Byla A-248-775-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Nijolės Piškinaitės,

2sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,

3dalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui adv. Kęstučiui Rakauskui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. I. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. I. prašymą dėl termino atnaujinimo, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Utenos apskrities viršininko administracijai, A. B..

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6pareiškėja prašė pripažinti termino pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į M. B. turėtą išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) Anykščių rajono Butėnų kaime ir pateikti giminystės ryšį įrodančius dokumentus praleidimo priežastis svarbiomis bei atnaujinti jai šį terminą. Pareiškėja nurodė, kad terminas buvo praleistas dėl to, jog jos brolis A. B. pažadėjo, kad nuvyks ir pateiks atitinkamoms institucijoms jos vardu prašymą dėl žemės grąžinimo, tačiau to nepadarė. Jos, kaip pretendentės, į savo prašymą brolis neįtraukė ir slėpė informaciją. Apie tai, kad brolis jos prašymo nepateikė, ji sužinojo tik 2004 m. spalio mėnesį. Ji yra garbingo amžiaus, neturi specialių teisnių žinių, gyvena toli nuo atitinkamų valstybės institucijų. Jai reikėjo ilgo laiko tarpo surasti dokumentus, patvirtinančius jos teisę į nuosavybės teisių atkūrimą.

7Tretysis suinteresuotasis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija su prašymu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjos prašyme nurodytos priežastys nepateisina termino praleidimo. Pareiškėja per dešimt metų ji turėjo visas galimybes pateikti prašymą dėl žemės grąžinimo.

8Tretysis suinteresuotasis asmuo A. B. su prašymu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjos prašyme nurodyti melagingi teiginiai. Prašyme atkurti nuosavybės teises į žemę jis kitų pretendentų nenurodė, nes žemės niekam tuo metu nereikėjo. Pareiškėja žinojo, kad jis ieško žemės, tačiau pati niekuo nesirūpino.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 5 d. sprendimu pareiškėjos prašymą atmetė.

10Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnis numato, jog nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d., o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d.. 2004 m. spalio 26 d. įsigaliojo nauja šio straipsnio redakcija, numatanti galimybę atnaujinti praleistą terminą, jeigu teismas pripažįsta svarbiomis jo praleidimo priežastis. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku realizuoti jo teises. Teismas nurodė, kad pareiškėja teigė, jog ji nežinojo apie tai, jog nėra įrašyta į prašymą kaip pretendentė ir jog jos brolis slėpė nuo jos informaciją apie nuosavybės teisių atkūrimą. Teismo posėdžio metu A. B. parodė, kad jokių įgaliojimų tvarkyti pareiškėjos vardu nuosavybės teisių į žemę atkūrimo reikalų jis neturėjo ir jos reikalų netvarkė. Pareiškėja nepateikė teismui įgaliojimo, kuriuo būtų suteikusi A. B. teisę tvarkyti dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Taigi, pareiškėjos teiginys, jog terminas buvo praleistas, nes jos brolis nesilaikė jų susitarimo, slėpė nuo jos informaciją ir faktą, kad ji nebuvo įrašyta kaip pretendentė, yra nepagrįstas. Įrodymų, patvirtinančių, kad tarp pareiškėjos ir A. B. egzistavo koks nors susitarimas, byloje nėra, todėl pripažinti šią aplinkybę svarbia termino praleidimo priežastimi nėra jokio pagrindo. Teismas nurodė, kad pareiškėjai apie nuosavybės teisių atkūrimą buvo žinoma nuo 1992 metų pradžios. Todėl beveik dešimt metų delsimo negalima pateisinti nei dokumentų paieška archyvuose, nei gyvenamąja vieta ir užimtumu darbe ar garbingu amžiumi. Šios pareiškėjos nurodytos kliūtys negalėjo sudaryti tokios situacijos, jog ji būtų visiškai negalėjusi rasti laiko per dešimties metų laikotarpį surinkti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pareiškėjos veiksnumas apribotas nebuvo, ji, būdama darbinga, galėjo pasirūpinti, pasidomėti nuosavybės teisių atkūrimu, pasinaudoti atstovavimo institutu ir kreiptis į asmenis, galinčius suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą. Teismas nurodė, kad pareiškėja terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių, todėl jį atnaujinti nėra pagrindo.

11Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jos prašymą patenkinti.

12Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas. Nurodo, kad ji kaip pagrindinę termino praleidimo priežastį nurodė tai, jog jos brolis A. B. pažeidė susitarimą įrašyti pareiškėją į prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nuslėpė nuo jos šio susitarimo pažeidimo faktą bei visus pastaruosius trylika metų nuolat ją klaidino, tikindamas, kad ji yra įrašyta į minėtą prašymą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi A. B. nurodytomis aplinkybėmis. Raštiškas susitarimas nagrinėjamu atveju nebuvo būtinas, o vien tik A. B. pareiškimas, kad susitarimo nebuvo, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog susitarimo iš viso nebuvo. Pareiškėja nurodo, kad dauguma byloje nustatytų aplinkybių liudija faktą, jog tarp A. B. ir pareiškėjos buvo susitarimas, kurio A. B. nepaisė, ir jog nuo 1992 metų jis pareiškėją klaidino. Pareiškėja nurodo, kad A. B. nesąžiningą elgesį patvirtina pateiktas jo prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuriame A. B. privalėjo įvardinti kitus jam žinomus pretendentus į nuosavybės teisių atkūrimą, tačiau to nepadarė. Taigi, A. B., susitaręs su seserimi, kad savo prašyme kaip pretendentę nurodys ir ją, tačiau to nepadaręs, akivaizdžiai pažeidė pareiškėjos interesus ir ją suklaidino. Pareiškėja nurodo, kad A. B. nusiteikimą prieš savo seserį liudija teismo posėdžio metu A. B. išsakyti teiginiai, jog jis iš principo nesutinka su tuo, kad seseriai būtų atkurtos nuosavybės teisės, nes jis vienas rinko iš archyvų reikiamus dokumentus. Be to, A. B. atsisakė valstybės naudai M. B. priklausiusios žemės dalies kaip tik tada, kai pareiškėja sužinojo, jog yra apgauta, ir kreipėsi į brolį paaiškinimų, kodėl nėra atkuriamos jos nuosavybės teisės. Pareiškėja nurodo, kad paminėtos aplinkybės liudija, jog A. B., žinodamas, koks sudėtingas ir ilgas yra nuosavybės teisių atkūrimo procesas, bei žinodamas, kad pareiškėja juo pasitikės, trylika metų apgaudinėjo pareiškėją. Būtent dėl šios priežasties ir buvo praleistas terminas prašymui paduoti, nes pareiškėja pagrįstai tikėjo savo broliu ir nesiėmė jokių veiksmų, o laukė, kol brolis jai praneš, ką ji turi toliau daryti.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo A. B. prašo apeliacinį skundą atmesti.

14Tretysis suinteresuotasis asmuo nurodo, kad jis niekada nesudarė su pareiškėja jokių susitarimų ir niekada jai nežadėjo tvarkyti jokių dokumentų. Pareiškėja yra sveika, darbinga, todėl visada buvo pajėgi pasirūpinti savo reikalais. Pareiškėja jokių rimtų priežasčių, dėl kurių praleido pareiškimo pateikimo terminus, nenurodė, todėl jokio pagrindo tenkinti jos prašymą nėra.

15Apeliacinės instancijos teismo posėdyje trečiojo suinteresuotojo asmens A. B. atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d.. 2004 m. spalio 12 d. įstatymu Nr. IX-2490 buvo nustatyta, kad piliečiams, praleidusiems minėtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

18Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir su šios išvados argumentavimu.

19Apeliaciniame skunde pareiškėja nurodo, kad rašytinio susitarimo su trečiuoju suinteresuotu asmeniu A. B. dėl prašymo atkurti nuosavybės teises padavimo nereikėjo, kadangi jis paduodamas prašymą privalėjo nurodyti visus žinomus pretendentus į žemę, o pareiškėja teisę į nuosavybės atkūrimą turėjo. Tokia pozicija teisiškai nepagrįsta. Asmenys, kurie pretendento prašyme dėl nuosavybės teisių atkūrimo nurodyti kaip jam žinomi piliečiai, turėję teisę į turto sugrąžinimą, tačiau patys nepareiškę valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo jiems, nepripažįstami pretendentais į nuosavybės teisių atkūrimą. Tokiu būdu trečiasis suinteresuotas asmuo paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjos vardu galėjo tik turėdamas jos įgaliojimą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad pareiškėja neįrodė buvus susitarimą tarp jos ir trečiojo suinteresuoto asmens ir pagrįstai šios aplinkybės nepripažino svarbia termino praleidimo priežastimi. Teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas, todėl apeliacinis skundas netenkintinas.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21apeliacinį skundą atmesti.

22Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,... 3. dalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui adv. Kęstučiui... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. pareiškėja prašė pripažinti termino pateikti prašymą atkurti nuosavybės... 7. Tretysis suinteresuotasis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija su... 8. Tretysis suinteresuotasis asmuo A. B. su prašymu nesutiko. Nurodė, kad... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 5 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 11. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 12. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo A. B. prašo... 14. Tretysis suinteresuotasis asmuo nurodo, kad jis niekada nesudarė su... 15. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje trečiojo suinteresuotojo asmens A.... 16. Teisėjų kolegija... 17. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 18. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos... 19. Apeliaciniame skunde pareiškėja nurodo, kad rašytinio susitarimo su... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 21. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. sprendimą... 23. Nutartis neskundžiama....