienu individualiu atveju, nustačius pažeidimus, būtina vertinti, kiek tokios tvarkos nepaisyta, ar įpareigoti teismo pašalinti ir nepašalinti trūkumai tikrai eliminuoja besikreipiančiojo asmens teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų ar ginčijamų jo teisių arba įstatymų saugomų interesų gynimo. Vien tik formalus laikymasis teisės normų, reglamentuojančių skundo (prašymo) priėmimą, yra netoleruotinas. Asmens teisės turi būti ginamos realiai. Konstatuoti kreipimosi dokumento (skundo, prašymo ar pan.) turinio ir formos trūkumai, jeigu jie nėra esminiai, nėra kliūtis priimti skundą (prašymą) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje

35Nr. AS17-400/2006).

36Įvertinusi pirmosios instancijos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutartyje nurodytas aplinkybes, kurias pirmosios instancijos teismas laikė skundo trūkumais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas netinkamai interpretavo teisės normas, reglamentuojančias trūkumų šalinimą. Teismo nurodytos aplinkybės nelaikytinos skundo trūkumais, trukdančiais teismui pradėti administracinę bylą. Tokia nepagrįsta nutartis nulėmė jos pagrindu atliktus kitus procesinius veiksmus.

37Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pareiškėjų skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

38Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atskirąjį skundą patenkinti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 9 d. panaikinti ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai Nacionalinė ekonominė–socialinė taryba ir Lietuvos... 5. Kadangi šis skundas atitiko ne visus ABTĮ 23 straipsnyje nustatytus skundui... 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011-12-02 buvo gautas... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi... 9. 37 str. 1 d.).... 10. Teismas konstatavo, jog, kaip matyti pareiškėjų patikslinto skundo turinio,... 11. Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir... 12. 2011-11-02, nei 2011-12-02 skunduose. Teismas nurodė, kad teisė kreiptis į... 13. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių... 14. III.... 15. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. Pareiškėjai atskirąjį skundą grindžia tuo, kad Konstitucijos 30... 17. 2010 m. balandžio 14 d. Nacionalinės ekonominės - socialinės tarybos... 18. Nr. 600, todėl buvo bandoma užginčyti Atrankos vertinimo komisijos... 19. 2010 m. kovo 26 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 324 pažeidimus, o ypač šio... 20. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį... 21. Atsakovas nurodo, kad Ūkio ministerijai nėra žinomas pareiškėjo skundo bei... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gruodžio 9 d. nutartimi nutarė... 26. Byloje nustatyta, kad Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo... 27. 2010 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos... 28. Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 8 dalis numato, kad kai... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 18 d. nutartimi... 30. Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui 2011 m. lapkričio 2 d. paduoto... 31. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai, vykdydami šio teismo... 32. 2011 m. lapkričio 22 d. nutartį, 2011 m. gruodžio 2 d. pateikė patikslintą... 33. 2010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ir ekonomikos ir... 34. Trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas... 35. Nr. AS17-400/2006).... 36. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutartyje... 37. Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 38. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 39. Pareiškėjų Nacionalinės ekonominės–socialinės tarybos ir Lietuvos... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 9 d. panaikinti ir... 41. Nutartis neskundžiama....