Byla Iv-1969-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su uždarosios akcinės bendrovės „Urbo slėnis“ ir akcinės bendrovės „Kauno duona“ skundu,

Nustatė

3UAB „Urbo slėnis“ ir AB „Kauno duona“ 2011-01-24 paštu išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-01-04 atsakymą Nr. 1SS-6, Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymą Nr. 02-05-3459 ir juo patvirtintą valstybinės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtą Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą; įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti naujo Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo (pakeitimo), kuriuo būtų suformuotas 2,2955 ha bendrojo ploto žemės sklypas, skirtas UAB „Urbo slėnis“ nuosavybės teise priklausančių poilsio paskirties, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių ir pastatų (toliau – Pastatų) ir AB „Kauno duona“ nuosavybės teise priklausančių nebaigtos statybos objektų eksploatacijai (toliau – Nebaigtos statybos objektai), parengimą; įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 3(tris) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti naują Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą (pakeitimą), kuriuo būtų suformuotas 2,2955 ha bendrojo ploto žemės sklypas, skirtas Pastatų ir Nebaigtos statybos objektų eksploatacijai.

4Pareiškėjai taip pat prašo teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas sustabdyti Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymo Nr. 02-05-3459, kuriuo patvirtintas valstybinės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtas Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, galiojimą.

5Skundas priimtinas. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmestinas.

6Skundas, teisme gautas 2010-12-08, iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 str. keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Vadovaujantis minėta norma, proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę turi būti motyvuotas, tai yra jame turi būti nurodytos konkrečios aplinkybės ar faktai, kurių pagrindu galima būtų konstatuoti, kad yra reali grėsmė, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pastarosios aplinkybės konstatavimas yra būtina reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sąlyga.

8Pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones motyvuoja tuo, kad nesustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimo, šiuo įsakymu patvirtintas Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas sudarys visas galimybes Nacionalinei žemės tarnybai formuoti ne tik žemės sklypą, esantį po Pastatais ir Nebaigtos statybos objektais, tačiau taip pat vykdyti ir šio žemės sklypo gretimybių, kaip atskirų žemės sklypų formavimo ir pardavimo, nuomos ar nuosavybės atstatymo veiksmus, dėl ko teismo sprendimo šioje ginčo byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

9Įvertinus bylos dokumentus bei pareiškėjų argumentus, konstatuotina, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą išvadai, kad nepritaikius nurodytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kils reali grėsmė, jog byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps negalimas. Pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindžiamas išimtinai tik prielaidomis. Taigi, nėra jokio konkretaus ir objektyvaus pagrindo manyti, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir vėliau priėmus pareiškėjams palankų teismo sprendimą, pasunkėtų iki byloje ginčijamo sprendimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas. Be to pažymėtina, kad Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymo Nr. 02-05-3459, kuriuo patvirtintas valstybinės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtas Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, galiojimo sustabdymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui bei nukryptų nuo šalių interesų pusiausvyros principų, kadangi šis žemėtvarkos projektas apima daug didesnę teritoriją, nei ginčo žemės sklypas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmestinas.

10Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis proceso dalyviams išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

11Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai yra skundžiami, buveinė.

12Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėjai nesutinka su Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme suformuoto žemės sklypo, skirto jiems nuosavybės teise priklausančių statinių eksploatavimui, dydžiu. Iš skundo turinio bei pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjai Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymą Nr. 02-05-3459, kuriuo patvirtintas minėto žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kuri nustatyta Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje, ginčijo Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą institucija 2011-01-04 ginčo klausimu priėmė sprendimą Nr. 1SS-6.

13Pagal ABTĮ 32 straipsnio 3 dalį, apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Atsižvelgiant į šią nuostatą, atsakovu byloje turi būti Kauno apskrities viršininko administracija.

14Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-03-10 nutarimo „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1787 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidacinių komisijų sudarymo ir veiksmų likviduojant apskričių viršininkų administracijas“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. 248 5.2 punktą likvidavus apskrities viršininko administracijas, esant ginčams dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų dėl valstybinės žemės sandorių, nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo, valstybei teismuose atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

15Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010-09-23 rašto Nr. 4B-(3.1)-2445 duomenimis įgaliojimai priimti sprendimus dėl žemės sklypų suformavimo ir nustatyti servitutus žemės sklypams yra suteikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos skyrių vedėjams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovu byloje laikytinas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrius, kurio buveinė yra Kauno apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje. Todėl byla pagal teismingumą perduotina nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui (LR ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.).

16Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 71 straipsniu,

Nutarė

17priimti UAB „Urbo slėnis“ ir AB „Kauno duona“ skundą, teisme gautą 2011-01-25.

18Atsakovu bylos procese laikyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių.

19Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti.

20Administracinę bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

21Nutartis dalyje, kurioje atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 3. UAB „Urbo slėnis“ ir AB „Kauno duona“ 2011-01-24 paštu išsiuntė... 4. Pareiškėjai taip pat prašo teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 5. Skundas priimtinas. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 6. Skundas, teisme gautas 2010-12-08, iš esmės atitinka Administracinių bylų... 7. Administracinių... 8. Pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones motyvuoja... 9. Įvertinus bylos dokumentus bei pareiškėjų argumentus, konstatuotina, kad... 10. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies... 11. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas paduodamas tam... 12. Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėjai nesutinka su Kačerginės... 13. Pagal ABTĮ 32 straipsnio 3 dalį, apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo... 14. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-03-10 nutarimo „Dėl apskričių... 15. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus... 16. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 4... 17. priimti UAB „Urbo slėnis“ ir AB „Kauno duona“ skundą, teisme gautą... 18. Atsakovu bylos procese laikyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 19. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti.... 20. Administracinę bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam... 21. Nutartis dalyje, kurioje atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę,...