Byla I-896-811/2017
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Ivetos Pelienės, Violetos Petkevičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ernesto Spruogio,

2dalyvaujant pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ atstovui advokatui Tadui Perveneckui, atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėms Editai Žaltauskei ir Kristinai Vitonytei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ skundą atsakovei Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5Pareiškėja UAB „PAT sprendimai“ pateikė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Darbo birža) direktoriaus 2016-07-04 įsakymą „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ Nr. V-525 (toliau – ir Įsakymas); 2) įpareigoti Darbo biržą subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti UAB „PAT sprendimai“ svarstymo klausimą svarstyti iš naujo; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7).

6Paaiškino, kad ginčijamu Įsakymu neteisėtai, nepagrįstai ir pažeidžiant pareiškėjos bei galinčių būti įdarbintais neįgalių asmenų interesus, atsisakyta skirti pareiškėjai subsidiją neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti (toliau – ir subsidija). Pareiškėja UAB „PAT sprendimai“ nuo 2015-11-01 turi neįgaliųjų socialinės įmonės statusą ir vykdo pakavimo-fasavimo bei valymo veiklą. Vykdydama savo verslo planą, kuriame numatoma 2016 metais sukurti aštuonias darbo vietas neįgaliems asmenims ir siekdama sudaryti galimybes mažinti neįgalumą turinčių žmonių darbinę bei socialinę atskirtį, pareiškėja Vilniaus teritorinei darbo biržai (toliau – ir Vilniaus TDB) 2016-05-20 pateikė paraišką neįgaliųjų darbuotojų naujų darbo vietų steigimo dalinei kompensacijai gauti. Minėtai institucijai nustačius paraiškos trūkumus, pareiškėja 2016-06-13 pateikė patikslintą paraišką (toliau – ir Paraiška), tačiau ji Įsakymu atmesta, kaip neatitinkanti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-03-09 įsakymu Nr. A1-135 patvirtinto Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 11.2.3, 63 p. reikalavimų. Įsakymo priede – Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės (toliau - Darbo grupė) posėdžio 2016-07-04 protokole Nr. 14 (toliau – ir Protokolas) - detalizuojamas Įsakymo priėmimo teisinis pagrindas nurodant, kad pareiškėja nepakankamai pagrindė numatytos įsigyti įrangos būtinumą, o jos prašoma valstybės pagalbos suma viršija verslo plane numatytą sumą. Įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3, 8 str. individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų ir priimtas remiantis tik subjektyviomis ir teisės aktų normomis nepagrįstomis atsakovo sudarytos darbo grupės išvadomis. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2009-04-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009, 2012-12-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3025/2012 ir kt.) pateiktus išaiškinimus, administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Nagrinėjamu atveju Įsakyme nurodyta, kad jis priimtas remiantis darbo grupės pateiktomis rekomendacijomis ir kaip vienas iš teisinių priėmimo pagrindų nurodytas ginčo atveju netaikytinas Socialinių įmonių įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 15 straipsnis, kurio 1 dalies 1-3 punktuose Subsidijai gauti nustatytus reikalavimus teikdama Paraišką pareiškėja visiškai atitiko. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja, teikdama Paraišką, atitiko Įstatymo 15 str. jai keliamus reikalavimus, atsakovės darbo grupės nustatyti Aprašo pažeidimai, kurie nebuvo ir iki šiol nėra patvirtinti pačios atsakovės ir laikytini tik rekomendacija, o ne nustatytomis teisinėmis aplinkybėmis, nesudaro pagrindo neskirti pareiškėjai Subsidijos. Pareiškėjai kyla abejonės dėl Įsakymo pagrįstumo ir teisėtumo, nes jai visiškai atitinkant Įstatymo reikalavimus, jos atžvilgiu priimamas Įsakymas, kuris grindžiamas tik žemesnės teisinės galios teisės akto (Aprašo) nuostatomis. Be to, pati atsakovė, išreikšdama savo abejones Aprašo nuostatų atitiktimi Socialiniu įmonių įstatymui, kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą dėl įstatymo pakeitimų inicijavimo (Darbo biržos 2015-05-05 kreipimasis Nr. Sd-1238). Protokolo išvada, kad Paraiška neatitinka Aprašo 11.2.3 p. reikalavimų, yra neteisėta ir nepagrįsta. Aprašo 11.2.3 p. keliama sąlyga, jog išlaidos turi būti būtinos priemonei įgyvendinti, tačiau nedetalizuojama, kokiu atveju pagrindimas gali būti laikomas „pakankamu“. Nagrinėjamu atveju neaišku, kokios aplinkybės ar pareiškėjos pateikti duomenys lėmė Darbo grupės išvadų priėmimą. Paraiškoje, atsižvelgdama į Vilniaus teritorinės darbo biržos konsultacijas, pareiškėja aiškiai apibūdino darbo jėgos pajėgumų būtinumą ir fasavimo įrangos charakteristikas, atitinkami duomenys yra išdėstyti ir pareiškėjos verslo plane, todėl nesuprantama, kodėl atsakovei kilo abejonių dėl galimai nepakankamo įrangos būtinumo pagrindimo. Aplinkybė, kad nėra aprašyta, kaip darbo procese bus naudojama numatyta įsigyti įranga, kurios naudojimas detalizuojamas atsakovei pateiktose charakteristikose, savaime nereiškia, kad įranga nėra būtina darbo funkcijoms vykdyti, o išlaidos - priemonei įgyvendinti. Akivaizdu, kad neturėdama atitinkamos įrangos, pareiškėja negalėtų teikti paslaugų ar didinti bendrovės pajėgumų. Pareiškėjos fasavimo įrangos našumas yra 1000 kg/val., pakuojami maišai po 25 kg, kas sudaro 40 maišų/val., fasavimo įrenginį reikia užpildyti skysta žaliava ir sukrovus produkciją ant padėklų, ji vežimėliu išvežama į sandėliavimo vietą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tai yra nepertraukiamas fasavimo procesas, todėl prie fasavimo įrenginio Paraiškoje ir pareiškėjos planuose numatyta įsteigti 4 papildomas darbo vietas. Pareiškėjos Plovimo padalinyje ketinama įsteigti 3 plovėjų ir 1 technologo darbo vietą, Paraiškos 3.2 p. nurodytos šių darbuotojų funkcijos, perkamos įrangos charakteristikos ir detaliai apibūdintas darbo procesas, kuris patvirtina, kad pareiškėjos veiklai ir kokybiškų paslaugų teikimui užtikrinti vienu metu reikalingi 3 ketinami įdarbinti plovėjai ir 1 technologas. Pareiškėja po konsultacijų su Vilniaus teritorinės darbo biržos darbuotojais priėmė sprendimą „nesuplakti“ pamainos vyr. operatoriaus - kasininko ir plovėjo pareigybių į vieną, o priskirti minėtą pareigybę prie plovėjų. Atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju galimos gauti valstybės paramos kiekį (apie 40 proc. vienai steigiamai darbo vietai reikalingų išlaidų), nereikalingų ar perteklinių darbo vietų steigimas būtų neprotingas ir nuostolingas net gaunant valstybės paramą, todėl tokie sprendimai nebūtų priimami. Įsakyme klaidingai ir neteisingai įvertintas Paraiškoje nurodytos valstybės paramos dydis ir dėl to padaryta nepagrįsta bei neteisėta išvada, kad Paraiška neatitinka Aprašo 64 p. reikalavimų. Priimdama Įsakymą atsakovė formaliai rėmėsi pareiškėjos veiklos (verslo) planu, jį lygindama su Paraiškoje nurodytu ketinamų steigti darbo vietų skaičiumi ir pareiškėjos prašomu paramos dydžiu. Protokolo išvada, kad Paraiška neatitinka Aprašo 63 p. nustatytų pateikiamiems dokumentams keliamų reikalavimų, yra neteisėta ir nepagrįsta. Aprašo 63 p. nuostata, kaip ir visas XI Aprašo skyrius, nekelia jokių reikalavimų pareiškėjai ir Paraiškai, tačiau nustato Paraiškų vertinimo ir subsidijų skyrimo tvarką, todėl šiuo atveju minėta nuostata negalėjo būti nurodyta, kaip subsidijos neskyrimo teisinis pagrindas. Įsakymas priimtas ignoruojant nagrinėjamu klausimu suformuotą teismų praktiką, kurioje nurodoma, kad atsakovui įsakyme nenurodant Įstatymo 15 str. 1 d. sąlygų neatitikimo, toks įsakymas laikytinas neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. A-120-602/2015). Nagrinėjamu atveju, Vilniaus TDB nekilus abejonių dėl Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumo ar jų pakankamumo ir Paraiška buvo perduota atsakovei. Atsakovės Paraiškos vertinimui sudarytai darbo grupei kilus abejonėms dėl nepakankamo įsigyjamų priemonių pagrindimo ar trūkstamų duomenų pateikimo, vadovaujantis Aprašo 62 p. atsakovė turėjo kreiptis į pareiškėją dėl Paraiškos patikslinimo ar papildomu duomenų pateikimo, tačiau ji tokių veiksmų neatliko ir Įsakymu atmetė Paraišką. Be to, vadovaujantis Aprašo 58 p. nuostatomis, Įsakymas nesudaro pareiškėjai galimybės, pašalinus Paraiškos trūkumus, šiais metais pateikti Paraišką iš naujo, tuo pažeidžiant pareiškėjos darbuotojų interesus ir didinant valstybės socialinę naštą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad priimdama Įsakymą atsakovė netinkamai įgyvendino jai suteiktą diskreciįą ir netinkamai taikė teisės aktų nuostatas, tuo pažeisdama pareiškėjos darbuotojų interesus ir didindama valstybės socialinę naštą.

7Atsakovė Darbo birža atsiliepime į skundą nurodė nesutinkanti su skundu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 108-112).

8Paaiškino, kad Įsakymu pareiškėjai subsidija neskirta teisėtai ir pagrįstai. Pagal Įstatymo 23 str. valstybės pagalba socialinėms įmonėms remti skiriama iš valstybės biudžeto lėšų, todėl tuo atveju, jeigu valstybės pagalba socialinėms įmonėms būtų skiriama nesilaikant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos skyrimą, reikalavimų ir neįsitikinus, kad skirta valstybės pagalba bus naudojama teisės aktuose nurodytoms išlaidoms padengti, kiltų reali grėsmė netinkamam valstybės biudžeto lėšų panaudojimui. Įsakyme nurodytos konkrečios teisės aktų nuostatos - Įstatymo 15 straipsnis, Aprašo 11.2.3, 63, 64 p., kurios yra teisiniai Įsakymo priėmimo pagrindai. Minėtų Aprašo punktų taikymo pagrindimas ir paaiškinimai nurodyti Protokole, kurio išrašas pareiškėjai buvo pridėtas prie Darbo biržos 2016-07-05 rašto Nr. Sd-2236 „Dėl valstybės pagalbos neskyrimo socialinei įmonei" informuojant ją apie valstybės pagalbos neskyrimą. Protokolas yra sudėtinė Įsakymo dalis, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Įsakymas priimtas remiantis tik subjektyvia Darbo grupės rekomendacija, kurios išvados nėra pagrįstos teisės aktų nuostatomis. Įstatymo 15 str. 1 d. išvardytos sąlygos, kurioms esant gali būti skiriama subsidija. Atsakovė neneigia pareiškėjos teiginio, kad ji atitinka Įstatymo 15 str. 1 d. nurodytas sąlygas, tačiau pažymi, kad Įstatyme valstybės pagalbos skyrimo tvarka nėra detalizuojama, o jo 20 str. 1 d. yra blanketinė norma, deleguojanti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti šiame įstatyme numatytos valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo tvarką ir tokią pagalbą teikiančią instituciją. Vadovaudamasi šiuo straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ 1.8 p. įgaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją patvirtinti Aprašą, o Aprašas buvo parengtas įgyvendinant Įstatymą. Taip pat to paties nutarimo 2.3 p. Vyriausybė įgaliojo atsakovę teikti socialinėms įmonėms valstybės pagalbą (svarstyti socialinių įmonių paraiškas dėl subsidijų skyrimo ir priimti atitinkamus sprendimus). Be to, Lietuvos teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija, reiškianti, jog įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kadangi išimtinė teisė spręsti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, suteikta Konstituciniam Teismui, kai nėra atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu (LVAT 2003 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-264/2003). Ši prezumpcija taikoma ir poįstatyminiams teisės aktams, todėl teisės aktas laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol teismas konstatuoja jo prieštaravimą įstatymams. Aprašas yra nustatyta tvarka paskelbtas ir galiojantis, nėra panaikintas ar pakeistas jokiu teisės aktu, teismo nėra pripažintas negaliojančiu ar prieštaraujančiu įstatymams arba Konstitucijai, todėl netaikyti galiojančio Aprašo nuostatų atsakovė neturėjo teisės. Dėl išlaidų būtinumo pagrindimo atsakovė paaiškino, kad svarstant socialinės įmonės pateiktą paraišką ir priimant sprendimą skirti/neskirti valstybės pagalbą didelis dėmesys skiriamas tam, kaip įmonė paraiškoje aprašė numatomas veiklas. Pagal Aprašo 34.1 p. nuostatas, skiriant socialinei įmonei valstybės pagalbą, turi būti įsitikinta, kad su valstybės pagalba įsigyjamą įrangą naudos tikslinei grupei priklausantys darbuotojai savo funkcijoms atlikti. Siekiant šio tikslo, socialinės įmonės paraiškose turi būti kuo detaliau ir konkrečiau aprašyta, su kokia įranga tikslinei grupei priklausantys darbuotojai dirbs ir kokias funkcijas naudodami įrangą jie atliks. Paraiškoje gana aiškiai aprašomos darbuotojų, kurie dirbs prie fasavimo linijos, funkcijos, tačiau aprašant plovimo paslaugas išvardijama tik planuojamos įsigyti cheminių medžiagų plovimo įrangos sudėtis ir neaprašomos darbuotojų, konkrečiai - plovėjų, funkcijos, taip pat nenurodoma, kaip jie darbo procese naudos planuojamą įsigyti įrangą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, buvo padaryta išvada, kad yra neaišku, ar planuojama įsigyti cheminių medžiagų plovimo įranga būtina tikslinei grupei priklausančių darbuotojų darbo funkcijoms vykdyti, o jos įsigijimo išlaidos - būtinos priemonei įgyvendinti. Nesant pagrindimo, kad išlaidos yra būtinos priemonei įgyvendinti, netenkinamas vienas iš bendrųjų reikalavimų valstybės pagalbai gauti (netenkinamas išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimas, nustatytas Aprašo 11.2.3 p.). Dėl planuojamų steigti darbo vietų ir prašomos valstybės pagalbos dydžio atsakovė paaiškino, kad pareiškėjos veiklos (verslo) plane nurodoma, jog plovimo paslaugų teikimui bus sukurtos 4 darbo vietos: 2 operatoriai plovėjai, 1 technologas ir 1 vyr. operatorius - apskaitininkas. Vilniaus teritorinei darbo biržai pirmą kartą pateiktoje paraiškoje buvo nurodyta, kad planuojama steigti 5 darbo vietas plovimo paslaugų padalinyje: 3 plovėjai, 1 technologas ir 1 vyr. operatorius-apskaitininkas. Minėta informacija patvirtina, kad jau pirmą kartą pateiktoje paraiškoje pareiškėja nurodė kitą planuojamų steigti plovėjų darbo vietų skaičių, nei buvo nurodyta veiklos (verslo) plane, o patikslintoje paraiškoje tiesiog atsisakė veiklos (verslo) plane numatytos steigti vyr. operatoriaus-kasininko darbo vietos. Vadovaujantis Aprašo 63 p. subsidijos skiriamos atsižvelgiant į įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas veiklas, planuojamas įsteigti darbo vietas bei planuojamus toms darbo vietoms steigti valstybės pagalbos subsidijų dydžius, todėl subsidiją skyrus ne toms darbo vietoms, kurios buvo nurodytos veiklos (verslo) plane, būtų nesilaikoma minėto Aprašo reikalavimų. Aprašo 37 p. reglamentuojamas maksimalus valstybės pagalbos dydis, tenkantis vienai neįgalaus darbuotojo darbo vietai įsteigti, o Aprašo 63 p. nurodytos sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti skiriant valstybės pagalbą socialinei įmonei, tarp jų nurodyta sąlyga, kad verslo plane būtų nurodyti darbo vietoms steigti valstybės pagalbos subsidijų dydžiai. Paraiškoje nepateikiami argumentai, pagrindžiantys valstybės pagalbos poreikio padidėjimą, t. y. nepaaiškinama, kaip minimalios mėnesinės algos dydžio pasikeitimas lėmė valstybės pagalbos poreikio padidėjimą, nes subsidijos prašoma ne darbo užmokesčiui kompensuoti, bet neįgaliųjų darbo vietų steigimui, kai parama skiriama socialinės įmonės neįgalių darbuotojų darbo procese naudojamų darbo priemonių įsigijimo išlaidoms padengti. Dėl galimybės tikslinti paraišką atsakovė paaiškino, kad socialinės įmonės paraiškos gauti valstybės pagalbą pirminis vertinimas, ar pateikti visi Apraše nurodyti dokumentai ir ar juose nurodyta informacija atitinka subsidijai keliamus reikalavimus, atliekamas teritorinėse darbo biržose. Pagal Aprašo 62 p., teritorinė darbo birža. nustačiusi, kad pateikta paraiška turi trūkumų, kreipiasi į socialinę įmonę, nurodydama trūkumus ir jų pašalinimo terminą. Šiuo atveju Vilniaus teritorinė darbo birža, nustačiusi paraiškos trūkumus, kreipėsi į pareiškėją dėl jų ištaisymo. Aplinkybė, kad Paraiška buvo patikslinta pagal teritorinės darbo biržos nustatytus trūkumus, nereiškia, kad valstybės pagalba bus skirta, nes pagal Aprašo 63 p. sprendimą skirti/neskirti valstybės pagalbą priima Darbo biržos direktorius, o prieš priimant atitinkamą sprendimą, iš teritorinės darbo biržos gauta paraiška nagrinėjama pagal Apraše nustatytus vertinimo kriterijus. Priimdama Įsakymą atsakovė tinkamai vadovavosi Aprašo nuostatomis ir nepažeidė administracinės paraiškų vertinimo procedūros. Apraše nėra reglamentuojama, kokių veiksmų turi imtis atsakovė, nustačiusi socialinės įmonės paraiškos gauti valstybės pagalbą trūkumus. Atsakovei taip pat nenumatyta pareiga prašyti pateikti patikslinti/ištaisyti dokumentus (jų turinį) tokiu būdu, kad jie atitiktų nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jeigu atsakovė, prieš priimdama sprendimą skirti/neskirti valstybės pagalbą socialinei įmonei, visų paraiškas pateikusių socialinių įmonių prašytų patikslinti/ištaisyti pateiktus dokumentus (jų turinį), nurodydamas kaip tą padaryti, tokiu atveju būtų galima daryti prielaidą, kad visoms socialinėms įmonėms, prašančioms valstybės pagalbos ir su atsakovės pagalba patikslinusioms/ištaisiusioms dokumentus (jų turinį), ši pagalba turėtų būti suteikiama.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė ir prašė jį patenkinti iš esmės skunde nurodytais motyvais.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime į skundą nurodytais argumentais.

11Skundas tenkintinas.

12Byloje ginčas kilo dėl Darbo biržos direktoriaus 2016-07-04 įsakymo Nr. V-525, kuriuo socialinei įmonei UAB „PAT sprendimai“ atsisakyta skirti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, teisėtumo ir pagrįstumo.

13Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja UAB „PAT sprendimai“ nuo 2015-11-01 turi neįgaliųjų socialinės įmonės statusą ir vykdo pakavimo-fasavimo bei valymo veiklą (b. l. 10-12). Atsižvelgdama į UAB „PAT sprendimai“ 2016 m. verslo planą (b. l. 13-47), pagal kurį numatyta 2016 m. sukurti aštuonias darbo vietas neįgaliems asmenims, pareiškėja 2016-05-20 Vilniaus TDB pateikė paraišką neįgaliųjų darbuotojų naujų darbo vietų steigimo dalinei kompensacijai gauti (b. l. 48-65). Vilniaus TDB, nustačiusi pateiktos paraiškos trūkumus, 2016-05-27 raštu Nr. S-1886-(8.29) informavo pareiškėją apie nustatytus trūkumus ir pasiūlė juos pašalinti (b. l. 66-67). Pareiškėja, šalindama pirminės paraiškos trūkumus, Vilniaus teritorinei darbo biržai 2016-06-13 pateikė patikslintą paraišką (b. l. 68-78, 79-101).

14Darbo biržos direktorius 2016-07-04 įsakymu „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ Nr. V-525 nusprendė neskirti pareiškėjai subsidijos neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti (b. l. 9). Įsakyme nurodoma, kad jis priimtas atsižvelgiant į Darbo grupės Protokole nustatytas aplinkybes, teisinius pagrindus ir rekomendacijas, o jo priėmimo teisiniais pagrindais nurodytos šių teisės aktų nuostatos - Įstatymo 14, 15, 16, 17 straipsnių ir 20 str. 1, 3 d., VAĮ 8 str. 4 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ (2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 180 redakcija) 2.3 p., Aprašo 11.2.3, 63, 64 p.

15Socialinėms įmonėms teikiamą valstybės pagalbą, juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką reglamentuoja, socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslines grupes apibrėžia ir darbo santykių šiose įmonėse ypatumus nustato Socialinių įmonių įstatymas (įstatymo redakcija, aktuali nuo 2015-12-01). Pagal Įstatymo 13 str. 1 d. 2 p. socialinei įmonei gali būti skiriama subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti. Įstatymo 15 str. 1 d. nustatyta, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gali būti skiriama, kai yra visos šios sąlygos: 1) jeigu ją įsteigus vidutinis socialinės įmonės sąrašuose esančių darbuotojų skaičius padidėja, palyginti su vidutiniu sąrašuose esančių darbuotojų skaičiumi per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių; 2) ši darbo vieta bus išlaikyta ne trumpiau kaip 36 mėnesius; 3) į šią darbo vietą įdarbinami šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys, t. y. neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Vadovaujantis Įstatymo 20 str. 1 d., šiame įstatyme nustatytą valstybės pagalbą socialinėms įmonėms Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikia Vyriausybės įgaliota institucija. Siekdamos gauti šiame įstatyme nustatytą valstybės pagalbą, socialinės įmonės pateikia nustatytus dokumentus, pagrindžiančius subsidijuojamų išlaidų poreikį, Vyriausybės įgaliotai institucijai <...>. Vyriausybės įgaliota institucija išnagrinėja pateiktas paraiškas ir priima sprendimus dėl šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytos valstybės pagalbos skyrimo (Įstatymo 20 str. 3 d.).

16Įstatymo 13 str. nustatytos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarką reglamentuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-03-09 įsakymu Nr. A1-135 patvirtintas Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (įsakymo redakcija, aktuali nuo 2015-12-02 iki 2016-08-20). Aprašo 11.1-11.5 p. nustatyti bendrieji reikalavimai, taikomi visų rūšių valstybės pagalbai gauti, t. y.: 1) reikalavimai pareiškėjams (atitinkamai 11.1.1 – 11.1.7 p.): turėti socialinės įmonės arba neįgaliųjų socialinės įmonės statusą; paraiškos gauti valstybės pagalbą teikimo mėnesį tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus faktiškai turi sudaryti ne mažiau, negu nustatyta Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte; paraiškos gauti šio tvarkos aprašo 3.4–3.6 papunkčiuose nurodytą valstybės pagalbą teikimo mėnesį neįgalių darbuotojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus faktiškai turi sudaryti ne mažiau, negu nustatyta Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte; paraiškos pateikimo momentu negali būti sprendžiamas socialinės įmonės statuso panaikinimo klausimas teritorinėje darbo biržoje ar Lietuvos darbo biržoje; teikiant paraišką ir mokėjimo prašymą gauti valstybės pagalbą neturėti neatidėtų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams; socialinės įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas planuojamas valstybės pagalbos poreikis (pagal atskiras valstybės pagalbos socialinei įmonei rūšis) turi atitikti teikiamuose mokėjimo prašymuose gauti valstybės pagalbą nurodytą valstybės pagalbos poreikį; socialinei įmonei negali būti iškelta bankroto byla arba priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizavimo byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos; 2) išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai (atitinkamai 11.2.1-11.2.4 p.): išlaidos skirtos finansuoti priemonėms, numatytoms asmenims, priklausantiems bent vienai iš tikslinių asmenų grupių; išlaidos patirtos po sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos (toliau – sutartis) pasirašymo. Išlaidos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti gali būti socialinės įmonės patirtos per 12 mėnesių laikotarpį iki paraiškos ir kitų nustatytų dokumentų pateikimo teritorinei darbo biržai dienos <…>; išlaidos yra būtinos priemonei įgyvendinti; išlaidos užregistruotos socialinės įmonės apskaitos dokumentuose bei pagrįstos jas pateisinančių dokumentų originalais arba patvirtintomis (socialinės įmonės antspaudu bei vadovo parašu) kopijomis; 3) išlaidų dydžio reikalavimai (atitinkamai 11.3.1-11.3.4 p.): prašomos valstybės pagalbos dydžiai nėra didesni už Įstatyme nustatytus maksimalius valstybės pagalbos dydžius; socialinei įmonei skiriama valstybės pagalba Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmenų darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumai padengti negali sudaryti daugiau kaip 10 000 000 eurų per metus. Kitų rūšių valstybės pagalba, skiriama neįgaliųjų socialinei įmonei, negali sudaryti daugiau kaip 10 000 000 eurų per metus; socialinei įmonei skiriama valstybės pagalba Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumai padengti negali sudaryti daugiau kaip 5 000 000 eurų per metus; valstybės pagalba mokymui negali sudaryti daugiau kaip 2 000 000 eurų vienam mokymo projektui; 4) socialinė įmonė privalo atsidaryti specialią socialinės įmonės valstybės pagalbos sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančioje kredito įstaigoje; 5) socialinė įmonė Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytai tikslinei grupei priklausančiam asmeniui priskaičiuotą darbo užmokestį privalo mokėti atlikdama bankinį pavedimą.

17Specialieji reikalavimai subsidijai neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gauti įtvirtinti Aprašo 35.1-35.7 p., kuriuose atitinkamai nustatyta, kad: socialinė įmonė įsipareigoja į įsteigtą darbo vietą įdarbinti tikslinei grupei priklausantį darbuotoją per sutartyje nustatytą terminą. Socialinė įmonė atsako už tokio darbuotojo paiešką ir įdarbinimą; pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad, į įsteigtą naują darbo vietą įdarbinus bent vieną tikslinei asmenų grupei priklausantį asmenį, atitinkamą mėnesį vidutinis socialinės įmonės sąrašuose esančių darbuotojų skaičius padidės, palyginti su vidutiniu sąrašuose esančių darbuotojų skaičiumi per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių; įsteigta darbo vieta bus išlaikyta ne trumpiau kaip 36 mėnesius. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo įdarbinto tikslinei asmenų grupei priklausančio darbuotojo pirmosios darbo dienos naujai įsteigtoje darbo vietoje; į įsteigtą darbo vietą įdarbinami Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys; per 3 darbo dienas nuo naujos darbo vietos įsteigimo turi būti surašomas darbo vietos įsteigimo aktas, kurį pasirašo socialinė įmonė ir teritorinė darbo birža; subsidija darbo vietai įsteigti turi būti visiškai panaudota ir su teritorine darbo birža atsiskaityta iki kalendorinių metų gruodžio 15 dienos; socialinė įmonė į atsilaisvinusią darbo vietą, kurioje dirbo Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai tikslinei asmenų grupei priklausantis darbuotojas ir kuriai įsteigti buvo skirta valstybės pagalba, per 30 darbo dienų nuo šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai tikslinei asmenų grupei priklausančio darbuotojo atleidimo dienos privalo priimti kitą socialinėje įmonėje nedirbantį ir šiai tikslinei asmenų grupei priklausantį darbuotoją <…>.

18Pagal Aprašo 61 p., teritorinė darbo birža, gavusi socialinės įmonės paraišką, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos patikrina, ar pateikti visi šiame tvarkos apraše nurodyti dokumentai ir ar juose nurodyta informacija atitinka subsidijai keliamus reikalavimus. Jeigu teritorinė darbo birža nustato, kad pateikti visi šiame tvarkos apraše nurodyti dokumentai, juose nurodyta visa reikalinga informacija ir ši informacija, pagal teritorinės darbo biržos duomenis, yra teisinga, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos juos perduoda Lietuvos darbo biržai. Aprašo 62 p. nustatyta., kad tuo atveju, jeigu teritorinė darbo birža nustato, kad pateikti ne visi šiame tvarkos apraše nurodyti dokumentai arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, ar pateikta informacija, pagal teritorinės darbo biržos turimus duomenis, nėra teisinga, ji kreipiasi į socialinę įmonę, nurodydama trūkumus ir jų pašalinimo terminą. Pagal Aprašo 63 p. sprendimą skirti/neskirti valstybės pagalbą priima Lietuvos darbo biržos direktorius. Subsidijos skiriamos atsižvelgiant į įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas veiklas, planuojamas įsteigti darbo vietas bei planuojamus toms darbo vietoms steigti valstybės pagalbos subsidijų dydžius. Vadovaujantis Aprašo 64 p., valstybės pagalba socialinei įmonei skiriama, jeigu tenkinami bendrieji ir specialieji reikalavimai atitinkamai subsidijai gauti bei priemonės įgyvendinimo išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Jei socialinė įmonė netenkina bent vieno nurodyto reikalavimo, prašoma valstybės pagalba neskiriama. Pagal Aprašo 65 p. sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo Lietuvos darbo birža privalo priimti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos ir visų reikiamų dokumentų teritorinėje darbo biržoje gavimo dienos. Sprendimas įforminamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu.

19Nagrinėjamu atveju Įsakymas priimtas remiantis Darbo grupės Protokole pateikta rekomendacija, todėl Protokolas laikytinas sudėtine Įsakymo dalimi. Protokolo turinys patvirtina, kad Darbo grupė, 2016-07-04 posėdžio metu išnagrinėjusi UAB „PAT sprendimai“ Paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus, rekomendavo Darbo biržos direktoriui pagal pateiktą Paraišką neskirti pareiškėjai subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti (b. l. 10-12). Tokia rekomendacija priimta Darbo grupei išnagrinėjus Paraiškos ir jos svarstymui pateiktų dokumentų - Neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimo, Pažymos apie darbuotojų skaičių 2016 m. balandžio mėn., Pažymos apie darbuotojų skaičių 2016 m. gegužės mėn., Pažymos apie gaunamas pajamas 2016 m. balandžio mėn., Pažymos apie gaunamas pajamas 2016 m. gegužės mėn., Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos, Vilniaus TDB paklausimo SODRAI ir VMI apie juridinio asmens įsiskolinimą, Patalpų nuomos sutarties, Galimo tiekėjo komercinio pasiūlymo įrangai tiekti – turinį. Išnagrinėjusi minėtų dokumentų turinį, Darbo grupė nustatė šias faktines aplinkybes: Paraiškos teikimo mėnesį įmonėje dirbo 6 darbuotojai, iš jų - 4 (66,7%) priklausė neįgaliųjų tikslinėms grupėms; įmonė užsiima parafino pakavimo veikla ir 2016 m. planuoja įsteigti 8 darbo vietas neįgaliems darbuotojams; steigiamoms 4 granuliatoriaus operatorių darbo vietoms planuojama įsigyti įrenginį, kuris iš skystos parafino žaliavos gamins pastiles, kurios yra 10 kartų didesnės už parafino granules ir pakuos parafino pastiles į maišus; 2 granuliatoriaus operatoriai vykdys parafino (skysto) užpylimą į įrenginį, sugranuliuotos produkcijos užpildymą į maišus ir maišų užsiuvimą, kiti 2 granuliatoriaus operatoriai nuo fasavimo įrenginio fasuotos produkcijos maišus nukels ant padėklų, apvynios plėvele, atliks ženklinimą, perveš į sandėliavimo vietą. Atsižvelgusi į aukščiau paminėtų aplinkybių visumą Darbo grupė padarė išvadą, kad Paraiškoje nepateikta įrodymų (pvz., gamintojo rekomendacijų, brėžinių), jog fasavimo įrenginį turi eksploatuoti 4 darbuotojai. Darbo grupė pažymėjo, kad įmonė planuoja pradėti teikti valymo, plovimo paslaugas - plauti autocisternas ir kitas talpas, kuriomis vežamos skystos cheminės medžiagos ir tuo tikslu planuoja įsteigti 1 technologo bei 3 plovėjo darbo vietas, taip pat planuoja įsigyti cheminių medžiagų plovimo įrenginį, kurį sudaro nerūdijančio plieno rotacinės plovimo galvutės, šiluminė garo trasa - garotiekis, garo paskleidimo sistema, aukšto slėgio dozavimo siurbliai, šilumokaičiai, vėdinimo įrenginiai, pritaikyti agresyviai aplinkai, nuotekų valymo sistema (ją įmonė įsigys savo lėšomis), tačiau yra nepakankamai pagrįstas numatytos įsigyti įrangos būtinumas. Be to, Paraiškoje nenurodoma, kaip kiekvienas iš 3 plovėju darbo procese naudos numatytą įsigyti įrangą, neaišku, ar planuojama įsigyti įranga būtina darbo funkcijoms vykdyti, o išlaidos yra būtinos priemonei įgyvendinti, todėl netenkina Aprašo 11.2.3 p. reikalavimų. Darbo grupė pažymėjo, kad veiklos (verslo) plane įmonė buvo numačiusi, jog plovimo paslaugas teiks 4 darbuotojai - 2 operatoriai plovėjai, 1 technologas ir 1 pamainos vyr. operatorius-kasininkas, t. y. planuojama įsigyti įranga bus būtina 2 operatorių plovėjų ir technologo numatytoms funkcijoms vykdyti, tačiau Paraiškoje nurodoma, kad steigiama dar viena plovėjo darbo vieta (vietoj planuoto operatoriaus - kasininko darbo vietos) ir nurodoma, kad 3 plovėjams ir 1 technologui būtina numatyta plovimo įranga darbo funkcijų vykdymui. Be to, veiklos (verslo) plane įmonė buvo numačiusi 13 000,00 Eur valstybės pagalbą 1 steigiamai darbo vietai, o planuotų 9 darbo vietų steigimui planuota 117 000 Eur, tačiau Paraiškoje valstybės pagalba 1 darbo vietai sudaro 14 000,00 Eur, o 8 darbo vietų steigimui valstybės pagalba sudarytų 112 000 Eur. Nurodytų aplinkybių pagrindu Darbo grupė padarė išvadą, kad Paraiškoje pateikta informacija netenkina bendrojo Aprašo 11.2.3 p. reikalavimo valstybės pagalbai gauti ir Aprašo 63 p. nustatytų reikalavimų pateikiamiems dokumentams, todėl subsidija pagal Paraišką neskirtina.

20Taigi, Darbo grupės išvada, jog Paraiška neatitinka Aprašo 11.2.3, 63 p. reikalavimų, grindžiama tuo, kad Paraiškoje pareiškėja nepakankamai pagrindė numatytos įrangos būtinumą (nenurodė, kaip kiekvienas iš 3 plovėjų darbo procese naudos numatytą įsigyti įrangą; neaišku, ar planuojama įsigyti įranga būtina darbo funkcijoms vykdyti, o išlaidos yra būtinos priemonei įgyvendinti), o pareiškėjos prašoma valstybės pagalbos suma viršija verslo plane numatytą sumą. Minėta, kad pagal Aprašo 64 p. nuostatas valstybės pagalba socialinei įmonei skiriama, jeigu tenkinami bendrieji ir specialieji reikalavimai atitinkamai subsidijai gauti bei priemonės įgyvendinimo išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Pažymėtina, kad Aprašo 11.2.3 p. nustatytas reikalavimas yra vienas iš bendrųjų reikalavimų valstybės pagalbai gauti (išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimas). Aprašo 63 p. nuostata, numatanti, kad subsidijos skiriamos atsižvelgiant į įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas veiklas, planuojamas įsteigti darbo vietas bei planuojamus toms darbo vietoms steigti valstybės pagalbos subsidijų dydžius, pagal savo pobūdį ir vietą Aprašo normų sistemoje (Aprašo XI skyrius „Paraiškų vertinimas ir sprendimo dėl subsidijų skyrimo priėmimas“), nelaikytina specialiuoju ar bendruoju reikalavimu atitinkamai subsidijai gauti, todėl ji negali būti nurodoma, kaip vienas iš sprendimo atsisakyti skirti valstybės pagalbą teisinių pagrindų.

21Pabrėžtina, kad Įstatymo ir Aprašo nuostatos nedetalizuoja, kokiais būdais ir kokia apimtimi Paraiškoje įmonė turi pagrįsti išlaidas, būtinas finansinei paramai gauti, todėl Darbo grupė Paraiškoje pateiktą priemonių aprašymą ir išlaidų būtinumo pagrindimą turėjo vertinti atsižvelgdama į pareiškėjos pateiktų duomenų visumą. Iš Įsakymo ir Protokolo turinio nėra galimybės nustatyti, kokius būtent pareiškėjos pateiktus duomenis atsakovė vertino ir kokių duomenų pagrindu padarė išvadą, kad pareiškėja nepakankamai pagrindė numatytos įsigyti įrangos būtinumą. Protokole pateikta rekomendacija iš esmės grindžiama pareiškėjos veiklos (verslo) plane nurodytų duomenų palyginimo su Paraiškos duomenimis (ketinamų steigti darbo vietų skaičius, prašomos paramos dydis ir kt.) analize. Pažymėtina, kad verslo planas yra dokumentas, kuriame nurodomos įmonės veiklos gairės ir siekiamybės, kurios faktinio įmonės veikos vykdymo metu gali keistis dėl konkurencinės verslo aplinkos įtakos, teisinio reguliavimo pasikeitimų ir kt. aplinkybių. Be to, pagal Aprašo 37 p. subsidija neįgalaus darbuotojo darbo vietai įsteigti ir jo darbo priemonėms įsigyti negali būti didesnė kaip 40 subsidijos skyrimo mėnesį galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių. Taigi, prašomos skirti subsidijos dydis turi būti vertinamas pagal jos skyrimo mėnesį galiojančią MMA, o ne verslo plane nurodytus dydžius. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nuo pareiškėjos verslo plano parengimo momento (2015 m.) iki Paraiškos pateikimo dienos minimalioji mėnesinė alga (MMA) padidėjo 19,8 proc. (nuo 292,2 iki 350 Eur per mėnesį). Veiklos plane pareiškėja buvo numačiusi 13 000 Eur valstybės pagalbą 1 steigiamai darbo vietai, o planuotų 9 darbo vietų steigimui planuota 117 000 Eur suma. Paraiškoje planuojama valstybės pagalba 1 darbo vietai sudaro 14 000 Eur, todėl 8 darbo vietų steigimui valstybės pagalba sudaro 112 000 Eur, t. y. valstybės parama vienai darbo vietai įsteigti padidėjo 1000 Eur, kas, lyginant su MMA pasikeitimais, sudaro tik 7 proc. didesnę valstybės paramą, nei planuota verslo plane, tačiau atsakovė dėl šios aplinkybės nepasisakė ir formaliai konstatavo, kad Paraiškoje prašoma valstybės pagalbos suma viršija verslo plane numatytą sumą.

22Atsakovė teigia, kad Aprašo 62 p. nuostatos skirtos tik teritorinei darbo biržai, todėl ji neturėjo pareigos apie Darbo grupės nustatytus Paraiškos trūkumus informuoti pareiškėją. Nustatyta, kad Vilniaus TDB, išnagrinėjusi pareiškėjos 2016-05-20 pateiktą paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus, nustatė esant tam tirų paraiškos trūkumų - paraiškoje nenurodytos neįgaliųjų, kuriems įdarbinti prašoma valstybės pagalba, skaičius pagal tikslines grupes; nenurodyta, kad į įsteigtas darbo vietas įdarbinus neįgaliuosius, atitinkamą mėnesį vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius padidės, palyginti su vidutiniu sąrašuose esančių darbuotojų skaičiumi per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių; 2016-05-02 patalpų nuomos sutartis neatitinka Aprašo 56.2 p. reikalavimų, nes joje nenumatyta pareiga grąžinti socialinės įmonės investuotas lėšas darbo vietoms steigti, jei sutartis nutraukiama ne dėl jos kaltės, taip pat nepateiktas išrašas iš Valstybinio registrų centro dėl patalpų nuomos ir kt. (b. l. 66-67). Vilniaus TDB pareiškėjos 2016-06-13 pateiktos patikslintos paraiškos turinys patvirtina, kad pareiškėja, pateikdama patikslintą paraišką, joje iš esmės pašalino Vilniaus TDB 2016-05-27 rašte Nr. S-1886-(8.29) nurodytus pirminės paraiškos trūkumus (b. l. 66-67, 68-78, 79-101). Teismas pažymi, kad Aprašo XI skyriaus „Paraiškų vertinimas ir sprendimo dėl subsidijų skyrimo priėmimas“ 62 p. esanti procedūrinio pobūdžio norma siekiama užtikrinti atsakovės priimamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo pagrįstumą, todėl ši norma neatima iš atsakovės, kaip viešojo administravimo subjekto, teisės, o gero viešojo administravimo principas - kaip tik įpareigoja atsakovę, siekiant priimti pagrįstą sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo ir nustačius, kad jai teritorinės darbo biržos nagrinėjimui perduota paraiška turi trūkumų, kurie anksčiau nebuvo nustatyti, apie juos informuoti paraišką pateikusią įmonę bei pasiūlyti juos pašalinti. Nagrinėjamu atveju atsakovė, nustačiusi, kad pareiškėja Paraiškoje nenurodė tam tikrų subsidijai gauti reikšmingų duomenų, pirmojo Paraiškos svarstymo metu padarė išvadą, kad Paraiškoje pateikta informacija netenkina Aprašo 11.2.3 p. nustatytų reikalavimų pateikiamiems dokumentams ir, nepasinaudojusi Aprašo 62 p. jai suteikta teise pasiūlyti pareiškėjai pašalinti Paraiškos trūkumus pateikiant reikalingus subsidijai gauti duomenis, priėmė ginčijamą Įsakymą.

23Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Darbo biržos direktorius Įsakymu nepagrįstai atsisakė skirti pareiškėjai subsidiją Tvarkos aprašo 11.2.3 p. nustatytu pagrindu.

24Remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytais motyvais ir pateiktu teisės aktų nuostatų aiškinimu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ skundas tenkintinas, Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016-07-04 įsakymas „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ Nr. V-525 naikintinas ir atsakovė įpareigotina pareiškėjos pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti įvertinti iš naujo.

25Pareiškėja taip pat prašo priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 40 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prie bylos nagrinėjimo išlaidų priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, nesusijusios su teisinių paslaugų teikimu (ABTĮ 39 str. 1 d. 3 p.)

26Nustatyta, kad pareiškėja 2016-08-03 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM sąskaitą sumokėjo 30,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 102). Kitų pareiškėjos patirtas bylinėjimosi ar atstovavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų teismui nėra pateikta, atsižvelgiant į tai pareiškėjai UAB

27„PAT sprendimai“ iš Darbo biržos priteistina 30,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

28Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d., 88 str. 2 p., 132 str. 1 d., 133 str., teismas

Nutarė

29Pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ skundą tenkinti.

30Panaikinti Lietuvos darbo biržos direktoriaus Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016-07-04 įsakymą „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ Nr. V-525 ir įpareigoti Lietuvos darbo biržą pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti įvertinti iš naujo.

31Priteisti pareiškėjai UAB „PAT sprendimai“ iš Lietuvos darbo biržos 30,00 Eur (trisdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ atstovui advokatui Tadui... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. Pareiškėja UAB „PAT sprendimai“ pateikė teismui skundą, kuriame prašo:... 6. Paaiškino, kad ginčijamu Įsakymu neteisėtai, nepagrįstai ir pažeidžiant... 7. Atsakovė Darbo birža atsiliepime į skundą nurodė nesutinkanti su skundu ir... 8. Paaiškino, kad Įsakymu pareiškėjai subsidija neskirta teisėtai ir... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė ir prašė jį... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės su skundu nesutiko ir prašė jį... 11. Skundas tenkintinas.... 12. Byloje ginčas kilo dėl Darbo biržos direktoriaus 2016-07-04 įsakymo Nr.... 13. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja UAB „PAT sprendimai“... 14. Darbo biržos direktorius 2016-07-04 įsakymu „Dėl valstybės pagalbos... 15. Socialinėms įmonėms teikiamą valstybės pagalbą, juridinių asmenų,... 16. Įstatymo 13 str. nustatytos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms... 17. Specialieji reikalavimai subsidijai neįgalių darbuotojų darbo vietoms... 18. Pagal Aprašo 61 p., teritorinė darbo birža, gavusi socialinės įmonės... 19. Nagrinėjamu atveju Įsakymas priimtas remiantis Darbo grupės Protokole... 20. Taigi, Darbo grupės išvada, jog Paraiška neatitinka Aprašo 11.2.3, 63 p.... 21. Pabrėžtina, kad Įstatymo ir Aprašo nuostatos nedetalizuoja, kokiais būdais... 22. Atsakovė teigia, kad Aprašo 62 p. nuostatos skirtos tik teritorinei darbo... 23. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Darbo biržos... 24. Remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytais motyvais... 25. Pareiškėja taip pat prašo priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 26. Nustatyta, kad pareiškėja 2016-08-03 į Valstybinės mokesčių inspekcijos... 27. „PAT sprendimai“ iš Darbo biržos priteistina 30,00 Eur bylinėjimosi... 28. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d., 88 str.... 29. Pareiškėjos UAB „PAT sprendimai“ skundą tenkinti.... 30. Panaikinti Lietuvos darbo biržos direktoriaus Lietuvos darbo biržos... 31. Priteisti pareiškėjai UAB „PAT sprendimai“ iš Lietuvos darbo biržos... 32. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...