Byla N-444-1957-10
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo P. G. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo P. G. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – ir Institucija, SĮ „Susisiekimo paslaugos“) kontrolierius surašė P. G. administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl to, kad jis 2009 m. birželio 29 d., 9 val. 20 min., Vilniuje važiavo maršruto Nr. 2 troleibusu su vienkartiniu bilietu be dokumento, patvirtinančio teisę į transporto lengvatą, ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų 2005 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-967, 33.1 punkto reikalavimą. Ši veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 1 dalį.

6Institucijos 2009 m. birželio 29 d. nutarimu P. G. pagal ATPK 142 straipsnio 1 dalį paskirta 15 Lt bauda.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu P. G. skundą tenkino, Institucijos nutarimą panaikino ir bylą nutraukė. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 1 straipsnis numato, jog Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, teikiamos tokios pačios važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kaip ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai. Teismas konstatavo, kad įstatymo leidėjas sulygino Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojančių Europos Sąjungos piliečių statusą įgyjant teisę į važiavimo keleiviniu transportu Lietuvos Respublikoje lengvatas. Teismas nurodė, kad P. G. yra Europos Sąjungos pilietis, studijuojantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Nyderlandų) aukštojoje mokykloje. Tokį jo statusą patvirtina Hagos karališkosios konservatorijos studento pažymėjimas.

8II.

9Apeliaciniu skundu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti teismo nutarimą ir palikti galioti Institucijos nutarimą. Nurodo, kad P. G. nepateikė teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento. Vadovaujantis Taisyklių 33.1 punktu, keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui terminuoto bilieto ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalimi, lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ 3 punkte nustatyta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija. Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius. Naujųjų pažymėjimų formos turi būti suderintos su pastarosiomis institucijomis. Institucija daro išvadą, kad teisę į transporto lengvatą gali patvirtinti tik tie dokumentai (pažymėjimai), kurių pavyzdžius Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikė išvardintos institucijos. Tarp Valstybinės kelių transporto inspekcijos internetiniame tinklalapyje pateiktų dokumentų nurodytas vienintelis pažymėjimas, kuris patvirtina Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, teisę į transporto lengvatą, t. y. tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC). Institucijos nuomone, kitų šalių universitetų išduoti studentų pažymėjimai nepatvirtina asmens teisės į lengvatą. Jei asmenys galėtų patvirtinti savo teisę į lengvatą, pateikdami bet kokį dokumentą, kuris nėra patvirtintos formos ir/ar nėra būdų patikrinti, ar toks dokumentas apskritai egzistuoja, būtų sudarytos sąlygos dokumentų klastojimui, ir kontrolierius negalėtų nustatyti, ar tas dokumentas yra tikras ir galiojantis.

10Atsiliepimu P. G. prašo netenkinti apeliacinio skundo. Prašo įvertinti, ar nepraleistas teismo nutarimo apskundimo terminas. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įpareigoja kiekvieną paslaugos teikėją „suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį“ (CK 6.719 str. 1 d.). Kadangi keleivių vežimas visuomeniniu transportu yra vieša paslauga, paslaugos tiekėjas turi sudaryti sąlygas su paminėta informacija susipažinti viešai (CK 6.719 str. 2 d.). Informaciją apie savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamas paslaugas galima rasti internetiniame tinklalapyje www.vilniustransport.lt, Klientų informaciniame centre ir kt. P. G. pažymi, kad kontrolės metu pateikė vienkartinį bilietą su nuolaida, Hagos Karališkoje konservatorijoje išduotą galiojantį pažymėjimą su užrašais olandų, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, t. y. visus dokumentus, kurie patvirtina, jog jis sumokėjo ir turi teisę pasinaudoti Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje numatyta teise. P. G. manymu, tai, kad internetiniame puslapyje yra pasakyta: „ISIC (angl. – International Student Identity Card) pažymėjimas suteikia teisę Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, pasinaudoti lengvatomis, nustatytomis Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje“, nereiškia, kad tai yra vienintelis dokumentas, leidžiantis pasinaudoti lengvata. P. G. pažymi ir tai, kad savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Klientų informaciniame centre jam buvo pasakyta, kad jei studento pažymėjimas, išduotas Hagos karališkoje konservatorijoje, yra oficialus aukštosios mokyklos pažymėjimas, jis turėtų tikti. Taip pat P. G. mano, kad Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalis nustato savivaldybei teisę subjektų sąrašą praplėsti, bet ne susiaurinti. Pažymi ir tai, kad kontrolieriai negalėjo atsakyti, kodėl P. G. neturi teisės naudotis lengvata, ir prieš užpildydami baudos kvitą skambino savo vadovams. P. G. savo elgesį vertina kaip sąžiningą, nes rėmėsi informacija, kurią kaip paslaugos gavėjas gavo viešai prieinamose vietose. Mano, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgyvendinta paslaugos teikimo ir informavimo tvarka sudaro sąlygas pasipelnyti, pažeidžiant paslaugų gavėjų teisėtus lūkesčius.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Pažymėtina, kad apeliacinis skundas paduotas nepraleidus dešimties dienų termino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimui apskųsti, kadangi skundas paštu išsiųstas 2009 m. rugsėjo 4 d. (b. l. 23).

14Byloje ginčas kilo dėl to, ar P. G., kuris 2009 m. birželio 29 d. važiuodamas vietinio susisiekimo troleibusu, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriui pateikė vienkartinį bilietą, pirktą su nuolaida, pateiktas dokumentas (pažymėjimas) patvirtina jo teisę naudotis transporto lengvata (nuolaida).

15ATPK 142 straipsnio 1 dalyje inkriminuojamo pažeidimo padarymo metu buvo numatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto arba vaikų nuo septynerių iki šešiolikos metų vežimas be bilieto troleibusu, vietinio susisiekimo (miesto) autobusu ir maršrutiniu taksi užtraukia baudą nuo 10 iki 20 Lt. Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių, patvirtintų 2005 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-967, 33.1 punktą keleivis, kontrolės metu nepateikęs kontrolieriui pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą, laikomas važiuojančiu be bilieto.

16Pirmiausia būtina pabrėžti, kad 2008 m. birželio 17 d. buvo priimtas Transporto lengvatų įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, pakeitęs ginčo santykiui reikšmingas Transporto lengvatų įstatymo nuostatas. Šis Transporto lengvatų įstatymo pakeitimas įsigaliojo 2008 m. liepos 1 d. Naujosios redakcijos Transporto lengvatų įstatymo 1 straipsnio 3 dalis aiškiai numato, jog Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, teikiamos tokios pačios važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kaip ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams. Šio įstatymo naujosios redakcijos 5 straipsnyje taip pat įtvirtinta, kad teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaidomis turi aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai (Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 d.). Taigi akivaizdu, kad šiuo teisiniu reguliavimu įstatymo leidėjas, be kita ko, sulygino Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojančių Europos Sąjungos piliečių statusą įgyjant teisę į važiavimo keleiviniu transportu Lietuvos Respublikoje lengvatas.

17Pažymėtina, kad panašios situacijos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo išnagrinėtos priimant nutartis bylose Nr. N63-2367/2008 ir Nr. N575-325/2009.

18Kaip ir minėtose byloje, sprendžiant šį ginčą, konstatuotina, jog naujasis teisinis režimas pagal savo pobūdį prilygintinas ATPK 142 straipsnio 1 dalyje numatytos administracinės teisinės atsakomybės panaikinimui ATPK 8 straipsnio 2 dalies prasme ta apimtimi, kiek „važiavimu be bilieto“ nebegali būti laikomas kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojančių Europos Sąjungos piliečių važiavimas vietinio susisiekimo (miesto) autobusu su lengvatiniu bilietu, net ir neturint dokumento (pažymėjimo), atitinkančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 3 punkte nurodytų Lietuvos Respublikos institucijų pateiktų dokumentų (pažymėjimų) pavyzdžius. Taip pat darytina išvada, jog minėtiems asmenims Transporto lengvatų įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu aiškiai suteiktų materialinių teisių įgyvendinimo tvarka negali būti tokia, dėl kurios naudojimasis minėtomis teisėmis būtų žymiai apsunkintas ar apskritai neįmanomas.

19Pažymėtina, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai gali pasinaudoti Transporto lengvatų įstatymo nustatyta transporto lengvata pateikę arba savo aukštosios mokyklos studento pažymėjimą, arba tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC). Teisėjų kolegijos nuomone, reikalavimas kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose studijuojantiems asmenims, norintiems pasinaudoti transporto lengvata, pateikti kitokius dokumentus nei Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems asmenims, neatitinka minėtų Transporto lengvatų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies bei 5 straipsnio 6 dalies nuostatų tikslo ir asmenų lygybės įstatymui principo. Kaip minėta, šių Transporto lengvatų įstatymo nuostatų pakeitimų tikslas buvo sulyginti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojančių Europos Sąjungos valstybių narių piliečių statusą įgyjant teisę į važiavimo keleiviniu transportu Lietuvos Respublikoje lengvatas. Lygybės įstatymui principas nagrinėjamos bylos kontekste reiškia, kad visi Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, turi tokią pat teisę naudotis transporto lengvatomis Lietuvos Respublikoje, ir naudojimosi šia teise tvarka negali skirtis priklausomai nuo to, ar Europos Sąjungos valstybės narės pilietis studijuoja Lietuvos, ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės aukštojoje mokykloje. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad visi Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai turi teisę pasinaudoti Transporto lengvatų įstatymo nustatytomis lengvatomis, pateikę Europos Sąjungos valstybės narės aukštosios mokyklos dieninio skyriaus studento statusą įrodantį dokumentą, nesvarbu, ar pastarasis dokumentas yra tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC), ar konkrečios aukštosios mokyklos studento pažymėjimas.

20Transporto lengvatų įstatymo 8 straipsnis nustato Vyriausybei pareigą nustatyti šio įstatymo įgyvendinimo tvarką. Vyriausybė 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ 3 punktu nustatė, kad transporto lengvatomis galima naudotis turint teisę jomis naudotis patvirtinančius dokumentus, kurių pavyzdžiai yra suderinti tarp nutarime nurodytų institucijų. Tačiau nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pabrėžia, kad negali būti nustatytas toks poįstatyminis teisinis reguliavimas, kuris paneigtų įstatymu asmenims suteiktas teises ar žymiai apribotų dalies asmenų (šiuo atveju – kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose studijuojančių Europos Sąjungos valstybių narių piliečių) galimybes naudotis šiomis teisėmis. Pažymėtina, kad dėl sunkumų, galimai kylančių kontrolieriams, kuriems sudėtinga nustatyti, ar pateiktas Europos Sąjungos valstybės narės aukštosios mokyklos studento statusą įrodantis dokumentas yra tikras ir galiojantis, negali būti apribotas naudojimasis įstatymo suteikta teise į transporto lengvatą.

21Atsižvelgiant į minėtas Transporto lengvatų įstatymo nuostatas, šių nuostatų tikslą ir asmenų lygybės įstatymui principą, teisėjų kolegijos nuomone, reikalavimas kitų Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams pateikti būtent tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC) nepagrįstai apribotų jų teisę naudotis transporto lengvata.

22Be to, nagrinėjamoje byloje pabrėžtina, kad P. G. buvo sąžiningas ir domėjosi, kaip gali pasinaudoti jam įstatymo suteikta teise į transporto lengvatą, bei buvo įsitikinęs, jog jo turimų dokumentų pakanka teisei į lengvatą patvirtinti.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad P. G. yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, studijuojantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Nyderlandų) aukštojoje mokykloje. Tokį jo statusą patvirtina jo turimas Hagos karališkosios konservatorijos studento pažymėjimas (b. l. 4). Be to, byloje nebuvo pateikta jokių duomenų, paneigiančių tai, kad jis studijuoja dieniniame skyriuje. Patikrinimo metu P. G. pateikė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriams Europos Sąjungos valstybės narės aukštosios mokyklos studento pažymėjimą bei asmens tapatybės dokumentą, įrodantį, kad jis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju yra tenkinamos Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 dalies sąlygos. Dėl šios priežasties buvo pagrindas panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. birželio 29 d. nutarimą administracinio pažeidimo byloje, kuriuo P. G. pagal ATPK 142 straipsnio 1 dalį buvo paskirta administracinė nuobauda – 15 Lt bauda.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas ir priėmė teisingą bei pagrįstą procesinį sprendimą. Dėl šių priežasčių apeliacinis skundas atmetamas ir pirmosios instancijos teismo priimtas nutarimas paliekamas nepakeistas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinio skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – ir Institucija,... 6. Institucijos 2009 m. birželio 29 d. nutarimu P. G. pagal ATPK 142 straipsnio 1... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu... 8. II.... 9. Apeliaciniu skundu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti teismo... 10. Atsiliepimu P. G. prašo netenkinti apeliacinio skundo. Prašo įvertinti, ar... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Pažymėtina, kad apeliacinis skundas paduotas nepraleidus dešimties dienų... 14. Byloje ginčas kilo dėl to, ar P. G., kuris 2009 m. birželio 29 d.... 15. ATPK 142 straipsnio 1 dalyje inkriminuojamo pažeidimo padarymo metu buvo... 16. Pirmiausia būtina pabrėžti, kad 2008 m. birželio 17 d. buvo priimtas... 17. Pažymėtina, kad panašios situacijos Lietuvos vyriausiajame administraciniame... 18. Kaip ir minėtose byloje, sprendžiant šį ginčą, konstatuotina, jog... 19. Pažymėtina, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai gali pasinaudoti... 20. Transporto lengvatų įstatymo 8 straipsnis nustato Vyriausybei pareigą... 21. Atsižvelgiant į minėtas Transporto lengvatų įstatymo nuostatas, šių... 22. Be to, nagrinėjamoje byloje pabrėžtina, kad P. G. buvo sąžiningas ir... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad P. G. yra Europos Sąjungos valstybės narės... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinio skundo... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą... 29. Nutartis neskundžiama....