Byla I-699-426/2010
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - Vilniaus apskrities viršininko administracija, VĮ „Valstybės turto fondas“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Irenos Paulauskienės ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Edvinui Pašvenskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - Vilniaus apskrities viršininko administracija, VĮ „Valstybės turto fondas“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prašo įpareigoti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau Taisyklės) 9 p. - organizuoti valstybinės žemės sklypo, priskirtino valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), garažui (2Gl/p), esančiam ( - ), detaliojo plano rengimą. Per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui pateikti patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas, savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus.

4Prašyme (b. l. 1-3) paaiškino, kad VĮ „Valstybės turto fondas“ 2007 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 34-3R-1114 kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas suformuoti valstybinės žemės sklypą, priskirtą valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), garažui (2G1/p), esančiam ( - ). Iš informacijos, kurią pareiškėjui pateikė VĮ „Valstybės turto fondas“, Elektrėnų savivaldybės administracija ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas, buvo matyti, jog Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius nėra parengęs ir pateikęs Vilniaus apskrities viršininkui suformuoto žemės sklypo, priskirto privatizavimo objektui, garažui ( - ), dokumentų (duomenų). Be to, atsižvelgiant į Elektrėnų savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, daro išvadą, jog nėra žemės sklypo, priskirtino privatizavimo objektui, garažui ( - ), detaliojo plano.

5Vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., 2009 m. balandžio 30 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui pateikė reikalavimą Nr. 1R-45 vykdyti Taisyklių 9 p. - organizuoti žemės sklypo, priskirtino privatizavimo objektui, garažui ( - ), detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo parengti ir apskrities viršininkui pateikti Taisyklių 9.1-9.5 p. nurodytus dokumentus (duomenis). Atsižvelgdamas į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus prašymus, 2009 m. gegužės 28 d. potvarkiu Nr. 1P-20 pratęsė 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo Nr. 1R-45 įvykdymo terminą iki 2009 m. rugsėjo 30 d., o 2009 m. spalio 22 d. potvarkiu Nr. 1P-33 - iki 2009 m. lapkričio 30 d. Per Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nustatytą terminą iš Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus negavo jokios informacijos apie priimtą sprendimą dėl 2009 m. balandžio 30 d. reikalavimo Nr. 1R-45. Pareiškėjas daro išvadą, jog Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius atsisako vykdyti reikalavimą.

6Atsakovas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius su pareiškėjo prašymu sutinka.

7Atsiliepime (b. l. 31-32) paaiškino, kad privalo vykdyti Taisyklių 9 p., tačiau to padaryti nebuvo galima dėl lėšų trūkumo, o ir toliau neaišku, kada jų bus skirta dėl sunkios ekonominės padėties, nors tai objektyviai ir nepateisinama. Atsižvelgdamas į tai, prašo pratęsti Taisyklių 9 p. reikalavimų įvykdymo terminą dvylikai mėnesių.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ su pareiškėjo prašymu sutinka.

9Atsiliepime (b. l. 25-28) paaiškino, kad 2007 m. kovo 28 d. aktu dėl turto perdavimo ir priėmimo priėmė valstybei nuosavybės teise priklausantį privatizavimo objektą - garažą 2G1/p, esantį ( - ). Minėtas objektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1142 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2 p. nustato, kad privatizuojant valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - statinius ir įrenginius ar jų dalis pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, kartu su privatizavimo objektu turi būti parduodami ar išnuomojami valstybei priklausantys žemės sklypai ar jų dalys, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti.

10VĮ „Valstybės turto fondas“, rengdamas objekto privatizavimo programą, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtinta tvarka ir 2007 m. balandžio 19 d. raštu Nr. (34)3R-1114 kreipėsi pagal privatizavimo objekto buvimo vietą į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių bei Vilniaus apskrities viršininką su prašymu suformuoti žemės sklypą prie privatizavimo objekto (kodas ( - )) - garažo 2G1/p, esančio ( - ). Minėtos savivaldybės administracijos direktorius visus reikalingus dokumentus, tame tarpe nustatyta tvarka parengtą žemės sklypo planą turėjo perduoti Vilniaus apskrities viršininkui per du mėnesius nuo VĮ „Valstybės turto fondas“ prašymo ir kitų dokumentų pateikimo. Tačiau iki šiol dokumentai nėra perduoti, t. y. dėl neaiškių priežasčių nevykdomi Vyriausybės nutarimu nustatyti reikalavimai, o tuo pačiu neformuojamas privatizavimo objektui reikalingas žemės sklypas. Tokiu būdu dėl atsakovo neveikimo varžomos VĮ „Valstybės turto fondas“, kaip valstybės turto patikėtinio, galimybės įgyvendinti jam įstatymu suteiktas teises valstybės turto privatizavimo srityje, be to privatizavimo proceso vilkinimu daroma žala valstybei - bloginama turto būklė, didinamos valstybės išlaidos objekto išsaugojimui bei administravimui, o tuo pačiu valstybė negauna lėšų į Privatizavimo fondo sąskaitą.

11Pažymi, kad į atsakovą kreipėsi beveik prieš 3 metus, todėl toks akivaizdus atsakovo neveikimas turi būti vertinamas kaip Vyriausybės nutarimų nevykdymas. Apie esamą situaciją 2009 m. vasario 20 d. raštu Nr. (34)3R-575 informavo Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje ir paprašė imtis visų jo kompetencijai galimų veiksmų, kad Elektrėnų savivaldybė vykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimą Nr. 1023.

12Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašymą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais.

13Prašymas tenkintinas.

14Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad VĮ „Valstybės turto fondas“ 2007 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 34-3R-1114 kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas suformuoti valstybinės žemės sklypą, priskirtą valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), garažui (2G1/p), esančiam ( - ). Bylos medžiaga liudija, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius nėra parengęs ir pateikęs Vilniaus apskrities viršininkui suformuoto žemės sklypo, priskirto privatizavimo objektui, garažui ( - ), dokumentų (duomenų). Be to, nėra žemės sklypo, priskirtino privatizavimo objektui, garažui ( - ), detaliojo plano.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d. nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu.

16Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklės reglamentuoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams ir įrenginiams ar jų dalims, privatizuojamiems pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, eksploatuoti reikalingų valstybinės žemės sklypų ar jų dalių pardavimą ir nuomą. Šios taisyklės netaikomos, kai privatizuojami poilsiaviečių pastatai ar kiti statiniai kaimo vietovėje, kurių užimti žemės sklypai pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą grąžinami natūra buvusiems savininkams. Pagal Taisyklių 8 p. reikalavimus kai valstybei nuosavybės teise priklausantis privatizavimo objektas yra miesto teritorijoje esančioje žemėje, VĮ „Valstybės turto fondas“, rengdamas objekto privatizavimo programą, kreipiasi pagal privatizavimo objekto buvimo vietą į savivaldybės administracijos direktorių ir apskrities viršininką su prašymu suformuoti žemės sklypą, priskirtą privatizavimo objektui. Prie prašymo pridedami: žemės sklypo plano kopija iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, teisinio registravimo dokumentai. Taisyklių 9 p. reglamentuota, kad savivaldybės administracijos direktorius per du mėnesius nuo VĮ „Valstybės turto fondas“ prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 8 p., gavimo apskrities viršininkui pateikia: 9.1. patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais. Jeigu žemės sklypo, priskirtino privatizavimo objektui, detaliojo plano nėra, savivaldybės administracijos direktorius organizuoja žemės sklypo detaliojo plano rengimą ir šiame punkte nurodytus dokumentus, taip pat dokumentus (duomenis), nurodytus šių Taisyklių 9.2–9.5 p., parengia ir apskrities viršininkui pateikia per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo; 9.2. žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 9.3. žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą. Žemės sklypo naudojimo būdas teritorijų planavimo dokumente nustatomas vadovaujantis Žemės įstatymo 25 ir 29 str., o žemės sklypo pobūdis – pagal Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį, patvirtintus žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40; 9.4. žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas; 9.5. savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus.

17Taigi, Taisyklių 9 p. imperatyviai apibrėžia veiksmus, kuriuos turi atlikti savivaldybės administracijos direktorius per du mėnesius nuo VĮ „Valstybės turto fondas“ prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 8 p., gavimo. Kaip rodo bylos medžiaga, nustatytu terminu atsakovas teisės aktu jam priskirtų įpareigojimų neįvykdė.

18Kaip matyti iš Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pateikto atsiliepimo į Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą, atsakovas su pareiškėjo prašymu iš esmės sutinka, tačiau teigia, kad atitinkamų veiksmų per nustatytą terminą neatliko dėl lėšų trūkumo. Dėl to prašo pratęsti Taisyklių 9 p. reikalavimų įvykdymo terminą dvylikai mėnesių.

19Kadangi pats atsakovas pripažino, kad Taisyklių 9 p. reikalavimo neįvykdė, teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašymas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus iš esmės yra pagrįstas ir turi būti tenkintinas. Finansiniai sunkumai šiuo atveju neeliminuoja atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto, pareigos tinkamai vykdyti teisės aktų (tame tarpe Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių) reikalavimus. Be to, nei Administracinių bylų teisenos įstatymas, nei kiti teisės aktai nesuteikia teismui teisės prisiimti Vyriausybės atstovo funkcijas pratęsiant reikalavimų įvykdymo terminą. Aplinkybė dėl Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų pasikeitimo esminės juridinės reiškės neturi, kadangi ginčo teisinius santykius šiuo atveju reglamentuoja ne minėtas įstatymas, o Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklės, kurios ir nustato atitinkamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, tame tarpe - organizuoti detaliojo plano rengimą ir kt.

20Tokiu būdu yra juridinis pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą, įpareigojant Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Taisyklių 9 p. ir organizuoti valstybinės žemės sklypo, priskirtino valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), garažui (2G1/p), esančiam ( - ), detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui pateikti patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas, savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 4 p.).

21Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 4 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

23pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.

24Įpareigoti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punktą ir organizuoti valstybinės žemės sklypo, priskirtino valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), garažui (2G1/p), esančiam ( - ), detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui pateikti patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas, savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prašo įpareigoti... 4. Prašyme (b. l. 1-3) paaiškino, kad VĮ „Valstybės turto fondas“ 2007 m.... 5. Vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2... 6. Atsakovas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius su pareiškėjo... 7. Atsiliepime (b. l. 31-32) paaiškino, kad privalo vykdyti Taisyklių 9 p.,... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ su... 9. Atsiliepime (b. l. 25-28) paaiškino, kad 2007 m. kovo 28 d. aktu dėl turto... 10. VĮ „Valstybės turto fondas“, rengdamas objekto privatizavimo programą,... 11. Pažymi, kad į atsakovą kreipėsi beveik prieš 3 metus, todėl toks... 12. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašymą palaikė remdamasis jame... 13. Prašymas tenkintinas.... 14. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad VĮ „Valstybės turto fondas“... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d. nustatyta, jog jokie... 16. Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir... 17. Taigi, Taisyklių 9 p. imperatyviai apibrėžia veiksmus, kuriuos turi atlikti... 18. Kaip matyti iš Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pateikto... 19. Kadangi pats atsakovas pripažino, kad Taisyklių 9 p. reikalavimo neįvykdė,... 20. Tokiu būdu yra juridinis pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą,... 21. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 23. pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.... 24. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių vykdyti... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...