Byla 1S-295-533-2009
Dėl Druskininku miesto apylinkes teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti UAB "Druskininku autobusu parkas“ skunda

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Viktoras Dovidaitis, sekretoriaujant Linai Butkuvienei, teismo posedyje išnagrinejo UAB "Druskininku autobusu parkas“ skunda del Druskininku miesto apylinkes teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti UAB "Druskininku autobusu parkas“ skunda, ir

2n u s t a t e :

32009 m. kovo men. 23 d. Druskininku miesto apylinkes teisme buvo gautas UAB "Druskininku autobusu parkas" skundas panaikinti 2009-03-09 Druskininku miesto apylinkes prokuraturos nutarima ir atnaujinti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 70-2-00006-09.

42009 m. kovo men. 27 d. Druskininku miesto apylinkes teismas nutartimi UAB "Druskininku autobusu parkas" skunda atsisake priimti motyvuojant tuo, kad skunda pasiraše UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus pavaduotojas V. L., kuris pateike tik isakyma del jo priemimo i darba direktoriaus pavaduotoju ir isakyma del direktoriaus pavaduotojo etato ivedimo, taciau nepateike igaliojimo bei dokumentu, patvirtinanciu, kad UAB "Druskininku autobusu parkas" direktorius A. S. susirgo, ar atostogauja, ar yra komandiruoteje.

5Del Druskininku miesto apylinkes teismo 2009 m. kovo men. 27 d. nutarties UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus pavaduotojas V. L. pateike skunda, kuriuo prašo panaikinti nurodyta teismo nutarti kaip nepagrista ir ipareigoti teisma priimti 2009-03-20 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" skunda. Pareiškejo manymu, skundžiama teismo nutartimi yra pažeisti bendroves interesai ir apribotos istatyme numatytos teises apskusti prokuroro nutarima. Pareiškejas nurodo, kad 2009 m. kovo men. 04 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" turto administratorius A. S. telefonu informavo UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus pavaduotoja V. L. apie tai, kad jam yra išduotas nedarbingumo pažymejimas. Todel vadovaujantis 2009 vasario 27 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus isakymo Nr. 9, 3. p. direktoriaus ligos laikotarpiu UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus pareigos ir funkcijos be atskiro pavedimo buvo perduotos direktoriaus pavaduotojui V. L., kuris ir pasiraše 2009-03-20 skunda, prie kurio pridejo isakymus, patvirtinancius jam priskirtas pareigas. Kadangi UAB "Druskininku autobusu parkas" direktorius A. S. nebuvo išvykes i komandiruote, nebuvo atostogose, o apie nedarbinguma A. S. direktoriaus pavaduotoja V. L. informavo žodžiu, todel teismui daugiau nebuvo pateikta jokiu dokumentu.

6Skunde taip pat nurodo, kad V. L. perimdamas bendroves direktoriaus pareigas ir funkcijas, vadovavosi UAB "Druskininku autobusu parko" direktoriaus A. S. žodine informacija ir 2009-02-27 isakymu, todel neturejo galimybiu pateikti teismui juridine galia turinti dokumenta-A. S. nedarbingumo pažymejima. Pareiškejo teigimu, bet koks dokumentas patvirtinantis A. S. pateikta žodine informacija apie nedarbinguma del ligos negaletu buti vertinamas kaip pakankamas teisinis pagrindas, konstatuojant A. S. nedarbinguma. Be to, pareiškejas pažymi, kad A. S. nedarbingumo pažymejimas išduotas nuo 2009-03-04 ir nuo tos dienos A. S. i darbo vieta atvykes nebuvo. Kiek truks gydimas, ir kada bus pristatytas i darboviete užbaigtas nedarbingumo pažymejimas, A. S. negalejo nurodyti. Todel pareiškejo teigimu, teismas tinkamai neivertino mineto 2009-02-27 bendroves isakymo Nr. 9, 3.p. nuostatu del vykdomu V. L. direktoriaus pareigu ir funkciju teisetumo, taip pat nevertino faktiniu aplinkybiu, kad darbuotojas nedarbingumo pažymejima pristato tik tapes darbingu, o iki to laiko pavestas funkcijas atliekantis asmuo vadovaujasi žodine informacija.

7Teismo posedyje pareiškejo atstovas praše skunda tenkinti. Prokurore praše skunda atmesti.

8Skundas tenkintinas.

9Druskininku miesto apylinkes teismo 2009 m. kovo men. 23 d. nutartis naikintina ir del skundo priimamas naujas sprendimas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009 m. kovo men. 20 d. Druskininku miesto apylinkes teismui paduota UAB "Druskininku autobusu parkas" skunda pasiraše UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus pavaduotojas V. L.. Prie skundo buvo prideti 2009 vasario 27 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus isakymas Nr. 9, bei 2009-03-03 UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus isakyma P-6, patvirtinantys direktoriaus pavaduotojui V. L. priskirtas pareigas. Mineto 2009 vasario 27 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus isakymo Nr. 9, 3 punkte nurodyta, kad direktoriaus ligos laikotarpiu UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus pareigos ir funkcijos be atskiro pavedimo pavedamos direktoriaus pavaduotojui. Nors prie 2009-03-20 UAB "Druskininku autobusu parkas" skundo nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad direktorius A. S. susirgo, ar atostogauja, ar yra komandiruoteje, taciau aukštesnes instancijos teismui yra pateikta bendroves direktoriaus A. S. nedarbingumo pažymejimo kopija, iš kurios matyti, kad A. S. nedarbingumo pažymejimas išduotas nuo 2009-03-04 iki 2009-03-31 d. A. S. nedarbingumo laikotarpyje 2009-03-20 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" kreipesi skundu i Druskininku miesto apylinkes teisma del prokuroro nutarimo atsisakyti atnaujinti ikiteismini tyrima panaikinimo. 2009-02-27 UAB "Druskininku autobusu parkas" direktoriaus isakymo Nr. 9, 3.p. nuostatu pagrindu skunda pasiraše direktoriaus pavaduotojas V. L..

11Nors prie skundo ir nebuvo pateiktas bendroves direktoriaus A. S. nedarbingumo pažymejimas, taciau teismo nuomone, tai nesudare pagrindo atsisakyti priimti skunda. Pažymetina, kad Baudžiamojo proceso istatymo penktojo skirsnio, reglamentuojancio apskundima ikiteisminio tyrimo metu, nuostatos suteikia teismui teise nuspresti, ar gauta skunda nagrineti teismo posedyje, ar teisejui nešaukiant posedžio priimti sprendima del skunde nurodytu klausimu (BPK 64, 65 str.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarti prieme vienasmeniškai, susipažines su pareiškejo UAB "Druskininku autobusu parkas" skundu. Todel kilus neaiškumams, pirmosios instancijos teismas turejo galimybe surengti teismo posedi ir ipareigoti pareiškejo UAB "Druskininku autobusu parkas" atstova pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad direktorius A. S. susirgo, ar atostogauja, ar yra komandiruoteje ir tokiu budu išspresti skundo priemimo klausima.

12Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, apeliacines instancijos teismas laiko, kad UAB "Druskininku autobusu parkas" skundas paduotas iš esmes laikantis baudžiamojo proceso istatymo nustatytu reikalavimu, todel pirmosios instancijos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartis yra naikintina, o skundas perduotinas nagrineti iš esmes Druskininku miesto apylinkes teismui.

13Taciau teismas atkreipia pareiškejo atstovo demesi i tai, kad prašydamas panaikinti 2009-03-27 Druskininku miesto apylinkes teismo nutarti ir ipareigoti teisma priimti 2009-03-20 d. UAB "Druskininku autobusu parkas" skunda klaidingai vadovaujasi LR BPK 326 str. 5 str. 2 p. nuostatomis. Pažymetina, kad minetos normos taikomos tuo atveju, kai apeliaciniai skundai nagrinejami apeliacines instancijos teisme del pirmosios instancijos teismo priimtu nuosprendžiu bei nutarciu teisetumo ir pagristumo BPK X dalyje 16 str. nustatyta tvarka. Tuo tarpu skundai del žemesniuju teismu nutarciu nagrinejami aukštesnes pakopos teisme BPK X dalyje 439-442 str. nustatyta tvarka. Todel šiuo atveju pareiškejo skundas del prokuroro nutarimo atsisakyti atnaujinti ikiteismini tyrima nagrinejamas BPK 439-442 str., o ne BPK 326 str. 5 str. nustatyta tvarka.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

15UAB "Druskininku autobusu parkas" skunda patenkinti.

16Panaikinti Druskininku miesto apylinkes teismo 2009 m. kovo men. 23 d. nutarti, kuria atsisakyta priimti UAB "Druskininku autobusu parkas“ skunda, ir perduoti skunda nagrineti iš esmes Druskininku miesto apylinkes teismui.

17Nutartis yra galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai