Byla e2-4177-345/2016
Dėl viešojo pirkimo nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AV investicija plius“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl viešojo pirkimo nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo panaikinti atsakovo sprendimą atvirame konkurse atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti 1 ir 5 pirkimo dalyse grįžti į dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją ir įpareigoti atsakovą nutraukti atviro konkurso atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti 1 ir 5 pirkimo dalių procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad atsakovas vykdo konkursą atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti. Viešųjų pirkimų tarnyba atlikusi pirkimo įvertinimą pateikė pirkimų vertinimo išvadą, kurioje konstatavo perkančiosios organizacijos pirkime padarytus pažeidimus. Remdamasi išvada, perkančioji organizacija panaikino pirkimo dalyse Nr. 1 ir Nr. 5 priimtus sprendimus dėl pasiūlymų vertinimo ir 2016-02-12 grįžo į dalyvių pateiktų pasiūlymų vertimo stadiją. Nesutikdamas su viešųjų pirkimų komisijos sprendimu pirkimo dalyse Nr. 1 ir Nr. 5 grįžti į dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją ir tokiu būdu tęsti pirkimo procedūras ieškovas pareiškė pretenziją, kurią atsakovas atmetė. Teigia, kad ginčija ne pirkimo sąlygas ar atsakovo sprendimą nustatyti tokias sąlygas, bet vėlesnius perkančiosios organizacijos veiksmus po Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos vertinimo išvados, kuomet atsakovas dėl tarnybos nustatytų pažeidimu nenutraukė pirkimo. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnybos išvados neginčijo, todėl su ja sutiko. Iš tarnybos sprendimų akivaizdu, kad pirkimas atliktas pažeidžiant LT Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, į nustatytus pažeidimus atsakovas neatsižvelgė ir pats pirkimo procedūrų nutraukimo neiniciavo. Ieškovo nuomone, pažeidimai nebuvo formalūs ir neesminiai, kadangi pirkimo dokumentacija neatitiko LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, tarnybos nustatyti pirkimo sąlygų, reglamentuojančių pasiūlymo ir sutarties kainą, prieštaravimai, kurie nelaikytini formaliais. Jei pirkimo sąlygų nuostatos būtų įtvirtintos tinkamai, galimai būtų kitų tiekėjų dalyvaujančių pirkime. Pirkime pateikti pasiūlymai tapo nelygiaverčiai ir negalima jų palyginti, nes juose nurodyta kaina neatitiko pirkimo objekto kainos ir buvo nustatyta skirtingais principais. Pagal tarnybos išvadoje nustatytą įpareigojimą, tęsiant pirkimo procedūras bus prašoma pirkimo dalyvio UAB „Ekotopas“ pagrįsti nepagrįstai mažą kainą 1 pirkimo dalyje ir vertinamas tokios pagrindimo pagrįstumas, todėl dar labiau išryškės tiekėjų lygiateisiškumo pažeidimas, kai perkančioji organizacija žinodama vienų tiekėjų pasiūlymų duomenų vertinimo rezultatus ir kainas, vertins šio tiekėjo pasiūlymo kainą, galės vadovautis dviprasmiškomis kainos nustatymo sąlygomis.

5Atsiliepimu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas, būdamas ekonominis vienetas kartu su kitomis tam pačiam direktoriui ir akcininkui pavaldžioms bendrovėms UAB „AV investicija“, UAB „Šatruva“, pateikė tris skirtingus pasiūlymus pirkime. Kitas pirkimo dalyvis UAB „Ekotopas“ pareiškė teismui ieškinį, kuriuo reikalavo, kad perkančioji organizacija atmestų ieškovo ir kitų, su juo susijusių įmonių, pasiūlymus. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-01-21 nutartimi išnagrinėjęs bylą konstatavo, kad perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjų UAB „AV investicija“, UAB „Šatruva“ ir UAB „AV investicija plius“ pasiūlymus pirkime. Pirkime nesąžiningai konkuravęs ir alternatyvius pasiūlymus pateikęs ieškovas, siekia bet kokia kaina neleisti konkurentams sudaryti sutartį su atsakovu ir deda pastangas nutraukti pirkimą. Ieškovas siekia nutraukti pirkimą tik 1 ir 5 dalyse, o ne visą pirkimą, nors ginčija visas pirkimo sąlygas. Ieškovas, susipažinęs su pirkimo dokumentais ir manydamas, kad juose nustatytos nepagrįstos sąlygos, turėjo pateikti pretenziją dėl pirkimo dokumentų VPĮ nustatyta tvarka per 10 dienų nuo pirkimo dokumentų paskelbimo. Ieškovas pretenziją dėl pirkimo dokumentų nepagrįstumo ir reikalavimą nutraukti pirkimą pateikė tuomet, kai buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, o ne tada, kai sužinojo apie jo teises neva pažeidžiančias pirkimo dokumentų nuostatas, todėl ieškinys laikytinas nepagrįstu, nes pateiktas nesilaikius ikiteisminių ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovas nenurodo, kurios sąlygos, jo nuomone, yra neaiškios. Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę įpareigoti perkančiąją organizaciją nutrukti jos tikrinamas procedūras. Šiuo atveju pirkimo dokumentų neaiškumai neturėjo įtakos pirkimo rezultatui ir perkančiosios organizacijos veiksmams, nelėmė viešųjų pirkimų principų pažeidimo ir visi dalyviai sutiko su pirkimo dokumentais. Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiajai organizacijai nurodė ne nutraukti pirkimą, o ištaisyti nustatytus pažeidimus.

6Dubliku ieškovas UAB „AV investicija plius“ prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje ginčijamas atsakovo sprendimas tęsti pirkimo procedūras nepaisant Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų pažeidimų. Atsakovas neteisingai nurodo, kad ieškovas neturi teisės ginčyti sprendimo, nes buvo pašalintas iš pirkimo. Ieškovas kreipėsi tik dėl tų pirkimo dalių panaikinimo, kurių paslaugas jis gali teikti ir neginčija tų pirkimo dalių, kuriuose suinteresuotumo neturi. Ieškovas ieškinį grindžia Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje išdėstyti pažeidimai.

7Tripliku ieškovas UAB „AV investicija plius“ prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė pastabas ir įpareigojimus atsakovui dėl pirkimo vykdymo, į kurias atsakovas sureagavo ir jas įvykdė. Viešųjų pirkimų tarnyba nenurodė nutraukti pirkimą, kas leidžia daryti išvadą, jog pažeidimai yra neesminiai, o pirkimo nutraukimas yra neproporcingas. Ieškovas ginčija pirkimo procedūras, kuriuos atliekamos pagal pirkimo dokumentus, kurių ieškovas neginčijo, pateikdamas pasiūlymus visoms su visomis pirkimo sąlygomis sutiko ir tik atmetus jo pasiūlymą, pateikė reikalavimą nutraukti pirkimo procedūras. Leidimą nutraukti pirkimo procedūras duoda tik Viešųjų pirkimų tarnyba ir perkančioji organizacija be leidimo procedūrų nutraukti negali.

8Ieškinys netenkintinas.

9Bylos duomenys tvirtina, kad 2015-01-06 atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau –CVP IS) paskelbė ir šiuo metu vykdo atvirą konkursą „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti“ (toliau – Konkursas arba Pirkimas). Ieškovas 2016-02-18 pateikė perkančiajai organizacija pretenziją dėl atviro konkurso atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti procedūrų nutraukimo dalyse Nr. 1 ir Nr. 5, kurią perkančioji organizacija atmetė.

10Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis reglamentuoja, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o pirkimo tikslą – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

11Ieškovas nurodo, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas 1 ir 5 Pirkimo dalyse grįžti į dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją bei tęsti pirkimo procedūras yra neteisėtas ir dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų pažeidimų pirkimo procedūros turi būti nutrauktos.

12Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-10-16 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015 tenkino ieškovo (vieno iš tiekėjų) UAB „Ekotopas“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei panaikino VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atviro konkurso „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas“ 2015-07-14 sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 Pirkimo dalyje ir įpareigojo atsakovą pašalinti UAB „AV investicija“ ir UAB „AV investicija plius“ pasiūlymus iš šio atviro konkurso pirkimo 1 dalies. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-01-21 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015-10-16 sprendimą paliko nepakeistą.

13Taip pat bylos duomenys tvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-01-06 vertinimo išvadoje nustatė, kad atsakovas pripažinęs, jog UAB „Šatruva“, UAB „AV investicija plius“ ir UAB „Ekotopas“ pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus 5 Pirkimo dalyje, pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimus ir įpareigojo perkančiąją organizacija panaikinti pirkimo komisijos 2015-07-13 posėdyje (protokolas Nr. 15-VP-977) priimtus sprendimus dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, pasiūlymų eilių sudarymo ir laimėjusių pasiūlymų nustatymo Pirkimo 1 ir 5 dalyse; taip pat prašyti, kad pirkimo dalyvis UAB „Ekotopas“ pagrįstų neįprastai mažą kainą Pirkimo 1 dalyje ir vertinti, ar tiekėjas neįprastai mažą kainą pagrindė tinkamai; įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams Pirkimo 5 dalyje, atsižvelgiant į išvados konstatuotus pažeidimus; pateikti Tarnybai pirkimo procedūrų atskaitą; ir kt.

14Vykdydamas Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus įpareigojimus Pirkimo 1 ir 5 dalyse, atsakovas 2016-02-12 sprendimu Nr. SR-761 panaikino 2015-07-13 sprendimą, kuriuo įvertinti pasiūlymai ir grįžo į dalyvių pasiūlymų vertinimo stadiją Pirkimo 1 ir 5 dalyse (b.l. 27). Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad perkančioji organizacija, įvertinusi Viešųjų pirkimų tarnybos išvados motyvus įvykdė Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą, t.y. de jure sutiko su šios institucijos nustatytais viešojo pirkimo procedūros pažeidimais, dėl kurių ir priėmė sprendimą panaikinti pirkimo rezultatus Pirkimo 1 ir 5 dalyse bei atnaujino pirkimo procedūras, t.y. grąžino pirkimą į stadiją, buvusią iki pažeidimo. Viešųjų pirkimų tarnyba vertinimo išvadoje nenurodė perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras, o konstatavusi VPĮ nuostatų pažeidimus, grįžus į tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadiją, nurodė perkančiajai organizacijai jų galimus šalinimo būdus tam, kad pirkimas būtų vykdomas laikantis VPĮ nustatytų reikalavimų. Todėl teismas atmeta ieškovo argumentus, kad atsakovas nepagrįstai tęsia pirkimo procedūras net esant Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytiems pažeidimams (CPK 178 str., 185 str.).

15Pagal VPĮ 8 straipsnio nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra pavesta įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką, prižiūrėti, kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų. Pagal VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 2 punktą VPT turi teisę įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus. Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas perkančiąją organizaciją panaikinti arba pakeisti VPĮ reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus yra valdingo pobūdžio privalomas vykdyti teisės aktas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtą pirkimo procedūrą, turi būti nustatytos šios sąlygos: (1) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta; (2) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo; (3) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011). Taigi VPĮ pažeidimus įvertinusi Viešųjų pirkimų tarnyba įvertino pagal VPĮ 82 straipsnyje suteiktą kompetenciją viešųjų pirkimų politiką kaip įgyvendinanti ir prižiūrinti institucija, bei pagrindo nutraukti pirkimo procedūras nenustatė, todėl sutiktina su atsakovu, jog nustatyti pažeidimai nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras. Tokiu būdu nagrinėjamu atveju nenustačius nei vienos iš nurodytų sąlygų, atsakovas neturėjo pareigos savo iniciatyva nutraukti viešąjį pirkimą. Pažymėtina, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Šiems atvejams VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nutraukti pirkimo procedūras laikantis joje įtvirtintų sąlygų. Šiuo atveju ieškovas nenurodė aplinkybių dėl kurių pirkimo procedūrų nutraukimas būtų pateisinamas ir dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2015-10-16 sprendimu panaikinus atsakovo 2015-07-14 sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo Pirkimo 1 dalyje ir pačiam atsakovui panaikinus 2015-07-13 sprendimą, kuriuo įvertinti pasiūlymai Pirkimo 5 dalyje, atsakovas pagrįstai grįžo iki pažeidimo buvusią padėtį, teisėtai nenutraukė pirkimo procedūrų bei nepažeidė VPĮ principų ir viešųjų pirkimų tikslo.

16Atsakovas nurodo, kad ieškovas yra nesąžiningas, kadangi pašalintas iš pirkimo siekia neleisti konkurentams sudaryti sutarties su atsakovu ir deda maksimalias pastangas nutraukti pirkimą. Atsakovas pažymi, jog ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir tai, jog prašydamas nutraukti pirkimą 1 ir 5 pirkimo dalyse, ginčija visas pirkimo sąlygas. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas reikšdamas ieškinį nesąžiningai naudojasi savo teisėmis. Pašalinus ieškovą iš Pirkimo 1 dalies jis neteko teisės toliau jame dalyvauti ir atitinkamai reikšti pretenzijų dėl Pirkimo 1 dalyje perkančiosios organizacijos priimamų sprendimų, nes neegzistuoja jo teisinis suinteresuotumas šioje pirkimo dalyje. Tuo tarpu nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės (pvz., iš viešojo pirkimo konkurso pašalintas tiekėjas) padėties viešojo pirkimo procedūrose, ieškovas yra suinteresuotas viešojo pirkimo sutarties sudarymu Pirkimo 5 dalyje, kadangi ieškovas buvo pašalintas ne iš viso pirkimo, tačiau iš viešojo Pirkimo 1 dalies, todėl teikdamas ieškinį, be kita ko prašydamas nutraukti Konkurso procedūras ir Pirkimo 5 dalyje, ieškovas galimai pagrįstai tikėjosi, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Teismas taip pat atmeta atsakovo argumentus, kad prašydamas nutraukti pirkimą 1 ir 5 Pirkimo dalyse, ginčija visas pirkimo sąlygas, kadangi ieškovas argumentus ir nesutikimą su perkančiosios organizacijos pirkime atliekamais veiksmais nurodo dėl Pirkimo 1 ir 5 dalių.

17Teismas nesutinka su atsakovu, jog ieškinys turi būti atmestas, kadangi pateiktas nesilaikius ikiteisminių ginčų nagrinėjimo tvarkos (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.). Atsakovo nuomone, ieškovas pretenziją dėl Konkurso sąlygų ieškovas turėjo teisę pateikti per 10 dienų nuo Pirkimo dokumentų paskelbimo, t.y. 2015-01-17. Kaip matyti, ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nuosekliai laikosi pozicijos, jog ginčija atsakovo sprendimą tęsti pirkimo procedūras nepaisant nustatytų Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų pažeidimų, atitinkamai ieškinyje dėstydamas argumentus. Nustatyta, kad apie atsakovo sprendimą tęsti pirkimo procedūras ieškovui tapo žinoma 2016-02-12, gavus perkančiosios organizacijos sprendimą Nr. SR-761, informuojantį apie sprendimų panaikinimą ir ketinimą tęsti pirkimo procedūras, todėl 2016-02-18 pateikdamas pretenziją dėl šio sprendimo VPĮ įtvirtintos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos ir nustatytų terminų ieškovas nepažeidė.

18Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ieškovo ieškinys atmestinas prieš tai nurodytais argumentais.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškovo UAB „AV investicija plius“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl viešojo pirkimo nutraukimo atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo panaikinti atsakovo... 4. Nurodo, kad atsakovas vykdo konkursą atliekų surinkimo ir išvežimo... 5. Atsiliepimu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 6. Dubliku ieškovas UAB „AV investicija plius“ prašo ieškinį tenkinti ir... 7. Tripliku ieškovas UAB „AV investicija plius“ prašo ieškovo ieškinį... 8. Ieškinys netenkintinas.... 9. Bylos duomenys tvirtina, kad 2015-01-06 atsakovas Centrinėje viešųjų... 10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3... 11. Ieškovas nurodo, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas 1 ir 5... 12. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-10-16 sprendimu civilinėje... 13. Taip pat bylos duomenys tvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-01-06... 14. Vykdydamas Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus įpareigojimus Pirkimo 1 ir... 15. Pagal VPĮ 8 straipsnio nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos... 16. Atsakovas nurodo, kad ieškovas yra nesąžiningas, kadangi pašalintas iš... 17. Teismas nesutinka su atsakovu, jog ieškinys turi būti atmestas, kadangi... 18. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ieškovo ieškinys atmestinas prieš tai... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 20. ieškovo UAB „AV investicija plius“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus... 21. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...