Byla 1S-539-468/2012
Dėl nuteistojo K. K. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Daivos Kazlauskienės, teisėjų Audronės Kartanienės, Sigitos Bieliauskienės,

2sekretoriaujant Vidai Šuminienei,

3dalyvaujant prokurorei D. M.,

4nuteistojo gynėjui advokatui V. B.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi nuteistojo K. K. skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 06 14 d. nutarties, kuria atmestas Vilniaus pataisos namų teikimas dėl nuteistojo K. K. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, panaikinimo,

Nustatė

6K. K. Kauno apygardos teismo 2000 02 14 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 105 str. 1, 5 p. laisvės atėmimu 17 metų, pirmus 5 metus atliekant bausmę kalėjime. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2002 05 29 d. nutartimi perkeltas tolimesniam bausmės atlikimui iš kalėjimo rėžimo į griežtojo režimo pataisos darbų koloniją. Kauno apygardos teismo 2003 06 10 d. nutartimi veika perkvalifikuota į BK 129 str. 2 d. 3, 6 p. ir palikta jau paskirta bausmė – laisvės atėmimas 17 metų.

7Bausmės pradžia: 1999 10 17 d.

8Bausmės pabaiga: 2016 10 17 d.

9Nuteistasis 2/3 bausmės atliko 2011 02 17 d.

10Ankstesnių bausmių atlikimo metu nuteistajam 1 kartą taikytas lygtinis paleidimas.

112012 05 25 d. Vilniaus pataisos namų direktorius kreipėsi į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą su teikimu dėl nuteistojo K. K. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

12Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 06 14 d. nutartimi netenkino Vilniaus pataisos namų teikimo dėl nuteistojo K. K. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

13Nuteistasis K. K. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 06 14 d. nutartį, tenkinti jo skundą ir lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Nuteistasis nurodo, kad apylinkės teismas, atmesdamas pataisos įstaigos teikimą, objektyviai neįvertino visų aplinkybių, o rėmėsi tik tuo, kad jis, atlikdamas bausmę, praeityje padarė keletą smulkių režimo pažeidimų, už kuriuos net nebuvo taikomos rimtos nubaudimo priemonės, ir kad yra nuteistas už sunkų nusikaltimą. Anot K. K., apylinkės teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad jis jau yra nubaustas už padarytą nusikaltimą, didžiąją dalį bausmės jau atliko. Atsisakyti taikyti lygtinį paleidimą vien dėl padaryto nusikaltimo pobūdžio negalima, kadangi nusikaltimo pobūdis nesikeičia viso bausmės atlikimo metu. Tokiu būdu nuteistasis praranda bet kokią galimybę anksčiau išeiti į laisvę. Svarbu atsižvelgti į nuteistojo visą pragyventą laiką įkalinimo įstaigoje ir jo pasitaisymą.

14Nuteistasis skunde pabrėžia, kad jis buvo 8 kartus skatintas už gerą darbą ir elgesį, beveik visą bausmės atlikimo laiką jis dirbo ir stengėsi dirbti gerai. Jis savo noru atlygino padarytą žalą, mokėsi ir įgijo naują specialybę. Jis palaiko pastovius socialinius ryšius su artimaisiais, pilnai suvokia priežastis, kurios lėmė negatyvius jo poelgius, ir yra tvirtai pasiruošęs integruotis į visuomenę. Jo ateities planai yra labai konkretūs. Atlikus smurtinio elgesio rizikos įvertinimą, nustatyta, kad jo smurtinio elgesio rizika yra labai žema ir tikėtina, kad jis sugebės laikytis paskirtų reikalavimų. Nuteistojo manymu, nėra pagrindo jį toliau laikyti izoliuotą nuo visuomenės. Bausmės tikslas yra pasiektas.

15Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą atmesti, nuteistojo gynėjas prašė skundą patenkinti.

16Nuteistojo skundas atmestinas.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio nuostatomis, teismas gali, o ne privalo, priimti sprendimą paleisti nuteistąjį lygtinai iš pataisos įstaigos, jeigu tam yra įstatyme numatytas formalusis pagrindas, t. y. atlikta tam tikra minimali minėto straipsnio 3 dalyje numatyta laisvės atėmimo bausmės dalis, bei materialusis pagrindas – teismo išvada, kad nuteistąjį, įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, jeigu nuteistasis įsipareigoja doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys.

18Pagal BVK 157 str. 3 d. 3 p. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų gali būti asmenys, pataisos namuose laikomi paprastosios grupės sąlygomis, kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

19Kaip matyti iš teismui pateiktos Vilniaus pataisos namų teikimo ir asmens bylos medžiagos, nuteistasis K. K. formaliai atitinka BVK 157 str. nurodytus kriterijus: nuteistasis laikomas paprastosios grupės sąlygomis, raštu įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys, yra atlikęs daugiau nei 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, charakterizuojamas patenkinamai.

20Tačiau formalus nuteistojo atitikimas įstatymo keliamiems reikalavimams dėl lygtinio paleidimo nėra pakankamas pagrindas taikyti nuteistojo atžvilgiu lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietos. Klausimą, ar įmanoma asmenį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, t. y. ar yra materialusis lygtinio paleidimo taikymo pagrindas, teismas sprendžia visapusiškai įvertinęs nuteistojo asmenybę, jo elgesį per visą bausmės atlikimo laikotarpį, požiūrį į darbą, nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą, pataisos administracijos nuomonę, pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės šio klausimo sprendimui.

21Analizuojant nuteistojo asmens bei teikimo bylose esančius dokumentus matyti, jog pastarasis, atlikdamas bausmę, dirba, paskirtą darbą atlieka sąžiningai, atlygino nusikalstamais veiksmais padarytą materialinę žalą, dalyvauja nuteistųjų resocializacijos ir kitose programose, skatintas 8 kartus, galiojančių nuobaudų neturi, dėl savo elgesio charakterizuojamas teigiamai. Toks nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu pagrįstai Vilniaus pataisos namų yra įvertintas teigiamai.

22Tačiau sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, svarbu įvertinti ir tai, kad K. K. laisvės atėmimo bausmę atlieka už labai sunkaus nusikaltimo žmogaus gyvybei padarymą, todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo, aukščiau aptartų aplinkybių kontekste, pagrįstai atsižvelgė ir į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį bei jos pavojingumo laipsnį, juolab, kad K. K. nuteistas už savo motinos nužudymą. Jis anksčiau 1 kartą teistas. Lygtinis paleidimas jo atžvilgiu jau vieną kartą taikytas ankstesnės bausmės atlikimo metu, tačiau K. K. tuo metu išvadų nepadarė ir jam parodyto pasitikėjimo nepateisino – nusikalto antrą kartą. Bausmės atlikimo metu jis nustatyto režimo reikalavimus pažeidė 8 kartus, 3 kartus baustas. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog K. K. rašytinis įsipareigojimas doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys, pažadas nedaryti naujų nusikalstamų veikų nėra pakankamai įtikinamas, juolab, kad pataisos namų administracija, atsižvelgdama į nuteistojo elgesį ir jo padarytas pastangas, netarpininkauja dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

23Reikia pažymėti ir tai, kad visgi dar pakankamai didelė nuteistajam paskirtos bausmės dalis yra neatlikta (bausmės pabaiga 2016 10 17 d.), o paleidus K. K. iš pataisos įstaigos lygtinai, valstybės taikomos priemonės nebus adekvačios siekiamam tikslui – nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir jį paveikti taip, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų (BK 41 str. 2 d.).

24Visos šios aplinkybės neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad K. K. toliau galėtų būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, o pareiškėjo skunde nurodomos jį teigiamai charakterizuojančios aplinkybės negali turėti lemiamos įtakos, sprendžiant jo lygtinio paleidimo klausimą. Pažymėtina, kad apylinkės teismas pagrįstai įvertino visas reikšmingas aplinkybes, savo išvadas išsamiai motyvavo, o tai, kad K. K. asmens byloje esantys bei kiti su teikimo nagrinėjimu susiję duomenys buvo įvertinti ne taip, kaip to norėtų nuteistasis, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog teikimas buvo išnagrinėtas nevisapusiškai ir neobjektyviai. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo naikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartį skunde nurodytais motyvais ir lygtinai paleisti nuteistąjį iš pataisos įstaigos.

25Kolegija, vadovaudamasi BVK 157 str., Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

26nuteistojo K. K. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 06 14 d. nutartį.

27Nutartis yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Vidai Šuminienei,... 3. dalyvaujant prokurorei D. M.,... 4. nuteistojo gynėjui advokatui V. B.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi nuteistojo K. K. skundą dėl... 6. K. K. Kauno apygardos teismo 2000 02 14 d. nuosprendžiu nuteistas pagal... 7. Bausmės pradžia: 1999 10 17 d.... 8. Bausmės pabaiga: 2016 10 17 d.... 9. Nuteistasis 2/3 bausmės atliko 2011 02 17 d.... 10. Ankstesnių bausmių atlikimo metu nuteistajam 1 kartą taikytas lygtinis... 11. 2012 05 25 d. Vilniaus pataisos namų direktorius kreipėsi į Vilniaus miesto... 12. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 06 14 d. nutartimi netenkino Vilniaus... 13. Nuteistasis K. K. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo... 14. Nuteistasis skunde pabrėžia, kad jis buvo 8 kartus skatintas už gerą darbą... 15. Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą atmesti, nuteistojo gynėjas... 16. Nuteistojo skundas atmestinas.... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK)... 18. Pagal BVK 157 str. 3 d. 3 p. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų gali... 19. Kaip matyti iš teismui pateiktos Vilniaus pataisos namų teikimo ir asmens... 20. Tačiau formalus nuteistojo atitikimas įstatymo keliamiems reikalavimams dėl... 21. Analizuojant nuteistojo asmens bei teikimo bylose esančius dokumentus matyti,... 22. Tačiau sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, svarbu įvertinti... 23. Reikia pažymėti ir tai, kad visgi dar pakankamai didelė nuteistajam... 24. Visos šios aplinkybės neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad K. K.... 25. Kolegija, vadovaudamasi BVK 157 str., Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. nuteistojo K. K. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 3... 27. Nutartis yra neskundžiama....