Byla AS-822-574-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. D. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. D. G. skundą dėl Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus komisijos sprendimo panaikinimo, Utenos apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42009 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo A. D. G. (toliau – ir pareiškėjas) skundą, kuriuo jis prašė 1) panaikinti 2002-04-16 Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktų įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti pasiūlymą (toliau – ir pasiūlymas), Utenos apskrities viršininko įsakymą ir kitus dokumentus dėl komisijos sudarymo dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo, Nacionalinės žemės tarnybos 2009-07-02 sprendimą Nr. 3B-(3.5)-G-292-624; 2) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą teikti pasiūlymą Utenos apskrities viršininko administracijai priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. Š. turėtoje žemėje ( - ), Molėtuose.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. D. G. skundą kaip Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai. Teismas konstatavo, kad, atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 2 dalį, Nacionalinė žemės tarnyba, kaip ginčą neteismine tvarka nagrinėjusi institucija, bylos šalimi nagrinėjamu atveju būti negali. Vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 13 punktu, žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančius papildomus dokumentus nagrinėti yra įgalioti apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai, o žemėtvarkos tarnybos yra struktūriniai padaliniai, sudarantys apskrities viršininko administraciją, todėl Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius į bylos nagrinėjimą netrauktinas. Atsižvelgęs į tai, kad Utenos apskrities viršininko administracija yra įsikūrusi Utenoje, o Utena priklauso Panevėžio apygardos administracinio teismo veiklos teritorijai, A. D. G. skundas priskirtinas nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

7III.

8Pareiškėjas A. D. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

9Mano, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismas neįvardijo proceso dalyvių ir ginčo dalyko, nenurodė motyvų bei įstatymų, kuriais pagrindė savo išvadas.

101. Teigia, kad teismas nenurodė įstatymo normos, kuria remiantis, atsisakė Nacionalinę žemės tarnybą (toliau – ir Tarnyba) įtraukti bylos šalimi, kadangi pareiškėjas skundžia Tarnybos 2009-07-02 atsakymą.

112. Teismas nenurodė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, kuria rėmėsi konstatuodamas, kad žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančius papildomus dokumentus nagrinėti yra įgalioti apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai, datos bei numerio. Be to, teismo paminėtos Tvarkos 13 punktas nurodo, kokie yra nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai, o ne tai, kas turi juos nagrinėti.

123. Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius (toliau – Žemėtvarkos skyrius) į bylos nagrinėjimą trauktinas, kadangi A. G. ir skunde paminėti suinteresuoti asmenys gavo Žemės tarnybos pasiūlymą. Utenos apskrities viršininko įsakymo pareiškėjas negavo.

134. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-27 nutarimu Nr. 1057, kurio122 punktas nustato, kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėtas įstatymo straipsnis nustato, kad skundas dėl žemės privatizavimui parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimų nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija – Nacionalinė žemės tarnyba. Nacionalinė žemės tarnyba nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Kadangi skyriaus, viršininko bei tarnybos veiksmai prieštarauja teisės aktams, yra neteisėti, sprendimai vilkinami, todėl A. G. kreipėsi į teismą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Nustatyta, kad 2009 m. gegužės 29 d. Vyriausioji administracinių ginčų komisija įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą (toliau – ir Tarnyba) išnagrinėti A. D. G. 2009 m. gegužės 29 d. rašto reikalavimus: 1) išsiaiškinti, kodėl archyvo pažymos Nr. 19-280-Š dokumentai neteisėtai buvo nagrinėjami Molėtų rajono žemėtvarkos skyriuje, Utenos apskrities viršininko administracijoje, Tarnyboje; 2) pateikti atsakymą dėl archyvo dokumentuose esamų duomenų pakankamumo ir atitikimo teisės aktuose nurodytiems reikalavimams siekiant atkurti nuosavybės teises į žemę, o nustačius, kad duomenų nepakanka nurodyti, kokių konkrečiai duomenų trūksta. 2009 m. liepos 2 d. raštu Tarnyba į šiuos klausimus pareiškėjui atsakė.

18Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo nurodyta atsakovu Nacionalinė žemės tarnyba šioje teisinėje situacijoje atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją (Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis bei ABTĮ 22 straipsnio 3 dalis). Konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju vienas iš pareiškėjo skundo reikalavimų susijęs su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos raštu bei įpareigojimu atlikti veiksmus.

19Kolegija pažymi, kad, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122 ir 123 punktus bei Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, Nacionalinė žemės tarnyba yra speciali tokio pobūdžio ginčams nagrinėti skirta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 17 dalyje pateiktą administracinių ginčų sąvokos išaiškinimą, administracinio ginčo apibūdinimo esminis kriterijus yra tai, kad yra asmens konfliktas su viešojo administravimo subjektu (arba konfliktas tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų). Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, pareiškėjo konfliktas kilo su Utenos apskrities viršininko administracija ir jos Molėtų rajono žemėtvarkos skyriumi. Todėl konstatuotina, kad ABTĮ taikymo požiūriu Nacionalinė žemės tarnyba negali būti laikoma administracinės bylos šalimi (atsakovu).

20Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad šioje byloje Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius netrauktinas bylos šalimi, bei šią išvadą pagrindžiančiais motyvais, todėl jų nekartos.

21Pagal ABTĮ 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog konkrečios apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. Įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Apeliacinio Teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos Prokuratūros reformavimo“ 6 straipsnyje numatyta, kad Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorija apima: Panevėžio miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją, Anykščių, Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio ir Utenos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas. Utenos apskrities viršininko administracijos buveinė yra Utenoje, todėl pirmosios instancijos teismo išvada dėl bylos priskirtinumo Panevėžio apygardos administraciniam teismui yra pagrįsta ir teisinga.

22Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutarties naikinti ar pakeisti remiantis A. D. G. atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjo A. D. G. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi... 7. III.... 8. Pareiškėjas A. D. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 9. Mano, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismas... 10. 1. Teigia, kad teismas nenurodė įstatymo normos, kuria remiantis, atsisakė... 11. 2. Teismas nenurodė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 12. 3. Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius (toliau – Žemėtvarkos skyrius) į... 13. 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-27 nutarimu Nr.... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Nustatyta, kad 2009 m. gegužės 29 d. Vyriausioji administracinių ginčų... 18. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo... 19. Kolegija pažymi, kad, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo... 20. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad šioje byloje Molėtų... 21. Pagal ABTĮ 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam... 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. pareiškėjo A. D. G. atskirąjį... 25. Nutartis neskundžiama....