Byla 2-3506-285/2013
Dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, informuojant šalis apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Amfibija“, atstovaujamo S. S., skundą dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Amfibija“ skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolės Jurgitos Žilinskaitės 2012-12-04 patvarkymą Nr. S1-22713 dėl UAB „Amfibija“ kasos arešto; 2012-12-04 patvarkymą Nr. S1 22712 pateikti informaciją apie turimą turtą; 2012-12-04 patvarkymą Nr. S1-22710 dėl vykdymo išlaidų; 2012-12-04 patvarkymą Nr.S1-22711 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo; 2012-11-20 patvarkymą Nr. S1-21289 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

3Pareiškėjas skunde nurodė, kad antstolė Jurgita Žilinskaitė, vykdydama 2000-03-06 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 228-305/2000, pateiktą išieškotojo vykdyti 2012-11-20 dėl 51.681,16 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Amfibija“ išieškotojo Valstybės naudai ir priėmė minėtus patvarkymus, kurie buvo įteikti 2012-12-27 asmeniškai S. S. jo gyvenamosios vietos adresu, kadangi įmonės UAB „Amfibija“ nurodytu registracijos adresu dokumentų įteikti nepavyko. Pareiškėja mano, kad antstolės priimti skundžiami patvarkymai galimai pažeidžia imperatyviąsias įstatymo normas, todėl privalo būti panaikinti. S. S. jau daug metų nevykdo UAB „Amfibija“ direktoriaus pareigų. Buvo pateikęs pareiškimą, kad pasitraukia iš direktoriaus pareigų, tačiau nebuvo informuotas apie pasikeitimus LR Juridinių asmenų registre. Tik gavęs antstolės patvarkymus sužinojo, kad reikalingi dokumentai dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų nebuvo sutvarkyti ir jis vis dar yra formaliai įrašytas UAB „Amfibija“ direktoriumi. Jokių pareigų įmonėje šiai dienai nevykdo ir įmonė veikloje seniai nedalyvauja, todėl duomenų apie šiandieninę įmonės padėtį neturi ir antstolė prašomų dokumentų pateikti negali. Mano, kad skundžiami patvarkymai priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priimti pažeidžiant CPK normas. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, turi patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Turi būti patikrinama, ar vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino. Vadovaujantis 2000-03-06 Vilniaus apygardos teismo vykdomojo rašto Nr. 228-305/2000 išdavimo metu galiojusia CPK redakcija, teismo sprendimai turėjo būti pateikti vykdyti per trejus metus nuo jų įsiteisėjimo dienos. Mano, jog terminas, per kurį teismo vykdomasis raštas turėjo būti pateiktas antstolei vykdyti yra praleistas, kadangi vykdomasis raštas teismo išduotas 2000-03-06, o pateiktas vykdymui

42012-11-20. Antstolė privalėjo 2000-03-06 vykdomąjį raštą atsisakyti priimti vykdyti ir grąžinti ji pateikusiam asmeniui. Šiuo pagrindu antstolės priimti skundžiami patvarkymai privalo būti panaikinti (4-5, 28-29 b.l.).

5Antstolė Jurgita Žilinskaitė pareiškėjo skundą išnagrinėjo CPK 510 straipsnyje numatyta tvarka ir skundą atmesdama jį perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Antstolės patvarkyme nurodoma, kad jos kontoroje yra vykdomas vykdomasis raštas Nr. 228-305/2000, išduotas Vilniaus apygardos teismo 2000-03-27 dėl 47.305,64 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Amfibija“ išieškotojo valstybės naudai. Pareiškėjas skunde teigia, kad jau daug metų nevykdo UAB „Amfibija“ direktoriaus pareigų ir jos veikloje nedalyvauja, tačiau VĮ Registrų centro LR Juridinių asmenų registre šis asmuo yra nurodytas kaip įmonės vadovas, o įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. 2000-03-27 išduotas vykdomasis dokumentas 2012-11-20 pateiktas antstoliui vykdyti ne pirmą, o jau trečią kartą. Vykdomajame dokumente esančios antstolių žymos patvirtina, kad 2000-03-30 šis vykdomasis dokumentas buvo pateiktas vykdyti Kauno m. apylinkės teismo Kauno m. antstolių kontorai, 2000-06-12 grąžintas su išieškojimo negalimumo aktu, vėliau 2006-02-08, buvo perduotas vykdyti antstolės R. Stašenienės kontorai, o 2012-03-22 vėl grąžintas su išieškojimo negalimumo aktu. Senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas pateikiant šį dokumentą vykdyti, jeigu ko kita nenustato įstatymai. Po senaties termino nutraukimo senatis prasideda iš naujo, o laikas, praėjęs iki nutraukimo, į naują terminą neįskaičiuojamas. Tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos. Taigi pateikiant vykdomąjį dokumentą antstolei Jurgitai Žilinskaitei vykdyti (2012-11-20) senaties terminas skaičiuojamas nuo 2012-03-22, kai buvo antrą kartą grąžintas kito antstolio su išieškojimo negalimumo aktu. 2011-06-21 LR Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu buvo pakeistas CPK 606 str. ir jame numatytas 5 metų vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti terminas (pakeitimas įsigaliojo 2011-10-01). Šis terminas praleistas nėra. Pateikiant minėtą vykdomąjį dokumentą vykdyti antstoliui antrą kartą (2006-02-08) teisėtai taikytas 10 metų senaties terminas, nes LR Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str. 6 d. numatyta, kad Civilinio proceso kodekso nustatytas 10 metų senaties įsiteisėjusio teismo sprendimo pateikimo vykdyti terminas taikomas, jeigu šis terminas prasidėjo įsigaliojus šiam Kodeksui (t.y. 2003-01-01), taip pat jei iki Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo nustatytas 3 metų įsiteisėjusio teismo sprendimo pateikimo vykdyti terminas yra nepasibaigęs iki šio Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo. Akivaizdu, kad ne tik šį, bet visus tris kartus, pateikiant antstoliams minėtą vykdomąjį dokumentą vykdyti, jo pateikimo vykdyti senaties terminai pažeisti nebuvo. Antstolei teisėtai priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, o pareiškėjui nepateikus jokių kitų argumentų dėl patvarkymų neteisėtumo, pagrindo naikinti 2012-12-04 antstolės priimtų patvarkymų nėra (6-7 b.l.).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, jog su skundu nesutinka. Juridinių asmenų registre bendrovės vadovu nuo 1994-09-12 nurodytas S. S.. Kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų nariai, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos (18 b.l.).

7Skundas atmestinas.

8Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad jam pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

9Lietuvos Respublikos CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų ir šios Instrukcijos nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą ar siūlymas sumokėti skolą siunčiami skolininkui.

10Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0161/12/02020 matyti, kad antstolės Jurgitos Žilinskaitės kontoroje yra vykdomas vykdomasis raštas Nr. 228-305/2000, išduotas Vilniaus apygardos teismo 2000-03-27 dėl 47.305,64 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš UAB „Amfibija“ išieškotojo valstybės naudai. Išieškotoją atstovaujanti Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-11-20 pateikė antstolės kontorai vykdomąjį raštą Nr. 228-305/2000, kurį antstolė vykdymui priėmė. Vykdomajame rašte Nr. 228-305/2000 esančios žymos spaudai patvirtina, kad 2000-03-30 vykdomasis raštas buvo pateiktas vykdyti Teismo antstolių kontorai prie Kauno m. apylinkės teismo, 2000-06-12 buvo grąžintas surašius aktą apie išieškojimo negalimumą, 2006-02-08 buvo pateiktas vykdyti antstolės Redos Stašenienės kontorai, 2012-03-22 grąžintas surašius aktą apie išieškojimo negalimumą. Todėl konstatuotina, jog vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 651 str., 2 d. 4 p., 606 str., 607 str.; patvirtinto 1964-07-07 CPK 387 str. (2000-03-27 galiojusi redakcija), CPK 606 str. 2 d. (2006-02-08 galiojusi redakcija)).

11Antstolė Jurgita Žilinskaitė 2012-11-20 surašė patvarkymą Nr. S1-21289 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, atliko užklausas. 2012-12-04 antstolė atliko Civilinio proceso kodekse ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytus vykdymo veiksmus, t.y. priėmė patvarkymus: Nr. S1-22713 dėl UAB „Amfibija“ kasos arešto; Nr. S1-22710 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo; Nr.S1-22711 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo; Nr. S1 22712 pateikti informaciją apie turimą turtą.

12Iš 2012-12-03 LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, jog nuo 1994-09-16 UAB „Amfibija“ vadovas (direktorius) yra S. S. (paskyrimo (išrinkimo) data 1994-09-12). Todėl nepavykus skolininkui UAB „Amfibija“ įteikti dokumentų juridinių asmenų registre nurodytu bendrovės buveinės adresu (( - ), Kaunas), dokumentus antstolė siuntė UAB „Amfibija“ vadovui (direktoriui) S. S. juridinių asmenų registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Kaunas.

13Juridinis asmuo turi būti įregistruotas juridinių asmenų registre. Juridiniai asmenys privalo juridinių asmenų registre nurodyti apie save ir savo veikslą visus įstatymų reikalaujamus duomenis (CK 2.62 str.), t.y. pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, organus ir valdymo organų narius, filialus ir atstovybes, veiklos apribojimus ir kt. (CK 2.66 str.). Kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų nariai, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos (CK 2.66 str. 3 d.). Už juridinio asmens dokumentų, duomenų bei kitos juridinių asmenų registrui teiktinos informacijos pateikimą laiku juridinių asmenų registrui atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip (CK 2.67 str.).

14Todėl atmestini pareiškėjo nurodyti argumentai, jog S. S. jau daug metų nevykdo UAB „Amfibija“ direktoriaus pareigų ir tik gavęs antstolės patvarkymus sužinojo, kad reikalingi dokumentai dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų nebuvo sutvarkyti, kadangi pats S. S., kaip UAB „Amfibija“ direktorius, buvo atsakingas už duomenų juridinių asmenų registrui pateikimą laiku.

15Teismas konstatuoja, kad antstolė Jurgita Žilinskaitė priimdama skundžiamus patvarkymus vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas taikė tinkamai, vykdymo proceso metu antstolės padarytų esminių Civilinio proceso kodekso pažeidimų nenustatyta. Pareiškėjo skunde nurodytais argumentais antstolio veiksmų pripažinti neteisėtais nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 12 str., 178 str., 513 str.).

16Atmetus pareiškėjo UAB „Amfibija“ skundą dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų, iš pareiškėjo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei – 12,00 Lt (CPK 93 str. 1 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 ir 510- 513 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškėjo UAB „Amfibija“ skundą dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės veiksmų atmesti.

19Priteisti iš pareiškėjo UAB „Amfibija“, į.k. 134206129, 12,00Lt ( dvylika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas UAB „Amfibija“ skundu dėl antstolio veiksmų prašo... 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad antstolė Jurgita Žilinskaitė, vykdydama... 4. 2012-11-20. Antstolė privalėjo 2000-03-06 vykdomąjį raštą atsisakyti... 5. Antstolė Jurgita Žilinskaitė pareiškėjo skundą išnagrinėjo CPK 510... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į... 7. Skundas atmestinas.... 8. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 9. Lietuvos Respublikos CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p.... 10. Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0161/12/02020 matyti, kad antstolės... 11. Antstolė Jurgita Žilinskaitė 2012-11-20 surašė patvarkymą Nr. S1-21289... 12. Iš 2012-12-03 LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti,... 13. Juridinis asmuo turi būti įregistruotas juridinių asmenų registre.... 14. Todėl atmestini pareiškėjo nurodyti argumentai, jog S. S. jau daug metų... 15. Teismas konstatuoja, kad antstolė Jurgita Žilinskaitė priimdama skundžiamus... 16. Atmetus pareiškėjo UAB „Amfibija“ skundą dėl antstolės Jurgitos... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 ir 510- 513... 18. Pareiškėjo UAB „Amfibija“ skundą dėl antstolės Jurgitos Žilinskaitės... 19. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Amfibija“, į.k. 134206129, 12,00Lt (... 20. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno...