Byla I-5161-142/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Margaritos Stambrauskaitės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokato padėjėjui Mariui Brasiūnui, atsakovo atstovui Tomui Gedminui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB skundą atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus dailės akademijai, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui, Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Mykolo Romerio universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB (toliau – pareiškėjas)padavė teismui skundą, kurį patikslino 2013-04-12 (t. I, b.l. 1–10, 159–167), teismo 2013-04-19 nutartimi priimtas yra patikslintas pareiškėjo skundas (tomas I, b.l. 169–173). Skunde, kuris priimtas, pareiškėjas prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – atsakovas, ŠMM, Ministerija) Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto (toliau – Komitetas)2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą; 2) panaikinti Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą įvertinti pareiškėjo projektą 63 balais; 3) įpareigoti Ministeriją papildyti valstybės projektų sąrašą ir įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą su projekto įgyvendinimui skirtina iki 6 650 000 Lt suma.

3Paaiškina, kad atsiliepdamas į Ministerijos paskelbtą išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ pareiškėjas pateikė valstybės projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Jungtinio mokslo ir studijų centro sukūrimas“ (toliau – Projektas) aprašymą. Buvo nuspręsta pareiškėjo Projekto nefinansuoti, o įtraukti į rezervinį projektų sąrašą. Apie tai pareiškėjui pranešta ŠMM 2012-08-23 raštu Nr. SR-4133 „Dėl Valstybės projekto aprašymo, pateikto pagal išankstinį kvietimą teikti valstybės projektų aprašymus“.Mano, kad ŠMM nepagrįstai neįtraukė pareiškėjo Projekto į valstybės projektų sąrašą. ŠMM nesilaikė Išankstiniame kvietime nustatytų projektų vertinimo sąlygų. Išankstinis kvietimas ir jo sąlygos, taip pat kvietimo sąlygų pakeitimas turi būti viešai paskelbti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – Taisyklės) 131 punkte ir 26 punkte, taip pat Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2008-04-08 įsakymu Nr. ISAK-977 (toliau – Aprašas), 20 punkte nustatyta tvarka „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Ministerija Išankstiniame kvietime nurodė, kad projektas privalo surinkti ne mažiau kaip 40 balų. ŠMM 2012-08-23 rašte nurodyta, kad Komitetas 2012-08-08 priėmė sprendimą neužtenkant finansavimo lėšų finansuoti projektus, surinkusius 65 ir daugiau balų. Minimalaus balo padidinimas neabejotinai yra esminė sąlyga pagal Taisyklių 131 punktą, kadangi turėjo įtakos paraiškų vertinimo rezultatams ir dėl pakeisto minimalaus balo pareiškėjo pateiktas Projektas nebuvo pasiūlytas įtraukti į valstybės projektų sąrašą. Protokole nėra įtvirtinto sprendimopadidinti minimalų balų skaičių. Komiteto sprendimu nebuvo nuspręsta keisti konkurso sąlygų, apie tai nepaskelbta viešai, todėl Komitetas, vertindamas pateiktas paraiškas ir priimdamas sprendimą, turėjo vadovautis Išankstiniame kvietime nustatytomis projektų vertinimo taisyklėmis. Netgi nustačius, kad Komitetas buvo priėmęs sprendimą padidinti balų skaičių, tai apie tokį sprendimą turėjo būti paskelbta laikantis Taisyklių 131 ir 26 punktuose, Aprašo 20 punkto reikalavimų. ŠMM apie Išankstinio kvietimo sąlygų pakeitimą nepaskelbė nustatyta tvarka, todėl Išankstinio kvietimo esminės sąlygos pakeitimas, net jį ir pripažinus, yra negaliojantis ir šiuo pakeitimu nebuvo galima vadovautis vertinant pareiškėjų projektus. ŠMM pažeidė Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ)3 straipsnyje nustatytus viešojo administravimo veiklos principus, kadangi sprendimą grindė negaliojančiu ir nepaskelbtu teisės aktu. Pripažinus, kad Ministerijos Išankstinio kvietimo sąlygų pakeitimas yra negaliojantis, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis Išankstinio kvietimo sąlygomis, kurios nustatė, kad minimalus įvertinimas turi būti 40 balų. Pareiškėjo Projektas buvo įvertintas 63 balais, todėl atitiko visas Išankstinio kvietimo sąlygas ir turėjo būti įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. Tai, kad pareiškėjo Projektas įtrauktas į rezervinį valstybės projektų sąrašą, neeliminuoja padaryto pažeidimo. Ministerija nurodė, jog visiems projektams trūksta finansavimo, todėl akivaizdu, kad Projekto įtraukimas į rezervinį valstybės projektų sąrašą tėra formalus veiksmas, kuris faktiškai nesudarys galimybių gauti finansavimą ir įgyvendinti Projektą, tuo labiau, kad pagal šią finansavimo programą finansavimo ir administravimo sutartys turi būti sudarytos iki 2013-12-31. Atkreipė dėmesį, kad nėra priimto sprendimo dėl Projekto įtraukimo į rezervinį valstybės projektu sąrašą. Daro išvadą, kad administracinis sprendimas buvo įformintas Protokole ir 2012-08-23 rašte. Pareiškėjas taip pat nesutinka su Projekto vertinimu. Nurodo, kad Ministerija kartu su Išankstiniu kvietimu taip pat paskelbė Projektųsvarbos vertinimo lentelę ir nurodymus vertintojams. Pagal lentelės 1.1.1. 1.2.1, 1.3.1 punktus pareiškėjo Projektas turėjo būti įvertintas maksimaliais balais, nes pateikti dokumentai patvirtino, kad struktūrinio akademinio padalinio valdyme dalyvaus ne mažiau nei 20 procentų užsienio universiteto atstovų,iš 80 dėstytojų, net 36 dėstytojai bus paskirti iš užsienio universiteto, tai yra beveik 50 procentų, bus vykdomos 7 jungtinės studijų programos.Pagal lentelės 1.4.1. punktą pareiškėjo pasiūlymas vertintinas 0 balu, kadangi užsienio universitetas, su kuriuo kuriamas struktūrinis padalinys, nepatenka tarp 50 procentų geriausių Jungtinės Karalystės universitetų. Mano, kad Projekto dalis pagal lentelės 2.1 punktą turėjo būti įvertinta maksimaliu balų skaičiumi, nes Projekto dokumentuose išsamiai paaiškintas ir aprašytas Projekto tikslingumas, naujų studijų programų poreikis ir jų praktinė nauda, išdėstyta, kaip numatytos Projekto veiklos yra susijusios su Projekto tikslais ir jų pasiekimu. Projekto tikslas tiesiogiai atitinka kvietimo pagrindinį uždavinį, Projekte numatomos įgyvendinti veiklos atitinka kvietime nurodytą remiamą veiklą ir aprašo reikalavimus, perspektyviniame veiklos plane yra detaliai išvardinti artimiausių penkių metų planai pradėti vykdyti konkrečiai įvardintas jungtines studijų programas, vykdyti mokslinių tyrimų projektus, parengti veiklai 2,3 tūkst. kv. m patalpas. Tai tiesiogiai atitinka kvietimo pagrindinį uždavinį didinti universiteto konkurencingumą. Tuo tarpu Ministerija apskritai nenurodė, kodėl įvertinimui pagal 2.1 p. buvo skirta 0 balų ir kas lėmė tokį įvertinimą.Pareiškėjas pilnai pagrindė preliminarų biudžetą, jo dydį ir kainų paskaičiavimą ir už šią dalį Projektui pagal Lentelės 3.1 punktą turėjo būti paskirta 10 balų. Ministerija pagal šį vertinimo kriterijų Projektą įvertino 3 balais, tačiau taip pat nenurodė, kas lėmė tokį įvertinimą.Projektas turėjo būti įvertintas bendra 80 balų suma, tačiau Ministerija Projektą įvertino tik 63 balais. Kriterijai, nurodyti lentelės 1.1.1–1.1.4 punktuose yra objektyvūs, todėl vien pagal šiuos kriterijus pareiškėjo pasiūlymas turėjo būti įvertintas 60 balų. Kriterijai, nurodyti lentelės 2.1 ir 3.1 punktuose, yra vertinamojo pobūdžio ir pasižymi subjektyvumu. Tačiau subjektyvus vertinimas negali būti grindžiamas visiška veiksmų laisve ir interpretacija, o turi būti motyvuotas. Netinkamas Projekto įvertinimas lėmė, jog jis nepateko į pagrindinį valstybės projektų sąrašą ir šiam Projektui faktiškai nebus suteiktas finansavimas. Todėl neteisėti Ministerijos veiksmai pažeidė pareiškėjo teises. Pareiškėjo projektą vertino darbo grupė, sudaryta iš Ministerijos specialistų, kurie savo įvertinimus perdavė Komitetui, o pastarasis pritarė įvertinimui Protokolu. Ministerija nepateikė nei teismui, nei pareiškėjui 2012-07-11 ministro įsakymu Nr. V-1114 sudarytos darbo grupės kiekvieno nario arba visos darbo grupės surašytų vertinimo motyvų ir argumentacijos pagal kiekvieną kriterijų. Todėl teigia, kad darbo grupė neatliko išsamaus ir objektyvaus vertinimo, nemotyvavo, kodėl reikalavimams, išdėstytiems lentelės 2.1 ir 3.1 punktuose, buvo atitinkamai paskirti 0 ir 3 balai.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, remdamasis jame išdėstytais argumentais. Papildomai nurodė, kad gavo ŠMM 2014-01-30 raštą Nr. SR-405, kuriuo pranešta, kad Projektas nebus finansuojamas iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų. Todėl iš esmės nepalaikė savo 3-iojo reikalavimo, bet jo neatsisakė.

5Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (t. I, b. l. 82–87, t. II, b. l. 1–4). Paaiškina, kad ir valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė, ir Komitetas yra sudaryti pagal švietimo ir mokslo ministro įsakymus (atitinkamai 2012-07-11 įsakymu Nr. V-1114 ir 2009-06-11 įsakymu Nr. ISAK-1229), tačiau nei vienas iš šių subjektų nėra viešojo administravimo subjektas ir nėra įgaliotas atlikti viešojo administravimo veiksmus – nepriima nei administracinių aktų, nei sprendimų. Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė buvo įsakymu įpareigota įvertinti projektų aprašymus ir pateikti išvadas Komitetui. Tai reiškia, kad jie neturėjo teisės ir nepriėmė atskiro administracinio akto ar sprendimo, kuriam galėtų būti taikomas VAĮ ir kuris galėtų būti skundžiamas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą (toliau – ABTĮ). Komitetas pagal Aprašo11 punktą atlieka tik patariamąjį vaidmenį. Tai pabrėžiama ir 32 punkte. Sprendimas yra priimamas švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė vertino projektų aprašymus ir pateikė išvadas Komitetui. Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės ir Komiteto veiksmai negali būti prilyginami Ministerijos veiksmams, tai tik išvados ir rekomendacijos, į kurias gali atsižvelgti arba ne švietimo ir mokslo ministras, pasirašydamas įsakymą. Šiuo atveju buvo atsižvelgta ir buvo priimtas sprendimas įtraukti atrinktus projektus į Valstybės projektų sąrašą. Nebuvo sudaromas naujas sąrašas, bet papildomas jau egzistuojantis. Ir Išankstiniame kvietime, irAprašo 33.3 punkte nurodyta, kad valstybės projektai, kurie įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą, yra projektai, kurie atitinka Aprašo nuostatas ir projektų vertinimo svarbos kriterijus, tačiau kuriems nepakanka išankstiniame kvietime numatytos sumos. Rezervinių projektų sąraše projektai išdėstomi prioritetine tvarka, nurodant preliminarią projektų vertę. Tai leidžia manyti, kad remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bus atrinkta tiek geriausių projektų, kiek užteks turimų lėšų (t. y. 28 mln. Lt), o kiti bus įtraukti į rezervinių projektų sąrašą, kurio projektai bus finansuojami atsiradus papildomų lėšų ar jas sutaupius. Tai nereiškia, kad, kaip nurodo pareiškėjas, šiam projektui faktiškai nebus suteiktas finansavimas. Nuolat vyksta veiksmų programų finansinis koregavimas, kai iš vienos priemonės lėšos perkeliamos į kitą priemonę, ir šie veiksmai pagal galiojančius teisės aktus gali būti atliekami iki 2015 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjas netinkamai taiko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymą. Išankstinio kvietimo dokumentai nėra teisės aktai ir pagal Taisykles jie vadinami kvietimo teikti paraiškas dokumentais. Todėl jiems taikomas Taisyklių 29 punktas, o ne Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas. „Informaciniuose pranešimuose“ Išankstinio kvietimo dokumentai skelbiami, nes to reikalauja Aprašo 20 punktas. Vykdant Išankstinį kvietimą, buvo gautos 7 paraiškos. Paraiškų vertinimo metu buvo vertinama, kaip pateiktos projektinės idėjos atitinka Išankstinio kvietimo svarbos kriterijus ir jų vertinimo aspektus. Vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Projektų, skirtų Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklos „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ įgyvendinimui, svarbos vertinimo lentele ir nurodymais vertintojams, kurie yra Išankstinio kvietimo 1 priede. Todėl pareiškėjo skunde nurodytas prašymas įpareigoti Ministeriją įtraukti pareiškėjo Projektą į valstybės projektų sąrašą yra nepagrįstas. Taip pat atsiliepime į patikslintą skundą nurodo, kad švietimo ir mokslo ministro 2012-07-11 įsakymu Nr. V-1114 „Dėl valstybės projektų aprašymų vertinimo grupės sudarymo“ patvirtinta Darbo grupė buvo iš skirtingų sričių specialistų sudaryta kompetentinga institucija, kuri turėjo įvertinti valstybės projektų aprašymus, gautus pagal Išankstinį kvietimą, ir savo išvadas pateikti Komitetui. Šį darbą Darbo grupė atliko, jokių skundų ar pretenzijų niekas neturėjo, todėl Darbo grupės rekomendacijos perduotos Komitetui. Jei procedūros eigoje būtų kilę kokių nors klausimų apie Darbo grupės narių kompetenciją (ar jos nebuvimą), viešųjų ir privačių interesų susikirtimą, skaidrumo trūkumą ar pan., šie klausimai būtų buvę iškart ir išspręsti. Tačiau pareiškėjas tik praėjus kuriam laikui pateikė skundą, kad, jo subjektyviu manymu, paraiška nebuvo įvertinta tokiais balais, kurie galėtų užtikrinti, kad projektas būtų įtrauktas į valstybės projektų sąrašą ir būti finansuojamas. Pareiškėjas ignoruoja faktą, kad Išankstiniame kvietime buvo nurodyta, jog bus atrinkta tik geriausia (-sios) idėja (-os), kuri (-ios) bus įtraukta (-os) į valstybės projektų sąrašą. Vien ši nuostata aiškiai nurodo, kad nebus finansuojami visi projektai, o sudaryta Darbo grupė atrinks tik geriausius iš jų. Pareiškėjo projektas nebuvo įvertintas kaip geriausias, todėl buvo pasiūlyta įtraukti jį į rezervinių projektų sąrašą (kuriame projektai laukia, kol atsiras papildomų lėšų juos finansuoti). Todėl mano, kad pareiškėjo prašymas panaikinti pareiškėjo įtraukimą į rezervinį sąrašą ir panaikinti įvertinimą turėtų būti atmestas, nes pareikštas be pagrindo. Dėl prašymo įpareigoti Ministeriją papildyti valstybės projektų sąrašą pareiškėjo projektu nurodo, kad buvo atrinkti 5 geriausi projektai, tačiau jie nesulaukė visos prašomos lėšų sumos, nes paprasčiausiai Išankstiniame kvietime numatytos 28 mln. Lt sumos neužteko, o pareiškėjo prašymas įtraukti jo projektą į valstybės projektų sąrašą pažeistų kitų, jau atrinktų kaip geresnių projektų vykdytojų teises ir teisėtus interesus, nes jų projekto lėšų sumos buvo sumažintos ir patys projektų vykdytojai turės prisidėti daugiau savo įnašu, norėdami įvykdyti projektą taip, kaip numatyta paraiškoje.

6Teismo posėdyje atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, remdamasis atsiliepime nurodytais argumentais. Tačiau pripažino, kad skundžiamame protokole beveik nėra motyvų dėl įvertinimo, todėl Ministerija šiuo metu negali detaliai komentuoti priimto sprendimo įtraukti projektą į rezervinių projektų sąrašą motyvų. Mano, kad tokiu atveju vertinimas visada buvo ir bus subjektyvus, vertinimą atlieka patyrę specialistai. Šiuo metu projektas negali būti įtrauktas į finansuojamų projektų sąrašą, nes yra nustatyti terminai išlaidoms patirti – iki 2015 m. IV ketvirčio, terminai projektui vykdyti užima laiko, nes būtina atlikti viešuosius pirkimus ir kt. Pareiškėjas nustatytais terminais jau negalėtų įsisavinti projektui skirtų lėšų.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) dėl pareiškėjo skundo prašo spręsti teismo nuožiūra(t. II, b. l. 6).Nurodo, kadginčas kilo dėl Ministerijos sprendimų, priimtų vykdant Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 (toliau – Atsakomybės taisyklės), 7.2.7 punkte pavestas viešojo administravimo funkcijas sudaryti ir tvirtinti valstybės projektų sąrašus. Šios funkcijos yra aprašytos TaisykliųII skyriuje „Projektų planavimas“. CPVA pagal jai pavestas funkcijas valstybės projektų planavimo funkcijų nevykdo, o atlieka ministerijų ir kitų valstybės institucijoj suplanuotų (pagal sudarytus ir patvirtintus valstybės projektų sąrašus) valstybės projektų vertinimą, patvirtina, kad suplanuoti valstybės projektai atitinka konkrečiai priemonei taikytinus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat nustatytas projektų finansavimo sąlygas, Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas (Atsakomybės taisyklių 10.2.4 punktas).

8Atstovas į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant(t. II, b.l. 129).

9Trečiasis suinteresuotas asmuo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas atsiliepime dėl pareiškėjo skundo prašo spręsti teismo nuožiūra (t. II, b. l. 37). Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

10Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta.

11Skundas tenkinamas iš dalies.

12Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Projekto aprašymo, įvertinimo, įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą bei atsisakymo šį Projektą įrašyti į Valstybės projektų sąrašą.

13Pareiškėjas kelia ginčą dėl Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą teisėtumo ir pagrįstumo ir sprendimo įvertinti pareiškėjo projektą 63 balais teisėtumo ir pagrįstumo.Atsižvelgiant į du pirmuosius reikalavimus, keliamas reikalavimas įpareigoti Ministeriją papildyti valstybės projektų sąrašą ir įtraukti pareiškėjo Projektą į valstybės projektų sąrašą su projekto įgyvendinimui skirtina iki 6 650 000 Lt suma.

14Byloje nustatyta, kad Ministerija 2012-05-15paskelbė išankstinį kvietimą Lietuvos universitetams pateikti iki 2012-06-26 valstybės projekto aprašymus pagal Programos veiklą „Viešosios technologijos ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ (t. I, b.l. 20–32).

15Pareiškėjas 2012-06-26 atsakovui pateikė valstybės projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Jungtinio mokslo ir studijų centro sukūrimas“ aprašymą (t. I, b.l. 33–52). Atsakovo sudarytos struktūrinės institucijos (Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė ir Komitetas) savo posėdžiuose, atitinkamai įvykusiuose 2012 m. liepos 13 d. (t. I, b. l. 114–118) ir 2012-08-08 (t. I, b.l. 111–113), nusprendė pareiškėjo pateiktą Projektą įvertinti 63 balais (iš 100 galimų) ir įtraukti šį Projektą į rezervinių projektų sąrašą.

16Ministerija 2012-08-23 raštu Nr. SR-4133 informavo pareiškėją apie minėtus Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės ir Komiteto priimtus sprendimus (t. I, b.l. 12)ir 2012 m. rugsėjo 26 d. priėmė įsakymą Nr. V-1394, kuriuo į Valstybės projektų sąrašą įrašė trečiųjų suinteresuotųjų asmenų, t. y. Vilniaus dailės akademijos, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto pateiktus atitinkamus projektus, kuriuos Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė ir Komitetas minėtuose posėdžiuose įvertino 65 ir daugiau balų (t. I, b.l. 130–135).

17Pareiškėjas nesutinka su jo Projekto atliktu įvertinimu ir nurodo, kad šis Projektas pagal sąlygas, kurios buvo nurodytos Išankstiniame kvietime, turėjo būti įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Taip pat teigia, kad atsakovas be teisėto pagrindo padidino konkursinį Projektų balą nuo 40 iki 65 balų, nes Išankstinio kvietimo sąlygose buvo nurodytas konkursinis Projektų balas – 40, o Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė ir Komitetas Projektus vertino pagal konkursinį balą – 65. Todėl prašo įpareigoti atsakovą įtraukti jo Projektą į Valstybės projektų sąrašą.

18Atsižvelgiant į ginčo esmę, dėl kiekvieno reikalavimo pasisakoma atskirai ir pirmiausiai vertintinas Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 esantis sprendimas įvertinti Projektą 63 balais.

19Dėl Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo įvertinti pareiškėjo projektą 63 balais.

20Visų pirma, sprendimą dėl nurodytos balų sumos priėmėMinisterijos Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė, patvirtintašvietimo ir mokslo ministro 2012-07-11 įsakymu Nr. V-1114(toliau – Darbo grupė), 2012-07-13 posėdyje (2012-07-13 protokolas Nr. ESPKD7-5, t. I, b.l. 114–118). Šiame protokole ir užfiksuoti priimti pareiškėjui svarbūs sprendimai. Protokole aprašant, kas buvo svarstyta, nurodyta, kad vertinimo metu buvo vertinama, ar paraišką pateikę pareiškėjai atitinka Išankstiniame kvietime įvardintus galimus pareiškėjus, ar paraiškos atitinka Išankstinio kvietimo pagrindinį uždavinį ir remiamą veiklą, ar projekto vertė – 5 mln. Lt ir daugiau, ar pateiktas Valstybės projekto aprašymas ir t.t. Protokole nurodyta tik kokioms sąlygoms turi atitikti projektai ir, kad pagal jų sąrašą vertinami visi projektai, tačiau kaip tos sąlygos, o tuo labiau Išankstiniame kvietime nurodyti kriterijai taikomi kiekvienam iš svarstytų projektų, protokole nėra aprašyta.

21Protokolo dalyje „Nutarta“ nurodoma, jog konstatuota (tarp kitų projektų), kad pareiškėjo projektas tenkina visus administracinio vertinimo punktus ir visi šie projektai perkeliami į svarbos vertinimo etapą. Po to svarstyta gautų projektų svarba. Nurodyta, kad šio vertinimo metu vertinama, kaip pateiktos projektinės idėjos atitinka Išankstinio kvietimo svarbos kriterijus ir jų vertinimo aspektus. Nutarta bendru sutarimu svarbos vertinimo etape vertintoms paraiškoms skirti balus, pareiškėjui – 63 balus. Protokolo 3 punkte pateiktos Darbo grupės rekomendacijos Komitetui. Darbo grupė 3.2 punkte rekomenduoja su tam tikromis išlygomis finansuoti projektus, svarbos vertinime surinkusius 65 ir daugiau balų, tai 5 projektai, į kurių sąrašą pareiškėjo projektas nepateko. Protokolo 3.4 punkte yra Darbo grupės sprendimas neužtenkant finansavimo lėšų į rezervinių projektų sąrašą įtraukti projektus, surinkusius mažiau nei 65 balus. Šiame sąraše yra pareiškėjo projektas, numatyta projekto įgyvendinimui skirti iki 4 mln. Lt.

22Protokole aprašytuose svarstymo ir nutarimo priėmimo etapuose nėra atskleista, kaip buvo skiriami balai. Pareiškėjas teisingai pastebi, kad balų skyrimas pakankamai aiškiai yra reglamentuotas Išankstinio kvietimo Priede Nr. 1, o reikalavimai projekto aprašymui – Priede Nr.2. Priede Nr. 1 aiškiai aprašytas maksimalaus balo skyrimas pagal projekto svarbos kriterijus, kurie yra išsamiai detalizuoti (t. I, b.l. 22–23). O informacijos šaltinis taip pat aiškiai nurodytas – tai Priedo Nr. 2 reikalavimai projekto aprašymui. Šių priedų kriterijai turėjo būti aiškiai ir kiekvienas atskirai taikyti nagrinėjamiems projektams, nurodant, kaip jų projektų aprašymai vertinami pagal kiekvieną prieduose esantį kriterijų ir kodėl taip vertinama.

23Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintas sprendimas įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą, ir sprendimas įvertinti pareiškėjo Projektą 63 balais.

242012-08-08 posėdyje svarstyta Darbo grupės, sudarytos vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2012-07-11 įsakymu Nr. V-1114 „Dėl valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės sudarymo“, pristatyta valstybės projektų aprašymų, pateiktų pagal Išankstinį kvietimą, vertinimo eiga ir priimtas sprendimas. Bendru sutarimu nutarta finansuoti protokole nurodytus projektus, bet sumažinti pareiškėjų prašomą finansavimo lėšų sumą, nurodyti 5 projektai (pateikti trečiųjų suinteresuotų asmenų), jų pavadinimai, prašoma lėšų suma, vertinimo etape surinkti balai (iš 100 galimų) ir rekomendacijos, kuriose nurodyta, kokia suma skirtina. Kitas nutarimas yra 6 punkte. Nutarta į rezervinių projektų sąrašą įtraukti pareiškėjo Projektą, surinkusį 63 balus, ir Aleksandro Stulginskio universiteto projektą, surinkusį 52 balus.

25Jokie papildomi svarstyti dokumentai nei Darbo grupės, nei Komiteto posėdžių protokoluose nėra nurodyti, todėl skundžiamame protokole nėra jokio priimto sprendimo dėl balų sumos motyvavimo ar argumentavimo, nors tai padaryti buvo įmanoma užpildant jau su faktiniais duomenimis Išankstinio kvietimo 1 priedo lentelę ir joje motyvuojant skirtą balų sumą pagal čia pateiktą informacijos šaltinį – priede Nr. 2 nurodytas pateiktų projektų konkrečias dalis. Šis 1-as priedas apskritai negali būti savitikslis, juo duodamas pavyzdys, kaip turi būti atliktas vertinimas ir balų skyrimas, nes priešingu atveju tokio priedo paskelbimas būtų beprasmiškas. Atsakovo atstovas teisme paaiškino, kad Ministerijoje negalėjo rasti daugiau informacijos, kuri parodytų, kaip vyko vertinimas ir balų skyrimas. Taip negali būti, kad sprendimų motyvų reikėtų ieškoti papildomai ir nenustatytais būdais, jie turėjo būti išdėstyti Darbo grupės ar Komiteto protokoluose.

26Aptartus teisinius santykius reguliuoja Aprašas (nauja Aprašo redakcija patvirtinta ministro 2011-01-12 įsakymu Nr. V-86 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ISAK-977 „Dėl valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Aprašas buvo keičiamas ir 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1916).

27Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad valstybės projektų planavimas ir atranka atliekami pagal atsakingos ministerijos patvirtintą Aprašą.

28Pagal Aprašo nuostatas,Darbo grupei yra pavesta atlikti valstybės projekto aprašymų vertinimą, o Ministerijos prigramos valdymo komitetui (byloje nagrinėjamu atveju – Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetui), pavesta atlikti valstybės projekto aprašymų atranką, kurią jis turi atlikti remdamasis Darbo grupės išvadomis (Aprašo 28, 32punktai).

29Nagrinėjamoje byloje priimtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2014-10-21 nutartyje (administracinė byla Nr. A438-946/2014) jau yra įvertinta Darbo grupės ir Komiteto priimtų sprendimų reikšmė, tai yra svarbu paneigiant atsakovo paaiškinimus, kad tokie protokoliniai sprendimai negali būti ginčijami teisme, nes juos priėmė ne viešojo administravimo subjektas. LVAT išvadas grindžia Aprašo 33 punkto (33.1, 33.2 ir 33.3 punktų) nuostatomis ir daro išvadą, kad iš Aprašo 33 punkto nuostatų matyti, jog Komiteto sprendimai teisinių pasekmių prasme yra dvejopo pobūdžio: 1. rekomendaciniai dėl valstybės projekto aprašymų įtraukimo arba neįtraukimo į Valstybės projektų sąrašą; 2. galutiniai dėl valstybės projekto aprašymų įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą, t.y. šio pobūdžio sprendimais yra užbaigiama aptariama administracinė procedūra ir sukuriamos atitinkamos subjektinės teisės asmenims, kurių atžvilgiu yra priimti šie sprendimai. LVAT nurodo, kad šią išvadą patvirtina ir Aprašo 12 ir 36 punktų nuostatos, iš kurių matyti, kad švietimo ir mokslo ministrui pavesta priimti galutinį sprendimą (įsakymą) tik dėl atitinkamo projekto įrašymo į Valstybės projektų sąrašą ir nepavesta spręsti klausimų, susijusių su valstybės projekto aprašymų įtraukimu į rezervinių projektų sąrašą.

30Iki šiol byloje nėra duomenų apie tai, jog dėl pareiškėjo pateikto Projekto įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą atitinkamą sprendimą (įsakymą) būtų priėmęs ir švietimo ir mokslo ministras ar kitas valstybinio administravimo subjektas. To nenurodė ir atsakovo atstovas, t.y. nebuvo ginčijama, kad išskyrus ginčijamą Komiteto protokolinį nutarimą, nėra priimta kito sprendimo pareiškėjo atžvilgiu. Tai lemia, kad šis Komiteto protokolinis nutarimas, kaip administracinis teisės aktas, gali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Ši aplinkybė taip pat reiškia, kad tokiam nutarimui turi būti taikomi reikalavimai, keliami bet kokiam administraciniam teisės aktui. LVAT formuojamoje teismų praktikoje ne kartą nustatyta, kad individualus teisės aktas gali būti sudarytas iš keleto dokumentų. Nagrinėjamu atveju taip ir yra, nes Darbo grupės 2012-07-13 protokole esantis sprendimas skirti pareiškėjo Projektui 63 balus, o Komiteto posėdžio protokole 1 punkte ir nurodyta, kad svarstyti Darbo grupės priimti sprendimai. Nustatyta, kad nei Darbo grupės posėdžio protokole, nei Komiteto posėdžio protokole nėra pateiktas projekto vertinimo detalizavimas pagal Išankstinio kvietimo 1 priede nustatytus kriterijus.

31Pareiškėjui apie atliktą vertinimą buvo pranešta Ministerijos 2012-08-23 raštu Nr. SR-4133, kuriame nurodyta, kur galima rasti informaciją apie paskelbtus kvietimus, tačiau nenurodyta, kaip pagal kvietimo 1 priedo lentelę įvertintas pareiškėjo projektas. Pareiškėjas, gavęs pranešimą, 2012-08-31 raštu Nr. 207 prašė Ministerijos pateikti detalius paaiškinimus dėl projekto vertinimo, nurodant kiek balų buvo įvertintas kiekvienas vertinimo svarbos kriterijus pagal Priedą Nr. 1 (t. I, b.l. 13).

32Atsižvelgdama į šį prašymą Ministerija pateikė pareiškėjui Išankstinio kvietimo pagal Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklą „Viešosios technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektroriuose)“ paraiškų svarbos vertinimo suvestinę (3 lapai) (t. I, b.l. 108–110), kur 2 punkte nurodytas pareiškėjas ir pagal Priedo Nr. 1 (nors tai nenurodyta, tačiau galima spėti, kad būtent pagal Priedo Nr. 1 punktus atliktas balų vertinimas) punktus paskirstytų balų skaičius, be jokio paaiškinimo, kokiu pagrindu skiriama 0 ar 3 balai. Kartu pateikta Komiteto 2012-08-08 posėdžio protokolo Nr. ESPKD7-6 kopija. Iš pateiktos vertimo suvestinės neįmanoma nustatyti, kokiu pagrindu konkrečiam projektui skirta atitinkama balų suma. Kaip buvo minėta, Išankstinio kvietimo Priedas Nr. 1 ir Nr. 2 yra susiję, nes vertinant pagal Priedą Nr. 1 būtina nurodyti tam tikrą pateikto projekto dalį, kuri vertinama.

33Dėl šios priežasties, netgi įvertinus tris atskirus dokumentus (Darbo grupės posėdžio protokolą, vertinimo suvestinę, Komiteto posėdžio protokolą), skundžiamas sprendimas dėl pareiškėjo Projekto įvertinimo balais – suteikiant 63 balus – yra visiškai nemotyvuotas, todėl toks sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Būtent dėl šios priežasties teismas neturi galimybės vertinti pareiškėjo argumentų dėl to, kokie balai turėjo būti skiriami pagal atskirus kriterijus, nes pareiškėjo pateikiamų argumentų neįmanoma palyginti su Darbo grupės nepateiktais motyvais dėl skiriamų balų sumos pagal atskirus kriterijų punktus. Teismas negali apeiti administravimo subjektų privalomų priimti sprendimų ir priimti sprendimus už šiuos subjektus. Komitetas, kuriam pavesta atlikti vertinimą, ir privalėjo motyvuoti sprendimą dėl 63 balų suteikimo, Komitetas turėjo galimybę ir įpareigoti Darbo grupę pateikti balų skyrimo motyvus, palyginant juos su projekto duomenimis, nes būtent projekte turėjo būti informacija, pagal kurią skirstomi balai. Kadangi Darbo grupės ir Komiteto posėdžiuose nedalyvavo pareiškėjo atstovai, nėra pagrindo išvadai, kad jie būtų galėję išgirsti tuos motyvus ir argumentus posėdžiuose ir taip apie juos sužinoti. Dėl to, tie motyvai turėjo būti išdėstyti kuriame nors iš minėtų dokumentų raštu.

34Atliktas projekto vertinimas neatitinka Taisyklių 57 punkto reikalavimų, kad vertintojai, atlikdami vertinimą, turi pildyti Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos formos vertinimo lenteles, bei šių Taisyklių 60 punkte nurodytų vertinimo principų: lygiateisiškumo, nes nėra aišku, ar visiems projektams buvo taikomi vienodi vertinimo principai ir kriterijai; skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės, nes vertinimo rezultatai iš esmės nebuvo paviešinti; proporcingumo, nes sprendimas turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams ir jų mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui. Nors šiuo atveju paraiška nebuvo atmesta, tačiau ir įtraukiant projektą dėl balų sumos į rezervinių sąrašą turi būti aišku, kodėl skirti būtent tokie balai.

35Tuo pačiu ginčijamas aktas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; 2 dalyje nustatyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiaisuformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes,Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 (6 punkte) įtvirtintas sprendimas įvertinti pareiškėjo Projektą 63 balais naikintinas. Teismas vadovaujasi ABTĮ 89 straipsnio1 dalies 3 punktu.

37Dėl Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą.

38Kaip ir pirmuoju aptartu atveju, sprendimą dėl pareiškėjo pateikto Projekto įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą priėmė Darbo grupė2012-07-13 posėdyje, kurio protokolo Nr. ESPKD7-5 (t. I, b.l. 114–118). Protokolo 3.4 punkte nurodyta, kad neužtenkant finansavimo lėšų, į rezervinį projektų sąrašą įtraukti projektus, surinkusius mažiau kaip 65 balus, nurodytas pareiškėjo projektas, vertinimo etape surinkta balų suma – 63 ir išvada: įtraukti į rezervinių projektų sąrašą skiriant projekto įgyvendinimui iki 4 mln. lėšų.

39Šio protokolo 3.2 punkte yra išdėstytas sprendimas dėl 65 balų ribos. Nurodyta, kad siekdama didinti Lietuvos universitetų infrastruktūrinį patrauklumą/konkurencingumą skatinant bendrų padalinių su užsienio universitetais atsiradimą ir atsižvelgdama į ribotą išankstinio kvietimo biudžetą (28 mln. Lt) Darbo grupė rekomenduoja su tam tikromis išlygomis finansuoti projektus, svarbos vertinime surinkusius 65 ir daugiau balų. Nors pareiškėjas teigia, kad šis sprendimas yra niekinis, tačiau darytina išvada, kad vertintojai, atsižvelgdami į ribotą kvietimo biudžetą, į būtinumą atlikti ir projekto svarbos vertinimą, galėjo svarbos vertinimui pagrįsti remtis šia balų suma. Pareiškėjo projektas, kaip ir kiti projektai, praėję administracinio vertinimo etapą, kurio metu be kitų kriterijų buvo vertinta ir tai, ar projektas surinko mažiausiai galimą balų sumą pagal Išankstinio kvietimo sąlygas (t.y. 40 balų). Darbo grupės posėdžio protokole nurodyta, kad pareiškėjo projektas tenkina visus administracinio vertinimo punktus, ir jis buvo perkeltas į svarbos vertinimo etapą. Toks sprendimas atitiko Aprašo 33.3 punktą, kuriame yra nustatyta, kad Komitetas sprendime nurodo, kurie projektai įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą, ir paaiškinama, kad tai tie projektai, kurie atitinka Aprašo nuostatas bei projektų vertinimo svarbos kriterijus, tačiau kuriems nepakanka išankstiniame kvietime numatytos sumos. 32 punkte nustatyta, kad Komitetas sprendimą priima remdamasis vertinimo darbo grupės pateiktomis išvadomis dėl Valstybės projektų aprašymų įvertinimo (tai dar kartą patvirtina, kad darbo grupės sprendime turi būti aiškiai nurodyta, kokia projekto aprašymo dalis kokiais kriterijais remiantis įvertinta atitinkamu balu).

40Svarbos kriterijai pagal Aprašo 27 punktą turi būti nurodyti išankstinio kvietimo skelbime.Nagrinėjamu atveju Išankstiniame skelbime (t. I, b.l. 20–21) yra nurodyta, kad svarbos kriterijai numatyti skelbimo Priede Nr. 1. Priede Nr. 1 nėra nurodyta 40 balų riba, reiškia, kad šis balas nėra svarbos kriterijus. Tačiau pagal šį 1-ą priedą galima daryti išvadą, kad svarbos kriterijumi gali būti surinkta balų suma.

41Kadangi pareiškėjas teigia tikrai turėjęs surinkti 65 balus ir netgi daugiau, šis pareiškėjo argumentas dėl svarbos vertinimo kriterijaus 65 balų riba nėra reikšmingas, jis galėjo būti nustatytas kaip svarbos kriterijus, tačiau reikšminga šio ginčo aplinkybė yra tai, ar pagrįstai pareiškėjo projektas įvertintas 63 balais.

42Atsižvelgiant į tai, kad Darbo grupė rekomendavo skirti finansavimą tik 5 pareiškėjams, o pareiškėjo Projektą įtraukti į rezervinių projektų sąrašą remiantis būtent tuo, kad vertintojai, remdamiesi nežinomais motyvais, argumentais ir kriterijais, skyrė pareiškėjui 63 balus, pareiškėjo projekto įtraukimas į rezervinių projektų sąrašą taip pat nėra tinkamai motyvuotas ir pagrįstas teisės aktais.

43Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintas sprendimas įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą būtent pagal nemotyvuotą Darbo grupės sprendimą skirti pareiškėjo projektui 63 balus.

44Dėl įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą jokie papildomi dokumentai nei Darbo grupės, nei Komiteto posėdžių protokoluose nėra nurodyti, todėl skundžiamame protokole priimtas sprendimas kaip ir pirmuoju aptartu klausimu nėra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikintinas. Teismas vadovaujasi ABTĮ 89 straipsnio1 dalies 3 punktu.

45Ši skundžiama sprendimo dalis taip pat neatitinka Taisyklių 57 punkto reikalavimų, kad vertintojai, atlikdami vertinimą, turi pildyti Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos formos vertinimo lenteles,taip pat šių Taisyklių 60 punkte nurodytų vertinimo principų, tarp jų skaidrumo, lygiateisiškumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės.

46Tuo pačiu ginčijamas aktas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; 2 dalyje nustatyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiaisuformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.

47Šiuo atveju yra tik vienas motyvas, kad Projektas surinko 63 balus, o svarbos vertinimui nustatyta riba 65 balai. Tačiau šis motyvas yra niekaip nepagrįstas, grynai formalus, todėl nepaaiškina iš esmės, kodėl pareiškėjo Projektas įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą.

48Tenkinant du pirmuosius reikalavimus atsižvelgiama į tai, jog pareiškėjas nurodė, kad neteisėtų sprendimų priėmimas sukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių, kadangi rengdamas projektą pareiškėjas turėjo išlaidų, todėl tikisi, kad pripažinus nurodytus sprendimus neteisėtais, turės galimybę atgauti turėtas išlaidas.

49Dėl reikalavimo įpareigoti Ministeriją papildyti Valstybės projektų sąrašą ir įtraukti pareiškėjo Projektą į valstybės projektų sąrašą su projekto įgyvendinimui skirtina iki 6 650 000 Lt suma.

50Dėl šio reikalavimo ir pareiškėjo atstovas teismo posėdyje pasisakė, kad toks reikalavimas negalėtų būti įvykdytas. Pareiškėjas paaiškino, kad ŠMM 2014-01-30 raštu pranešė, jog papildomų lėšų nebuvo skirta. Vadovaujantis Taisyklių109 punktu, nustatančiu, kad projektų finansavimo ir administravimo sutartis galima sudaryti tik iki 2013-12-31, pareiškėjo projektas jau negalės būti finansuojamas iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Pareiškėjo atstovas iš esmės tokios rašte išdėstytos pozicijos neginčijo, tačiau pirmuosius du reikalavimus palaikė.

51Nurodytas reikalavimas negali būti tenkinamas ne vien dėl to, kas nurodyta ŠMM 2014-01-30 rašte, kurio pareiškėjas neginčijo, bet ir dėl to, kad esant visai nemotyvuotam sprendimui dėl pareiškėjo Projektui skirtos balų sumos, dėl įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą, nėra pagrindo įpareigoti Ministeriją papildyti valstybės projektų sąrašą ir įtraukti pareiškėjo Projektą į šį sąrašą su pareiškėjo nurodyta finansavimo suma. Be to, finansavimo suma buvo sumažinta visiems finansuojamiems projektams.

52Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes šis pareiškėjo reikalavimas atmetamas kaip nepagrįstas.

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

54Pareiškėjo „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB skundą tenkinti iš dalies.

55Panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012-08-08 protokolo Nr. ESPKD7-6 6 punkte įtvirtintą sprendimą įtraukti pareiškėjo „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB projektą į rezervinių projektų sąrašą.

56Panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 6 punkte įtvirtintą sprendimą įvertinti pareiškėjo „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB projektą 63 balais.

57Likusį skundo reikalavimą atmesti.

58Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismuitiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB (toliau –... 3. Paaiškina, kad atsiliepdamas į Ministerijos paskelbtą išankstinį kvietimą... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime su... 6. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau... 8. Atstovas į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką jam pranešta... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino... 11. Skundas tenkinamas iš dalies.... 12. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Projekto aprašymo, įvertinimo, įtraukimo... 13. Pareiškėjas kelia ginčą dėl Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6... 14. Byloje nustatyta, kad Ministerija 2012-05-15paskelbė išankstinį kvietimą... 15. Pareiškėjas 2012-06-26 atsakovui pateikė valstybės projekto „Kingstono... 16. Ministerija 2012-08-23 raštu Nr. SR-4133 informavo pareiškėją apie minėtus... 17. Pareiškėjas nesutinka su jo Projekto atliktu įvertinimu ir nurodo, kad šis... 18. Atsižvelgiant į ginčo esmę, dėl kiekvieno reikalavimo pasisakoma atskirai... 19. Dėl Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo... 20. Visų pirma, sprendimą dėl nurodytos balų sumos priėmėMinisterijos... 21. Protokolo dalyje „Nutarta“ nurodoma, jog konstatuota (tarp kitų... 22. Protokole aprašytuose svarstymo ir nutarimo priėmimo etapuose nėra... 23. Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintas sprendimas įtraukti... 24. 2012-08-08 posėdyje svarstyta Darbo grupės, sudarytos vadovaujantis švietimo... 25. Jokie papildomi svarstyti dokumentai nei Darbo grupės, nei Komiteto... 26. Aptartus teisinius santykius reguliuoja Aprašas (nauja Aprašo redakcija... 27. Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad valstybės projektų planavimas ir atranka... 28. Pagal Aprašo nuostatas,Darbo grupei yra pavesta atlikti valstybės projekto... 29. Nagrinėjamoje byloje priimtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 30. Iki šiol byloje nėra duomenų apie tai, jog dėl pareiškėjo pateikto... 31. Pareiškėjui apie atliktą vertinimą buvo pranešta Ministerijos 2012-08-23... 32. Atsižvelgdama į šį prašymą Ministerija pateikė pareiškėjui... 33. Dėl šios priežasties, netgi įvertinus tris atskirus dokumentus (Darbo... 34. Atliktas projekto vertinimas neatitinka Taisyklių 57 punkto reikalavimų, kad... 35. Tuo pačiu ginčijamas aktas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Šio... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes,Komiteto 2012-08-08 protokole Nr.... 37. Dėl Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo įtraukti... 38. Kaip ir pirmuoju aptartu atveju, sprendimą dėl pareiškėjo pateikto Projekto... 39. Šio protokolo 3.2 punkte yra išdėstytas sprendimas dėl 65 balų ribos.... 40. Svarbos kriterijai pagal Aprašo 27 punktą turi būti nurodyti išankstinio... 41. Kadangi pareiškėjas teigia tikrai turėjęs surinkti 65 balus ir netgi... 42. Atsižvelgiant į tai, kad Darbo grupė rekomendavo skirti finansavimą tik 5... 43. Komiteto 2012-08-08 protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintas sprendimas įtraukti... 44. Dėl įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą jokie papildomi dokumentai... 45. Ši skundžiama sprendimo dalis taip pat neatitinka Taisyklių 57 punkto... 46. Tuo pačiu ginčijamas aktas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Šio... 47. Šiuo atveju yra tik vienas motyvas, kad Projektas surinko 63 balus, o svarbos... 48. Tenkinant du pirmuosius reikalavimus atsižvelgiama į tai, jog pareiškėjas... 49. Dėl reikalavimo įpareigoti Ministeriją papildyti Valstybės projektų... 50. Dėl šio reikalavimo ir pareiškėjo atstovas teismo posėdyje pasisakė, kad... 51. Nurodytas reikalavimas negali būti tenkinamas ne vien dėl to, kas nurodyta... 52. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes šis pareiškėjo reikalavimas atmetamas... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 54. Pareiškėjo „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB skundą tenkinti... 55. Panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios... 56. Panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios... 57. Likusį skundo reikalavimą atmesti.... 58. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...