Byla I-266-289/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius, susipažinęs su gautu pareiškėjo Šiaulių universiteto atstovo advokato Gintaro Žičkaus patikslintu skundu dėl valstybės įmonės Registrų centras centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. sausio 22 d. sprendimo Nr.12 panaikinimo; valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo 2007 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr.1INF-121(6.5-2040/10) panaikinimo; valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo įpareigojimo atlikti įrašą Nekilnojamojo turto registre ir Šiaulių universiteto nuosavybės teisės į administracinio pastato, esančio Architektų g.1 Šiauliuose, įregistravimo ir bylinėjimosi išlaidų iš valstybės įmonės Registrų centras priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjo atstovas nurodė, jog VĮ Registrų centras Šiaulių filialo sprendimu Nr. 1INF-121 (6.5-2040/10) buvo pakeisti Nekilnojamo turto registro duomenys, t.y. įregistruotos valstybės nuosavybės teisės, o Šiaulių universiteto – patikėjimo teises į nekilnojamąjį daiktą – administracinį pastatą su kiemo statiniais, unikalus Nr. 29/984-0119-01-4, plane pažymėtą indeksu 1B9p, esantį adresu Architektų g.1 Šiauliuose, kurį 1998 m. lapkričio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.43 Šiaulių universitetas įgijo iš akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ nuosavybės teisėn ir tai įregistravo Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Šiaulių filiale (1998 m. lapkričio 23 d. pažymėjimas).

3Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. sausio 22 d. sprendimu Nr.12 paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą, motyvuodama tuo, jog Šiaulių universitetas yra valstybės biudžetinė įstaiga, todėl jo valdomi nekilnojamieji daiktai nuosavybės teise priklauso valstybei, o Šiaulių universitetas juos valdo tik patikėjimo teise. Be to, centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija savo sprendime nurodė, jog 1998 m. lapkričio 17 d. pirkimo – pardavimo sutartyje nenurodyta, kad Šiaulių universitetas įgijo pastatą nuosavybės teise, todėl Šiaulių universitetui įstatymo pagrindu atsirado tik patikėjimo teisė į pastatą. Taip pat pareiškėjo atstovo advokato G.Žičkaus patikslintame skunde nurodoma, jog valstybinės aukštosios mokyklos joms perduotą valstybės ir savivaldybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise (LR aukštojo mokslo įstatymo 11 str. 2 d.), o to paties įstatymo 11 str. 1 d. nurodyta, jog pačios aukštosios mokyklos turtą sudaro nuosavybės teise turimi pastatai ir kitos materialinės vertybės, nebiudžetiniai finansiniai ištekliai, vertybiniai popieriai, intelektualaus darbo produktai (kiek tai nepažeidžia autoriaus teisių) bei kitas teisėtai įgytas turtas. Pareiškėjo Šiaulių universiteto atstovo patikslintame skunde pažymima, jog to paties įstatymo 11 str. 2 dalyje nurodoma, jog turtą, kuris įsigytas iš nebiudžetinių lėšų, gautas dovanų, priimtas kaip palikimas ar įgytas kitu teisėtu būdu, valstybinė aukštoji įstaiga valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės teise pagal civilinio kodekso ir kitų įstatymų normas, nepažeisdama kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, aukštosios mokyklos statute nustatyta tvarka.

4Administracinio ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu.

5Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje nurodoma, jog tiek nuosavybės teisės įgijimo pagrindus, tiek sandorius bei sutartis reglamentuoja civilinės teisės normos (CL 4 knygos 4.47 str., 1 knygos 1.63 -1.96 str., 6 knygos normos). Šiuo atveju pagal keliamo ginčo pobūdį ir esmę matyti, jog, sprendžiant ginčą, bus sprendžiama taip pat ir dėl civilinių teisių ir pareigų, t.y. Šiaulių universiteto teisių į nekilnojamojo turto objektą. Priklausomai nuo to, kaip teismas vertins byloje susiklosčiusias aplinkybes, susijusias su nuosavybės, taigi civiliniais teisiniais santykiais, priklausys ir viešojo administravimo subjektų atliktų veiksmų teisėtumo įvertinimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8 – 480/2006).

6Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 9 d. nutartyje nurodoma, jog nei teritorinis registratorius, nei centrinis registratorius negali atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, remiantis registratoriui pateiktų dokumentų negaliojimu, neteisėtumu ar galios netekimu, jei tokios aplinkybės nėra nustatytos bendrosios kompetencijos teismo, nebent šie pateiktų dokumentų trūkumai labai akivaizdūs. Registratorius nėra kompetentingas spręsti apie sutarties šalių tarpusavio santykių turinį bei jų tikrąją valią, nes iš šių santykių kylantys ginčai taip pat laikytini civilinio teisinio ginčo dalyku (Lietuvos administracinio teismo 2005 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15 - 15/2005).

7Taip pat pažymėtina, jog Speciali teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti savo praktikoje spręsdama bylų dėl nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registro tvarkytojų sprendimų teismingumo klausimą ne kartą yra konstatavusi, kad tais atvejais, kai ginčai dėl registrų tvarkytojų sprendimų yra susiję su pareiškėjų ar kitų asmenų atitinkamomis civilinėmis teisėmis (šių teisių pripažinimu ar paneigimu), jie turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248 - 45/2008).

8Iš bylos medžiagos matyti, kad nors pareiškėjo atstovas patikslintame skunde teismui atsakovu nurodė viešojo administravimo subjektą Valstybės įmonę Registrų centras, tačiau šio skundo reikalavimai yra susiję su klausimo išsprendimu dėl nuosavybės teisių į ginčijamą nekilnojamąjį daiktą ar jo valdymo patikėjimo teise. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.AS4 – 180/2006, sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių į ginčytiną nekilnojamąjį turtą ir jo valdymo patikėjimo teise, buvo konstatuota, jog keliamo ginčo išsprendimui esminę reikšmę turės nuosavybės teisių į ginčytiną nekilnojamąjį turtą nustatymas, todėl jis laikytinas civilinio teisinio pobūdžio ginču.

9Pareiškėjo Šiaulių universiteto atstovo patikslinto skundo reikalavimai yra susiję su keliais teisiniais santykiais, iš kurių pagrindiniu pripažintinas ne administracinis, o civilinis santykis. Pažymėtina, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. Micevičius v. J. Anusauskas ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; nutartis paskelbta biuletenyje “Teismų praktika” Nr. 14).

10Kadangi ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 22 str., 25 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.), ši byla, atsižvelgiant į jos teismingumą, turėtų būti perduotina nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui pagal nekilnojamojo turto, dėl kurio keliamas ginčas, buvimo vietą (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 31 str. 1 d.).

11Teismas mano, kad pagal pareiškėjo Šiaulių universiteto atsakovo patikslintą skundą byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos apylinkės teisme, tačiau, siekiant tvirtai nustatyti teismingumo klausimą, tikslinga bylos priskyrimo atitinkamam teismui klausimo išsprendimui bylą perduoti specialiajai teisėjų kolegijai.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str., 105-107 str.,

Nutarė

13Pareiškėjo Šiaulių universiteto atstovo advokato Gintaro Žičkaus patikslintą skundą dėl valstybės įmonės Registrų centras centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. sausio 22 d. sprendimo Nr.12 panaikinimo; valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo 2007 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr.1INF-121(6.5-2040/10) panaikinimo; valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo įpareigojimo atlikti įrašą Nekilnojamojo turto registre ir Šiaulių universiteto nuosavybės teisės į administracinio pastato, esančio Architektų g.1 Šiauliuose, įregistravimo ir bylinėjimosi išlaidų iš valstybės įmonės Registrų centras priteisimo perduoti dėl priskyrimo konkrečiam teismui klausimui išspręsti specialiajai teisėjų kolegijai.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai