Byla Ik-331-423/2013
Dėl sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gintaro Čekanausko, Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Lithuanian glass recycling“ atstovams V. Č. ir advokato padėjėjai Renatai Todesaitei, nedalyvaujant atsakovo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui ir trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Istvestas“, UAB „Vilniaus alus“, UAB „Šiaulių tara“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Axellus“, UAB „Super montes“ atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Lithuanian glass recycling“ skundą dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Lithuanian glass recycling“ kreipėsi į teismą ir patikslintu skundu prašo panaikinti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-03-27 sprendimą Nr. 1 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (b.l. 39-43).

3Pareiškėjo atstovai nurodė, jog ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. 2012 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.l Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Kauno RAAD) Kaišiadorių rajono agentūros vedėjas patvirtino 2011 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktą Nr. 151, surašytą UAB „Lithuanian glass recycling", kuriuo nustatyta, kad UAB „Lithuanian glass recycling" už 2010 m. laikotarpį išdavė 56 pažymas, patvirtinančias 6113,046 tonas apmokestinamosios stiklo pakuotės atliekų perdirbimą. Įvertinus pareiškėjo patikrinimo metu pateiktus dokumentus nustatyta, kad iš visų 6397,789 t. UAB „Lithuanain glass recycling" 2010 m. gautų stiklo pakuotės atliekų, Lietuvoje surinkta 6256,209 t. (141,58 t. stiklo pakuotės atliekų gauta iš Latvijos, Estijos ir Rusijos per UAB „Bioservice“), perdirbta 5929,729 t. stiklo pakuotės atliekų, t.y. 183,317 t. mažiau nei UAB „Lithuanian glass recycling" išdavė pažymų, kuriomis suteikė mokesčio mokėtojams lengvatas, mokant mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. 6d. reikalavimus. Ginčijamas sprendimas neatitinka realios situacijos, buvo padaryta formali klaida dėl buvusios vyr. finansininkės neapdairumo, t.y. įrašant PVM sąskaitoje - faktūroje Serija LGR Nr. 000082, jog parduota: "STIKLO PAKUOTĖS ATLIEKOS", vietoj "STIKLO ĮKROVOS GRANULĖS (pakuotė)“ prekės kodas R5(p). Tačiau atsakovas į tai nereagavo ir nepagrįstai siekė dar kartą apmokestinti įmonės partnerius. Atsakovas priėmė sprendimą nepatikrinęs ginčo pažymose nurodytų įvykių realumo. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. prasme, teisiškai svarbios aplinkybės gali būti įrodinėjamos bei paneigiamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, įrodymus vertinant pagal bendrąsias įrodymo vertinimo taisykles. Prašė skundą tenkinti.

4Atsakovas su skundu nesutinka, atsiliepime į skundą (b.l. 67-71) nurodė, jog Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. l „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ patvirtino Kaišiadorių rajono agentūros 2011 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktą Nr. 151 ir pripažino negaliojančiomis UAB „Lithuanian glass recycling“ išduotas pažymas už perdirbtas 183,317 t. stiklo pakuotės atliekas. Patikrinimo metu nustatyta, kad iš 6256,209 t. Lietuvoje surinktų stiklo pakuotės atliekų, UAB „Lithuanian glass recycling" perdirbo 5929, 729 t., t. y. 183,317 t. perdirbo mažiau nei išdavė pažymų, todėl UAB „Lithuanian glass recycling" išduotos pažymos už perdirbtą 183,317 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį pripažintos negaliojančiomis. Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas nustato mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų panaudojimą išdavimo teisėtumo kontrolės tvarką. Tvarkos aprašo 12 p. nurodo, kad RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas pažymas, jei atlikus tvarkytojo patikrinimą paaiškėja, kad tvarkytojas mokestiniam laikotarpiui pažymas išdavė neteisėtai. Tvarkos aprašo 14 p. nurodo, kad pažymų pripažinimas negaliojančiomis įforminamas patikrinimo aktu, kuris patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu. Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos pakuotės atliekas, pažymas gali išduoti tik už Europos Bendrijos muitų teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti pakuotės atliekas. UAB „Lithuanian glass recycling" vykdomos veiklos pobūdis - stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimas ir rūšiavimas, perdirbimas (atnaujinimas), saugojimas, eksportas. Atsakovas 2009 m. gegužės 18 d. bendrovei išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 4/40. Atliekas tvarkančių įmonių registre bendrovė įregistruota 2009 m. gegužės 25 d. Į atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, bendrovė įtraukta 2009 m. rugsėjo 19 d., kaip stiklo pakuotės atliekų naudotoja. Taigi, bendrovė turėjo teisę už Lietuvoje surinktų ir perdirbtų stiklo pakuotės atliekų kiekį savo vardu išrašyti pažymas, kurios suteikia mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas. Kaišiadorių rajono agentūros 2011 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktas Nr. 151 buvo surašytas įvertinus pareiškėjo 2011 m. kovo 21 d. ir papildomai šio pakartotino patikrinimo metu pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, todėl jis pagrįstas ir teisėtas. Prašė skundą atmesti.

5Skundas netenkintinas.

6Ginčas šioje byloje kilo dėl Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-03-27 sprendimo Nr. 1 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Kaišiadorių rajono agentūros 2011 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktas Nr. 151, pagrįstumo ir teisėtumo.

7Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. l „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ patvirtino Kaišiadorių rajono agentūros 2011 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktą Nr. 151, kuriuo pripažino negaliojančiomis UAB „Lithuanian glass recycling“ išduotas pažymas už perdirbtas 183,317 t. stiklo pakuotės atliekas (b.l. 74-82). Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Lithuanian glass recycling" už 2010 m. laikotarpį išdavė 56 pažymas, patvirtinančias 6113,046 tonas apmokestinamosios stiklo pakuotės atliekų perdirbimą. Įvertinus pareiškėjo patikrinimo metu pateiktus dokumentus nustatyta, kad iš visų 6397,789 t. UAB „Lithuanain glass recycling" 2010 m. gautų stiklo pakuotės atliekų, Lietuvoje surinkta 6256,209 t. (141,58 t. stiklo pakuotės atliekų gauta iš Latvijos, Estijos ir Rusijos per UAB „Bioservice“), perdirbta 5929,729 t. stiklo pakuotės atliekų, t.y. 183,317 t. mažiau nei UAB „Lithuanian glass recycling" išdavė pažymų, kuriomis suteikė mokesčio mokėtojams lengvatas, mokant mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis, todėl UAB „Lithuanian glass recycling" išduotos pažymos už perdirbtą 183,317 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį buvo pripažintos negaliojančiomis. Atsakovas pripažino negaliojančiomis UAB „Lithuanian glass recycling" pažymas: Nr. 1011KA0056-1672-3579 - už perdirbtą 33,636 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį (pažyma išduota UAB „Istvestas"); Nr. 1011KA0055-1672-8862 - už perdirbtą 35,640 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį (pažyma išduota UAB „Vilniaus alus"); Nr. 1011KA0054-1672-2460 - už perdirbtą 98 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį (pažyma išduota UAB „Šiaulių tara"); Nr. 1011KA0053-1672-7089 - už perdirbtą 1,047 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį (pažyma išduota UAB „Kemira growhow"); Nr. 1011KA0052-1672-0827 - iš perdirbto 17,82 t. stiklo pakuotės atliekų kiekio (pažyma išduota UAB „Axellus", pripažinta negaliojančiomis 14,994 t. (b.l. 74-75)).

8Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 straipsnyje nurodyta šio įstatymo paskirtis - įstatymas nustato fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje įregistruotų užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybių bei filialų mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo tvarką ir kontrolę. Šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už visą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, jei įvykdo Vyriausybės nustatytas gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikia dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų pakartotinai panaudotą arba perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį. Šio įstatymo 9 straipsnyje nurodyta, kad Aplinkos ministerija kontroliuoja teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitą, tikrina mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimą.

9Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas kontroliuoja ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą, kontroliuoja, ar įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, laikosi teisės aktų reikalavimų išduodant pažymas.

10Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 (toliau - Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų panaudojimą išdavimo teisėtumo kontrolės tvarką. Tvarkos aprašo 12 punktas nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau - RAAD) pripažįsta negaliojančiomis išduotas pažymas, jei atlikus tvarkytojo patikrinimą paaiškėja, kad tvarkytojas mokestiniam laikotarpiui pažymas išdavė neteisėtai (išdavė pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs (panaudojęs), išdavė pažymą po termino, nustatyto pažymoms išduoti, išdavė pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti pažymas neturėjo teisės ir kitais numatytais atvejais. Tvarkos aprašo 14 punktas nurodo, kad pažymų pripažinimas negaliojančiomis įforminamas patikrinimo aktu. Patikrinimo aktas patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu Mokesčių administravimo įstatymo 132 straipsnyje nustatytais terminais. Tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta, kad pažyma (dėl viso pažymoje nurodyto perdirbtų (panaudotų ) atliekų kiekio ar jo dalies) yra laikoma negaliojančia nuo tos dienos, kada priimamas sprendimas.

11Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro 2008m. liepos 09d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, nustato mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo, mokėjimo ir lengvatų suteikimo tvarką. Šio aprašo 14.2 punkte nurodyta, kad mokesčio mokėtojas savo vardu gali išrašyti pažymą tuo atveju, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti pakuotės atliekas ir yra įtrauktas į tvarkytojų sąrašą; pagal šio aprašo 14.4.punktą pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos pakuotės atliekas, pažymas gali išduoti tik už Europos Bendrijos muitų teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti pakuotės atliekas.

12UAB „Lithuanian glass recycling" vykdomos veiklos pobūdis - stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimas ir rūšiavimas, perdirbimas (atnaujinimas), saugojimas, eksportas. Atsakovas 2009 m. gegužės 18 d. bendrovei išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 4/40. Atliekas tvarkančių įmonių registre bendrovė įregistruota 2009 m. gegužės 25 d. Į atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, bendrovė įtraukta 2009 m. rugsėjo 19 d., kaip stiklo pakuotės atliekų naudotoja. Taigi, byloje nėra ginčo, jog bendrovė turėjo teisę už Lietuvoje surinktos ir perdirbtos stiklo pakuotės atliekų kiekį savo vardu išrašyti pažymas, kurios suteikia mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas. Tačiau pareiškėjas, už 2010 metus išduodamas ginčijamu sprendimu pripažintas negaliojančiomis 5 pažymas, pagal pateiktus dokumentus nepagrindė stiklo pakuočių atliekų surinkimo fakto trūkstamam 183,317 t. stiklo pakuočių atliekų kiekiui.

13Pareiškėjo atstovų motyvas, jog buvo padaryta formali klaida dėl buvusios vyr. finansininkės neapdairumo, įrašant PVM sąskaitoje - faktūroje Serija ( - ), jog parduota: "Stiklo pakuotės atliekos", vietoj "Stiklo įkrovos granulės (pakuotė)“ prekės kodas R5(p), kad minėta PVM sąskaita – faktūra patikrinimo metu buvo ištaisyta ir pateikta, yra nepagrįstas. PVM sąskaita – faktūra yra giežtos atskaitomybės dokumentas ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį jį taisyti draudžiama. Jei padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir surašomas naujas. Šiuo atveju, nėra duomenų, jog minėta PVM sąskaita – faktūra (b.l. 10) buvo anuliuota, šios aplinkybės nepatvirtino ir pareiškėjo atstovai. Pareiškėjo atstovų teigimu ji buvo tik ištaisyta (b.l. 9) ir pateikta patikrinimo metu.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas nustatė, kad Kaišiadorių rajono agentūros 2011 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktas Nr. 151 buvo surašytas įvertinus pareiškėjo 2011 m. kovo 21 d. ir papildomai šio pakartotino patikrinimo metu pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus. Tokiu būdu, ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį nėra jokio teisinio pagrindo, o skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

16Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai