Byla 2YT-8157-991/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys A. K., antstolė B. T

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. J. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys A. K., antstolė B. T..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2020 m. liepos 13 d. pateikė antstolei skundą, kuriuo prašo sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl iškeldinimo iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl proceso atnaujinimo bei ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančiu ir iki kol baigsis gydymas. Nurodė, kad 2020 m. liepos 2 d. buvo gautas antstolės raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) – atlaisvinti gyvenamąsias patalpas iki 2020 m. liepos 13 d. Pareiškėjas turi sveikatos problemų, jam nustatytas 30 procentų darbingumas, pakilus temperatūrai buvo atidėta numatyta stuburo operacija bei 2020 m. liepos 2 d. ir 2020 m. liepos 10 d. pratęstas gydymas ir išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Be to, Klaipėdos apygardos teismas nagrinėja pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu, todėl yra pagrindas sustabdyti vykdymą dėl iškeldinimo iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl proceso atnaujinimo bei ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančiu ir iki kol baigsis gydymas.

5Antstolė B. T. 2020 m. liepos 15 d. patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjo skundo netenkino. Nurodė, kad pareiškėjo skunde išdėstytos aplinkybės ir nurodyti motyvai, jog pareiškėjas yra pateikęs teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo ir sumokėjęs žyminį mokestį, turi nedarbingumo pažymėjimą (II gr., 30 procentų darbingumo), nes autoįvykio metu buvo sužalotas stuburas, antstolei nesuteikia teisės stabdyti pradėtus vykdymo veiksmus. Be to, pažymėjo, kad skundžiamo patvarkymo priėmimo metu pareiškėjas jokių įrodymų dėl esamo nedarbingumo antstolei nebuvo pateikęs, jokio dokumentų iš gydymo įstaigos, patvirtinančių, kad pareiškėjo liga nėra chroniška nepateikta, o iš pareiškėjo pateikto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau ir SODRA) pažymėjimo apie nedarbingumo laikotarpius, antstolė neturėjo galimybės objektyviai įvertinti apie pareiškėjo ligos pobūdį. Tokiu būdu, antstolė neturėjo jokio teisinio pagrindo pareiškėjo 2020 m. liepos 9 d. prašyme ar 2020 m. liepos 11 d. skunde išdėstytais pagrindais sustabdyti priverstinį vykdymą vykdomojoje byloje.

6Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimo į skundą dėl antstolio veiksmų teismo nustatytu terminu nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau ir Antstolių įstatymas) 3 straipsnio 1 dalis). Įstatyme įtvirtintos teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intravires), o bet koks ultra vires (už suteiktų teisių ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010, 2013 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

9Antstolių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam suteikta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnis), nesant tokio dokumento atlikti vykdomuosius veiksmus draudžiama. Vienas vykdomųjų dokumentų yra teismo išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vykdomasis raštas išieškotojui išduodamas CPK 646 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. vykdytinam spendimui įsiteisėjus ir išieškotojui pateikus rašytinį prašymą.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), užvesta pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. gegužės 20 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ), kuriuo teismas nusprendė iškeldinti J. J., taip pat kitus kartu su juo gyvenančius asmenis, jei tokie yra, iš sodo pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra šis sodo pastatas. 2020 m. gegužės 26 d. patvarkymu Nr. ( - ) vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti. 2020 m. gegužės 26 d. antstolės priimtu raginimu įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) pareiškėjas paragintas per 35 dienas nuo raginimo gavimo dienos išsikelti iš A. K. asmeninės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ir sodo pastato, esančio ( - ). 2020 m. gegužės 26 d. patvarkymas Nr. ( - ), 2020 m. gegužės 26 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), 2020 m. gegužės 26 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimas Nr. ( - ) pareiškėjui įteikti asmeniškai 2020 m. gegužės 27 d. (v.b.l. 2-5). 2020 m. liepos 2 d. antstolės patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjas informuotas, kad, jeigu iki 2020 m. liepos 10 d. gera valia pareiškėjas neišsikels, 2020 m. liepos 13 d. 10.30 val. bus pradėtas priverstinis iškeldinimas. Minėtas patvarkymas pareiškėjui įteiktas asmeniškai 2020 m. liepos 2 d. (v.b.l. 8). 2020 m. liepos 9 d. pareiškėjas pateikė prašymą, 2020 m. liepos 10 d. skundą – prašymą, kuriuose prašė sustabdyti vykdymo veiksmus iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl proceso atnaujinimo bei ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančiu ir iki kol baigsis gydymas. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė SODROS informaciją apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui nuo ( - ) iki ( - ) išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. ( - ) (nedarbingumo priežastis – liga, asmens sveikatos priežiūros įstaiga – UAB „B. M.“). 2020 m. liepos 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolė pareiškėjo prašymo netenkino (v.b.l. 13-22). 2020 m. liepos 13 d. iškeldinimo protokole Nr. ( - ) užfiksuota pareiškėjo ir kitų su juo gyvenančių asmenų iškeldinimo su jiems priklausančiais daiktais iš žemės sklypo ir sodo namo, esančių ( - ), procedūra (v.b.l. 23-34). 2020 m. liepos 13 d. iškeldinimo protokolas Nr. ( - ) pareiškėjui išsiųstas elektroniniu paštu jaks( - ) (v.b.l 25). 2020 m. liepos 13 d. antstolės kontoroje gautas 2020 m. liepos 11 d. pareiškėjo skundas, kuriame pateikė analogišką prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo bei papildomai pateikė SODROS informaciją apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui nuo ( - ) iki ( - ) išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. ( - ) (nedarbingumo priežastis – liga, asmens sveikatos priežiūros įstaiga – UAB „B. M.“), nuo ( - ) iki ( - ) išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. ( - ) (nedarbingumo priežastis – liga, asmens sveikatos priežiūros įstaiga – UAB „B. M.“) (v.b.l 26-38). Antstolė 2020 m. liepos 15 d. patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjo 2020 m. liepos 10 d. skundo-prašymo bei 2020 m. liepos 15 d. patvarkymu Nr. ( - ) 2020 m. liepos 11 d. skundo netenkino (v.b.l. 39-43). Antstolė taip pat 2020 m. liepos 15 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei nurodymą Nr. ( - ) priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Minėti patvarkymai ir nurodymas pareiškėjui išsiųsti elektroniniu paštu ( - ) (v.b.l. 45-49).

11Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 510 straipsnis). Pažymėtina, kad antstolio procesinius veiksmus ar neveikimą galima skųsti CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka ir tik tuo atveju, jeigu skundžiamus veiksmus jis atliko vykdydamas savo funkcijas: vykdydamas įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuodamas faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduodamas ir įteikdamas dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikdamas kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalis).

12Pastebėtina, kad pareiškėjas savo skundu neprašo panaikinti konkretaus antstolės priimto patvarkymo ar kito priimto vykdymo proceso dokumento, pripažinti antstolės atliktus veiksmus ar neveikimą neteisėtais. Pareiškėjas skunde nurodo, jog Klaipėdos apygardos teismas nagrinėja pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ) CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų pagrindu, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 26 d. nutarties 34 punkte civilinėje byloje Nr. ( - ) akcentavo, kad tenkinus pareiškėjo prašymą ir atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. ( - ), ginčijamas turto pardavimo iš varžytynių aktas taps negaliojančiu ir pareiškėjas turės galimybę susigrąžinti visą tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota, pasinaudojant CPK 760-761 straipsniuose įtvirtintu sprendimo įvykdymo atgręžimo institutu, ir tuo pagrindu pareiškėjas prašo sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl iškeldinimo iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl proceso atnaujinimo bei ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančiu ir iki kol baigsis gydymas.

13CPK 625 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant, antstolis privalo arba turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, sąrašas. Pagal CPK 626 straipsnio 1 dalį, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą šiais atvejais: 1) skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas; 2) skolininkui netekus veiksnumo; 3) iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui; 4) skolininkui bankui ar Centrinei kredito unijai paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą); 5) gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį; 6) kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus). CPK 627 straipsnyje nustatyta, kad antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus šiais atvejais: 1) kai raštu prašo išieškotojas; 2) skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniška, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos; 3) kai skolininkas gydosi ligoninėje; 4) kai paskelbta skolininko paieška (CPK 620 straipsnis); 5) kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška; 6) teismui išreikalavus vykdomąją bylą; 7) kai, vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo nuostatomis, skolininkui ar išieškotojui atliekami finansų sektoriaus subjekto pertvarkymo veiksmai.

14Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. ( - ) pagal pareiškėjo J. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovui J. J. dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, nuostolių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutarties pareiškėjas pateikė 2020 m. liepos 10 d. atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) taip pat netenkintas pareiškėjo prašymas sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl pareiškėjo iškeldinimo iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl proceso civilinėje byloje ( - ) atnaujinimo. Klaipėdos apygardos teismas minėtoje nutartyje akcentavo, jog pareiškėjo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimu, kadangi antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Klaipėdos apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. ( - ) išieškotojo A. K. naudai, o pareiškėjas prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, kuri nėra susijusi su civiline byla Nr. ( - ). Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. liepos 14 d. nutartis įsiteisėjo 2020 m. liepos 23 d.

15Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyta aplinkybė stabdyti vykdomąją bylą iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl proceso atnaujinimo bei ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančiu, nesudaro nei privalomo, nei fakultatyvaus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindo. Pareiškėjas teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo kitoje civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovui J. J. dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, nuostolių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuri nėra susijusi su vykdomąja byla Nr. ( - ) užvesta pagal Klaipėdos apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. ( - ), o Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. ( - ), kuria remiasi pareiškėjas, nurodyta, kad yra tik hipotetinė (spėjama) galimybė, jog tenkinus pareiškėjo prašymą ir atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. ( - ), ginčijamas turto pardavimo iš varžytynių aktas taps negaliojančiu ir pareiškėjas turės galimybę susigrąžinti visą tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota, pasinaudojant CPK 760-761 straipsniuose įtvirtintu sprendimo įvykdymo atgręžimo institutu. Pažymėtina, kad antstolis negali viršyti jam suteiktų įgaliojimų ir sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus, kai nėra CPK 626 straipsnyje ar 627 straipsnyje nustatytų pagrindų, priešingu atveju, sustabdžius vykdomąją bylą ar atidėjus vykdymo veiksmus, nesant įstatyme nustatyto pagrindo, būtų pažeista vykdymo proceso šalių (skolininko ir išieškotojo) interesų pusiausvyra, vykdomojo dokumento vykdymo privalomumo principas (CPK 18 straipsnis).

16Pareiškėjas skunde taip pat prašo stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nes serga, turi nedarbingumo pažymėjimą (II gr., 30 procentų darbingumo), kadangi autoįvykio metu buvo sužalotas stuburas, pakilus temperatūrai stuburo operacija buvo atidėta.

17Antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniška, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos; kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška (CPK 627 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktai). CPK 627 straipsnyje įtvirtinta antstolio teisė spręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo skolininko ligos atveju jokiais būdais negali būti aiškinama kaip absoliuti antstolio laisvė rinktis dėl vykdomosios bylos stabdymo. Ši antstoliui suteikta teisė kartu suponuoja jo pareigą rūpestingai įvertinti, ar asmuo dėl ligos yra pajėgus ginti savo teises ir, atsižvelgiant būtent į tai, nuspręsti, ar vykdomąją bylą stabdyti ar ne. Kasacinis teismas 2006 m. balandžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-245/2006, išaiškino, kad tuo atveju, kai antstolis gauna informacijos, jog skolininkas gydosi, jis turi imtis priemonių skolininko sveikatos būklei išsiaiškinti, o vykdomąją bylą sustabdyti CPK 627 straipsnio 2 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-684/2015).

18Nagrinėjamu atveju antstolė nurodo, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokio dokumento iš gydymo įstaigos, patvirtinančio, kad pareiškėjo liga nėra chroniška, o iš pareiškėjo pateiktos SODROS informacijos apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui nuo ( - ) iki ( - ) išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. ( - ) (nedarbingumo priežastis – liga, asmens sveikatos priežiūros įstaiga – UAB „B. M.“), nuo ( - ) iki ( - ) išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. ( - ) (nedarbingumo priežastis – liga, asmens sveikatos priežiūros įstaiga – UAB „B. M.“), iš kurios neįmanoma nustatyti ligos pobūdžio bei objektyviai įvertinti, ar pareiškėjo liga nėra chroniška. Teismo vertinimu, antstolė, gavusi informaciją apie pareiškėjo nedarbingumą, turėjo imtis visų priemonių pareiškėjo sveikatos būklei išsiaiškinti, t. y. kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą UAB „B. M.“ dėl informacijos suteikimo apie pareiškėjo ligą, jos pobūdį ir trukmę bei gavusi patvirtinimą iš minėtos gydymo įstaigos apie pareiškėjo ligą, jos pobūdį, numatytą gydymą, ligos trukmę, spręsti klausimą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. Kita vertus, nors antstolė neatliko aktyvių veiksmų, siekiant išsiaiškinti pareiškėjo sveikatos būklę, tačiau, akivaizdu, kad pareiškėjas, nepaisant sveikatos sutrikimų, yra pajėgus ginti savo teises, aktyviai dalyvauti vykdymo procese, susipažinti su antstolės priimtais procesiniais dokumentais (antstolės procesiniai dokumentai pareiškėjui įteikti asmeniškai, taip pat vykdomojoje byloje pateiktu elektroniniu pašto adresu), aktyviai gina savo teises teisme.

19Teismas, įvertinęs visas byloje nurodytas aplinkybes, nenustatė, kad antstolė vykdomojoje byloje Nr. ( - ), atlikdama vykdymo veiksmus, elgėsi neteisėtai ar pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų netenkintinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, straipsniais, 513 straipsnio 2 dalis, teismas

Nutarė

21pareiškėjo J. J. skundo netenkinti.

22Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) gražinti antstolei B. T..

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Neringa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2020 m. liepos 13 d. pateikė antstolei skundą, kuriuo prašo... 5. Antstolė B. T. 2020 m. liepos 15 d. patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjo skundo... 6. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimo į skundą dėl antstolio veiksmų... 7. Teismas... 8. vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų... 9. Antstolių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad antstolis yra valstybės... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( -... 11. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdydamas... 12. Pastebėtina, kad pareiškėjas savo skundu neprašo panaikinti konkretaus... 13. CPK 625 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdomąjį dokumentą vykdantis... 14. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 15. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodyta aplinkybė stabdyti vykdomąją bylą... 16. Pareiškėjas skunde taip pat prašo stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje... 17. Antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba... 18. Nagrinėjamu atveju antstolė nurodo, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokio... 19. Teismas, įvertinęs visas byloje nurodytas aplinkybes, nenustatė, kad... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291,... 21. pareiškėjo J. J. skundo netenkinti.... 22. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) gražinti antstolei B.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...