Byla eAS-827-602/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Litgrid“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Litgrid“ skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Litgrid“ (toliau – ir AB ,,Litgrid“, pareiškėjas) pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2016 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. 48.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir nurodė nutarčiai įsiteisėjus grąžinti pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį.

8Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu skundas nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka.

9Teismas pripažino, kad sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą turi būti įvertinta, ar priėmus jį nagrinėti teisme ir tenkinus pareikštą reikalavimą bus apgintos kokios nors pareiškėjo pažeistos (ginčijamos) teisės ar įstatymų saugomi interesai.

10Pareiškėjas ginčą kelią dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus

112016 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 48, kuris priimtas išnagrinėjus pareiškėjo skundą ir kuriuo atsisakyta uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) ,,Ekspertika“ statinio projekto ekspertizės vadovei V. K., ypatingo statinio projekto vadovui V. S., ypatingo statinio projekto dalies vadovams R. P., E. P., P. M., D. K., G. S. L., A. K., D. M. ir N. J. (toliau – ir projektuotojai) taikyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 15–18 dalyse nustatytas nuobaudas.

12Vadinasi, ginčas byloje keliamas dėl to, kad atestavimą atliekanti organizacija atsisakė sustabdyti ar panaikinti sprendime nurodytiems asmenims išduotų kvalifikacijos atestatų galiojimą ar šiuos asmenis įspėti. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2016 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 48 neteisėtumą ir nepagrįstumą pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad

13projektuotojai netinkamai atliko projektavimo darbus, nustatyti trūkumai nėra nereikšmingi, todėl projektuotojams turėtų būti taikoma Statybos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos nuobaudos. Argumentų, susijusių su tuo, kad nagrinėjant pareiškėjo skundą buvo padaryta procedūrinių pažeidimų, turėjusių įtakos jo teisėms ir pareigoms, skunde nėra nurodyta.

14Teismo vertinimu, pareiškėjo pareikšto reikalavimo tenkinimas nedarytų įtakos jo teisėms ar interesams, nes projektuotojų kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas ar panaikinimas, taip pat įspėjimas iš esmės daro įtaką tik asmens, kuriam taikomos nurodytos nuobaudos, teisėms. Asmuo, pateikęs skundą dėl projektuotojų veiksmų, pagal bendruosius gero administravimo principus įgyja teisę būti informuotas apie skundo nagrinėjimo rezultatus ir atestavimą atliekančios organizacijos priimtą sprendimą, tačiau neturi teisės tokių rezultatų ginčyti. Tokias savo išvadas teismas grindžia remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl asmens, iniciavusio tarnybinio patikrinimo procedūrą valstybės tarnautojo atžvilgiu, teisės skųsti sprendimą nutraukti pradėtą procedūrą, atsisakyti ją pradėti ar sprendimą, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda (2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2745/2012).

15Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad pareiškėjo keliamas reikalavimas, jo tenkinimo atveju, nenustatytų, nepakeistų ir nepanaikintų jokių jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (ABTĮ 23 str. 1 d.), todėl skundą atsisakyta priimti vadovaujantis ABTĮ

1633 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

17III.

18Pareiškėjas AB ,,Litgrid“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

19Atskirajame skunde pareiškėjas pažymi, kad atsakovo sprendimas turi tiesioginės įtakos pareiškėjo teisėms ir interesams. Šiuo atveju pareiškėjo teisės ir interesai buvo pažeisti projektuotojams netinkamai įvykdžius savo įstatymines pareigas ir netinkamai, nekokybiškai suprojektavus strateginės svarbos energetikos objektą. Pareiškėjas buvo priverstas priimti sprendimus ir taisyti išaiškėjusias projektuotojų klaidas. Todėl pareiškėjo reikalavimas susijęs su siekiu išieškoti iš atsakingų asmenų patirtus nuostolius. Atsakovo sprendimas neskirti nuobaudos projektuotojams turi tiesioginę reikšmę ir įtaką pareiškėjo interesams – priešingas sprendimas sudarytų pagrindą išsiieškoti patirtus nuostolius. Pažymi, kad šiuo metu projektuotojai dalyvauja pareiškėjo vykdomuose projektuose, pareiškėjui yra parengę projektavimo dokumentus. Taip pat projektuotojai dalyvauja ir ateityje dalyvaus pareiškėjo vykdomuose viešuosiuose pirkimuose. Todėl tikėtina, jog projektuotojai ir toliau teiks pareiškėjui galimai nekokybiškas ir nekvalifikuotas paslaugas.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

23Pagal bylos aplinkybes nustatyta, jog pareiškėjas AB ,,Litgrid“ pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2016 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. 48.

24Pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo AB ,,Litgrid“ skundą pagal ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

25Pagal ABTĮ 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą. Šių teisės normų sisteminis aiškinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje.

26Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui matyti, kad jis mano, jog atestavimą atliekanti organizacija be pagrindo atsisakė sustabdyti ar panaikinti sprendime nurodytiems asmenims išduotų kvalifikacijos atestatų galiojimą ar šiuos asmenis įspėti, t. y. pareiškėjas nesiekia, kad konkrečiai jo atžvilgiu būtų priimtas individualaus pobūdžio administracinis sprendimas, kuriuo būtų nustatytos jo teisės ar pareigos, o nesutinka su kitų asmenų atžvilgiu atliktu nusižengimo tyrimu. Taigi pareiškėjo kreipimasis į atsakovą ir į teismą yra susijęs su tuo, kad, jo manymu, projektuotojų atžvilgiu atsakomybės taikymo klausimas buvo sprendžiamas netinkamai.

27Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog atsakomybės taikymas nurodytiems asmenims nėra tiesiogiai susijęs su pareiškėjo teisėmis. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog atsakovo sprendimas neskirti nuobaudos projektuotojams turi tiesioginę reikšmę ir įtaką pareiškėjo interesams, nes sudarytų pagrindą išsiieškoti patirtus nuostolius, yra nepagrįsti. Šiuo atveju pareiškėjas iš esmės siekia, kad jam būtų palengvintas įrodinėjimo procesas kitoje byloje, tačiau pažymėtina, kad konkrečių nuobaudų skyrimas projektuotojams yra susijęs būtent su tų asmenų interesais.

28Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas administracinį aktą, kuris jam nėra skirtas, be to, pareiškėjas nėra asmuo, kurio asmeninėms teisėms, laisvėms ar interesams gali daryti tiesioginę įtaką administracinis aktas, nepaisant to, kad aktas nėra jam skirtas. Taip pat pareiškėjas nepatenka į subjektų, kuriems yra suteikta teisė ginti viešąjį interesą, ratą.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išvystęs praktiką tarnybinės atsakomybės srityje, kur yra konstatuota, jog valstybės tarnautojo nubaudimas už padarytą ar tariamą nusižengimą negali būti laikomas kitų privačių asmenų įstatymo garantuotos subjektinės teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimu ir šiems asmenims neatsiranda teisė reikalauti valstybės tarnautoją nubausti. Asmenys, nurodydami valstybės tarnautojų galimai padarytus pažeidimus, gali inicijuoti tarnybinių patikrinimų atlikimą, tačiau neturi teisės apskųsti tarnybinių patikrinimų išvadų ar vadovų, turinčių teisę skirti tarnybines nuobaudas, sprendimų. Asmenys, inicijavę tarnybinio patikrinimo atlikimą, pagal bendruosius gero administravimo pricipus įgyja teisę tik būti tinkamai informuoti apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus (2013 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-241/2013). Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas ne dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojui, tačiau paties proceso ir jo rezultato – atsakovo priimto sprendimo – prasme susiklostę teisiniai santykiai yra panašūs, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju nėra pagrindo šį klausimą spręsti kitaip.

30Pareiškėjo kreipimasis į teismą akivaizdžiai neturint suinteresuotumo ginčyti aktą dėl to, kad administracinis aktas nėra skirtas pareiškėjui ir pareiškėjo asmeninėms teisėms, laisvėms ar interesams administracinis aktas negali daryti tiesioginės įtakos, sudaro pagrindą nepriimti skundo.

31Taigi šiuo atveju pareiškėjo inicijuojamas ginčas, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad pareiškėjo inicijuojamas ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, pagrįstai, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo akcinės bendrovės „Litgrid“ atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Litgrid“ (toliau – ir AB ,,Litgrid“,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 9. Teismas pripažino, kad sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą... 10. Pareiškėjas ginčą kelią dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro... 11. 2016 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 48, kuris priimtas išnagrinėjus... 12. Vadinasi, ginčas byloje keliamas dėl to, kad atestavimą atliekanti... 13. projektuotojai netinkamai atliko projektavimo darbus, nustatyti trūkumai nėra... 14. Teismo vertinimu, pareiškėjo pareikšto reikalavimo tenkinimas nedarytų... 15. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad... 16. 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu.... 17. III.... 18. Pareiškėjas AB ,,Litgrid“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 19. Atskirajame skunde pareiškėjas pažymi, kad atsakovo sprendimas turi... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 23. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, jog pareiškėjas AB ,,Litgrid“ pateikė... 24. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi atsisakė... 25. Pagal ABTĮ 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę... 26. Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui matyti, kad jis mano, jog... 27. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai,... 28. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas administracinį aktą, kuris... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išvystęs praktiką... 30. Pareiškėjo kreipimasis į teismą akivaizdžiai neturint suinteresuotumo... 31. Taigi šiuo atveju pareiškėjo inicijuojamas ginčas, kaip teisingai nustatė... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Litgrid“ atskirąjį skundą atmesti.... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....