Byla I-5299-168/2013
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su V. S. firmos „Lauresta“ skundu dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-08-19 gautas V. S. firmos „Lauresta“ skundas, kuriame ji teismo prašo panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos (toliau – ir Komisija) 2013-07-26 nutarimą Nr. 10-691 „Dėl G. K. prašymo“, kuriame Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – ir VTAĮ) 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, Nutarė

31. patenkinti vartotojos G. K. prašymą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą sumontuoti tinklelį nuo uodų už užsakymo kvite nurodytą kainą (170 Lt) bei pateikti garantinį atliktų darbų raštą;

42. Pasiūlyti V. S. firmai „Lauresta“ vykdyti vartotojos G. K. reikalavimą iki 2013 m. rugpjūčio 16 d.;

53. Įpareigoti V. S. firmą „Lauresta“ iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo įvykdymą;

64. Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, gavus pranešimą, kad per numatytą terminą pardavėjas neįvykdė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklapyje www.vvtat.lt.

7Skundą atsisakytina priimti.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

9ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. ABTĮ 2 straipsnio 13 ir 14 dalis teisės aktus apibrėžia kaip norminius ir individualius teisės aktus, kurie sukelia atitinkamas teisines pasekmes tam tikriems subjektams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

10Pareiškėja teismui skundžia Tarnybos nutarimą, priimtą išnagrinėjus individualų vartotojos (G. K.) ir paslaugų teikėjo (pareiškėjos) ginčą.

11Ginčijamo tarnybos sprendimo teisinė galia atskleista VTAĮ 27 straipsnio 3 dalies 10 punkte, kuriame nurodyta, kad institucija pasiūlo įvykdyti priimtą sprendimą, tačiau VTAĮ nėra nuostatų dėl tokio sprendimo įpareigojamojo pobūdžio ir jo priverstinio vykdymo galimybės ar nevykdymo atveju taikytinų sankcijų. VTAĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vartotojas, manydamas, jog pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę šio skirsnio nustatyta tvarka kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją, vartotojų ginčus nagrinėjančias institucijas (tarp jų ir į Tarnybą) ar į teismą.

12Taigi, ginčo nagrinėjimas vartotojų teisių apsaugos institucijoje yra tik vienas iš vartotojo teisių gynimo būdų, nekonkuruojantis su teisminiu ginčo nagrinėjimu ir neatimantis iš pareiškėjos galimybės kreiptis į teismą. VTAĮ 29 straipsnyje nustatyta, kad ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo. Ginčo nagrinėjimas vartotojų teisių apsaugos institucijoje nėra privalomas, šalis turi teisę dėl ginčo tiesiogiai kreiptis į teismą. VTAĮ 29 straipsnyje nurodyta, kad ginčo šalies kreipimasis į teismą po ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu. VTAĮ 29 straipsnio nuostata, pagal kurią kreipimasis į teismą nereiškia vartotojų teisių apsaugos institucijos priimto sprendimo apskundimo, nevaržo asmens teisės kreiptis į teismą dėl ginčo esmės. Reikalavimai ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimui nustatyti VTAĮ 27 straipsnyje, kuriame nėra įtvirtinto reikalavimo nurodyti apskundimo tvarką.

13Atsižvelgus į tai, kas anksčiau išdėstyta, matyti, kad ginčo nagrinėjimas vartotojų teisių apsaugos institucijoje nėra privalomas, ginčo šalis turi teisę dėl ginčo tiesiogiai kreiptis į teismą. Kaip minėta anksčiau, Tarnybos nutarimas yra tik rekomendacinio, bet ne privalomojo pobūdžio ir negali būti įgyvendinamas priverstine tvarka, todėl jis nepažeidžia pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų. Tokia pozicija patvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. liepos mėn. 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2013.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (pvz., 2013 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1190-13, 2013 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-390-13). Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr. pvz., 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143–560/2010, 2013 m. birželio mėn. 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-822-553-13). Įvertinus anksčiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad skundžiamu Tarnybos nutarimu pareiškėjai nenustatyta teisių ir pareigų, ir jis jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl skundas dėl jo panaikinimo nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka ir jį atsisakytina priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Pareiškėjai išaiškinama, kad ji turi teisę VTAĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės po ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo.

15Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 10, 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 149 straipsniu,

Nutarė

16Atsisakyti priimti V. S. firmos „Lauresta“ skundą.

17Išaiškinti pareiškėjai, kad ji turi teisę kreiptis į bendros kompetencijos teismą su ieškiniu dėl ginčo esmės.

18Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjai.

19Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai