Byla 2S-1649-527/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Egidijau Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-161-540/2011 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovėms G. T. ir R. A. dėl savavališkos buto rekonstrukcijos padarinių pašalinimo (tretieji asmenys: L. K., S. P. ir institucijai, byloje teikianti išvadą, Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS).

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno rajono apylinkės teismui pateiktu patikslintu ieškiniu ieškovė prašo (t. 1, b. l. 100-102) įpareigoti atsakoves per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos rekonstrukcijos virš buto Nr. 3 (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) g. 5, Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., Kauno r., padarinius, t. y. nugriauti pastatytą antrą aukštą ir atstatyti pakeistą stogo konstrukciją į pradinę prieš tai buvusią padėtį, kuri užfiksuota nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 52/7033.

4Atsakovės G. T. atstovė pateikė teismui UAB „Kauno komprojektas“ raštą (t. 2, b. l. 58), kurio pagrindu 2010-05-25 teismo posėdyje prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, nes G. T. kreipėsi į UAB „Kauno komprojektas“ dėl savavališkos statybos įteisinimo projekto parengimo. Atsakovė R. A. su tokiu prašymu sutiko.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2011-05-25 nutartimi (t. 2, b. l. 62-63) prašymą tenkino ir civilinę bylą Nr. 2-161-540/2011 sustabdė iki kol bus paruošta projektinė dokumentacija dėl savavališkos statybos įteisinimo.

6Teismas nurodė, kad LR Statybos įstatymo 28 str. 4 d. numatyta, jog asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 d. 1 ar 2 p. nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą nemokama šio Įstatymo 23 str.1 d. 5 p. nurodyto statybą leidžiančio dokumento gavimo atveju ir minėto straipsnio 5 d. numatyta, jog jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą (aktuali įstatymo redakcija nuo 2010-10-01). Iš atsakovės G. T. atstovės pateikto UAB „Kauno komprojektas“ rašto (t. 2, b. l. 58) teismas nustatė, kad atsakovė kreipėsi į UAB „Kauno komprojektas“ dėl savavališkos statybos įteisinimo projekto parengimo. Iš ieškovės atstovės paaiškinimo teismas nustatė, kad G. T. savavališkos statybos aktas buvo surašytas, nes buvo konstatuota, jog ginčo namo rekonstrukcija buvo atlikta neturint statinio projekto bei statybos leidimo, o tokiu atveju, jei atsakovės pateiktų savavališkos statybos įteisinimo projektą bei leidimus, byloje neliktų ginčo. Teismas, atsižvelgdamas į nuo 2010-10-01 įsigaliojusius LR Statybos įstatymo 28 str. pakeitimus, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo objektas yra vienintelė R. A. šeimos, kurioje auga mažamečiai vaikai, gyvenamoji patalpa bei vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, padarė išvadą, kad yra pagrindas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki kol bus paruošta projektinė dokumentacija dėl savavališkos statybos įteisinimo.

7Ieškovė atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 65-67) prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2011-05-25 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą sustabdyti bylą atmesti.

8Ieškovė nurodo, kad teismo nutartis neaiški, nes teismas rezoliucinėje dalyje nenurodė konkretaus termino, iki kurio sustabdoma byla, todėl priimta pažeidžiant CPK 167 str. 1 d. nuostatas, kurios reglamentuoja, jog byla gali būti atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta. Dėl šių priežasčių ateityje nebus įmanoma įvertinti aplinkybių išnykimo fakto, todėl bus užkertamas kelias atnaujinti bylos procesinius veiksmus. Be to, šioje byloje aplinkybė, kad atsakovė kreipėsi dėl projekto parengimo, nėra pagrindas sustabdyti bylą, nes projekto parengimas dar nereiškia, kad pagal parengtą projektą bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Projekto rengimas negali turėti įtakos teismo sprendimui šioje civilinėje byloje, dėl ko nėra pagrindo bylos stabdyti.

9Atsakovės atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 73-74) Kauno rajono apylinkės teismo 2011-05-25 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad bylos nagrinėjimo laikotarpiu atsakovė G. T. privatizavo naudojamą žemės sklypo dalį, kurioje yra savavališkai rekonstruotas statinys; dalį jai priklausančio buto ir dalį žemės sklypo padovanojo savo dukrai atsakovei R. A.. Paskutinio teismo posėdžio metu atsakovės teismui pateikė tai pagrindžiančius įrodymus bei UAB „Kauno komprojektas“ raštą, patvirtinantį, kad projektinė dokumentacija savavališkai rekonstrukcijai įteisinti yra rengiama ir bus parengta iki 2011 m. rugsėjo mėn. pabaigos. Ieškovė taip pat neprieštaravo, kad atsakovėms parengus buto rekonstrukcijos projektą ir gavus reikiamus suderinimus bei pateikus kitus būtinus statybą leidžiančius dokumentus būtų įteisinta savavališka statyba; pritarė atsakovės G. T. atstovės išsakytai nuomonei, kad, atsakovėms parengus reikiamą dokumentaciją, yra galima bylos baigtis sudarant taikos sutartį. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismo nutartis yra neaiški ir nepagrįstai motyvuota. Atsakovės nesutinka, kad teismas neįvardino termino, iki kurio bylos procesiniai veiksmai yra sustabdomi. CK 1.117 str. nustato, kad terminas gali būti apibrėžiamas ne tik nurodant kalendorinę datą, bet ir nurodant įvykį, kuris turi įvykti ateityje. Todėl teismas, apibrėždamas civilinės bylos sustabdymo terminą iki bus paruošta projektinė dokumentacija dėl savavališkos statybos įteisinimo, įvertino tai, kad byla galės būti atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, t. y. atsakovėms LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengus projektą įteisinimui bei gavus kitus statybą leidžiančius dokumentus.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

13Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Teismas dėl bylos sustabdymo privalo spręsti, atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, turi įsitinkinti, kad nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti, kad sustabdymas neužvilkins jos išnagrinėjimo ir nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų.

14Kauno rajono apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 164 str. 4 punkto pagrindu, t. y. neprivalomu fakultatyviu sustabdymo pagrindu, kurį sudarančių aplinkybių vertinimas yra paliktas teismo diskrecijai. Teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą (CPK 164 str. 4 p.), privalo įvertinti konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, nustatyti privalomą priežastinį ryšį tarp bylos nagrinėjimo ir prašyme nurodomo bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo, vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (LAT 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

15Nagrinėjamu atveju atsakovės G. T. atstovė 2011-05-25 vykusio teismo posėdžio metu pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą (t. 2, b. l. 60-61), nes atsakovė kreipėsi į projektinę įmonę UAB „Kauno komprojektas“ dėl savavališkos statybos įteisinimo projekto parengimo, kurį UAB „Kauno komprojektas“ įsipareigojo parengti iki 2011-09-30 (t. 2, b. l. 58).

16Nuo 2010-10-01 įsigaliojus naujai 2010-07-02 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (toliau - Įstatymas) Nr. XI-992 redakcijai atsirado galimybė įteisinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2008-10-13 savavališkos statybos akte Nr. SSA-21/2008KR (t. 1, b. l5). LR Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 24 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu statytojas nuo 2010-10-01 iki 2012-12-31 savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos; šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o, skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka. Taigi minėto Įstatymo 24 str. 4 d. yra numatyta statytojo teisė nuo 2010-10-01 iki 2012-12-31 savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo.

17Vien ta aplinkybė, kad atsakovė kreipėsi dėl projekto parengimo į projektuotojus, kolegijos nuomone, nėra pagrindas nenagrinėti bylos nuo 2010-10-01 įsigaliojusios naujos 2010-07-02 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (toliau - Įstatymas) Nr. XI-992 redakcijos pagrindu, nesant byloje duomenų, kad atsakovės minėto Įstatymo 24 str. 4 d. nustatyta tvarka yra kreipęsi į Kauno rajono savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos padarinių, užfiksuotų 2008-10-13 savavališkos statybos akte Nr. SSA-21/2008KR (t. 1, b. l5), įteisinimo.

18Kadangi pirmosios instancijos teismas neteisingai nusprendė bylos nagrinėjimą sustabdyti (pažeista CPK 164 str. 4 d.), Kauno rajono apylinkės teismo 2011-05-25 nutartis panaikinama, o prašymas dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo atmetamas (CPK 337 str. 2 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334-339 str.,

Nutarė

20atskirąjį skundą tenkinti.

21Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį panaikinti ir, klausimą išnagrinėjus iš esmės, prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 3. Kauno rajono apylinkės teismui pateiktu patikslintu ieškiniu ieškovė prašo... 4. Atsakovės G. T. atstovė pateikė teismui UAB „Kauno komprojektas“ raštą... 5. Kauno rajono apylinkės teismas 2011-05-25 nutartimi (t. 2, b. l. 62-63)... 6. Teismas nurodė, kad LR Statybos įstatymo 28 str. 4 d. numatyta, jog asmuo,... 7. Ieškovė atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 65-67) prašo panaikinti Kauno rajono... 8. Ieškovė nurodo, kad teismo nutartis neaiški, nes teismas rezoliucinėje... 9. Atsakovės atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 73-74)... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad bylos nagrinėjimo laikotarpiu... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 14. Kauno rajono apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 164 str. 4... 15. Nagrinėjamu atveju atsakovės G. T. atstovė 2011-05-25 vykusio teismo... 16. Nuo 2010-10-01 įsigaliojus naujai 2010-07-02 Lietuvos Respublikos Statybos... 17. Vien ta aplinkybė, kad atsakovė kreipėsi dėl projekto parengimo į... 18. Kadangi pirmosios instancijos teismas neteisingai nusprendė bylos... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334-339 str.,... 20. atskirąjį skundą tenkinti.... 21. Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį panaikinti ir,...