Byla 2A-925-392/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo)

2Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų

3Henricho Jaglinskio,

4Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant R.Miltinytei, dalyvaujant atsakovo atstovams adv. K.Rakauskui, E. B. , ieškovo atstovei D.Gvildienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovui A. B. dėl savavališkai statomų pastatų nugriovimo. Tretieji asmenys Dzūkijos nacionalinis parkas ir Varėnos rajono savivaldybės administracija.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas ieškiniu prašė įpareigoti statytoją A. B. per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytas kūrybines dirbtuves, esančias ( - ). Nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Varėnos rajono vyriausiasis inspektorius, atlikdamas statybos valstybinę priežiūrą nustatė savavališkos statybos faktą. A. B. savavališkai stato 8,95 m ilgio, 5,95 m pločio ir apie 5,70 m aukščio pastatą, esantį Dzūkijos nacionalinio parko Straujos geomorfologiniame draustinyje, ( - ). Vietoje nugriauto ūkinio pastato A. B. stato medines kūrybines dirbtuves, kurių statyba pradėta 2005 metais ir iki šiolei nebaigta. Be statybos leidimo, be parengto ir patvirtinto statybos darbų projekto atsakovas jau yra pastatęs naujo karkasinio gyvenamojo namo išvaizdos sienas ir uždengęs stogą, vidus dar neįrengtas. 2006-12-07 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 15/06, kuriuo pareikalauta imtis priemonių pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tai, kad atsakovas statybas vykdo savavališkai, patvirtino Dzūkijos nacionalinio parko direkcija savo 2006-12-27 raštu Nr. S-379 (10.13). Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka statytojui A. B. 2006-12-20 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, 2007-01-03 nutarimu jam už padarytą pažeidimą, numatytą LR ATPK 159 str. 1 d., paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas. Alytaus apskrities viršininko 2007-01-11 įsakymu Nr. (1.4)-ST-6 “Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Varėnos rajone” statytojas A. B. , vadovaujantis LR statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą pastatą, esantį Dzūkijos nacionalinio parko Straujos geomorfologiniame draustinyje, ( - ). Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Varėnos rajono pareigūnai, 2007-03-05 patikrinę, ar atsakovas įvykdė nurodyto įsakymo reikalavimus, nustatė, jog savavališkas statinys nenugriautas. Dėl to surašytas apžiūros aktas Nr. 4. Tokiais savo veiksmais statytojas A. B. pažeidė LR Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 3 punktą, aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” 18.1 ir 18.2 punktų reikalavimus, Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punktą, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 reikalavimus.

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio reikalavimų netenkinti. Nurodė, kad 2005 metų kovo mėnesį jam nuosavybės teisėmis priklausančioje sodyboje sugriuvo ūkinis pastatas, statytas 1970 metais. Kadangi griuvėsiai kėlė grėsmę jo šeimai, jis juos pašalino. 2005 metų balandžio mėnesį buvo nuvykęs pas Varėnos rajono architektę G. Š. , kuri paaiškinusi, jog projektavimo sąlygoms gauti būtina išsipirkti žemę po esančiais pastatais (vėliau pasirodė, kad tai nebūtina). Patarė, paraleliai, tvarkant žemės nuosavybės dokumentus, prisilaikant statybos reglamento, pradėti statybas. 2005 metų balandžio mėnesį, parašęs prašymą dėl žemės sklypo pirkimo, toje pačioje vietoje, ant senų buvusio ūkinio pastato pamatų pradėjęs statyti naują ūkinį pastatą. Nebuvę kur saugoti malkų, laikyti be pastogės likusią ožką. 2005-10-28 iš statybos vyriausiojo inspektoriaus A. J. gavęs prašymą atvykti dėl savavališkos ūkinio pastato statybos. Nuvykęs, jokių įspėjimų ar nuobaudų negavęs. Tik 2006-12-07, praėjus daugiau nei vieneriems metams po paskutinio A. J. prašymo atvykti, iš Varėnos Statybos inspekcijos gavęs įspėjimą ir sužinojęs, jog atstatytą ūkinį pastatą reikia nugriauti. Prašė atsižvelgti į jo kompetencijos stoką, į tai, kad buvo suklaidintas valstybės tarnautojos, į tai, kad augina tris nepilnamečius vaikus, yra bedarbis. Naujai pastatytame statinyje norėtų įsirengti sau darbo vietą ir to dėka išlaikyti šeimą. Mažametė dukra esanti alergiška karvės pienui, todėl gydytojų patarimu ją būtina maitinti ožkos pienu.

8Alytaus apskrities viršininko administracija dubliku nesutiko su atsakovo argumentais, išdėstytais jo atsiliepime į ieškinį. Nurodė, kad atsakovas prašo ieškinio reikalavimų netenkinti, tačiau nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiami nesutikimo motyvai. Atsakovas neturėjo reikiamų statybos dokumentų, todėl jis negalėjo įgyvendinti teisės būti statytoju. Pažymi, kad savavališkai statomas pastatas yra Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, Straujos geomorfologiniame draustinyje, todėl šiuo atveju taikomi teisės aktai, kuriais nustatytas specialus saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimas, visų pirma, LR Saugomų teritorijų įstatymas. Savo ieškiniu siekia užtikrinti ypač vertingų vietovių apsaugą – viešąjį interesą.

9Tretysis asmuo – Dzūkijos nacionalinio parko direkcija savo atsiliepimu nesutiko su atsakovo išdėstytomis aplinkybėmis. Nurodė, kad A. B. , pažeidęs LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą tvarką, be projekto ir leidimo statybai, seno ūkinio pastato vietoje stato ne ūkinį pastatą ar dirbtuves, o karkasinio gyvenamojo namo su mansarda ir veranda išvaizdos pastatą.

10Tretysis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija savo atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė.

11Varėnos rajono apylinkės teismas 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį patenkino. Įpareigojo A. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti žemės sklype, esančiame ( - ) buvusio seno ūkinio pastato vietoje, savavališkai statomą ant akmenbetonio pamatų karkasinį medinį pastatą su mansarda ir veranda, taip vadinamą kūrybinėmis dirbtuvėmis, ir sutvarkyti statybvietę. Priteisė iš atsakovo A. B. 22,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas patenkino ieškinį CK 4.103 str. 3 d. 2 p. pagrindu. Teismas nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko 2007-01-11 įsakymas Nr. (1.4.)-ST-6 “Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Varėnos rajone” priimtas teisėtai, yra pagrįstas ir turėjo būti vykdomas, kadangi teismas nustatė, kad statinys, atsakovo įvardijamas kūrybinėmis dirbtuvėmis, savavališkai, be statybos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų, buvo pradėtas statyti 2005 metais, statybos nesustabdytos iki šiol, taip pat nėra duomenų, kad statinys būtų statomas ne savavališkai, tai yra teisėtai, o A. B. yra teisėtas statinio savininkas. Teismas nurodė, kad atsakovas ganėtinai ilgą laiko tarpą elgėsi lengvabūdiškai, neatsakingai ir neprotingai, jis turėjo pakankamai laiko nustatyta tvarka parengti ir suderinti projektinę dokumentaciją, gauti atitinkamus leidimus arba likviduoti savavališkos statybos padarinius. Teisams padarė išvadą, jog visą šį laiką jis sąmoningai ignoravo valstybės pareigūnų įvairiomis formomis gaunamus perspėjimus dėl savavališkos statybos, ją tęsė ir tęsia šiuo metu. Teismas atsakovą A. B. pripažino pastato, esančio Dzūkijos nacionalinio parko Straujos geomorfologiniame draustinyje, Zakavolių kaime, Merkinės seniūnijoje, savavališku statytoju ir įpareigojo šį pastatą nugriauti. Jo nuosavybe pripažino statybines medžiagas, kurios liks statinį nugriovus (CK 4.103 str.).

12Apeliaciniu skundu atsakovas A. B. prašo Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 6 d. sprendimą pakeisti įpareigojant atsakovą neužbaigti statinio, kurio matmenys yra – ilgis 8,95 m, plotis 5,95 m, aukštis 5,70 m, pastatyto Zakavolių km., Merkinės sen., neturint nustatyto leidimo, per 12 mėnesių reikiamai patvirtinti ūkinio pastato projektą, gauti nustatytą leidimą šio pastato statybos tęsimui, kurio metu pirma nurodytu laikotarpiu likviduoti statinio verandą, likviduoti bei sumažinti projekte nurodytinus langus bei atlikti kitus pertvarkymus, numatytinus tame projekte, suderintame su Dzūkijos nacionalinio parko administracija ir kitomis šio projekto tvirtinimui numatytomis institucijomis. Nurodo, kad jis buvo suklaidintas valstybės tarnautojo - rajono architektė 2005 m. balandžio mėnesį apeliantą informavo, jog projektavimo sąlygoms gauti būtinas žemės po pastatais išpirkimas. Parašęs pareiškimą dėl žemės išpirkimo, sutvirtino senus pamatus, nes tik ant jų truputį vėliau ėmė atstatyti sienas, nepažeisdamas buvusio pastato pamatų ribų. Naujas pastatas pakeitė sugriuvusį, ne parko dalies vertę turintį, o visiškai gadinantį jo vaizdą, statinį. Vėliau paaiškėjo, kad žemės išpirkimas nebuvo būtinas. Nurodo, kad šiam procesui sugaištą laiką būtų galėjęs panaudoti statybos leidimui, statybos darbo projektui ir kitai statybos dokumentacijai paruošti bei gauti. Suvokęs, kad padarė pažeidimą, 2005-12-20 kreipėsi į Dzūkijos nacionalinio parko administraciją dėl projekto sąlygų išdavimo, tačiau prašymas nebuvo patenkintas. Sutiktų pastatą pertvarkyti taip, kad jis atitiktų Dzūkijos nacionalinio parko Straujos geomorfologinio draustinio nuostatoms bei reikalavimams.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad nuo 2006 m. spalio 31 d., kada įsigaliojo nauja LR CK 4.103 str. redakcija, nebeliko savavališkų statybų įteisinimo. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas nedaro išimčių jokios kategorijos asmenims (tuo pačiu ir dėl sunkios materialinės padėties) įgyvendinti teisę būti statytoju, neturint įstatymo nurodytų dokumentų, todėl nustačius savavališkos statybos faktą, institucija, kuriai pavesta kompetencija, privalo imtis priemonių, kad savavališkos statybos padariniai būtų pašalinti. Viešojo intereso pažeidimą padidina ta aplinkybė, kad atsakovas A. B. savavališkai stato pastatą saugomoje teritorijoje, todėl statytojas pažeidė ne tik bendruosius norminius aktus reglamentuojančius statybą, bet ir specialiuosius. Teigia, kad A. B. apeliaciniame skunde konkrečiai ir tiksliai nenurodė nė vienos materialinės ar procesinės normos, kurią pažeidė Varėnos rajono apylinkės teismas, priimdamas sprendimą.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1, 2 dalys).

16Byloje nustatyta, kad statinys, atsakovo įvardijamas kūrybinėmis dirbtuvėmis, savavališkai, be statybos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų, buvo pradėtas statyti 2005 metais, statybos nesustabdytos iki šiol. 2006-12-07 savavališkos statybos akte Nr. 15/06 nurodoma, kad statytojas A. B. savavališkai stato kūrybines dirbtuves vietoje nugriauto ūkinio pastato ( - ), Straujos upės geomorfologiniame draustinyje, Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Atlikti šie statybos darbai: pamatai akmenbetonio, medinio karkaso sienos, šlaitinis stogas, dengtas šiferiu, vidus neįrengtas (b.l. 5). Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašais patvirtinama, kad A. B. nuosavybės teisėmis priklauso žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), plotas 0,3040 ha), gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 81,22 kv. m.), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 35 kv. m.), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 33 kv. m.), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 50 kv. m.) (b. l. 6-9). 2006-12-07 A. B. surašytas nustatytos formos Savavališkos statybos aktas, kuris pažeidėjui, kaip tai numatyta LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 4 p., 2006-12-22 išsiųstas registruotu laišku. Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006-12-22 rašte Nr. 88 nurodyta, kad A. B. siunčiamas savavališkos statybos aktas ir jis kviečiamas atvykti pas Varėnos rajono vyriausiąjį inspektorių dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ir bylos nagrinėjimo (b.l. 10). 2006-12-20 A. B. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 159 str. 1 d., 2007-01-03 nutarimu jam skirta nuobauda įspėjimas (b. l. 11-12). 2006-12-27 Dzūkijos nacionalinio parko direkcija raštu Nr. S-379 (10.13) informavo Alytaus apskrities viršininko administraciją apie tai, kad A. B. ( - ), nugriovęs ūkinį pastatą, savavališkai vietoje jo stato gyvenamojo namo išvaizdos karkasinį medinį pastatą (b. l. 13). 2007-01-23, laikantis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nuostatų, A. B. išsiųstas Alytaus apskrities viršininko 2007-01-11 įsakymas, kuriuo jis įpareigotas per mėnesį nugriauti savavališkai pastatytas kūrybines dirbtuves ( - ) (b. l. 15-16). 2007-03-05 apžiūros aktu Nr. 4 konstatuota, jog minimas apskrities viršininko įsakymas neįvykdytas, savavališkai pastatytos dirbtuvės nenugriautos (b. l. 17). Iš foto nuotraukų kopijų matyti, kad A. B. statomas pastatas labiau panašus į karkasinį medinį gyvenamąjį namą, nei į ūkinį pastatą (b. l. 18, 48).

17Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnija savo pažymoje nurodė A. B. šeimos sudėtį: žmona E. B. , gim. 1969-08-31, sūnus M., gim. 1989-05-21, sūnus Ž., gim. 1992-02-29, dukra J, gim. 2003-09-15 (b. l. 28). Varėnos darbo birža nurodo, kad A. B. biržoje įregistruotas 2007-04-04 (b. l. 29).

18Apeliacinio skundo argumentas, kad apeliantas buvo suklaidintas valstybės tarnautojo vertintinas kritiškai. LR CPK 178 str. nurodoma, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka įrodinėti nereikia. Atsakovas neįrodė aukščiau minimos aplinkybės, kad buvo suklaidintas valstybės tarnautojo, be to, remiantis LR Konstitucijos 7 straipsnio nuostata, įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

19Apeliacinio skundo argumentas, kurio pagrindu, apelianto nuomone, ginčijamas sprendimas galėtų būti keičiamas, kad supratęs, jog padarė pažeidimą, 2005-12-20 atsakovas kreipėsi į Dzūkijos nacionalinio parko administraciją dėl projekto sąlygų išdavimo, tačiau prašymas nebuvo patenkintas, vertintinas kritiškai. Kolegija pažymi, kad kadangi jau buvo pradėta savavališka statyba, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 ir 28 straipsnių nuostatomis, projektavimo sąlygos negalėjo būti išduotos.

20Apeliantas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą taip, kad jis būtų įpareigotas patvirtinti ūkinio pastato projektą, gauti nustatytą leidimą šio pastato statybos tęsimui, t.y. atsakovas siekia įteisinti savavališkas statybas. Kolegija pažymi, kad LR Seimui 2006-10-17 įstatymu Nr. X-857 (Žin., 2006, Nr. 116-4402) pakeitus Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatas (kurios įsigaliojo nuo 2006-10-31), taip pat atitinkamai pakeitus CK 4.103 straipsnio 3 dalį, statytojas per nustatytą terminą savo lėšomis turi likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar jo dalį ir sutvarkyti statybvietę. Kitų savavališkų statybų padarinių šalinimo būdų įstatymas nenumato, t.y. po įsigaliojusių įstatymo pataisų, nebegalima įteisinti savavališkų statybų. Jeigu statyba įvykdyta be leidimo ar supaprastinto projekto (nesudėtingų statinių atvejais), statinius privaloma nugriauti. Jeigu statant buvo pažeisti esminiai projekto sprendiniai, statiniai turi būti perstatomi pagal projektus.

21Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas bylos aplinkybes, teisingai jas įvertino, teisingai išaiškino ir taikė materialinės teisės normas. Naikinti teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325, 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

23Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų... 3. Henricho Jaglinskio,... 4. Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant R.Miltinytei, dalyvaujant atsakovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas ieškiniu prašė įpareigoti statytoją A. B. per teismo nustatytą... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio reikalavimų netenkinti.... 8. Alytaus apskrities viršininko administracija dubliku nesutiko su atsakovo... 9. Tretysis asmuo – Dzūkijos nacionalinio parko direkcija savo atsiliepimu... 10. Tretysis asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija savo atsiliepimo į... 11. Varėnos rajono apylinkės teismas 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Alytaus... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas A. B. prašo Varėnos rajono apylinkės teismo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Alytaus apskrities viršininko... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje nustatyta, kad statinys, atsakovo įvardijamas kūrybinėmis... 17. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnija savo... 18. Apeliacinio skundo argumentas, kad apeliantas buvo suklaidintas valstybės... 19. Apeliacinio skundo argumentas, kurio pagrindu, apelianto nuomone, ginčijamas... 20. Apeliantas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 21. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas bylos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325, 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 23. Varėnos rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 6 d. sprendimą palikti...