Byla 2A-790-657/2012
Dėl juridinio asmens valdymo organo sprendimo dalies panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (kolegijos pirmininkas), Žibutės Budžienės (pranešėja), Arūno Rudzinsko rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. V. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9187-199/2011 pagal ieškovo D. V. ieškinį atsakovui UAB „Kauno švara“, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl juridinio asmens valdymo organo sprendimo dalies panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3Ieškovas D. V. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovės valdybos 2011-03-07 nutarimo Nr.(1.11-10)-VN-123 „Dėl nutarimo koregavimo“ dalį, susijusią su valdybos nariui D. V. išmokėtų tantjemų teisinio pagrindo panaikinimo bei D. V. įpareigojimu grąžinti gautą tantjemą (T.1, b.l. 3-5).

4Ieškovas nurodė, kad 2011-03-07 nutarimu Nr.(l.ll.-10)-VN-4 atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ valdyba dauguma balsų nutarė koreguoti jos pačios 2010-12-15 priimtą nutarimą Nr.(l.ll.-10)-VN-123 „Dėl pelno paskirstymo“, panaikinant jo 3 ir 4 punktus (dėl tantjemų išsimokėjimo valdybos nariams) bei įpareigoti valdybos narius gražinti gautą tantjemą per 2 mėnesius. Toks nutarimas prieštarauja teisės aktams, valdybos darbo reglamente nustatytai jos kompetencijai bei sveikam protui, taip pat pažeidžia kaip valdybos nario teises ir interesus, teisėtus lūkesčius ir 2010-12-15 nutarimo pagrindu sekančią dieną įgytas lėšas ir atitinkamas turtines teises.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo valstybei 20,02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (T.1, b.l. 150-166). Teismas nustatė, kad UAB „ Kauno švara“ valdyba priėmė nutarimą 2010-12-15 Nr /1.11-10/-VN-123 , kurio 3 p. nustatyta, kad iš likusio nepaskirstyto 2009 m. pelno skirti 50395 Lt tantjemoms valdybos nariams išmokėti, o 4 p. nustatyta, kad valdybos nariams išmokėti tantjemas po 21485 Lt (viso 150395 Lt) iš 2009 m. bendrovės nepaskirstyto pelno (T.1, b.l. 18). Teismas konstatavo, kad valdyba priėmė prieštaringą nutarimą – 3 p. iš likusio nepaskirstyto pelno skyrė tantjemoms 50395 Lt, o 4p. jau nurodė išmokėti tantjemoms kiekvienam iš 7valdybos narių po 21485 Lt, viso 150395 Lt.

6Teismas nustatė, kad UAB „Kauno švara“ valdybos posėdyje (nutarimo 2011-03-07 Nr. (1.10.-10)-VP-2 1p.) buvo svarstytas klausimas dėl 2010-12-15 valdybos nutarimo Nr. (1.11.-10)-VN-123 taisymo, ir nutarta panaikinti šio nutarimo trečią ir ketvirtą punktus, bei įpareigoti valdybos narius per 2 mėn. grąžinti gautą tantjemą, nes priimdama nutarimą valdyba neturėjo visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimo. Ieškovas D. V. balsavo „prieš“ šio nutarimo priėmimą (T.1, b.l. 9-18).

7Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-08 įsakymu Nr. A-2057 „Dėl UAB „Kauno švara“ 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“ (T.1, b.l. 47) buvo paskirstytas UAB „Kauno švara“ 2009 metų pelnas (nuostoliai) (2 p.) pagal priedą. Priedo 11p. nurodyta, kad pelno dalis - 100000,00 Lt - paskirta metinėms išmokoms (tantjemos) vaidybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Kauno miesto savivaldybės administracija savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir bendrovių valdybų pirmininkams 2010-12-15 raštu Nr. (A27-1128)R-5801 dėl premijų rekomendavo valstybės ar savivaldybės įmonėms, valstybės ar savivaldybių kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms šiais metais nepriimti sprendimų dėl premijų mokėjimo (T.1, b.l. 62). Byloje pateiktas UAB „Kauno švara“ valdybos 2010-05-10 nutarimas Nr. (1.11-10)-VN-39 Dėl pelno paskirstymo projekto koregavimo patvirtina, kad buvo pritarta pelno paskirstymo projekto koregavimui, skiriant 100000,00 Lt dividendams išmokėti ir sumažinti pelno dalį skirtą investicijoms (T.1, b.l. 72-73). Remdamasis Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatais (T.1, b.l. 88-97), bei išnagrinėtomis bylos aplinkybėmis ir ištirtais įrodymais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Kauno miesto savivaldybė yra UAB „Kauno švara“ vienintelė akcininkė, todėl UAB „Kauno švara“ valdyba negalėjo spręsti klausimų dėl pelno paskirstymo. Teismas nurodė, kad pagal LR ABĮ 33 str. 1d., 11d. valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Tokiu būdu, visų valdybos narių teisės ir pareigos yra vienodos, todėl iškirti vieno iš valdybos nario teisių bei pareigų nėra jokio pagrindo. Teismas nurodė, kad iš išnagrinėtų bylos aplinkybių bei ištirtų įrodymų akivaizdu, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A-2057, paskirstydamas UAB „Kauno Švara“ 2009 metų pelną (nuostolius) šio įsakymo priede Nr.1. 100000,00 Lt pelno dalį skyrė ne konkrečiai tantjemoms valdybos nariams, o metinėms išmokoms (tantjemoms valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Tokiu būdu, negalimas sutikti su ieškovo argumentu, kad akcininkas priėmė sprendimą dėl 100000,00 Lt pelno paskirties tik tantjemoms valdybos nariams išmokėti. Be to, kaip matyti iš UAB „Kauno švara“ 2010-12-15 nutarimo „Dėl pelno paskirstymo“, valdyba panaudojo tantjemoms ne tik 100000,00 Lt, nors 3p. skyrė iš 2009 m nepaskirstyto pelno 50395,00 Lt, o 150000,00 Lt, dėl kurių jokio akcininko sprendimo nebuvo. Kadangi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius nebuvo priėmęs sprendimo dėl pelno dalies paskyrimo metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, ir atsakovui nebuvo teisėto pagrindo išmokėti tantjemas UAB „Kauno švara“ valdybos nariams, todėl UAB „Kauno švara“ valdyba 2011-03-07 priėmė nutarimą „Dėl nutarimo koregavimo“ Nr. (1.11-10)-VN-4, kuriuo panaikino 2010-12-15 nutarimo Nr. (1.11.-10)-VN-123 3 p., 4 p bei įpareigojo valdybos narius, o kartu ir ieškovą, per du mėnesius grąžinti gautą tantjemą. Teismas konstatavo, kad patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimus būtų pažeistos ABĮ 20 str. 10 p., 33 str. 1d., 59 str., LR CK 2.82 str. 4d., 2.87 str. 1d., 2d., 3d. normos, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijai bei kitų UAB „Kauno švara“ valdybos narių, organų, darbuotojų bei akcininko interesai. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius nebuvo priėmęs sprendimo dėl pelno dalies paskyrimo būtent metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, o valdyba priėmusi nutarimą išmokėti tantjemas viršijo savo kompetenciją bei pažeidė imperatyvias teisės normas. Teismas, padarė išvadą, jog UAB „Kauno švara valdyba“, siekdama pašalinti savo pačios padarytą pažeidimą, pagrįstai ir teisėtai priėmė 2011 m. kovo 7 d. nutarimą Nr. (1.11.-10)-VN-4, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą UAB „Kauno švara“ nutarimą dalyje dėl valdybos nariui D. V. išmokėtų tantjemų teisinio pagrindo panaikinimu bei D. V. įpareigojimu grąžinti gautą tantjemą. Įvertinęs visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, teismas pripažino ieškinį nepagrįstu ir jį atmetė.

8Apeliaciniu skundu ieškovas D. V. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-12-19 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (T.2, b.l. 2-5). Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad valdyba priimdama ginčijamą 2010-12-15 nutarimą viršijo savo įgaliojimus, nes vienintelis akcininkas (Kauno miesto savivaldybė) nedavė sutikimo išmokėti tantjemas. Teismas nepagrįstai įvertino 2010-12-15 3 p. ir 4 p. kaip prieštaraujančius vienas kitam, nes būtent pagal 2010-12-15 nutarimo 3 ir 4 punktus buvo nuspręsta skirti tantjemoms 150395,00 Lt (3 + 4 p.). Nei akcininkas, nei kiti asmenys neginčijo šio nutarimo ir 2010-06-08 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo – jie nėra panaikinti ar pripažinti negaliojančiais įstatymo nustatyta tvarka, todėl negali būti kvestionuojamas. Priešingai, nepaskirsčius ir neišmokėjus tantjemų valdybos nariams (nes įmonėje nėra stebėtojų tarybos, o duomenų apie darbuotojams išmokėtas premijas byloje nėra) nebūtų įgyvendinta akcininko valia 100000,00 Lt (pagal 2010-06-08 įsakymo priedo 11 p.) skirti tantjemoms, darbuotojų premijoms, kt. tikslams išmokėti. Būtent valdybos 2011-03-07 nutarimas, kuriuo buvo nutarta koreguoti 2010-12-15 nutarimą yra priimtas viršijant įgaliojimus, neturint tam akcininko sprendimo.
  2. Teismo sprendimas yra nepagrįstas ir tuo atžvilgiu, kad gautos pajamos (išmokėtos tantjemos) tapo bendrąja jungtine nuosavybe (CK 3.88 str. 1 d. 5), todėl valdyba neturėjo teisės priimti ieškovui ir jo sutuoktinei privalomų nutarimų. Be to, ieškovo teisė į gautą ir išmokėtą 21485,00 Lt tantjemų sumą teisme nėra ginčijama. 2011-03-07 nutarimas negali būti teisėtas ir analogijos su DK atveju.
  3. Teismas sprendime nurodydamas, kad tantjemos gali būti išmokamos tik esant pelnui ir ne daugiau kaip jo 1/5 dalį, nevertino, kad grynojo pelno buvo net 2.195.974, 00 Lt. Teismas sprendime cituodamas ištisus ABĮ straipsnius, nepadarė jokių išvadų ir nenurodė kokių motyvų dėl ginčo esmės. Nurodydamas, kad teisė iš neteisės atsirasti negali, teismas nurodė, kad buvo pažeistos ABĮ 20 str., 10 p. ir 59 str. nuostatos. Tokia teismo išvada prieštarauja akcininko sprendimui 100000,00 Lt skirti tantjemoms ir kitiems tikslams.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno švara“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą (T.2, b.l. 13-15). Nurodo, kad teismas pagrįstai pripažino, kad 2010-12-15 nutarimo 3 ir 4 punktai buvo teisiškai ydingi ir prieštaravo imperatyvioms teisės normoms (ABĮ 33 str. 1 d.; CK 2.87 str.). Nei akcininkui, nei kitam asmeniui nebuvo reikalo ginčyti 2010-12-15 nutarimo teismine tvarka, nes pati valdyba 2011-03-07 nutarimu pašalino įstatymų pažeidimą. Apeliantas nenurodė jokių teisės normų, kurios draustų juridinio asmens organui koreguoti savo paties priimtus sprendimus, šalinant neigiamas pasekmes, ar siekiant jų išvengti. Be to, apeliantas ginčydamas 2011-03-07 nutarimo dalį, susijusią su jam išmokėtų tantjemų teisinio pagrindo panaikinimu ir įpareigojimu grąžinti išmokėtą tantjemą vertintinas, kaip veikimas išimtinai savo interesais, kai jis turi būti sąžiningas ir lojalus tiek kitų juridinio asmens narių, tiek paties juridinio asmens atžvilgiu. Teismas, atsakovo nuomone, teisingai nustatė, kad 2010-06-08 savivaldybės administracijos direktorius įsakymo Nr. A-2057 priedo 11 p. 100000,00 Lt buvo skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Ieškovas nėra pateikęs įrodymų, kad jis, kaip valdybos narys, bendrovei būtų davęs naudą, kuri galėtų būtų vertinama 21485,00 Lt suma, ir kurią jis prieš bendrovės valią laiko savo ir savo sutuoktinės nuosavybe.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą (T.2, b.l. 9-12). Nurodo, kad UAB „Kauno švara“ valdyba 2011-03-07 priėmusi nutarimą Nr.(1.10-10)-VP-2, nepažeisdama jokių teisės aktų reikalavimų, pakeitė 2010-12-15 nutarimo 3 ir 4 punktus, todėl nėra jokio teisinio pagrindo Kauno miesto savivaldybei, kaip UAB „Kauno švara“ akcininkui kreiptis į teismą dėl 2010-12-15 valdybos nutarimo (dalies) pripažinimo negaliojančiu. Atsakovė, siekdama pašalinti savo pačios padarytą pažeidimą (tantjemos išmokėtos valdybos nariams neturint visuotinio akcininko sprendimo), pagrįstai ir teisėtai priėmė 2011-03-07 nutarimą, kuriuo įpareigojo valdybos narius, o kartu ir ieškovą grąžinti gautą tantjemą per du mėnesius. Tik tuomet, jeigu atsakovė būtų neištaisiusi pažeidimo ir nepriėmusi 2011-03-07 nutarimo „Dėl nutarimo koregavimo“, Kauno miesto savivaldybei būtų pagrindas spręsti dėl 2010-12-15 nutarimo ginčijimo, kad būtų apgintos akcininko pažeistos teisės. Atsakovė UAB „Kauno švara“, priimdama ieškovo skundžiamą nutarimą, elgėsi sąžiningai ir protingai, pašalino imperatyvių ABĮ nuostatų pažeidimą bei tokiu būdu apsaugojo Kauno miesto savivaldybės, kaip vienintelės atsakovės akcininkės, teises ir teisėtus interesus. Apeliantas, prašydamas pripažinti ginčijamo nutarimo dalį, susijusią su valdybos nariui D. V. išmokėtų tantjemų teisinio pagrindo panaikinimu bei D. V. įpareigojimu grąžinti gautą tantjemą, veikė išimtinai savo interesais. 2010 m. birželio 8 d. tuometinis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į tai, kad bendrovėje yra susidariusios apyvartinių lėšų trukumo problemos, nusprendė į rezervą darbuotojų socialinėms ir kultūrinėms reikmėms ir premijoms skirti iki 100 000,00 Lt ir nepažeisdamas savo kompetencijos bei savivaldybės tarybos suteiktų įgalinimų, priėmė įsakymą Nr. A-2057 „Dėl UAB „Kauno švara“ 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“, kurio 2 punktu paskirstė UAB „Kauno švara“ 2009 metų pelną (nuostolius) pagal priedą. Šio priedo 11 punktu buvo paskirstyta pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, taigi apelianto argumentai, kad UAB „Kauno švara“ 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymo 11 punktu įsakė paskirti bendrovės pelno 100 000,00 Lt dalį būtent tantjemoms valdybos nariams yra nepagrįstas. Taigi, atsakovė, siekdama pašalinti savo pačios padarytą pažeidimą (tantjemos išmokėtos valdybos nariams neturint visuotinio akcininko sprendimo), pagrįstai ir teisėtai priėmė 2011-03-07 nutarimą, kuriuo įpareigojo valdybos narius, o kartu ir ieškovą, grąžinti gautą tantjemą per du mėnesius.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

13Byloje kilęs ginčas dėl valdybos sprendimo, kuriuo valdybos narys įpareigojamas grąžinti išmokėtą tantjemą panaikinimo.

14Ginčijamų nutarimų priėmimo metu galiojusios Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 6 d. (2007 01 12 įstatymo Nr. X-1015 (nuo 2007 01 30)redakcija (Žin., 2007, Nr. 12-489) nustatė, kad metiniams išmokėjimams (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 gryno pelno. Viena iš valdybos narių turtinių teisių yra teisė gauti tantjemas (Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 11 d.). Ši įstatymo nuostata įtvirtinta ir atsakovo UAB „Kauno švara“ įstatų 30 p. (T.1, b.l. 105). Todėl svarstant, ar teismas tinkamai aiškino ir taikė Akcinių bendrovių 59 str. 6 d., būtina įvertinti, ar nebuvo apribotos valdybos narių teisės paskirstant bendrovės pelną. Pagal įstatymą ir bendrovės įstatus, nustatant skiriamo tantjemoms ir kitiems tikslams pelno dalies dydį, būtina atsižvelgti į dvi sąlygas: 1) tantjemoms ir kitiems tikslams skiriama grynojo pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/5 dalis grynojo pelno ir 2) tantjemų negalima mokėti avansu, jų išmokėti negalima, jei įmonė per nustatytus terminus dar nesumokėjo įstatymų nustatytų mokesčių (Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 7 d.). Iš aptariamos teisės normos išdėstymo ir jos turinio akivaizdu, kad ją taikant būtina atsižvelgti į abi sąlygas. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodoma pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams (ABĮ 59 str. 2 d. 11 p.). Byloje nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (atstovaudamas vienintelį akcininką, įstatų 22 p., LR Vyriausybės 2007-06-06 nutarimo Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždaruose akcinėse bendrovėse“ 2.1 p.) 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A-2057 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo nutarė patvirtinti 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti pelną (nuostolius). Šio įsakymo priede nurodyta, kad grynasis ataskaitinių metų pelnas yra 2.195.974,00 Lt. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams yra 100000,00 Lt (priedo 2 ir 11 punktai). Tokiu būdu teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatyta, kad tantjemoms ir kitiems tikslams skirta pelno dalis neviršijo 1/5 skirstomo grynojo pelno (2.195.974 : 5), todėl pirmoji įstatyme ir įstatuose numatyta sąlyga nebuvo pažeista. Tačiau iš įstatymo prasmės aišku, kad turėjo būti laikomasi ir antrosios sąlygos, kuri reiškia, kad tantjemoms ir kitiems tikslams skiriama pelno dalis negali būti išmokama avansu, t.y. jų išmokėti negalima, jei įmonė per nustatytus terminus dar nesumokėjo įstatymų nustatytų mokesčių. Be to, tantjemoms ir kitiems tikslams skiriama pelno dalis visuomet turi būti tokia pat arba mažesnė už dividendams skirtą pelno dalį. Neskyrus grynojo pelno dividendams, negalėjo būti išmokamos tantjemos.

15Atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodo, kad priimdama 2011 m. kovo 7 d. sprendimą UAB „Kauno švara“ valdyba atsižvelgė į tai, kad nebuvo vienintelio akcininko sprendimo dėl tantjemų išmokėjimo, nes 2010-06-08 administracijos direktoriaus įsakymo priede nėra nurodyta konkreti suma skiriama tantjemų išmokėjimui, todėl reiktų vadovautis aiškinamuoju raštu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad argumentuojant savo nuomonę dėl atitinkamo norminio administracinio akto prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, negalima apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, ar teigimu, kad norminis administracinis aktas, gali prieštarauti įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Turi būti aiškiai nurodyta, kurie ginčijamo administracinio akto punktai (kurios jo nuostatos), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir pozicija dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti pagrįsta aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Formuluojant teisinius argumentus, kuriais grindžiamos abejonės norminio administracinio akto teisėtumu, turi būti išnagrinėtas tiek atitinkamo savivaldybės norminio administracinio akto (jo dalies) turinys, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinys ir pateikta konkreti nuomonė dėl prieštaravimų tarp šių aktų. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad teismo sprendime cituojant ištisas Akcinių bendrovių įstatymo, civilinio kodekso normas, nėra nurodyti jokie ieškinio atmetimo motyvai ir nėra daroma jokių išvadų. Be paminėtų bendro pobūdžio teiginių nėra nurodyta nei kokiai konkrečiai aukštesnės teisinės galios akto nuostatai, kokia apimtimi prieštarauja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (atstovaujančio vienintelį akcininką) 2010-06-08 įsakymas dėl 100000,00 Lt skyrimo tantjemoms ir kitoms išmokoms, nei kuo ydingas buvo sprendimas dėl pelno (nuostolio) ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Teismo išdėstytos abejonės dėl aplinkybių nurodytų Turto skyriaus aiškinamajame rašte bei išdėstyti tam tikri atskiri samprotavimai neišreiškia konkrečios ir nuoseklios teisinės pozicijos dėl prašomo panaikinti valdybos sprendimo dalies pagrįstumo. Toks teismo sprendimo pagrindimas negali būti laikomas aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais ir pagal jį tinkamas civilinės bylos išnagrinėjimas apeliacinėje instancijoje yra neįmanomas.

16Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir/ar pagrįstumą, padarytas faktų vertinimo bei teisės aiškinimo (taikymo) klaidas dažniausiai ištaiso negrąžindamas bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, išskyrus atvejus, jei neatskleista bylos esmė, o remiantis byloje pateiktais įrodymais jos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Aukščiau paminėtus klausimus išspręsti iš esmės pagal byloje pateiktus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės, kadangi dėl tirtinų aplinkybių ir reikalaujamų įrodymų apimčių ir pobūdžio byla šioje dalyje būtų nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė akcininko valios ginčo sprendimo metu (ar buvo panaikintas / pakeistas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A-2057 patvirtinto priedo dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams yra 100000,00 Lt (priedo 2 ir 11 punktai) ar 150395,00 Lt, kaip nurodo ieškovas ir kaip leidžia teigti valdybos nariams tantjemoms išmokėta suma, neanalizavo aplinkybių, kaip buvo panaudotos šios lėšos (mokėtos darbuotojams premijos, tantjemos, naudota kitiems tikslams ir pan.), nesiaiškino ir nesurinko įrodymų, ar akcininkui buvo išmokėti dividendai ir kokia suma. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių, reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.), nes tokia padėtis prieštarauja tiek apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas. Nagrinėjant bylą iš naujo būtina išsiaiškinti, kaip buvo paskirstyta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A-2057 priedo 11 p. metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams skirta 100000,00 Lt suma. Nustačius, kad bendrovėje nėra stebėtojų tarybos, premijos darbuotojams nebuvo/ buvo išmokėtos ir, nustačius kitas svarbias aplinkybes dėl šios sumos panaudojimo, vadovaujantis CK 1.5 str. nurodytais teisingumo ir protingumo kriterijais, spręsti kilusį ginčą. Todėl pirmosios instancijos teismui byloje neatskleidus ginčo esmės, yra pagrindas Kauno miesto apylinkės teismo 2011-11-28 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.). Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai (dėl išmokėtos tantjemų sumos pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe, dėl analogijos su DK ir kt.) gali būti pareikšti bylą nagrinėjant iš naujo pirmosios instancijos teisme, todėl dėl šių argumentų pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Kauno miesto apylinkės teismo 2011-11-28 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai