Byla A-556-139-12
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Juozui Jurginiui, advokatei Justinai Stuckai, atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Arūnei Andrulionienei, atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams Rolandui Mockui, Tomui Rinkevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Dovilei Terepaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dineta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dineta“ skundą atsakovams viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Dineta“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Dineta“, Įmonė) su skundu (T 1, b. l. 1-3) ir patikslintu skundu (T 1, b. l. 38-45) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti:

51) viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2010-09-27 sprendimą Nr. R4-13069(13.2.3) „Dėl Paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“;

62) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) 2010-11-16 sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB „Dineta“ skundo“;

73) įpareigoti Finansų ministeriją nustatyti papildomą terminą VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pakartotinai įvertinti pareiškėjo UAB „Dineta“ konkursinę projekto paraišką Nr. ( - );

84) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Pareiškėjas paaiškino, kad 2010-07-02 pateikė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – ir Agentūra) konkursinę projekto paraišką pagal priemonės „Idėja LT“ antrąjį kvietimą, Nr. ( - ) „Automatizuotos daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų administravimo ir valdymo sistemos (AHAS) sukūrimo poreikio, patentabilumo ir techninių galimybių studija“ (toliau – ir Paraiška). VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2010-09-27 sprendimu Nr. R4-13069(13.2.3) „Dėl Paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“ paraiška buvo atmesta, nurodant, kad ji neatitinka VP2-1.3-ŪM-01-K priemonės „Idėja LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-07-24 įsakymu Nr. 4-394 (Žin., 2009, Nr. 96-4081) (toliau – ir Aprašas) 2 priedo 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1.8 ir 9.2.6 punktų reikalavimų. Nesutiko su atliktu vertinimu, kadangi jis neatitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės

102007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės, PAFT) nuostatų, įtvirtintų 56, 59, 60, 61, 63 punktuose. Nebuvo įvardytas paraiškos vertinimo autorius, vertinimo turinys nepagrįstas. Dėl Aprašo 2 priedo 8.1.1 - 8.1.3 punktų reikalavimų nurodė, kad esama ir numatoma finansinė Įmonės būklė buvo vertinama subjektyviai, nekvalifikuotai ir vadovaujantis prielaidomis bandant prognozuoti būsimų apyvartinių lėšų trūkumą. Pažymėjo, jog per 2010 m. 9 mėn. pareiškėjo įmonės apyvarta sudarė 300 tūkst. Lt, gauta 250 tūkst. Lt pajamų ir 50 tūkst. Lt nepaskirstyto pelno, todėl vertintojo išvada, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 - 8.1.3 punktų reikalavimų, yra nepagrįsta. Taip pat nurodė, jog vertintojas turėjo vadovautis Taisyklių 77 punktu ir Aprašo 59 bei 60 punktais. Nesutiko, jog vertinime nurodoma, kad projekto paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 9.1.8 punkto reikalavimų. Nurodė, jog nei paraiškos A, nei B dalyje nėra imperatyviai nurodyta pateikti būsimos techninės galimybių studijos turinio. Pažymėjo, jog informacija, ar projekto teikiama nauda atitiks planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas, yra pateikti kaip pridedami dokumentai B dalies 12 skyriaus 9 punkte. Taip pat pažymėjo, jog, vertintojui pritrūkus medžiagos, vertintojas, vadovaujantis Taisyklių ir Aprašo nuostatomis, turėjo paprašyti papildomos informacijos arba ištaisyti netikslumus. Dėl paraiškos neatitikimo Aprašo 2 priedo 9.2.6 punkto reikalavimui nurodė, jog projekto A dalies 5 skyriuje „Trumpas projekto aprašymas“ aprašydamas projekto esmę nurodė techninės galimybių studijos būtinumą kaip tiriamojo analitinio darbo, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą. Pažymėjo, kad Agentūros sprendime nurodytos išvados ir motyvai prieštarauja Europos Sąjungos teisės nuostatoms bei Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) individualiam teisės aktui keliamiems reikalavimams, taip pat neatitinka PAFT 60.3 punkte įtvirtintų profesionalumo ir efektyvumo principų, kurie Agentūrą įpareigoja pasitelkti atitinkamos kompetencijos specialistus ir tinkamai organizuoti vertinimo procesą. Pareiškėjas nesutikdamas su Finansų ministerijos 2010-11-16 sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB „Dineta“ skundo“ nurodė, jog Finansų ministerijos sprendime nepateikta motyvų, kurių pagrindu gali būti sutinkama su Agentūros padarytomis išvadomis. Minėtame sprendime nurodyta tik išvada, kad Agentūra neturėjo pagrindo paprašyti pareiškėjo papildomų dokumentų, o pareiškėjas privalėjo pats juos pateikti. Pareiškėjo manymu, Finansų ministerijos sprendimas nėra motyvuotas ir tai pažeidžia VAĮ 8 straipsnio nuostatas, o tai yra pagrindas panaikinti sprendimą. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir Ūkio ministerija) 2010-11-17 sprendimu Nr. (31.1-12)-3-6532 pripažino, kad vertinimas buvo atliktas netinkamai. Kartu pažymėdama, jog paraiškos vertinimui Agentūra nepasitelkė eksperto, kuris galėtų įvertinti, ar pagrįstas techninės galimybių studijos būtinumas verslo vizijai įgyvendinti. Taip pat nurodydama, kad Agentūros sprendimas atmesti paraišką nėra pagrįstas, todėl paraiška vadovaujantis PAFT 210 punktu turi būti grąžinama pakartotiniam projekto tinkamumo finansuoti vertinimui.

11Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą (T 1, b. l. 84-90) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo paraiška dėl projekto „Automatizuotos daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų administravimo ir valdymo sistemos (AHAS) sukūrimo poreikio, patentabilumo ir techninių galimybių studija“ finansavimo pagal VP2-1.3-ŪM-01-K priemonę „Idėja LT“ buvo vertinama vadovaujantis Aprašu. Pareiškėjo paraiška buvo atmesta kaip neatitinkanti Aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos“ 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1.8 ir 9.2.6 punktams. Dėl paraiškos neatitikimo Aprašo 2 priedo 9.2.6 punktui, pareiškėjo skundą nagrinėjo Ūkio ministerija, kuri 2010-11-17 raštu Nr. (31.1-12)-3-6532 patenkino pareiškėjo skundą, nurodydama, kad paraiškoje yra nepakankamai informacijos apie numatomas vykdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – ir MTTP) veiklas, jog turi būti papildyta ir patikslinta paraiška, o įvertinimui rekomenduojama pasitekti ekspertą, kad įvertinti, ar projekte numatytos veiklos apkritai priskiriamos MTTP ir ar projektas atitinka priemonės „Idėja LT“ tikslams bei Aprašo nuostatoms. Atkreipė dėmesį, kad Ūkio ministerija pareiškėjo skundą nagrinėjo tik dėl 9.2.6 punkto, todėl pareiškėjo teiginys, jog Ūkio ministerija pripažino, kad visa paraiška įvertinta netinkamai, yra nepagrįstas. Ūkio ministerijai tenkinus pareiškėjo skundą, Agentūra atliko pakartotinį paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą. Agentūra

132010-12-14 raštu Nr. R4-17553(13.2.3) „Dėl paraiškos ( - ) atmetimo“ priėmė sprendimą atmesti paraišką kaip neatitinkančią Aprašo 2 priedo ,,Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ (toliau – ir Metodika) 8.1.1 - 8.1.3 punktų reikalavimų. Nurodė, kad pareiškėjo teiginiai, jog nebuvo įvardytas vertinimo autorius (vertintojas), vertinimo turinys nekompetentingas, yra nepagrįsti jokiais argumentais bei įrodymais. Agentūra pareiškėjui sudarė galimybę susipažinti su visa vertinimo medžiaga ir vertinimo ataskaita, kurioje buvo įvardytas vertintojas. Dėl neatitikimo Metodikos 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 punktams nurodė, jog pareiškėjo įmonės būklė bei gebėjimas prisidėti nuosavu įnašu prie projekto įgyvendinimo buvo įvertintas vadovaujantis pareiškėjo pateiktais dokumentais, kurie yra numatyti Metodikos 8.1.1 - 8.1.3 punktuose, kaip galimi informacijos šaltiniai. Pareiškėjas Agentūrai kartu su paraiška pateikė 2009 m. bei tarpinės 2010-05-31 finansinės atskaitomybės dokumentus, 2010-06-21 raštą „Dėl finansavimo šaltinių“, kuriame įmonės nuosavo įnašo finansavimas grindžiamas informacija apie pasirašytas ilgalaikes buhalterinių paslaugų teikimo bei internetinės buhalterinės programos „Dineta.web“ nuomos sutartis bei įmonės gautas pardavimo pajamas per pirmuosius penkis 2010 m. mėnesius. Įvertinus pateiktus dokumentus, buvo priimta išvada, kad įmonės finansavimo šaltiniai projekto atžvilgiu nėra stabilūs ir pakankami. Taip pat pažymėjo, kad įmonės nepakankamai stabilią finansinę būklę patvirtino ir įmonės 2009 m. turėti įsipareigojimai (6 283 Lt), kurie siekė beveik pusę turimo turto vertės (13 590 Lt). Dėl neatitikimo Metodikos 9.1.8 punktui pažymėjo, kad įmonė pateiktoje paraiškoje neįvertino minėtame punkte numatytų reikalavimų, t. y. būtinų finansavimo šaltinių, investicijų planuojamai veiklai, investavimo terminų ir etapų. Įmonė nepateikė jokios konkrečios informacijos, kad numato vykdyti mokslinius tyrimus, o buvo pateikta bendrinė informacija apie planuojamą vystyti sritį. Nors tą įpareigoja padaryti Aprašo 4 priede pateikiama paraiškos specialiosios (B) dalies forma ir jos pildymo instrukcija. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Agentūros sprendimas prieštarauja VAĮ individualiam teisės aktui keliamiems reikalavimams. Nurodė, jog Agentūros sprendimas pilnai atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimams, yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), teisės aktų normomis, yra motyvuotas.

14Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 1-6) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Atsakovas dėl Aprašo 2 priedo 8.1.1-8.1.3 punktų nurodė, kad įvertinus pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentus, įmonės nuosavo įnašo finansavimo šaltinį, nustatyta, jog nuosavo įnašo finansavimo šaltinis nėra patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atkreipė dėmesį, kad įmonė 2009 m. veikė nuostolingai, jos grynasis nuostolis siekė 3 339 Lt, nuosavas 2009 m. kapitalas palyginus su 2008 m. sumažėjo beveik trečdaliu, nepaskirstyto pelno lėšų įmonė taip pat nėra sukaupusi. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė turi užtikrinti finansinį projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumą, bei įvertinusi įmonės esamą ir numatomą finansinę būklę, nuspręsta, kad įmonės finansų ištekliai nėra stabilūs ir pakankami, jog įmonė užtikrintų savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Pažymėjo, jog Finansų ministerija vertindama, ar pareiškėjo projektas turi aiškų išlaidų finansavimo šaltinį, duomenis tikrino pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 bei 8.1.2 punktuose nurodytus informacijos šaltinius - finansinės atskaitomybės duomenis bei įmonės turimas sutartis. Dėl Aprašo 2 priedo 9.1.8 punkto reikalavimų nurodė, jog vertinant projekto atitikimą minėto punkto reikalavimams, vertinama, ar įmonė numatė būtinus finansavimo šaltinius planuojamai veiklai, ar įvertinta, kada ir kokios investicijos bus atliktos, iš kokių šaltinių, nustatyti investavimo terminai ir etapai. Tačiau šių aspektų įmonė neįvertino nei pateiktoje paraiškoje, nei numato įvertinti planuojamoje rengti galimybių studijoje. Taip pat pažymėjo, kad įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 79 punktu, turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką, jei projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo (dėl Aprašo 2 priedo Ūkio ministerija patenkino pareiškėjo skundą dalyje dėl

169.2.6 p.). Kadangi buvo nustatyta, kad pareiškėjo paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 - 8.1.3, 9.1.8 punktų reikalavimų, darytina išvada, kad Agentūra pagrįstai priėmė sprendimą atmesti paraišką. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Finansų ministerijos 2010-11-16 sprendime Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 nepateikiama motyvų ir argumentų, kurių pagrindu gali būti sutinkama su Agentūros padarytomis išvadomis. Nurodė, jog minėtas Finansų ministerijos sprendimas yra motyvuotas bei argumentuotas.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 78-80) nurodė, jog Ūkio ministerija vadovaujantis Taisyklių 210 punktu išnagrinėjo pareiškėjo

182010-10-19 skundą dėl Aprašo 2 priedo 9.2.6 punkto reikalavimų. Atsižvelgusi į paraiškos vertinimo dokumentaciją, 2010-11-17 sprendimu Nr. (31.1-12)-3-6532 „Dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“ priėmė sprendimą grąžinti pareiškėjo paraišką pakartotiniam projekto tinkamumo finansuoti vertinimui. Priimtame sprendime nurodė, jog Agentūra paraiškos vertinimui nepasitelkė eksperto, kuris galėtų įvertinti, ar pagrįstas yra techninės galimybių studijos būtinumas verslo vizijai įgyvendinti. Taip pat nurodė, jog paraiškoje yra nepakankamai informacijos apie numatomas vykdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas, todėl Agentūrai tikslinga kreiptis į pareiškėją dėl paraiškoje pateiktos informacijos papildymo ar patikslinimo.

19II.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu (T 2, b. l. 49-55) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

21Teismas nustatė, kad byloje kilęs ginčas dėl Agentūros 2010-09-27 sprendimo Nr. R4-13069(13.2.3) „Dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“ ir Finansų ministerijos 2010-11-16 sprendimo Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB „Dineta“ skundo“ teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2010-07-02 įteikė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai konkursinę projekto paraišką pagal priemonės „Idėja LT“ antrąjį kvietimą, Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-229 „Automatizuotos daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų administravimo ir valdymo sistemos (AHAS) sukūrimo poreikio, patentabilumo ir techninių galimybių studija“. Agentūros 2010-09-27 sprendimu Nr. R4-13069(13.2.3) „Dėl Paraiškos

22Nr. ( - ) atmetimo“ paraiška buvo atmesta, nurodant, kad ji neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1.8, 9.2.6 punktų reikalavimų. Pareiškėjas nesutikdamas su Agentūros sprendimu pateikė skundą Finansų bei Ūkio ministerijoms su prašymu panaikinti minėtą Agentūros sprendimą, pakartotinai vertinti pareiškėjo paraišką pagal priemonės „Idėja LT“ antrąjį kvietimą bei nustatyti vertinimo atsiradimo aplinkybes. Finansų ministerija

232010-11-16 sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB „Dineta“ skundo“ (Finansų ministerija pagal savo kompetenciją pareiškėjo paraišką vertino Aprašo 2 priedo 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1.8 punktų kontekste) pareiškėjo skundo netenkino patvirtindama, jog Agentūros priimtas sprendimas yra teisėtas. Ūkio ministerija 2010-11-17 raštu Nr. (31.1-12)-3-6532 „Dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“ (pagal savo kompetenciją pareiškėjo paraišką vertino Aprašo 2 priedo 9.2.6 punkto kontekste) tenkino pareiškėjo skundą, nurodydama, jog Agentūra atlikdama vertinimą nepasitelkė eksperto, kuris galėtų įvertinti, ar pagrįstas techninės galimybių studijos būtinumas verslo vizijai įgyvendinti bei planuojamoms MTTP veikloms pasirengti. Tenkindama skundą Ūkio ministerija, vadovaujantis Taisyklių 210 punktu, grąžino pareiškėjo paraišką pakartotiniam projekto tinkamumo finansuoti vertinimui. Atlikdama pakartotinį patikrinimą (paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 229) Agentūra pateikė naują 2010-12-14 paraiškos įvertinimą Nr. R4-17553(13.2.3), patvirtindama, jog pareiškėjo paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1, 8.1.2 punktų, bei nurodydama, jog paklausimas dėl papildomų duomenų apie 9.1.8 ir 9.2.6 punktų reikalavimus pareiškėjui nebus siunčiamas, kadangi Finansų ministerija 2010-11-16 sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB „Dineta“ skundo“ atmetė pareiškėjo skundą. Teismas konstatavo, kad ginčo teisinius santykius reguliuoja Aprašas bei Taisyklės. Teismas, vadovaudamasis Aprašo 2 priedo 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 punktais, Aprašo 2 priedo 9.1.8, 9.2.6 punktais, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad tiek Agentūra, tiek Finansų ministerija veikė nepažeisdamos teisės aktų reikalavimų. Teismas pažymėjo, jog, vadovaujantis Taisyklių 79 punktu, jeigu projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, įgyvendinančioji institucija (nagrinėjamu atveju Agentūra) turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. Aplinkybė, kad paraiška dalyje dėl Aprašo 2 priedo 9.1.8 bei dėl 9.2.6 punktų reikalavimų nebuvo vertinta, laikytina pagrįsta, kadangi Finansų ministerija 2010-11-16 raštu Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB „Dineta“ skundo“ patvirtino, jog paraiška neatitiko Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų reikalavimų. Agentūros 2010-12-14 raštu Nr. R4-17553(13.2.3) buvo pakartotinai konstatuota, dėl paraiškos neatitikimo Aprašo 2 priedo 8.1.1 - 8.1.2 punktams, todėl paraiška buvo atmesta pagrįstai. Teismas nurodė, kad nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog tiek Agentūros, tiek Finansų ministerijos sprendimai prieštarauja VAĮ individualiam teisės aktui keliamiems reikalavimams. Teismas pažymėjo, kad tiek Agentūros, tiek Finansų ministerijos priimtuose sprendimuose yra įvardyti teisės aktai, kuriais remiantis buvo atliekamas vertinimas, įvardytos taikomos poveikio priemonės, nurodyti motyvai dėl kokių priežasčių paraiška buvo atmesta. Kadangi skundo reikalavimas dėl Agentūros ir Finansų ministerijos sprendimų panaikinimo netenkinamas, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimo pakartotinai įvertinti pareiškėjo konkursinę projekto paraišką bei reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

24III.

25Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 63-71) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 6 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo

262011 m. balandžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti pareiškėjo skundą; priteisti iš atsakovų pareiškėjo naudai bylinėjimosi išlaidas.

27Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovo Agentūros atsiliepime į skundą pateikta teismą klaidinančia informacija ir elementariomis mikroekonomikos bei taikomųjų mokslinių pramoninių tyrimų žinių stokojančiais paaiškinimais dėl paraiškos neatitikimo, kadangi Agentūros atliktas paraiškos vertinimas akivaizdžiai neatitiko PAFT nuostatų, įtvirtintų 56, 59, 60, 61 punktuose, vertinimo metu buvo padarytos nepagrįstos ir neteisingos išvados, o jokių teisinių pagrindų, numatytų PAFT 63 punkte, atmesti pareiškėjo paraišką nebuvo. Pareiškėjo nuomone, jo esama ir numatoma finansinė būklė Agentūros vertintojo buvo įvertinta jokiuose metodiniuose nurodymuose nenustatytais kriterijais subjektyviai, nekvalifikuotai ir vadovaujantis prielaidomis nepagrįstai prognozuojant būsimų apyvartinių lėšų trūkumą. Pareiškėjas pabrėžia, kad paraiškos B dalies formoje 12 punkte (pridedami dokumentai) 24-uoju pateiktu dokumentu vertinimui teikė 2010-06-21 raštą „Dėl UAB „Dineta“ projekto finansavimo šaltinių“, kuriame aiškiai nurodė, jog bendrovės įnašas atitinka nustatytus reikalavimus, kad per visą projekto įgyvendinimo trukmę bus užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas (8.1.2 p.) ir finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas (8.1.3 p.). Iš rašte pateiktų duomenų ekonomistui yra aišku, kad bendrovės apyvarta labai intensyviai kyla (vidutinis mėnesinis prieaugis yra 8,4 procentų). Analizuojant šį raštą suprantama, kad išlaikius tokį prieaugio intensyvumą, 2010 m. pabaigoje bendrovės apyvarta pasieks 400 tūkst. litų, o prognozuojamas nepaskirstytas pelnas sudarys apie 80 tūkst. litų. Agentūra neatliko šio rašto išsamios analizės ir duomenų patikrinimo. Taip pat šiame kontekste aktuali ir teismo argumentų konstravimui taikytina taisyklė, kad „teisė vertina tiesioginę, o ne išvestinę priežastį“. Todėl argumentuotai teigti, kad bendrovės paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1-8.1.3 punktuose nustatytų kriterijų, negalima. Dėl paraiškos neatitikimo Aprašo 2 priedo 9.1.8 punkto reikalavimams pabrėžia, kad bendrovė paraiškos B dalies formoje 13 punkte (pareiškėjo deklaracija) pateikė prezumpciją, kad techninėje galimybių studijoje bus pateikta informacija apie finansavimo šaltinius, bus nurodyta, kada ir kokios investicijos bus atliktos, iš kokiu šaltinių bus nustatyti investavimo terminai ir etapai. Vertinimo kriterijui, ar projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas, yra taikomas bendrojo kriterijaus vertinimo aspektas, t. y. sąnaudų ir naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas. Agentūros vertintojas šį klausimą analizavo remdamasis ne vertinimo metodiniu klausimu ar teiginiu, o alogišku metodiniu paaiškinimu. Pažymi, kad nei paraiškos A dalyje, nei B dalyje, imperatyviai nenurodoma pateikti būsimos techninės galimybių studijos (projekto) turinio, todėl ir negali egzistuoti informacijos apie finansavimo šaltinius. Informacija apie projekto finansavimo šaltinius, kada ir kokios investicijos bus atliktos, iš kokių šaltinių, investavimo terminai ir etapai, pareiškėjo įsitikinimu, yra mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa su finansavimo planu. Tai ir yra rezultatas, kuris turi atsirasti įgyvendinus projektą (technine galimybių studiją). Aprašo rengėjas (Lietuvos Respublikos ūkio ministerija), vadovaudamasi 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 septintuoju skirsniu („Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei naujovių diegimui“) ir FRASCATI VADOVU („Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tyrinėjimo standartas“, EBPO) „Idėja LT“ B dalies paraiškos formoje 13 punktu įtvirtino imperatyvią pareiškėjo deklaraciją, kurioje preziumuojama, kad techninėje galimybių studijoje bus pateikta informacija apie finansavimo šaltinius, bus nurodyta, kada ir kokios investicijos bus atliktos, iš kokių šaltinių bus nustatyti investavimo terminai ir etapai. Pareiškėjas šią deklaraciją patvirtino vadovo parašu ir įmonės antspaudu, todėl kvestionuoti, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 9.1.8 punkto reikalavimų, alogiška. Pareiškėjas projekto A dalies 5 skyriuje „Trumpas projekto aprašymas“ aiškiai nurodo, kad „atliktą poreikio, patentabilumo ir techninių galimybių studiją UAB „Dineta“ naudos AHAS prototipo mokslinių tyrimų, konstravimo, projektavimo, technologijų kūrimo bei įdiegimo darbams atlikti. Studija bus pagrindas ruošiant mokslinių tyrimų programą ir jos finansavimo planą, reikalingą AHAS prototipo sukūrimui. Studija bus viešai publikuojama, o tai sudarys sąlygas pritraukti papildomą kūrybinį ir finansinį potencialą“. Informacijos šaltinis, teisingai paaiškinantis, ar projekto teikiama nauda atitiks planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas, yra pateiktas kaip pridedami dokumentai B dalies 12 skyriaus 9 punkte (pažyma dėl rinkos tyrimo vidutinės rinkos kainos; pažyma dėl patentabilumo tyrimo vidutinės rinkos kainos; pažyma apie projekto biudžeto pagrįstumą). Atsižvelgiant į tai, Agentūros vertintojo išvada, kad projekto paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 9.1.8 punkto reikalavimų, prieštarauja protingumo principui bei priimta neatsižvelgiant į nurodytas aplinkybes. Projekto vertinimo metu vertintojui kilus neaiškumų ar pritrūkus paraiškoje pateiktos informacijos pagrindimo, projekto įvertinimas gali tapti subjektyvus arba nepagrįstas, todėl vertintojas turi vadovautis PAFT ir Aprašo nuostatomis ir paprašyti papildomos informacijos arba ištaisyti netikslumus. Aukščiau išdėstyti faktai ir aplinkybės įrodo vertintojo nekompetenciją. Dėl paraiškos neatitikimo Aprašo 2 priedo 9.2.6 punkto reikalavimams pareiškėjas nurodo, kad jis paraiškos B dalies 7.3 skyriuje aiškiai įvardino įmonės verslo viziją, galutinį planuojamą produktą - AHAS prototipą, kuris gali būti suprantamas kaip galutinis komercinis produktas, nes tokia nuostata numatyta Europos Komisijos reglamento Nr. 800/2008 7 skirsnio 30 straipsnio 4 punkte. Pareiškėjas projekto A dalies 5 skyriuje „Trumpas projekto aprašymas“ aprašydamas projekto esmę tiksliai nurodė techninės galimybių studijos būtinumą, kaip tiriamojo analitinio darbo, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą (AHAS prototipo sukūrimui). Techninės galimybių studijos sąvokos apibrėžimas pateiktas Aprašo 5 punkte, o MTTP tyrimų sąvokos „pramoniniai tyrimai“ ir „bandomoji taikomoji veikla“ yra išaiškintos Europos Komisijos reglamento Nr. 800/2008 7 skirsnio 30 straipsnio 3, 4 punktuose. Vertintojas bando paneigti, kad rinkos tyrimai, patentiniai tyrimai, fiziniai tyrimai, technologijos mokslo tyrimai nėra pramoniniai tyrimai, nepaisant to, kad jie aiškiai yra apibrėžti Europos Komisijos reglamento Nr. 800/2008 7 skirsnio 30 straipsnio 3 punkte. Akivaizdu, kad vertintojas nesuvokė, kad techninė galimybių studija ir yra suprantama kaip MTTP projektas. Be to, pareiškėjo nuomone, atsakovo Agentūros 2010-09-27 sprendime Nr. R4-13069(13.2.3) „Dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“ nurodytos išvados ir motyvai prieštarauja ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms. Pareiškėjo įsitikinimu, jo pateikta paraiška visiškai atitinka Aprašo 2 priedo 9.2.6 punkto reikalavimą. Taip pat atsakovo Agentūros sprendimas prieštarauja ir VAĮ individualiam teisės aktui keliamiems reikalavimams (VAĮ 8 str.). Pareiškėjo manymu, atsakovo Agentūros sprendimas taip pat neatitinka ir PAFT 60.3 punkte įtvirtintų profesionalumo ir efektyvumo principų, kurie Agentūrą įpareigoja pasitelkti atitinkamos kompetencijos specialistus ir tinkamai organizuoti vertinimo procesą. Akivaizdu, kad atsakovas priimdamas skundžiamą sprendimą nesirėmė objektyviais duomenimis, vadovavosi prognozėmis ir prielaidomis bei tikimybėmis, netinkamai taikė ir aiškino teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad teismas neteisingai išnagrinėjo su Finansų ministerijos sprendimo priėmimu susijusias aplinkybes, todėl neįvertino, kad skundžiamas sprendimas akivaizdžiai prieštarauja įstatymo normoms ir yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 str. 1 d. 3 p.). Pareiškėjo procedūrinis skundas buvo persiųstas nagrinėti institucijai, kurį ir priėmė sprendimą, dėl kurio buvo paduotas šis procedūrinis skundas, taip grubiai pažeidžiant VAĮ 23 straipsnio 5 dalies nuostatą. Be to, Finansų ministerijos sprendime praktiškai nepateikiama motyvų ir argumentų, kurių pagrindu gali būti sutinkama su atsakovo Agentūros padarytomis išvadomis. Pareiškėjo nuomone, Finansų ministerija netinkamai aiškino PAFT bei VAĮ nuostatas, reglamentuojančias administracinių sprendimų priėmimą objektyvių aplinkybių pagrindu. Tokiu būdu buvo pažeisti VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje individualiam teisės aktui keliami reikalavimai. Taip pat atkreipia dėmesį, jog motyvai dėl kitų pareiškėjo skundo argumentų praktiškai nebuvo nurodyti. Tad skundžiamas Finansų ministerijos sprendimas nėra tinkamai motyvuotas, kas, pareiškėjo nuomone, sudaro absoliutų pagrindą panaikinti šį aktą ABTĮ 88 straipsnio 2 punkte nurodytais pagrindais. Akcentuoja, kad susipažinus su visa administracinės bylos medžiaga, I. G. niekur neįvardyta, kaip projekto tinkamumo finansuoti paskirta vertintoja, o vadovaujantis PAFT 56 ir 73 punktais, projekto tinkamumo finansuoti vertintoją paskiria įgyvendinančioji institucija (t. y. Agentūra). Teismas neįvardinto vertintojo subjektyvų ir nekompetentingą vertinimą deleguoja įgyvendinančiai institucijai in corpore. Visi šiuos teiginius patvirtinančių dokumentų nuorašai pridedami prie šio apeliacinio skundo. Pareiškėjo teigimu, atsakovas Agentūra, vertindama projektinės paraiškos tinkamumą finansuoti, akivaizdžiai nesilaikė profesionalumo ir efektyvumo, proporcingumo, skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės principų, įtvirtintų PAFT 60.2 - 60.4 punktuose. Savo ruožtu Finansų ministerija aplaidžiai išnagrinėjo pareiškėjo 2010-10-19 procedūrinį skundą. Teismas bylą išnagrinėjo neišsamiai ir nevisapusiškai, remdamasis pateiktais klaidinančiais duomenimis, o tai ir nulėmė nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą. Skundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimas gali sukelti nepataisomą žalą Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvos Respublikai įgyvendinimui. Nurodytų aplinkybių seka ir jos rezultatas paneigia vieną iš fundamentalių teisės nuostatų „iš neteisės neatsiranda teisė“. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad dėl atstovavimo šioje byloje jis yra sudaręs susitarimą su advokate Vilija Viešūnaite 2011 m. kovo 28 d. pareiškėjo atstovė V. Viešūnaite pateikė teismui prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo. Prašymas yra grindžiamas tuo, kad advokatė šiuo metu yra nėštumo ir gimdymo atostogose bei buvo pateiktas tai patvirtinantis pažymėjimas. Pareiškėjo nuomone, aplinkybė, kad atstovė negali dalyvauti teismo posėdyje dėl neseniai buvusio gimdymo, turėtų būti vertinama, kaip pagrįsta priežastis atidėti teismo posėdį. Pareiškėjo nuomone, iš jo buvo atimta galimybė turėti atstovą, nebuvo sudaryta galimybė išklausyti jo atstovės atsikirtimus į atsakovų ir trečiojo asmens po patikslinto skundo padavimo pateiktus atsiliepimus, todėl jis nebuvo tinkamai atstovaujamas nagrinėjant šią bylą pirmosios instancijos teisme. Pažymi, kad nei teismo posėdžio protokole, nei teismo sprendime nėra nurodoma, jog teismas pripažįsta pareiškėjo atstovės nedalyvavimo priežastis nesvarbiomis, nekonstatuojama, jog bylą galima nagrinėti nedalyvaujant pareiškėjo atstovei. Teismas apsiribojo tik nurodydamas, kad bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.). Prašyme atidėti teismo posėdį buvo prašoma jį atidėti iki 2011 m. gegužės 13 d., t. y. atidėti tik šiek tiek daugiau nei vienam mėnesiui, todėl nėra jokio pagrindo kaltinti pareiškėją siekiu vilkinti bylą. Sutartis buvo sudaryta likus beveik dviems mėnesiams iki advokatės gimdymo atostogų, o gimdymo atostogos tęsėsi tik kiek daugiau nei du mėnesius, kas patvirtina, kad piktnaudžiavimo nebuvo. Pareiškėjas sudarė atstovavimo sutartį būtent su šia advokate, kadangi ji yra teikusi jam teisines paslaugas ir kitais klausimais, o pareiškėjo ir advokatės santykiai yra paremti pasitikėjimu. Pažymi, kad skundžiamame teismo sprendime taip pat nebuvo išspręstas pareiškėjo patikslintame skunde nurodytas prašymas sugrąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį. Pateikiant 2010-12-24 skundą buvo sumokėtas 133 Lt dydžio žyminis mokestis. Atsižvelgdamas į susidariusią permoką, pareiškėjas prašė teismo grąžinti 33 Lt.

28Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 85-92) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

29Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas negrindžia savo skundo paraiškoje pateiktos informacijos pagrindu. Pažymi, kad apyvarta yra pajamos iš tipinės veiklos, gautos per ataskaitinį laikotarpį už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kitos veiklos, finansinės ir investicinės bei ypatingosios veiklos pajamos neįskaitomos; individualiose įmonėse - tai pajamos už parduotą produkciją, prekes, atliktus darbus (suteiktas paslaugas); fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą - pajamos, gautos iš veiklos. Be to, pažymi, kad projekto atitikimas tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijams vertinamas paraiškos pateikimo datai,

30t. y. 2010-07-02. Taip pat pažymi, kad įmonės nepakankamai stabilią finansinę būklę patvirtina ir įmonės 2009 m. turėti įsipareigojimai, kurie siekė beveik pusę turimo turto vertės, jeigu būtų leidžiama po paraiškos pateikimo keisti joje pateiktą informaciją, remtis po paraiškos pateikimo įvykusiais įvykiais, būtų pažeistas PAFT 60.1 punkte įtvirtintas lygiateisiškumo principas - visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai. Visos paraiškos vertinamos jose pateiktos informacijos pagrindu. Vertinimo metu galima prašyti paaiškinti paraiškoje pateiktą informaciją, bet negali prašyti papildomos informacijos, kad iš netinkamos finansuoti paraiškos paraiška taptų tinkama finansuoti. Paraiškoje įmonė nepateikė jokios konkrečios informacijos, kad numato vykdyti mokslinius tyrimus, pateikta bendrinė informacija apie planuojamą vystyti sritį. Atsakovo nuomone, Agentūros sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus: yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), teisės aktų normomis, sprendimas atmesti paraišką yra motyvuotas. Pareiškėjo teiginys, kad Agentūros sprendimas neatitinka PAFT 60.3 punkte įtvirtintų profesionalumo ir efektyvumo principų, yra deklaratyvus ir nepagrįstas jokiais įrodymais. Paraiškų vertinimą atlieka profesionalūs, kompetentingi vertintojai, nuolat organizuojami vertintojų mokymai, vertintojus konsultuoja ekspertai, turintys aukštus mokslinius, akademinius laipsnius. Pareiškėjas neneigia, kad jam (jo atstovui) buvo sudaryta galimybė susipažinti su paraiškos byla. Agentūra nėra užfiksavusi, kada pareiškėjo atstovas susipažino su paraiškos byla, tačiau jei tai buvo 2010-11-04, kaip teigia pareiškėjas, Teisės gauti informaciją įstatymo 14 straipsnyje numatyti terminai pažeisti nebuvo.

31Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 93-95) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

32Atsakovas nurodo, kad Finansų ministerija, atsižvelgdama į Agentūros pateiktą informaciją, paaiškinimus ir vadovaudamasi teisės aktais, išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir priėmė 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. (24.16-02)-5K- 1024968-6K-10102012011, kuris atitinka aukščiau nurodytus VAĮ reikalavimus. Todėl pareiškėjo skunde nurodytas teiginys, kad skundas buvo persiųstas nagrinėti Agentūrai, yra visiškai nepagrįstas. Atkreipia dėmesį, kad Finansų ministerijos 2010 m. lapkričio 16 d. sprendime Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 yra nurodyta, jog Finansų ministerija skundo netenkina ir nurodo motyvus, argumentus ir teisės aktus, kodėl priėmė tokį sprendimą. Finansų ministerija vadovavosi Taisyklėmis ir VAĮ, todėl Finansų ministerija mano, kad pareiškėjo argumentas, jog Agentūra privalėjo paprašyti pareiškėjo papildomų dokumentų, yra visiškai nepagrįstas.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 82-84) nurodo, kad pareiškėjui papildžius ar patikslinus paraiškoje esančią informaciją bei siekiant įsitikinti pareiškėjo paraiškos atitiktimi Aprašo nuostatoms, Ūkio ministerijos manymu, Agentūra pakartotinio paraiškos vertinimo metu tikslinga pasitelkti ekspertą, kadangi yra reikalingos specialios žinios, kuris pateiktų nuomonę dėl projekte numatytų veiklų priskyrimo MTTP ir atitikties priemonės „Idėja LT“ tikslams bei Aprašo nuostatoms. Ūkio ministerija papildomų argumentų dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstytų motyvų neturi.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

37Apeliaciniame skunde vienu iš skundžiamo teismo sprendimo naikinimo motyvų įvardijama aplinkybė, jog byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta nedalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Vilijai Viešūnaitei. Teismo posėdyje advokatė negalėjo dalyvauti dėl neseniai buvusio gimdymo. Nors pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau teismas nepagrįstai jo nepatenkino. Pareiškėjo nuomone, iš jo buvo atimta galimybė turėti atstovą, nebuvo sudaryta galimybė išklausyti jo atstovės atsikirtimus į kitų proceso dalyvių pateiktus argumentus.

38Vertindama šį apeliacinio skundo aspektą, teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo šalies ir (ar) jo atstovo teisė dalyvauti teismo posėdyje yra itin reikšminga užtikrinant tinkamą teisminę teisių gynybą.

39Apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas apeliacinį skundą patikrina priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat ir tai, ar pagrįstai buvo nutarta nagrinėti bylą nedalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei ir ar ši aplinkybė galėjo sukliudyti objektyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

40Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartimi (T 2, b. l. 31) nutarta bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. kovo 29 d.

41Pareiškėjo atstovės advokatės Vilijos Viešūnaitės prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo registruotas teisme 2011 m. kovo 28 d. (T 2, b. l. 33). Prašyme nurodoma, kad pareiškėjo atstovė advokatė šiuo metu yra nėštumo ir gimdymo atostogose nuo

422011 m. vasario 8 d. iki 2011 m. birželio 13 d. Prašoma teismo posėdžio datą paskirti po

432011 m. gegužės 13 d. Pažymima, kad pareiškėjui yra būtinas advokato dalyvavimas tinkamam jo interesų atstovavimui.

44Iš byloje esančio teismo posėdžio protokolo (T 2, b. l. 45-47) matyti, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant 2011 m. kovo 29 d. teismo posėdyje pareiškėjo atstovams.

45Teisėjų kolegija dėl pareiškėjo atstovės advokatės nedalyvavimo pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 straipsnio 1 dalį proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus; pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovų.

46Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti, tačiau taikant šią procesinę normą negali būti pažeidžiami administracinių bylų proceso principai (pvz. teisės būti išklausytam, šalių procesinio lygiateisiškumo ir kt.), taip pat neturi būti pažeidžiamos proceso šalių procesinės teisės. Šių principų nesilaikymas gali lemti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą.

47Tinkamo proceso principas reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas teismui išklausius abi ginčo puses (audiatur et altera pars). Nors pareiškėjas bei jo atstovė advokatė ir buvo informuoti apie teismo posėdį, kuriame buvo priimtas skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, tačiau jame pareiškėjo atstovė advokatė Vilija Viešūnaitė negalėjo dalyvauti dėl svarbių priežasčių. Tai patvirtina pareiškėjo atstovės advokatės Vilijos Viešūnaitės pirmosios instancijos teismui pateiktas prašymas bei pažymėjimo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų nuorašas (T 2, b. l. 33-34).

48Nagrinėjamu aspektu pasakytina, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad jei kas nors iš šalių (jų atstovų) neatvyksta į teismo posėdį, teismo posėdžio sekretorius informuoja, ar jiems buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką, o teismas nusprendžia, ar galima be jų nagrinėti bylą.

49Kaip matyti iš 2011 m. kovo 29 d. teismo posėdžio protokolo, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo atstovės advokatės Vilijos Viešūnaitės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, atsisakė jį tenkinti ir nutarė bylą nagrinėti iš esmės, nedalyvaujant pareiškėjo atstovei, kadangi apie posėdį pranešta tinkamai ir atsižvelgus į išsakytą šalių atstovų nuomonę, jog neaišku su kuo buvo sudaryta pareiškėjo atstovavimo sutartis, t. y. ar sutartis sudaryta su advokate, ar su advokatų kontora.

50Pažymėtina, jog pareiškėjas administracinėje byloje buvo atstovaujamas advokatės Vilijos Viešūnaitės. Atstovavimo sutartis sudaryta 2010 m. gruodžio 17 d. su Advokatų kontora Šarka, Sabaliauskas, Jankauskas (T 1, b. l. 71) ir UAB ,,Dineta“ pavedė konkrečiai advokatei Vilijai Viešūnaitei atstovauti kliento interesus administracinės teisenos byloje.

51Šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo atstovas, neatvykdamas į procesą pirmosios instancijos teisme, būtų elgęsis nesąžiningai, vilkinęs greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip būtų pažeidęs draudimo piktnaudžiauti procesu principą. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo atstovės neatvykimo į pirmosios instancijos teismo posėdį priežastys buvo svarbios bei pateisinamos, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo bylos nagrinėjimą atidėti. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pareiškėjo atstovui nedalyvaujant, šiuo atveju, pažeidė ne tik teisės būti išklausytam principą, bet ir šalių procesinio lygiateisiškumo principą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 straipsnio 1 dalis), taip pat, nesuteikiant teisės teismo proceso metu pareiškėjo skundo motyvus ir argumentus pagrįsti atstovaujančiam advokatui, buvo pažeistos pareiškėjo teisės į teisingą procesą.

52Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neįsigilinęs į bylos medžiagą ir nepagrįstai atmesdamas prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo netinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Padaryta teisės į kvalifikuotą teisinę gynybą pažaida laikytina procesiniu teisės pažeidimu, negalinčiu būti ištaisytu bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

53Teisėjų kolegijai nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nėra galimybės išspręsti pareiškėjo nurodytų bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjo naudai klausimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44, 45 straipsniai).

54Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dineta“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

56Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 6 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Dineta“ (toliau – ir... 5. 1) viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2010-09-27... 6. 2) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų... 7. 3) įpareigoti Finansų ministeriją nustatyti papildomą terminą VšĮ... 8. 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 9. Pareiškėjas paaiškino, kad 2010-07-02 pateikė VšĮ Lietuvos verslo paramos... 10. 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės, PAFT) nuostatų,... 11. Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į... 12. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo paraiška dėl projekto „Automatizuotos... 13. 2010-12-14 raštu Nr. R4-17553(13.2.3) „Dėl paraiškos ( - ) atmetimo“... 14. Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 1-6) prašė... 15. Atsakovas dėl Aprašo 2 priedo 8.1.1-8.1.3 punktų nurodė, kad įvertinus... 16. 9.2.6 p.). Kadangi buvo nustatyta, kad pareiškėjo paraiška neatitinka... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija atsiliepimu į skundą (T 1,... 18. 2010-10-19 skundą dėl Aprašo 2 priedo 9.2.6 punkto reikalavimų.... 19. II.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu (T... 21. Teismas nustatė, kad byloje kilęs ginčas dėl Agentūros 2010-09-27... 22. Nr. ( - ) atmetimo“ paraiška buvo atmesta, nurodant, kad ji neatitinka... 23. 2010-11-16 sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-1024968-6K-1010201 „Dėl UAB... 24. III.... 25. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 63-71) prašo panaikinti Vilniaus... 26. 2011 m. balandžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti... 27. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos... 28. Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į... 29. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas negrindžia savo skundo paraiškoje... 30. t. y. 2010-07-02. Taip pat pažymi, kad įmonės nepakankamai stabilią... 31. Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l.... 32. Atsakovas nurodo, kad Finansų ministerija, atsižvelgdama į Agentūros... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija atsiliepimu į apeliacinį... 34. Teisėjų kolegija... 35. IV.... 36. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 37. Apeliaciniame skunde vienu iš skundžiamo teismo sprendimo naikinimo motyvų... 38. Vertindama šį apeliacinio skundo aspektą, teisėjų kolegija pažymi, kad... 39. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas apeliacinį skundą patikrina... 40. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario... 41. Pareiškėjo atstovės advokatės Vilijos Viešūnaitės prašymas dėl teismo... 42. 2011 m. vasario 8 d. iki 2011 m. birželio 13 d. Prašoma teismo posėdžio... 43. 2011 m. gegužės 13 d. Pažymima, kad pareiškėjui yra būtinas advokato... 44. Iš byloje esančio teismo posėdžio protokolo (T 2, b. l. 45-47) matyti, kad... 45. Teisėjų kolegija dėl pareiškėjo atstovės advokatės nedalyvavimo pažymi,... 46. Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 47. Tinkamo proceso principas reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas teismui... 48. Nagrinėjamu aspektu pasakytina, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo... 49. Kaip matyti iš 2011 m. kovo 29 d. teismo posėdžio protokolo, pirmosios... 50. Pažymėtina, jog pareiškėjas administracinėje byloje buvo atstovaujamas... 51. Šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo atstovas,... 52. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neįsigilinęs į... 53. Teisėjų kolegijai nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios... 54. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 55. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dineta“ apeliacinį skundą... 56. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 6 d. sprendimą... 57. Nutartis neskundžiama....