Byla eA-811-556/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Remilijana“ skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „ARCH-1“, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Remilijana“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu, kurį patikslino, kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas, Administracija) 2018 m. kovo 19 d. raštą Nr. (4.17)-D3-683 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ (toliau – ir Raštas); 2) įpareigoti Administraciją patvirtinti žemės sklypo ( - ), Palangoje (toliau – ir Sklypas), detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepciją ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti detaliojo plano korektūrą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. kovo 7 d. pakartotinai kreipėsi į Administraciją, prašydamas pritarti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano (toliau – ir Detalusis planas), patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32, koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijai (toliau – ir Koncepcija). Raštu Koncepcijai atsisakyta pritarti, kadangi neatsižvelgta į Administracijos 2017 m. sausio 11 d. rašte Nr. (4.17)-D3-235 ir 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 nurodytas pastabas, t. y. nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Palangos miesto bendrojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317 (toliau – ir Bendrasis planas), sprendiniams – Bendrajame plane sklypas patenka į kvartalą, pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad formuodamas Sklypą vadovavosi Bendrajame plane numatyta žemės paskirtimi (gyvenamoji teritorija) bei teismų nustatyta aplinkybe, kad būtent toje teritorijoje yra pakankamai laisvos (neužstatytos) žemės, t. y. toje teritorijoje galima gyvenamųjų namų statyba. Atsakovas jau ilgą laiko tarpą netvirtino Koncepcijos, nurodydamas vis kitas pastabas, kurių nepagrindė ir niekaip nemotyvavo, t. y. vilkino įstatymo nustatyta tvarka priimti privalomus sprendimus. Pareiškėjo vertinimu, tokia situacija prasilenkia su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, be to, tokie atsakovo veiksmai nesuderinami su viešojo administravimo sistemos subjekto pareigomis. Pareiškėjas manė, kad Raštas yra neteisėtas, kadangi neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimų, t. y. nemotyvuotas ir nepagrįstas. Pareiškėjas paaiškina, kad gyvenamųjų namų statyba Sklype negalima tik vadovaujantis atsakovo skaičiavimais, į kuriuos įtraukiamos ir daugiabučių namų teritorijos, kurioms dar nėra suformuoti žemės sklypai. Pareiškėjo manymu, neaišku, kokio dydžio ir kada tie sklypai bus suformuoti, be to, jie skaičiavimuose neturėtų turėti aukštesnės galios nei Sklypas su jau nustatyta paskirtimi.

114.

12Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas paaiškino, jog nuosavybės teisės į daugiabučių namų kieme esantį Sklypą buvo atkurtos tik po to, kai pažeidžiant daugiabučių namų gyventojų teises, tai įpareigojo padaryti teismas. Pareiškėjas siekia tarp daugelį dešimtmečių stovinčių daugiabučių namų įterpti dar vieną daugiabutį namą. Detaliojo plano koregavimo sprendiniais iš esmės būtų pablogintos greta esančių daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų gyvenimo sąlygos ir nepaisoma jų interesų. Leidus rengti detalųjį planą, nėra suteikiama garantija, kad jis bus patvirtintas ir tik detaliojo plano rengimo metu yra išnagrinėjamos ir įvertinamos visos galimybės ir techniniai duomenys.

156.

16Atsakovas akcentavo, jog Rašte yra pagrįstai nurodyta, jog Bendrajame plane Sklypas patenka į kvartalą, pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais. Būtent detaliojo plano rengėjas turi paskaičiuoti ir įvertinti, ar minėtoje teritorijoje šis rodiklis nėra viršijamas. Kitų detaliųjų planų rengėjai tokius skaičiavimus atlieka, tačiau plano rengėjas atsisakė tokius skaičiavimus atlikti. Atsakovas manė, kad šiuo atveju plano rengėjas turi atlikti skaičiavimus apie jau esamą padėtį, t. y. įrodyti, kad neviršijami Bendrajame plane nurodyti rodikliai, ir teikti koncepciją svarstyti pakartotinai.

177.

18Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas teismo, be kita ko, reikalauja, jog atsakovas būtų įpareigotas patvirtinti Detaliojo plano koregavimo Sklype planą dar nepabaigus rengiamojo etapo ir nepradėjus baigiamojo etapo procedūrų, t. y. neatlikus detaliojo plano sprendinių viešinimo (nesupažindinus visuomenės), neatlikus detaliojo plano derinimo atsakingose institucijose.

198.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei palaikė Administracijos atsiliepime išdėstytą poziciją.

219.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) atsiliepime į pareiškėjo skundą dėl pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumo prašė spręsti teismo nuožiūra. Inspekcija teigė, kad savivaldybių administracijos, vykdydamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas, turi teisę kontroliuoti Bendrojo plano sprendinių, susijusių su nustatytais reglamentais, įgyvendinimą. Inspekcijos pozicija dėl Sklypo, teritorijos vystymo koncepcijos bei kitų aplinkybių pateikta pareiškėjui adresuotuose raštuose.

2310.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „ARCH-1“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį tenkinti. UAB „ARCH-1“ teigė, kad nuo projektavimo pradžios nebuvo aišku, kaip vykdyti projektavimo procedūrą, nebuvo aiški Administracijos pozicija šiuo klausimu. Manė, kad problemas sukėlė pati Palangos miesto savivaldybė, derindama Detalųjį planą ir nenumatydama Sklypui reglamentų.

25II.

2611.

27Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Remilijana“ skundą tenkino iš dalies. Panaikino Raštą ir įpareigojo Administraciją iš naujo svarstyti Koncepciją.

2812.

29Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl Rašto teisėtumo ir pagrįstumo bei Administracijos įpareigojimo patvirtinti Koncepciją ir Detaliojo plano korektūrą (toliau – ir Korektūra).

3013.

31Bylos medžiaga nustatyta, kad Administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-794 patvirtinti Sklypo planas, dydis, ribos bei apribojimai: plotas – 0,076 ha; pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos (indeksas G), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (indeksas G2); žemės sklypo architektūriniai–urbanistiniai apribojimai – nenustatyti, statybos teisė netaikoma; norint plėtoti veiklą šiame sklype, būtina parengti detalųjį planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

3214.

33Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, Sklypas nuosavybės teise priklauso pareiškėjui, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Šiuo metu Sklype, be kita ko, galioja Detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32, bei Bendrasis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317. Pareiškėjas siekia parengti Detaliojo plano korektūrą. Korektūros tikslai: teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, Detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje; uždaviniai: detalizuojant Bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; planavimo iniciatorius – UAB „Remilijana“; planavimo organizatorius – Administracija; teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės; teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis.

3415.

35Administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-1508 patvirtintos Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ) planavimo darbų programos 11 punkte nurodyta, kad rengiama koncepcija. Administracijos teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG8648 8 punkte nurodyta bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje parengti detaliojo plano koncepciją, atlikti esamo ir planuojamo užstatymo urbanistinę analizę (tipologijos, mastelio, užstatymo tipo, pastatų proporcijų, medžiagiškumo, galimybių plėtotės aspektais) ir pateikti planavimo organizatoriui pritarimui.

3616.

37Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (toliau – ir TPĮ) 1 straipsniu, 25 straipsnio 1, 5 dalimis, 5 dalies 2 punktu, 7 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi ir darė išvadą, jog išduotose planavimo sąlygose numačius parengti koncepciją, ji privalo būti parengta ir jai turi būti pritarta planavimo organizatoriaus (nagrinėjamoje byloje – Administracijos). Koncepcijai nepritarus, negali būti pradėta kita kompleksinio teritorijų planavimo proceso stadija.

3817.

39Teismas pažymėjo, kad Administracijos 2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. (4.17.)D3-3674 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ pritarta Korektūros parengiamojo etapo sprendiniams. Ginčas byloje kilo būtent dėl Administracijos nepritarimo Korektūros rengimo etape parengtai Koncepcijai. Skundžiamu Raštu pareiškėjo atstovui atsakyta į 2018 m. vasario 2 d. bei 2018 m. kovo 7 d. prašymus. Nurodyta, jog išnagrinėjus 2018 m. vasario 2 d. prašymą pakartotinai informuojama, kad nepritariama pateiktai Koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 11 d. rašte Nr. (4.17)-D3-235 ir 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 nurodytas pastabas, tai yra nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams. Paaiškinta, kad Bendrajame plane Sklypas patenka į kvartalą, pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais. Taigi nagrinėjamoje byloje planavimo organizatorius – Administracija nepritarė parengtai Koncepcijai, todėl yra užkirstas kelias tolimesnei Korektūros rengimo eigai. Šiuo atveju teismas pažymėjo, kad privalo nustatyti ir įvertinti, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai nepritarė Koncepcijai, tokiu būdu neleisdamas pereiti prie kitos teritorijų planavimo proceso stadijos.

4018.

41Teismas vadovavosi VAĮ 8 straipsnio 1 dalimi ir akcentavo, kad skundžiamas Raštas, be kita ko, yra grindžiamas Administracijos 2017 m. sausio 11 d. rašte Nr. (4.17)-D3-235 ir 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 nurodytomis pastabomis. Taigi pastarieji dokumentai laikytini Rašto sudėtine dalimi, kuri turi būti tiriama bei vertinama, sprendžiant dėl nepritarimo Koncepcijai. Administracijos 2017 m. sausio 11 d. rašto Nr. (4.17)-D3-235 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ 2 punktu nepritarta Koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Administracijos 2016 m. gruodžio 5 d. rašte Nr. (4.17)-D3-4499 nurodytas pastabas: nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams; Bendrajame plane sklypas patenka į kvartalą, pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunikaciniais koridoriais. Administracijos 2016 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. (4.17)-D3-4499 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ taip pat laikytas 2017 m. sausio 11 d. rašto Nr. (4.17)-D3-235 sudėtine dalimi, tačiau teismas pažymėjo, kad šiame rašte nenurodyta, jog nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams. Administracijos 2017 m. vasario 23 d. raštu Nr. (4.17)-D3-745 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ nurodyta, kad Koncepcijai nepritarta, kadangi: neįvykdytas 2017 m. sausio 11 d. rašto Nr. (4.17)-D3-235 2 punktas, tai yra nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams; pateiktuose skaičiavimuose nurodoma, kad žemės sklypai, kuriems P8 rajone nustatytas G1 ir (ar) G2 naudojimo būdas, sudaro 28 proc., o žemės sklypai, kuriems nustatyti kiti naudojimo būdai (visuomeninė, rekreacinė, komercinė ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos) sudaro 19 proc., tačiau patikrinus ir patikslinus atlikus skaičiavimus nustatyta, kad gyvenamosios teritorijos sudaro 65,40 proc., o kiti naudojimo būdai (visuomeninė, rekreacinė, komercinė ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos) sudaro 34,60 proc.

4219.

43Teismas pažymėjo, kad Koncepcijai taip pat buvo nepritarta Administracijos 2017 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. (4.17)-D3-3390 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ bei 2018 m. kovo 6 d. raštu Nr. (4.17)-D3-579 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“, kurių turinys yra analogiškas skundžiamo Rašto turiniui.

4420.

45Teismas vadovavosi Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, kad pagal Bendrojo plano pagrindinį brėžinį P8 kvartalas patenka į Intensyvaus užstatymo mišrias gyvenamąsias teritorijas, kuriose dominuoja intensyvaus užstatymo gyvenamoji ir kurorto funkcijų veikla, kartu su reikalinga socialine paslaugų ir kita infrastruktūra. Rekomenduojama teritorijų struktūra: gyvenamoji su komunikaciniais koridoriais – iki 60 proc. (imtinai), viešojo naudojimo želdynai – nuo 15 proc. (imtinai), aptarnavimo infrastruktūra (socialinė, kurorto ir kita) – nuo 8 proc. (imtinai), maksimalus užstatymo intensyvumas sklype – 0,8. Nurodyta, kad teritorijai, į kurią patenka P8 kvartalas, t. y. miesto centro plėtros po 2015 metų teritorijoje, galimas „kurorto centro ir kurorto pocentrių“ reglamentų taikymas modernizuojant teritorijas laikotarpiu iki 2015 metų. Kurorto centras, kurorto pocentriai (tarp jų – teritorijos su dideliu želdinių kiekiu) – tai Mišrios kurorto centro ir kurorto pocentrių teritorijos, kurioms keliami ypatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai, vyrauja gyvenamoji komercinė, visuomeninė veikla. Rekomenduojama teritorijų struktūra: gyvenamoji su komunikaciniais koridoriais – 10–40 proc., viešojo naudojimo želdynai – nuo 8 proc. (imtinai), aptarnavimo infrastruktūra (socialinė, kurorto ir kita) – nuo 40 proc. (imtinai), maksimalus užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams – iki 1 (imtinai), negyvenamosios – iki 1,8 (imtinai).

4621.

47Teismas konstatavo, jog nurodyta atsisakymo derinti Koncepciją priežastis – nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams, yra abstrakti, neaiški, nepagrįsta teisės aktų nuostatomis. Atsakovas nepateikė atliktų patikrinimo ir patikslintų skaičiavimų, kuriais nustatyta, kad Bendrojo plano P8 kvartale gyvenamosios teritorijos sudaro 65,40 proc., o kiti naudojimo būdai – 34,60 proc., kaip tai nurodė 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“. Pagal Administracijos teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG8648 8 punktą bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje privaloma parengti detaliojo plano koncepciją, atlikti esamo ir planuojamo užstatymo urbanistinę analizę (tipologijos, mastelio, užstatymo tipo, pastatų proporcijų, medžiagiškumo, galimybių plėtotės aspektais) ir pateikti planavimo organizatoriui pritarimui, tačiau nenurodyta, jog turi būti atlikta teritorijų (viso kvartalo) struktūros analizė. Atsakovas taip pat nenurodė, kodėl Sklypui, vadovaujantis Bendruoju planu, taikomas būtent Mišrių kurorto centro ir kurorto pocentrių teritorijų reglamentas, nors jo taikymas galimas, tačiau neprivalomas. Be to, net ir taikant šį reglamentą, nurodyta teritorijos struktūra yra rekomenduojama, o ne privaloma. Pats atsakovas nurodė, jog šios rekomendacijos jau yra viršytos, todėl turėtų būti pagrįsta, kodėl būtent pareiškėjo atveju šios rekomendacijos yra griežtai laikomasi.

4822.

49Teismas pažymėjo ir tai, kad atsakovas vėlesniuose raštuose, įskaitant ir skundžiamą Raštą, iškėlė naują sąlygą, kurios nebuvo nurodęs 2016 m. gruodžio 5 d. rašte Nr. (4.17)-D3-4499 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“, t. y. šiame rašte nebuvo nurodyta, jog apskritai nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams. Be to, kaip minėta, Administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-794 nustatyta Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos (indeksas G), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (indeksas G2). Atsakovas šių aplinkybių nepaaiškino, t. y. nenurodė, kodėl vienuose sprendimuose nurodoma, kad Sklype galima daugiabučio namo statyba, o kituose – kad būtina tokią statybą pagrįsti. Atsakovas taip pat nenurodė, kaip ir ar apskritai įmanoma minėtą Koncepcijos trūkumą pašalinti.

5023.

51Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teismas konstatavo, jog Raštas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies keliamų reikalavimų, yra nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 1 punktu, naikintinas kaip neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams.

5224.

53Teismas pažymėjo, kad teisė ir pareiga suderinti ar teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti suderinti Koncepciją yra priskirta būtent Administracijai (Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 5 d. 2 p.). Tik išskirtiniu atveju pats teismas gali bei turi įvykdyti viešojo administravimo sistemos subjektui priskirtas funkcijas, taip nutraukiant tokio subjekto nulemtą galimą proceso vilkinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1135-556/2017). Nagrinėjamu atveju matyti, jog priežastis, dėl kurios nederinta Koncepcija ir dėl kurios kyla ginčas, buvo nurodyta dar 2017 m. sausio 11 d. rašte Nr. (4.17)-D3-235 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“, tačiau pareiškėjas taip pat delsė ginčyti tokią atsakovo poziciją. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo išvestinis skundo reikalavimas tenkintas iš dalies, atsakovą įpareigojant iš naujo svarstyti Koncepciją.

54III.

5525.

56Atsakovas Administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliaciniame skunde atsakovas remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

5725.1.

58Skundžiamame Rašte pagrįstai nurodyta, kad Sklypas patenka į kvartalą, Bendrajame plane pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais. Dėl Bendrojo plano sprendinių vertinimo ginčo nėra, ginčas kilo tik dėl to, jog pareiškėjas nenori paskaičiuoti ir įrodyti, kad rengiamas planas atitinka Bendrojo plano rodiklius. Skirtingai nei nurodė teismas, būtent detaliojo plano rengėjas turi paskaičiuoti ir įvertinti, ar minėtoje teritorijoje nustatytas 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais rodiklis nėra viršijamas. Kitų detaliųjų planų rengėjai tokius skaičiavimus atlieka.

5925.2.

60Nors teismas nurodė, kad šios rekomendacijos jau yra viršytos, byloje nėra jokių duomenų, kad Administracija būtų nurodžiusi, jog 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais rekomendacija jau yra viršyta. Teismas išvadą padarė nesiremdamas jokiais įrodymais.

6125.3.

62Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad atsakovas nenurodė, kaip įmanoma pašalinti Koncepcijos trūkumą, nes atsakovas visą laiką laikėsi pozicijos, kad plano rengėjas turi paskaičiuoti ir įvertinti, ar ginčo teritorijoje rodiklis nėra viršijamas.

6325.4.

64Ginčijamo Detaliojo plano sprendiniais būtų iš esmės pablogintos greta esančių daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų gyvenimo sąlygos ir nepaisoma jų interesų, nes pareiškėjas siekia tarp daugelį dešimtmečių stovinčių daugiabučių gyvenamųjų namų įterpti dar vieną daugiabutį namą. Leidus rengti detalųjį planą, nėra suteikiama garantija, kad bus patvirtintas visiškai iniciatoriaus norus atitinkantis detalusis planas. Tik detaliojo plano rengimo metu yra išnagrinėjamos ir įvertinamos visos galimybės ir techniniai duomenys.

6526.

66Pareiškėjas UAB „Remilijana“ pateiktame atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Taip pat prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

6727.

68Pareiškėjas pažymi, kad pagal Bendrojo plano sprendinius P8 zonoje galima gyvenamosios paskirties daugiaaukščių statyba. Atsakovas, formuodamas Sklypą, vadovavosi Bendrajame plane nustatyta žemės paskirtimi ir teismų konstatuota aplinkybe, kad būtent šioje teritorijoje yra pakankamai laisvos (neužstatytos) žemės. Pats atsakovas suformavo Sklypą ir paskyrė jam tokią paskirtį. Pareiškėjas akcentuoja, kad su 2017 m. sausio 25 d. raštu pateikė atsakovui skaičiavimus, iš kurių matėsi, kad P8 zonoje rekomenduojamas rodiklis nebuvo viršytas (28 proc.). Atsakovas į tai atsakė 2017 m. vasario 23 d. raštu, kuriame nurodė, kad patikrinus ir patikslinus atliktus skaičiavimus nustatyta, jog gyvenamosios teritorijos sudaro 65,40 proc. Taigi paskaičiavimai yra jau pateikti, tik atsakovas su jais nesutinka. Todėl kyla klausimas, ar paskutiniais metais P8 zonoje išduoti ir patvirtinti detalieji planai atitinka paties atsakovo poziciją, jog detalieji planai, viršijantys rekomenduotiną reglamentą, netvirtintini.

6928.

70Pareiškėjas akcentuoja, kad atsakovas kvestionuoja įsiteisėjusį teismo sprendimą, pateikdamas niekuo nepagrįstus teiginius dėl gyventojų teisių pažeidimo. Koncepcijos derinimo metu pareiškėjas, nors ir neprivalėjo, geranoriškai atsižvelgė į gyventojų norus ir sutiko pakeisti įvažiavimo į Sklypą vietą, nenaikino servituto, kad būtų išsaugotos parkavimo vietos, buvo sumažintas ir planuojamo statyti statinio aukštingumas. Atsakovo veikimas neatitinka VAĮ 3 straipsnio ir Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

7129.

72Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija pateiktame atsiliepime dėl apelianto reikalavimo prašo spręsti teismo nuožiūra.

7330.

74Inspekcija pažymi, kad pozicija dėl Koncepcijos bei kitų aplinkybių pateikta 2018 m. gruodžio 15 d. rašte Nr. (6.5)-2D-17538, 2018 m. sausio 19 d. rašte Nr. (6.5)-2D-875, 2018 m. vasario 20 d. rašte Nr. (6.3)-2D-2343, 2018 m. kovo 13 d. rašte Nr. (6.3)-2D-3347, kurie yra pateikti į bylą.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV.

7731.

78Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. kovo 19 d. rašto Nr. (4.17)-D3-683 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ teisėtumo ir pagrįstumo ir įpareigojimo Administraciją patvirtinti Koncepciją ir Detaliojo plano korektūrą.

7932.

80Byloje nustatyta, kad ginčo Sklypas nuosavybės teise priklauso pareiškėjui, naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamosios teritorijos (indeksas G), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (indeksas G2). Sklype, be kita ko, galioja Detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32, bei Bendrasis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317. Pareiškėjas siekia parengti Detaliojo plano korektūrą. Administracijos 2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. (4.17.)D3-3674 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ pritarta Korektūros parengiamojo etapo sprendiniams.

8133.

82Skundžiamame Rašte pareiškėjui nurodyta, jog pakartotinai nepritariama pateiktai Koncepcijai, kadangi neatsižvelgta į Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 11 d. rašte Nr. (4.17)-D3-235 ir 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 nurodytas pastabas, tai yra nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams. Paaiškinta, kad Bendrajame plane Sklypas patenka į kvartalą, pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais.

8334.

84Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Remilijana“ skundą tenkino iš dalies. Panaikino Raštą ir įpareigojo Administraciją iš naujo svarstyti Koncepciją.

8535.

86Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teisingai apsibrėžė, jog nagrinėjamu atveju privalo nustatyti ir įvertinti, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai nepritarė Koncepcijai, tokiu būdu neleisdamas pareiškėjui pereiti prie kitos teritorijų planavimo proceso stadijos. Šiame kontekste vertintini atsakovo nepritarimo Koncepcijai motyvai, suformuoti ginčo Rašte – atsakovas, kaip minėta, nurodė, kad nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams. Sklypas patenka į kvartalą, pažymėtą P8, kuriame rekomenduojama 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais.

8736.

88Atsakovas apeliaciniame skunde detalizuoja, kad pareiškėjas turi apskaičiuoti ir įvertinti, ar minėtoje teritorijoje nustatytas 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais rodiklis nėra viršijamas. Atsakovas teigia, jog kitų detaliųjų planų rengėjai tokius skaičiavimus atlieka.

8937.

90Vertindama minėtus argumentus, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad atsakovo teiginys, jog pareiškėjas turi pateikti skaičiavimus, yra nepagrįstas, nes iš bylos medžiagos matyti, jog tokie skaičiavimai atsakovui jau buvo teikti. Pareiškėjas su 2017 m. sausio 25 d. raštu pateikė atsakovui skaičiavimus, iš kurių matėsi, kad žemės sklypai, kuriems P8 kvartale nustatytas G1 ir (ar) G2 naudojimo būdas, sudaro 28 proc., t. y. kad rekomenduojamas rodiklis nebuvo viršytas. Atsakovas 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype ( - ), Palangoje, koncepcijos“ (pateiktas teismui kartu su pareiškėjo skundu) nurodė, kad patikrinus ir patikslinus atliktus skaičiavimus nustatyta, jog gyvenamosios teritorijos sudaro 65,40 proc. Pats atsakovas ginčo Rašte, be kita ko, nurodė, kad jis grindžiamas Administracijos 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 nurodytomis pastabomis. Minėtos aplinkybės paneigia atsakovo apeliacinio skundo teiginius, kad byloje nėra jokių duomenų, jog Administracija būtų nurodžiusi, kad 10–40 proc. gyvenamosios teritorijos su komunaliniais koridoriais rekomendacija jau yra viršyta.

9138.

92Teisėjų kolegija, įvertinusi Rašto turinį, aktualias bylos faktines aplinkybes ir taikytiną teisinį reguliavimą, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Raštas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies keliamų reikalavimų, nes atsakovo nurodyta atsisakymo pritarti Koncepcijai priežastis (nepagrįstas gyvenamojo namo statybos galimybės atitikimas Bendrojo plano sprendiniams) yra abstrakti, neaiški ir nepagrįsta teisės aktų nuostatomis. Bendrajame plane nurodyta kvartalo, pažymėto P8, struktūra yra rekomenduojama. Pats atsakovas 2017 m. vasario 23 d. rašte Nr. (4.17)-D3-745 nurodė, jog gyvenamosios teritorijos P8 kvartale sudaro 65,40 proc., t. y. rekomendacija galbūt jau yra viršyta, bet nepagrindė, kodėl būtent pareiškėjo atveju šios rekomendacijos yra griežtai laikomasi. Atsakovas nepateikė nei pagrindimo, kaip atliko patikslintus skaičiavimus dėl 65,40 proc., paneigiančius pareiškėjo pateiktus duomenis, nei pagrindimo, kad visais kitais atvejais yra griežtai laikomasi Bendrajame plane įtvirtintos rekomendacijos. Šios išvados daromos įvertinus ir tai, kad Administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-794 nustatyta Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos (indeksas G), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (indeksas G2). Taigi, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, atsakovas nepagrindė, kodėl vienuose sprendimuose nurodoma, kad Sklype galima daugiabučio namo statyba, o kituose – kad būtina tokią statybą pagrįsti.

9339.

94Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog ginčijamo Detaliojo plano sprendiniais būtų iš esmės pablogintos greta esančių daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų gyvenimo sąlygos ir nepaisoma jų interesų, yra nepagrįsti. Ginčijamas Raštas (o tuo pačiu ir atsakovo nepritarimas Koncepcijai) nebuvo grindžiamas šiais argumentais, atsakovas nenurodė jokių teisinių nepritarimo Koncepcijai pagrindų, susijusių su minimomis aplinkybėmis.

9540.

96Apibendrindama aptartas bylos aplinkybes, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir jų nekartodama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai atliko įrodymų teisinį vertinimą ir tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus bei nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios ir proceso teisės normas. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

9741.

98Atmetus atsakovo apeliacinį skundą ir palikus galioti pareiškėjui palankų sprendimą, jis turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.). Pažymėtina, kad nors pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies (pakeičiant įpareigojimo formuluotę), tai nekeičia vertinimo, kad pareiškėjo interesai šioje byloje iš esmės buvo apginti ir jis laikytinas bylą laimėjusiu asmeniu.

9942.

100Pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Pareiškėjas detalizuoja, jog nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 100 Eur už teisines konsultacijas ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

10143.

102Dėl pareiškėjo prašymo priteisti 100 Eur už teisines konsultacijas ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą pažymėtina, kad ši suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – ir Rekomendacijos) (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) 8.11 punkte numatytos maksimalios priteistinos sumos už atsiliepimą į apeliacinį skundą, todėl, įvertinus Rekomendacijų 2 punkte numatytus kriterijus, priteistina pareiškėjui iš atsakovo.

10344.

104Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi konstatavo, kad pareiškėjo UAB „Remilijana“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisimo nagrinės įsiteisėjus teismo procesiniam sprendimui šioje byloje.

10545.

106Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pareiškėjui UAB „Remilijana“ iš atsakovo Administracijos priteistina 100 Eur išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

107Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

108Atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.

109Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Remilijana“ iš atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos 100 Eur (šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

111Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Remilijana“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. kovo 7 d. pakartotinai kreipėsi į... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad formuodamas Sklypą vadovavosi Bendrajame plane... 11. 4.... 12. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą... 13. 5.... 14. Atsakovas paaiškino, jog nuosavybės teisės į daugiabučių namų kieme... 15. 6.... 16. Atsakovas akcentavo, jog Rašte yra pagrįstai nurodyta, jog Bendrajame plane... 17. 7.... 18. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas teismo, be kita ko, reikalauja,... 19. 8.... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 21. 9.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 23. 10.... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „ARCH-1“ atsiliepime į pareiškėjo... 25. II.... 26. 11.... 27. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 30 d. sprendimu... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl Rašto teisėtumo ir... 30. 13.... 31. Bylos medžiaga nustatyta, kad Administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 5... 32. 14.... 33. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis,... 34. 15.... 35. Administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-1508... 36. 16.... 37. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas... 38. 17.... 39. Teismas pažymėjo, kad Administracijos 2016 m. spalio 10... 40. 18.... 41. Teismas vadovavosi VAĮ 8 straipsnio 1 dalimi ir akcentavo, kad skundžiamas... 42. 19.... 43. Teismas pažymėjo, kad Koncepcijai taip pat buvo nepritarta Administracijos... 44. 20.... 45. Teismas vadovavosi Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, kad... 46. 21.... 47. Teismas konstatavo, jog nurodyta atsisakymo derinti Koncepciją priežastis –... 48. 22.... 49. Teismas pažymėjo ir tai, kad atsakovas vėlesniuose raštuose, įskaitant ir... 50. 23.... 51. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teismas konstatavo, jog... 52. 24.... 53. Teismas pažymėjo, kad teisė ir pareiga suderinti ar teisės aktų nustatyta... 54. III.... 55. 25.... 56. Atsakovas Administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo... 57. 25.1.... 58. Skundžiamame Rašte pagrįstai nurodyta, kad Sklypas patenka į kvartalą,... 59. 25.2.... 60. Nors teismas nurodė, kad šios rekomendacijos jau yra viršytos, byloje nėra... 61. 25.3.... 62. Teismas nepagrįstai pažymėjo, kad atsakovas nenurodė, kaip įmanoma... 63. 25.4.... 64. Ginčijamo Detaliojo plano sprendiniais būtų iš esmės pablogintos greta... 65. 26.... 66. Pareiškėjas UAB „Remilijana“ pateiktame atsiliepime į atsakovo... 67. 27.... 68. Pareiškėjas pažymi, kad pagal Bendrojo plano sprendinius P8 zonoje galima... 69. 28.... 70. Pareiškėjas akcentuoja, kad atsakovas kvestionuoja įsiteisėjusį teismo... 71. 29.... 72. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija pateiktame atsiliepime dėl... 73. 30.... 74. Inspekcija pažymi, kad pozicija dėl Koncepcijos bei kitų aplinkybių... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV.... 77. 31.... 78. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos... 79. 32.... 80. Byloje nustatyta, kad ginčo Sklypas nuosavybės teise priklauso pareiškėjui,... 81. 33.... 82. Skundžiamame Rašte pareiškėjui nurodyta, jog pakartotinai nepritariama... 83. 34.... 84. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB... 85. 35.... 86. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teisingai apsibrėžė,... 87. 36.... 88. Atsakovas apeliaciniame skunde detalizuoja, kad pareiškėjas turi... 89. 37.... 90. Vertindama minėtus argumentus, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad... 91. 38.... 92. Teisėjų kolegija, įvertinusi Rašto turinį, aktualias bylos faktines... 93. 39.... 94. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog ginčijamo Detaliojo plano... 95. 40.... 96. Apibendrindama aptartas bylos aplinkybes, iš esmės sutikdama su pirmosios... 97. 41.... 98. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą ir palikus galioti pareiškėjui palankų... 99. 42.... 100. Pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą... 101. 43.... 102. Dėl pareiškėjo prašymo priteisti 100 Eur už teisines konsultacijas ir... 103. 44.... 104. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi... 105. 45.... 106. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pareiškėjui UAB „Remilijana“ iš... 107. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 108. Atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 109. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. spalio 30... 110. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Remilijana“ iš... 111. Nutartis neskundžiama....