Byla I-632-422/2014
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimanto Giedraičio ir Dainos Kukalienės, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjui N. P., jo atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, atsakovų Birštono savivaldybės tarybos ir Birštono savivaldybės administracijos atstovei Aušrai Slavinskienei, nedalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Green Birštonas“ ir UAB „Green Vilnius hotel“ atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. P. skundą atsakovams Birštono savivaldybės tarybai, Birštono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Green Birštonas“ ir UAB „Green Vilnius hotel“ dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėjas N. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą skundu, kuriuo prašo: 1) panaikinti Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. (1.32)-SR-546; 2) panaikinti Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-18 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ dėl įtraukimo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą N. P. nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių ( - ) ; 3) įpareigoti Birštono savivaldybę perskaičiuoti žemės sklypo Jaunimo g. 12, Birštone, žemės nuomos mokestį ir pateikti naują žemės nuomos mokesčio deklaraciją ( b.l. 2-10).

3Pareiškėjas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog 2012 m. sausio 27 d. Birštono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-18, kuriuo nusprendė į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą įtraukti jam nuosavybės teise priklausiusius pastatus, esančius ( - ) . Pareiškėjas pateikė Birštono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai skundą, kuriuo prašė panaikinti Birštono savivaldybės tarybos 2012m. sausio 27 d. sprendimą Nr.TS-18 dėl įtraukimo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirti, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą jam nuosavybės teise priklausančių pastatų, ( - ) , įpareigoti Birštono savivaldybę perskaičiuoti žemės sklypo ( - ) , žemės nuomos mokestį ir pateikti naują valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją, sustabdyti delspinigių už nesumokėtą žemės nuomos mokestį skaičiavimą iki bus išnagrinėtas skundas. Birštono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija 2013-04-30 sprendimu Nr. (1.32)-SR-546 pareiškėjo skundą atmetė.

4Nurodė, jog ginčijami sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti. Pagal 2009-12-15 privatizavimo sutartį iš Birštono savivaldybės pareiškėjas įsigijo vandens ir purvo gydyklą su poliklinika, unikalus Nr. ( - ) ; cholatorinę, unikalus Nr. ( - ) ; purvo saugyklą, unikalus Nr. ( - ) ; ūkinį pastatą Nr. ( - ) ; tvenkinį IT su šachtine pralaida IR ir aikštele b2, b3, unikalus Nr. ( - ) ; priklausinius, kurių unikalus Nr. ( - ) , esančius ( - ) . Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-07-30 įsakymu Nr. Ž10-14 „Dėl žemės sklypo Birštono mieste nuomos" pareiškėjui 90 metų išnuomotas 9,0018 ha ploto žemės sklypas ( - ) (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ), kuriame nustatyta, kad žemės sklypo vertė nuomos mokesčiui nustatyti yra 3047143 litai. Atsakovas neturėjo teisės pakeisti nuomos mokesčio dydžio, kuris buvo nustatytas valstybinės nuomos sutartyje.

5Pareiškėjas ir jo atstovė pažymėjo, jog išnuomotas žemės sklypas buvo labai apleistas, įsigyti pastatai buvo nebaigtos statybos, blogos būklės, nenaudojami. Pareiškėjas ėmėsi visų būtinų priemonių nuosavybės teise priklausančių pastatų apsaugai, tvarkymui ir tolesniam naudojimui, žemės sklypo priežiūrai. Išvalė teritoriją aplink pastatus, ant langų sumontavo grotas, dėjo visas pastangas tvarkant ir prižiūrint pastatų kompleksą, investavo lėšas į pastatų apsaugą. Pareiškėjas nuolat bendradarbiavo su Birštono savivaldybės administracija, vykdė jos tarnautojų nurodymus. 2011 m. gegužės 3 d. sudarė su Birštono miesto tvarkymo tarnyba Paslaugų teikimo sutartį Nr. DPS-3 dėl žaliųjų plotų šienavimo. Su Birštono savivaldybės administracija 2011 m. birželio mėn. buvo sudaryta Birštono miesto I vandens tvenkinio išleidimo sutartis. Pagal šią sutartį pareiškėjas leido iki 2011-12-31 visų vandens tvenkinių išleidimui panaudoti jam priklausančią tvenkinio slenkstinę pralaidą, kurioje buvo iškapota gelžbetoninė pertvara ir vandens lygis žeminamas išimant medinius skydelius ir kt. Kol buvo vykdomi minėti darbai, jokie papildomi tvarkymo darbai nebuvo galimi. Pagal Birštono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-119 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų” 2 punktą, taikomas 2 proc. tarifas žemės naudotojams, kurių turtas yra įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1789 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę" 1.4 p. konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybės žemė, taryba, apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie tai, kad jam bus taikomas pakitęs tarifas. Toks ženklus žemės nuomos mokesčio padidėjimas fiziniam asmeniui neturi būti siurprizinis, turi būti planuojamas. Pareiškėjo nuomone, priimant Birštono savivaldybės tarybai 2012-01-27 sprendimą Nr. TS-18, nebuvo vizualiai įvertinta pareiškėjui N. P. priklausančių statinių būklė, pažeidžiant Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-75, 6 punktą. Birštono savivaldybės administracijos Statinio (-ių) techninės priežiūros ir naudojimo paskirties patikrinimo bei apžiūros aktas Nr. 2012/5 dėl vandens ir purvo gydyklos su poliklinika, unikalus Nr. ( - ) , statinio būklės įvertinimo, kuriame yra užfiksuota vizualiai minėto statinio būklė (kitų statinių būklė neužfiksuota) surašytas tik 2012-10-09, t.y. praėjus apie 10 mėnesių po ginčijamo Savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimo, kuriuo minėtas objektas įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, šis aktas N. P. įteiktas tik 2012-11-13. Birštono savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimas yra neteisėtas, nes priimtas pažeidžiant aprašo 6 p., t. y. priimant sprendimą nebuvo vizualiai įvertinta N. P. priklausančio turto būklė, nebuvo išklausyta pareiškėjo nuomonė.

6Nurodė, jog pareiškėjui Birštono savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimas nebuvo įteiktas. Pažymėjo, jog 2012-03-01 raštu Nr. (6.17)-SR-343 buvo pranešta apie nekilnojamojo turto mokestį, o apie statinių įtraukimą į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą bei apie padidėjusį žemės nuomos mokestį pareiškėjas buvo informuotas tik 2012-11-13 t.y., nesilaikant Aprašo 10 punkte nustatytos informavimo tvarkos. Nežinodamas apie padidėjusias mokestines prievoles dėl padidinto žemės nuomos mokesčio, pareiškėjas neturėjo galimybių pagal Tvarkos aprašo 11 p. kreiptis per 30 dienų dėl pastatų ( - ) , išbraukimo iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo. Jei Savivaldybė būtų tinkamai informavusi pareiškėją apie priimtą sprendimą dar 2012 metų pradžioje (likus pakankamai laiko iki deklaracijos už žemės nuomos mokestį parengimo), t. y. per 10 dienų nuo patvirtinimo apie nuosavybės teise valdomų pastatų įtraukimą į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, pareiškėjas būtų galėjęs gintis ir įrodinėti, kad yra Tvarkos aprašo pagrindai (pvz. 11.5, 11.6 p.) minėtus objektus išbraukti iš Sąrašo. Dėl padarytų procedūrinių pažeidimų buvo pažeistos pareiškėjo teisės, todėl 2012-01-27 Birštono savivaldybės tarybos sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas. Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisija 2013 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. (1.32)-SR-546 visiškai nepasisakė dėl 2012-01-27 sprendimo teisėtumo, tai sudaro pagrindą jį panaikinti. Birštono savivaldybė įpareigotina perskaičiuoti žemės sklypo ( - ) , žemės nuomos mokestį ir pateikti naują žemės nuomos mokesčio deklaraciją.

7Atsakovai Birštono savivaldybės taryba ir Birštono savivaldybės administracija su skundu nesutinka. Atsiliepimuose į skundą ( b.l.95-99, 123-125) ir teismo posėdžio metu atsakovų atstovė nurodė, jog skundas nepagrįstas. Ginčijami sprendimai yra teisėti, nėra ABTĮ 89 str. nustatytų pagrindų jų panaikinimui. Pareiškėjui nuo 2009 metų įsigijus ginčo pastatus, atsirado prievolė juos prižiūrėti ir tvarkyti, kaip to reikalauja STR 1.12.07:2004 nuostatos bei pildyti statinio techninės priežiūros dokumentus. Teisės aktai nenumato išimčių pastatų priežiūrai tiems savininkams, kurie įsigijo netvarkingus pastatus. Be to, 2009 m. gruodžio 15 d. pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 76-09 2.6 punkte nurodyta, kad pirkėjas su bendra privatizavimo objekto būkle yra susipažinęs, dėl jos pretenzijų neturi. N. P., įsigydamas pastatą, turėjo žinoti, kad jis kaip rūpestingas savininkas turės rūpintis savo turtu bei jį prižiūrėti ir tvarkyti. 2011 m. Birštono savivaldybės administracija nustatė, kad N. P. nuosavybės teise valdomi statiniai ( - ) yra apleisti, neprižiūrimi, pastatuose yra pavojingos konstrukcinės deformacijos, pastatams kilusi griūties grėsmė, kelia grėsmę praeiviams, gadina miesto bendrąjį vaizdą, nepildomas Statinio techninės priežiūros žurnalas. Apie tai Birštono savivaldybės administracija informavo N. P. 2011 m. gegužės 12 d. raštu Nr. (13.1)-SR-548 bei įpareigojo imtis priemonių apsaugoti pastatus, pašalinti keliamą grėsmę, sutvarkyti aplinką ir užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į teritoriją ir pastatus ir iki 2011 m. birželio 1 d. pateikti dokumentus, susijusius su pastatų priežiūra ir kitą informaciją. Pareiškėjas perspėtas, kad jeigu iki nustatyto termino neįvykdys Birštono savivaldybės administracijos reikalavimų, tai jo nuosavybės teise valdomi pastatai ( - ) , bus įtraukti į netvarkomų pastatų sąrašą ir bus taikomos teisės aktais nustatytos priemonės. N. P. atsakė Birštono savivaldybės administracijai 2011 m. gegužės 27 d. raštu, tačiau iki nurodyto termino įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė dokumentų bei įrodymų, kad pastatai tvarkomi ar sutvarkyti. Nurodė, jog Birštono savivaldybės taryba (toliau - Taryba) 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-75 patvirtino nekilnojamo turto mokesčio tarifus, kurie įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. bei Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), kuris įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 1 d. 2011 m. gegužės 13 d. Birštono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-119 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų" nustatė metinius nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus. Minėto sprendimo 2 punktu Taryba nustatė 2 procentų tarifą žemės naudotojams, kurie yra įtraukti į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą. Vadovaudamasi Aprašu, Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. AV-392 sudaryta komisija nustatė nenaudojamus, naudojamus ne pagal paskirtį, apleistus arba neprižiūrimus statinius (Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių komisijos posėdžio 2012-01-11 protokolas Nr. l). Sąrašas pateiktas svarstyti Tarybai, kurios 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-18 buvo patvirtintas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas. Į minėtą sąrašą buvo įtraukti ir N. P. nuosavybės teise valdomi statiniai, esantys ( - ) . Ginčijamas Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. TS-18 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo" paskelbtas 2012 m. vasario 1 d. laikraštyje „Gyvenimas" bei Savivaldybės internetinėje svetainėje wvvvv.birstonas.lt. Apie Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-18 Birštono savivaldybės administracija informavo N. P. 2012 m. kovo 1 d. raštu Nr. (6.17)-SR-343. Minėtame rašte buvo nurodytas administracinį aktą priėmęs subjektas, akto data, numeris ir turinys. Komisija nuvykusi į vietą vizualiai įvertino pastatų būklę, identifikavo statinius, sudarė sąrašą bei pažymėjo tai 2012-01-11 protokole Nr. l, kaip numatyta Tvarkos aprašo 6 punkte. 2012-10-09 patikrinimo aktas Nr. 2012/5 buvo surašytas pakartotinai patikrinus ginčo pastatų būklę, kuriuo pakartotinai buvo užfiksuota, kad statiniai apleisti, nesutvarkyti, jų konstrukcijos kelia grėsmę, praėjimai į pastatus neužtverti, teritorija nesutvarkyta, nenušienauta.

8Atsakovo teigimu, pareiškėjas buvo informuotas apie Sprendimą Nr. TS-18 2012 m. kovo 1d. raštu Nr. l (6.17)-SR-343, privalėjo pasirūpinti savo turtu ir gauti visą rūpimą informaciją. Atsakovo nuomone, pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo perskaičiuoti žemės sklypo nuomos mokestį yra išvestinio pobūdžio, sąlygotas pagrindinio reikalavimo dėl sprendimų panaikinimo.

9Skundas tenkinamas iš dalies.

10Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas pagal 2009-12-15 privatizavimo sutartį Nr. 76-09 iš Birštono savivaldybės įsigijo nuosavybės teise statinius, esančius ( - ) : purvo gydyklą su poliklinika, unikalus Nr.DN ; chlolatorinę, unikalus Nr. ( - ) ; purvo saugyklą, unikalus Nr. ( - ) ( b.l. 29-33, 35-37). 2010 m. rugpjūčio 2 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. ŽN 10-2 9,0018 ha žemės sklypas prie pastatų ( - ) , buvo išnuomotas pareiškėjui ( b.l. 38-39, 40-43). Valstybinės žemės nuomos sutarties 11 punkte buvo nustatytas žemės nuomos mokesčio dydis metams pagal Birštono savivaldybės tarybos 2009-09-25 sprendimu Nr. TS-175 nustatytą tarifą 3047 Lt ( b.l.196). Pareiškėjas 2012m. lapkričio mėnesį gavo žemės nuomos mokesčio deklaraciją, kurioje paskaičiuotas už 2012 metų mokestinį laikotarpį 60942,86 Lt žemės nuomos mokestis ( b.l. 77). Minėtas žemės nuomos mokestis buvo paskaičiuotas, taikant 2 proc. tarifą, po pareiškėjui nuosavybės teise priklausiusių statinių įtraukimo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą.

11Administracinėje byloje nustatyta, jog 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-18 Birštono savivaldybės taryba patvirtino “Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą”, kurio 11 punktu į minėtą sąrašą buvo įtraukti N. P. nuosavybės teise priklausantys pastatai, esantys ( - ) : purvo gydykla su poliklinika, unikalus Nr. ( - ) ; chlolatorinė, unikalus Nr. ( - ) ; purvo saugykla, unikalus Nr. ( - ) ; ūkinis pastatas Nr. ( - ) ( b.l. 18-21).

12Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu sprendimu, jį apskundė Birštono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai, kuri 2013-04-30 sprendimu Nr. (1.32)-SR-546, pareiškėjo skundą atmetė ( b.l. 12-17).

13Pareiškėjo nuomone, minėti statiniai įtraukti į “Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą” (toliau – ir Sąrašas) nepagrįstai, pažeidžiant “Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos apraše, patvirtintame Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-75, nustatytas procedūras, apie ginčijamą sprendimą teisės aktų nustatytais terminais nebuvo pranešta, nesuteikta galimybė kreiptis teisės aktų nustatyta tvarka dėl pastatų išbraukimo iš Sąrašo.

14Sąrašo sudarymo ir keitimo procedūros reglamentuotos Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-75 patvirtintu “Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašu (toliau – ir Aprašas) (Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos byla, toliau –ir Komisijos byla, l.64-67). Tuo pačiu sprendimu buvo nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamam turtui, kuris yra Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąraše, nustatytas 1,0 procento mokesčio tarifas nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės (Sprendimo 1.2punktas). 2011-05-13 Birštono savivaldybės taryba sprendimo Nr. TS-119 “Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų” 2punktu nustatė 2 proc. tarifą žemės naudotojams, kurie yra įtraukti į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų ir neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, kurio sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas patvirtintas 2010-06-23 Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-75 ( Komisijos byla, l. 70).

15Administracinėje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui nuosavybės teise priklausiusių statinių įtraukimo į Sąrašą procedūros teisėtumo, atitinkamai dėl įtraukimo į Sąrašą pareiškėjui atsiradusių neigiamų pasekmių – žemės sklypo, ( - ) , nuomos mokesčio tarifo padidinimo.

16Pareiškėjo ir jo atstovės nuomone, įtraukiant ginčo statinius į Sąrašą, buvo pažeistos Aprašo 6 ir 10 punktuose įtvirtintų reikalavimų procedūros.

17Aprašo 6 punktas numato, jog nurodyta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė pagal nustatytus kriterijus vizualiai įvertina nekilnojamojo turto būklę ir identifikuoja statinius bei patalpas ir jų sąrašą iki kiekvienų metų birželio 30 dienos pateikia Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriui. Taigi prieš įtraukiant į Sąrašą pastatus, jie turi būti apžiūrėti vizualiai Aprašo 6punkto nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos.

18Konkrečiu atveju ginčo nekilnojamas turtas į Sąrašą buvo įtrauktas 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-18. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2011m. gruodžio 28 d. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-392 ( Komisijos byla, l.75) buvo sudaryta komisija (toliau – ir Komisija) iš 5 narių Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų statinių sąrašo sudarymui.

19Atsakovas aplinkybę dėl vizualios ginčo statinių apžiūros grindžia Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių komisijos posėdžio 2012-01-11 protokolu Nr.1 ( Komisijos byla, l.75). Minėtame protokole nurodyta, jog komisijos pirmininkas R. G. informavo, kad komisija patikrino, vizualiai apžiūrėjo Birštono savivaldybėje daug pastatų ir statinių, kurie eilę metų yra nenaudojami ir neprižiūrimi, kelia grėsmę aplinkiniams. Tačiau protokolas yra abstraktaus pobūdžio, jame neužfiksuota, kada konkrečiai buvo atlikta ši apžiūra, nėra duomenų apie tai, kad Komisijos buvo apžiūrėtas būtent konkretus pareiškėjui nuosavybės teise priklausęs turtas, ( - ) , nėra užfiksuoti konkrečių statinių būklės apleistumo, nepriežiūros duomenys, kurie leistų Aprašo III skyriaus pagrindu minėtus statinius įtraukti į Sąrašą, kaip atitinkančius 4.1-4.3 punktuose nustatytus kriterijus. Komisijos nariai, teismo posėdžio metu liudytojais apklausti J. K. ir V. B., nurodė, jog 2011 metais ginčo turtas buvo apžiūrėtas Komisijos, tačiau jų parodymai nesutampa. Liudytojas J. K. nurodė, jog minėtą turtą komisija apžiūrėjo rudenį, komisijos nariai važiavo dviem automobiliais. Liudytoja V. B. nurodė, jog komisijos nariai vyko vienu automobiliu, turto apžiūra vyko žiemą. Jos teigimu, kažkuris komisijos narys pastatus fotografavo. Tačiau teismui nepateikta apžiūros faktus patvirtinančių rašytinių įrodymų, o minėtų liudytojų parodymai dėl jų skirtingai nurodytų aplinkybių negali būti laikomi patikimais. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, 2012-01-11 Komisijos protokolo Nr.1 negalima laikyti patikimu, objektyviu įrodymu, kuris patvirtintų ginčo statinių būklės apžiūrą ir tikrinimą Aprašo 6punkto nustatyta tvarka ir terminu.

20Teismas sutinka su pareiškėjo pozicija, jog 2012 m. spalio 9 d. Birštono savivaldybės administracijos Statinio (-ių) techninės priežiūros ir naudojimo paskirties patikrinimo ir apžiūros akte Nr. 2012/5 ir jo prieduose ( 2012-10-09 darytose nuotraukose) komisijos užfiksuoti ginčo statinių būklės duomenys (Komisijos byla, l. 92-98) negali patvirtinti vizualaus ginčo statinių patikrinimo ir apžiūros fakto Aprašo 6punkto nustatyta tvarka, nes apžiūra atlikta praėjus 9 mėnesiams po ginčijamo Sprendimo priėmimo. Atsakovo nurodyti argumentai, jog pareiškėjas 2011 m. gegužės 12 d. raštu Nr. (13.1) –SR-548 mėnesį buvo įpareigotas imtis priemonių apsaugoti pastatus, pašalinti keliamą grėsmę, sutvarkyti aplinką ir užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į teritoriją ir pastatus iki 2011 m. birželio 1 d. ( Komisijos byla, l. 73-74) taip pat nepatvirtina aplinkybės, jog buvo laikomasi Aprašo 6 p. nuostatų dėl minėto turto įtraukimo į Sąrašą tvarkos ir procedūros.

21Aprašo 10 punktas įpareigoja atsakovą į Sąrašą įtrauktų patalpų savininkus per 10 dienų nuo patvirtinimo informuoti apie jų valdomo objekto įtraukimą į Sarąšą.

222013 m. balandžio 8 d. Kauno apygardos įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-587-402/2013 konstatuota, jog pareiškėjas apie Birštono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-18 sužinojo tik 2012-11-13, kai kreipėsi į Birštono savivaldybę dėl mokesčio už žemės nuomą ir jam buvo įteikta ginčijamo sprendimo kopija (Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos byla, l.106). ABTĮ 58 str. 3 dalyje numatyta, jog faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracine bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys, todėl šioje byloje nebėra pagrindo iš naujo nagrinėti sužinojimo apie ginčijamo sprendimo datą, nes šis klausimas jau buvo išnagrinėtas kitoje byloje. Taigi pagal byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, jog pareiškėjas apie ginčijamą sprendimą buvo informuotas ženkliai praleidus Aprašo 10 punkte nustatytą terminą. Teismas sutinka su pareiškėjo argumentais, jog tinkamas neinformavimas apie priimtą ginčijamą sprendimą pareiškėjui apribojo galimybes kreiptis į savivaldybę Aprašo 11 p. nustatyta tvarka dėl pastatų ( - ) , išbraukimo iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo, teikiant savivaldybei papildomus dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka Apraše nustatytų kriterijų, kuriais remiantis buvo įtrauktas į Sąrašą.

23Pareiškėjas nurodė, jog prieš priimant ginčijamą sprendimą, jis nebuvo pakviestas į nekilnojamo turto apžiūrą, neišklausyta jo nuomonė. Jo teigimu, 2011 metais pastato pirmo aukšto langai ir durys buvo grotuoti, vandens šuliniai uždengti dangčiais, išskyrus 1 šulinį kūdroje, kuris dėl buvimo vandenyje nepavojingas visuomenės saugumui.

24Iš administracinės bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas buvo Birštono savivaldybės administracijos kviestas į 2012 m. spalio 9 dieną ginčo turto apžiūrą, kurios pagrindu Komisijos buvo surašytas 2012-10-09 Statinio (-ių) techninės priežiūros ir naudojimo techninės paskirties patikrinimo ir apžiūros aktas Nr. 2012/5 ( Administracinių ginčų komisijos byla, l. 22, 29), tačiau teismas, kaip jau buvo minėta anksčiau, šio Akto nevertina kaip tinkamo įrodymo, nes jis buvo surašytas jau po ginčijamo sprendimo priėmimo. Teismui nepateikta jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjui būtų buvusi suteikta galimybė dalyvauti apžiūrint turtą kartu su Komisijos nariais, kad būtų išklausyta jo nuomonė iki ginčijamo sprendimo priėmimo.

25Gero administravimo principas, kurio įgyvendinimas nacionalinėje teisėje kildinamas iš konstitucinio imperatyvo – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.) – įpareigoja viešojo administravimo institucijas suteikti asmenims, kurių klausimai svarstomi, galimybę pasisakyti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A756-686/2010 akcentavo, kad Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero administravimo principo turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką teisės į gynybą principas, kuris taikomas ne tik tais atvejais, kai asmeniui gresia sankcijos, bet ir tada, kai gali būti priimamas sprendimas, kuriuo asmens interesai būtų paveikiami neigiamai, reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai paveikiami asmens interesai, adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę (pvz., Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas Distillerie Fratelli Cipriani SpA prieš Ministero delle Finanze (C-395/00), 51 p.)

26LR Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis, reglamentuojantis individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus ir panešimą apie individualaus administracinio akto priėmimą, numato, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos ( 1 punktas), individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka ( 2 punktas).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, jas patvirtinančius įrodymus, ginčo teisinį reglamentavimą, daro išvadą, jog Birštono savivaldybės taryba, priimdama 2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-18 dėl įtraukimo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą N. P. nuosavybės teise priklausančių pastatų ( - ) , nesilaikė Aprašo 6 punkte įtvirtintų procedūros reikalavimų dėl turto įtraukimo į Sąrašą, apie ginčijamą sprendimą pareiškėjui nebuvo pranešta Aprašo 10 p. tvarka. Dėl minėtų procedūrinių pažeidimų, gero administravimo principo nesilaikymo, buvo pažeisti LR Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, pareiškėjo teisės, apribota galimybė gintis nuo nepalankaus administracinio sprendimo neigiamų pasekmių. Kadangi dėl minėtų procedūrinių pažeidimų nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių, turinčių įtakos pagrįsto ir teisėto sprendimo priėmimui, įvertinimas, tai sudaro pagrindą 2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-18 dėl įtraukimo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą N. P. nuosavybės teise priklausančių pastatų ( - ) , panaikinti, nesvarstant kitų skundo argumentų (ABTĮ 89 str. 1d. 3p.). Atsižvelgiant į tai, kad ginčą ikiteismine tvarka nagrinėjusi Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisija, priimdama 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr.(1.32)-SR-546, neatliko pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių objektyvaus įvertinimo, todėl minėtas sprendimas kaip neteisėtas taip pat panaikintinas ( ABTĮ 89 str. 1d. 3p.).

28Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Birštono savivaldybę perskaičiuoti žemės sklypo Jaunimo g. 12, Birštone, žemės nuomos mokestį ir pateikti naują žemės nuomos mokesčio deklaraciją yra išvestinis reikalavimas iš reikalavimo dėl 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-18 panaikinimo. Tai konstatavusi savo 2013-03-12 nutartyje ir Specialioji teisėjų kolegija, sprendusi šios bylos rūšinio teismingumo klausimą (Teismingumo byla Nr. T-272/2012). Pripažinus neteisėtu ir panaikinus administracinį aktą -2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-18, kuriuo ginčo pastatai buvo įtraukti į Sąrašą ir minėto Sprendimo pagrindu buvo pateikta už 2012 metus žemės nuomos mokesčio deklaracija, viešojo administravimo subjektui atsiranda pareiga pagal jo kompetenciją perskaičiuoti žemės nuomos mokestį ir pateikti pareiškėjui naują žemės nuomos deklaraciją už 2012 metų mokestinį laikotarpį, todėl įpareigoti atsakovą Birštono savivaldybės administraciją teismine tvarka atlikti šiuos veiksmus nėra pagrindo. Šis reikalavimas kaip išankstinio pobūdžio reikalavimas, esamu momentu nenustačius pareiškėjo subjektinių pobūdžio pažeidimų (ABTĮ 5 str.), negali būti tenkinamas. Atsakovui atsisakius tenkinti šį reikalavimą, pareiškėjui neužkertamas kelias dėl atitinkamų viešojo administravimo subjekto veiksmų (neveikimo) kreiptis teismą iš naujo.

29Pareiškėjas skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

30Prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

31ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti ir gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimamas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.).

32ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, o tai reiškia, kad suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos.

33Pabrėžtina, jog priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr. pvz. 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (žr. pvz. 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).

34Rašytiniais įrodymais patvirtinta, kad pareiškėjas pateikdamas 2013 m. gegužės 22 d. teismui skundą su priedais, pateikė sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį, tai patvirtina pridėtas įmokos mokėjimo kvitas (b.l. 11). Kadangi šios išlaidos pagrįstos rašytiniu įrodymu, todėl prašymas dėl jų priteisimo tenkintinas.

35Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas.

36CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

37Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas N. P. 2013 m. gegužės 21 d. sudarė atstovavimo sutartį su Advokatės N.Petraitienės kontoros advokato padėjėja Snieguole Miceikaite (b.l. 59).

38Kaip jau buvo paminėta, pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

39Minėtos nuostatos suponuoja, jog proceso šalies teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą siejama ne tik su reikalavimu, jog ši šalis būtų laimėjusi bylą, bet ir iš dalies su procesinio pobūdžio reikalavimu pagrįsti turėtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. proceso šalis, prašanti priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, turi pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius, jog ji patyrė atitinkamas išlaidas dėl konkrečių procesinių veiksmų, atliktų toje konkrečioje byloje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-135/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-153/2013).

40Iš pareiškėjo N. P. pateiktų dokumentų (b.l. 56, 57, 108, 109) matyti, jog jis siekia, kad būtų atlygintos bendrosios išlaidos, kurias sudaro išlaidos už skundo surašymą (800,00 Lt, 2013 m. gegužės 22 d. mokėjimo nurodymas, b.l. 56 ir išankstinė sąskaita - faktūra Nr. 20130520/01, b.l. 57) ir atstovavimas klientui 2013 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdyje Kauno apygardos administraciniame teisme (išankstinė sąskaita - faktūra Nr. 20130904/01, b.l. 108, 2013 m. rugsėjo 4 d. mokėjimo pavedimas, b.l. 109).

41Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA). Pažymėtina, jog minimalios algos dydžiai kito (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtino 800 litų MMA, 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino 850 litų MMA, 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtino 1000 litų MMA), todėl apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas, imamas tas MMA dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-563/2008).

42Pareiškėjas prašo priteisti 800 Lt išlaidų, susijusių su skundo parengimu. Rekomendacijų 8.2 punkte numatyta, jog už skundo parengimą maksimali priteistina suma gali būti 3000 Lt (3×1000 Lt). Teismas atkreipia dėmesį, jog Rekomendacijų 5 punktas numato, kad už advokato padėjėjo teikiamas paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Kadangi pareiškėjui N. P. pagal 2013 m. gegužės 21 d. atstovavimo sutartį Nr. 34/2013 (b.l. 59) teismui skundą parengti padėjo advokato padėjėja S.Miceikaitė, vadovaujantis Rekomendacijų 5 punktu, už skundo parengimą galėtų būti priteista 2400 Lt (3000 Lt×80% :100%). Pareiškėjo prašoma priteisti 800 Lt suma už skundo surašymą yra pagrįsta, įrodyta, todėl ji priteistina.

43Pagal Rekomendacijų 9 p. atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos ir paslaugų teikimo laikas skaičiuojamas jį apvalinant: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Pareiškėjas prašo priteisti 500 Lt turėtų išlaidų už atstovo dalyvavimą teismo posėdyje 2013 m. rugsėjo 5 d. Kauno apygardos administraciniame teisme. Rekomendacijų 9 p. numatyta, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Teismas pažymi, jog iš byloje esančios atstovavimo sutarties (b.l. 59) matyti, jog pareiškėjo N. P. interesams pirmosios instancijos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. posėdyje atstovavo advokato padėjėja S.Miceikaitė, todėl teismas pasisako dėl pareiškėjo turėtų išlaidų, susijusių su minėtos advokato padėjėjos dalyvavimu teismo posėdyje.

44Iš byloje esančio teismo posėdžio protokolo matyti, jog Kauno apygardos administraciniame teisme 2013 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdis prasidėjo 13.08 val., o baigėsi 13.28 val. Taigi, teismo posėdi vyko 20 min. (b.l. 116-117). Atsižvelgiant į Rekomendacijose pateiktą atstovavimo laiko skaičiavimą, į tai, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma neviršijo 30 minučių, prašymas dėl pareiškėjo turėtų išlaidų, susijusių su advokato padėjėjos S.Miceikaitės dalyvavimu teismo posėdyje, netenkintinas.

45Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr. pvz. 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012).

46Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtą teismo praktiką bei įvertinusi byloje esančius įrodymus, pažymi, kad pareiškėjo skundo reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, jis įgijo teisę tik į dalį (2/3) turėtų ir įrodymais pagrįstų išlaidų atlyginimą, todėl jam priteistina 66,67 Lt žyminio mokesčio dalies (100:3x2) ir 533,33 (800 Lt:3x2) Lt už skundo surašymą, t.y. viso 600,00 Lt.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 44 ir 45 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

48Skundą tenkinti iš dalies.

49Panaikinti Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-18 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ dėl įtraukimo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą N. P. nuosavybės teise priklausančių pastatų ( - ) .

50Panaikinti Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. (1.32)-SR-546.

51Dėl kitos reikalavimų dalies pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą atmesti.

52Priteisti pareiškėjui N. P. iš Birštono savivaldybės (įmonės kodas ( - ) ) 600,00 (šešis šimtus litų ir 00 cnt) Lt teismo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu pirmos instancijos teisme.

53Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas N. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą skundu, kuriuo prašo:... 3. Pareiškėjas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, jog 2012 m. sausio 27... 4. Nurodė, jog ginčijami sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti. Pagal... 5. Pareiškėjas ir jo atstovė pažymėjo, jog išnuomotas žemės sklypas buvo... 6. Nurodė, jog pareiškėjui Birštono savivaldybės tarybos 2012-01-27... 7. Atsakovai Birštono savivaldybės taryba ir Birštono savivaldybės... 8. Atsakovo teigimu, pareiškėjas buvo informuotas apie Sprendimą Nr. TS-18 2012... 9. Skundas tenkinamas iš dalies.... 10. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas pagal 2009-12-15... 11. Administracinėje byloje nustatyta, jog 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.... 12. Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu sprendimu, jį apskundė Birštono... 13. Pareiškėjo nuomone, minėti statiniai įtraukti į “Nenaudojamų,... 14. Sąrašo sudarymo ir keitimo procedūros reglamentuotos Birštono savivaldybės... 15. Administracinėje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui nuosavybės teise... 16. Pareiškėjo ir jo atstovės nuomone, įtraukiant ginčo statinius į... 17. Aprašo 6 punktas numato, jog nurodyta savivaldybės administracijos... 18. Konkrečiu atveju ginčo nekilnojamas turtas į Sąrašą buvo įtrauktas 2012... 19. Atsakovas aplinkybę dėl vizualios ginčo statinių apžiūros grindžia... 20. Teismas sutinka su pareiškėjo pozicija, jog 2012 m. spalio 9 d. Birštono... 21. Aprašo 10 punktas įpareigoja atsakovą į Sąrašą įtrauktų patalpų... 22. 2013 m. balandžio 8 d. Kauno apygardos įsiteisėjusiu teismo sprendimu... 23. Pareiškėjas nurodė, jog prieš priimant ginčijamą sprendimą, jis nebuvo... 24. Iš administracinės bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas buvo Birštono... 25. Gero administravimo principas, kurio įgyvendinimas nacionalinėje teisėje... 26. LR Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis, reglamentuojantis... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, jas... 28. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Birštono savivaldybę perskaičiuoti... 29. Pareiškėjas skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 30. Prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 31. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 32. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo... 33. Pabrėžtina, jog priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos... 34. Rašytiniais įrodymais patvirtinta, kad pareiškėjas pateikdamas 2013 m.... 35. Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 1 dalis nustato,... 36. CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su... 37. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas N. P. 2013 m. gegužės 21 d.... 38. Kaip jau buvo paminėta, pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų... 39. Minėtos nuostatos suponuoja, jog proceso šalies teisė į bylinėjimosi... 40. Iš pareiškėjo N. P. pateiktų dokumentų (b.l. 56, 57, 108, 109) matyti, jog... 41. Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias advokato (advokato... 42. Pareiškėjas prašo priteisti 800 Lt išlaidų, susijusių su skundo... 43. Pagal Rekomendacijų 9 p. atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos... 44. Iš byloje esančio teismo posėdžio protokolo matyti, jog Kauno apygardos... 45. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios... 46. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtą teismo praktiką bei įvertinusi... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,... 48. Skundą tenkinti iš dalies.... 49. Panaikinti Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimą Nr.... 50. Panaikinti Birštono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų... 51. Dėl kitos reikalavimų dalies pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą atmesti.... 52. Priteisti pareiškėjui N. P. iš Birštono savivaldybės (įmonės kodas ( - )... 53. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...