Byla 2-103-802/2011
Dėl neteisetai atliktu savavališkos statybos darbu padariniu šalinimo,

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Eridana Paltanaviciene, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - VTPSI prie AM) atstovams Laimuciui Vaškeviciui, Vidmantui Vyšniauskui ir Simui Šlekiui, atsakovo Maxima LT, UAB atstovui adv. Arturui Kojalai, treciuju asmenu Marijampoles savivaldybes administracijos atstovams Vytautui Andriuliui ir Edvardui Antanui Banaiciui, Nacionalines žemes tarnybos prie ŽUM atstovei Jolitai Bendoriutei, viešame teismo posedyje iš esmes išnagrinejusi civiline pagal ieškovo VTPSI prie AM patikslinta ieškini atsakovui Maxima LT, UAB, tretiesiems asmenims Marijampoles savivaldybes administracijai ir Nacionalinei žemes tarnybai prie ŽUM, del neteisetai atliktu savavališkos statybos darbu padariniu šalinimo,

2n u s t a t e:

3Ieškovas, patikslines reikalavima prašo ipareigoti atsakova pašalinti savavališkos statybos – reklamos irenginio, esancio žemes sklype Marijampoles m. Dariaus ir Gireno g. 6, padarinius istatymo nustatyta tvarka, t.y. per 6 men. nuo isiteisejusio teismo sprendimo dienos parengti projektine dokumentacija ir gauti statyba leidžianti dokumenta, per nustatyta termina neivykdžius teismo sprendimo, ipareigoti atsakova per viena menesi nugriauti savavališkai pastatyta reklamini irengini ir sutvarkyti statybviete atsakovo lešomis, priteisti iš atsakovo bylinejimosi išlaidas valstybei (T.1, b.l.114-116).

4Ieškovo atstovai ieškini palaike ir praše ji tenkinti ieškinyje ir teismo posedžio metu nurodytu motyvu ir su juo pateiktu irodymu pagrindu. Nurodo, kad atsakovo 2010 m. gegužes menesi parengtas projektas negali buti laikomas tinkamu statyba leidžianciu dokumentu ir pripažintas galiojanciu, nes jame nera pateiktas žemes sklypo savininko sutikimas. Neturint šio sutikimo nebuvo galima gauti kitu projekto suderinimu, atsakovas negalejo pradeti kitu projektavimo darbu. Be to prie projekto nera prideta projektines užduoties, projektas nera tinkamai suderintas, nera pritarimo, kuris (suderinimo spaudas ir parašas) pagal dabar galiojancia tvarka, turi buti kiekviename lape, o atsakovo pateiktame variante yra tik viename lape. Mano, kad toks spaudas gali reikšti, jog yra pritarta tik del reklaminio pilono konkrecios vietos žemes sklype, taciau toks pritarimas negali buti pripažistamas visam projektui. Be to, turi buti žyma ,,Pritarta“, ne ,,Suderinta“, kaip yra atsakovo projekte. Patvirtino, kad iš esmes toks statinys ir toje vietoje pastatytas gali buti, taciau atsakovas tuo metu negalejo rengti projekto, nes istatymas numate tik nugriovima. Del nurodyto atsakovo parengtas projektas nera tinkamas statyba leidžiantis dokumentas, todel jis turi buti ipareigotas parengti galiojancius istatymus atitinkanti projekta.

5Atsakovas su ieškiniu visiškai nesutinka. Pripažista, kad reklaminis pilonas buvo pastatytas nesilaikant istatymo nustatytos tvarkos, neturint projekto ir statyba leidžiancio dokumento. Kartu nurodo, kad atsakovas jau yra atlikes istatyme numatytus veiksmus, t.y. yra parenges projektine dokumentacija ir gaves statyba leidžianti dokumenta, kuris yra suderintas su visomis reikalingomis institucijomis. Nurodo, kad projektine užduotis tikrai yra, nes ji rengiama pirmiausiai, prieš rengiant pati projekta ir statytojas turi jai pritarti. Mano, kad šios užduoties nebuvimas prie projekto negali buti esminiu trukumu del ko toks projektas negaletu buti pripažistamas parengtu tinkamai. Atstovo nuomone projektas yra tinkamai suderintas, pagal jo derinimo metu galiojusiu teises normu reikalavimus, todel turi buti pripažistamas galiojanciu, o ieškinys atmetamas.

6Treciojo asmens Marijampoles sav. administracijos atstovai nurode, kad ieškinio tenkinimo klausima jie palieka spresti teismui. Paaiškino, kad pagal teritoriju planavimo dokumentus toks statinys buti pastatytas vietoje, kurioje dabar stovi, tikrai gali. Istatymo normu jis nepažeidžia. Ieškovu nurodoma projektine užduotis, savivaldybes atstovu nuomone, nera butina sudedamoji techninio projekto dalis, o jeigu ir yra reikalinga, tai jos nebuvimas mažareikšmis. Projekto suderinimas atliktas pagal tuo metu galiojusias teises normas, todel tuomet nebuvo reikalaujama, kad suderinimo žyma butu ant kiekvieno lapo.

7Treciojo asmens NŽT atstove prašo ieškini tenkinti, nurodo, kad atsakovo atlikti veiksmai tuo metu, kai istatymas tokios galimybes nenumate, negali buti laikomi atliktais tinkamai. Paaiškino, kad gauti ju, kaip žemes sklypo savininko, papildomo sutikimo atsakovas neturejo, nes toks sutikimas jam yra išreikštas 2010-04-12 Valstybines žemes nuomos sutartyje Nr. N18/2010-22, o pagal dabar galiojancius istatymus toks sutikimas nesudetingiems statiniams iš viso nebera reikalingas.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Remiantis LR CPK 36 str. 1 d., kuri nustato, kad kiekviena byla, iš vieno teismo perduota kitam, turi besalygiškai priimti savo žinion tas teismas ir jokie gincai del to tarp teismu neleidžiami, byla nagrineta Marijampoles rajono apylinkes teisme.

10Šaliu paaiškinimais, i byla pateiktais rašytiniais irodymais negincijamai nustatyta, kad 2009-09-18 buvo surašytas statybos patikrinimo aktas Nr. 007, kurio pagrindu nustatyta, kad žemes sklype, esanciame Marijampoles m. V.Kudirkos g. 3, prie prekybos centro MAXIMA pastatytas 14 x 4 x 14 matmenu reklaminis irenginys (T.1, b.l.9-11,6-7). Atsakovui 2009-09-30 buvo surašytas Savavališkos statybos aktas Nr. TPS 17-3, kuriuo nustatyta, kad atsakovas savavališkai, neturedamas nustatyta tvarka suderinto projekto bei išduoto statybos leidimo pastate 14 m. ilgio, 4 m plocio ir 14 m. aukšcio reklamini irengini, tokiu budu pažeisdamas istatymo reikalavimus (T.1, b.l.15-17). Del padaryto pažeidimo atsakovo atsakingam asmeniui buvo surašytas administracinio teises pažeidimo protokolas ir paskirta administracine nuobauda (T.1, b.l.29-30,32-33). 2009-10-27 MAVA ipareigojo atsakova iki 2010-01-15 savo lešomis nugriauti savavališkai pastatyta ir eksploatuojama reklamos irengini (T.1, b.l.34), taciau atsakovas ipareigojimo neivykde (T.1, b.l.35-36,37). Del to ieškovas, remdamasis tuo metu galiojusiomis teises normomis, kreipesi i teisma prašymas ipareigoti atsakova nugriauti savavališkai pastatyta statini (T.1, b.l.2-4), o pakitus teisiniam reglamentavimui del neteisetai atliktu statybu padariniu šalinimo, prašo teismo leisti atsakovui per 6 menesiu termina iteisinti neteiseta statyba (T.1, b.l.104-106,114-116). Ginco del faktiniu aplinkybiu nera, atsakovas sutinka, kad statyba buvo neteiseta, t.y. atlikta neturint projekto ir statyba leidžiancio dokumento, šias aplinkybes tvirtina i byla pateikti rašytiniai irodymai. Visgi atsakovas nesutinka kad jam butu nustatytas terminas projektinei dokumentacijai parengti ir statyba leidžianciam dokumentui gauti, nes jo nuomone šiuos veiksmus atsakovas jau yra atlikes, o mažareikšmiai pažeidimai negali itakoti parengto projekto pripažinimo galiojanciu. Teismas iš dalies sutinka su atsakovo atstovo nuomone, t.y. treciojo asmens NŽT atstovei teisme patvirtinus, kad žemes sklypo savininko sutikimas tokiems darbams atlikti atsakovui nebuvo reikalingas, nes toks buvo išreikštas sutartyje, o pagal dabartiniu metu galiojancias teises normas jis, esant parengtiems detaliesiems planams, iš viso nera reikalingas, kiti mažareikšmiai parengto projekto reikalavimu pažeidimai (žymos ivardijimas, ypatingai vertinant ta aplinkybe, jog jo rengimo metu tokio reikalavimo nebuvo, statinio projektines užduoties nebuvimas, kai yra viso projekto suderinimas ir pan.), teismo nuomone, negaletu itakoti sprendimo, kad ieškovas savo teise igyvendino tinkamai ir del to ieškinys turetu buti atmestas. Taciau atsakovas prašo pripažinti esant igyvendinta teise, kuri pagal šiuo metu veikiancias teises normas gali buti igyvendinama, taciau jos igyvendinimo metu buvo draudžiama istatymo (igyvendinta nesilaikant teisetumo principo). Pagal bendraji teises (teisetumo) principa ex injuria jus non oritur (iš neteises teise neatsiranda arba teises pažeidimas pažeidejui teisiu nesuteikia). Del šio teismas sprendžia, kad atsakovas rengdamas projektine dokumentacija ir atlikdamas kitus veiksmus neteisetoms statyboms iteisinti tuo metu, kai istatymas tokios teises statytojui nenumate ir aiškiai žinodamas teises aktu reikalavimus, negali iš to gauti teigiamo sau rezultato. Toks neteisetas teises igyvendinimas pažeidžiant istatyma negali atsakovui sukelti jokiu naudingu teisiniu padariniu, nes tokie veiksmai ir ju rezultatas savaime yra niekinis. Visi atsakovo atlikti darbai yra atlikti jo rizika ir jis neturi teises reikalauti juos pripažinti teisetais.

11I byla pateikti rašytiniai irodymai, šaliu parodymai rodo, kad atsakovas faktiškai reklaminio pilono statybos darbus atliko neteisetai, neturedamas statyba leidžiancio dokumento ir istatymu nustatyta tvarka parengto bei suderinto darbu atlikimo projekto, tuo pažeide Statybos istatymo 3 str. 2 d. 2 p., 3 p., 12str. 1 d. 3 p., 4 p., 3 d., 4 d., 40 str. 1 d. 2 p., todel remiantis LR CK 4.103 str. 1 d. jis neturi teises tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). Del šio atsakovui taikytinos LR CK 4.103 str. 3 d. ir Statybos istatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatytos teisines pasekmes – ipareigojimas per nustatyta termina pašalinti savavališkos statybos padarinius šiame punkte nustatyta tvarka. Atsakovui taikytinu teisiu pasekmiu rušis parinktina atsižvelgiant i statinio kategorija (neypatingas) ir paskirti, statytojo veiksmus, i tai, kad šio statinio statyba nebuvo sukelta jokiu žalingu padariniu aplinkai ar visuomenes interesams. Ipareigojimui ivykdyti atsakovui nustatytinas 6 menesiu terminas, kurio pradžia skaiciuotina nuo šio teismo sprendimo isiteisejimo momento (LR CK 4.103 str. 1 ir 3 d., LR CPK LR Statybos istatymo 28 str., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-09-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-262/2010).

12Atsakovui neivykdžius sprendimo per nustatytus terminus, ieškovas turi teise atlikti tuos veiksmus atsakovo lešomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas (LR CPK 273str. 1 d., LR Statybos istatymo 28 str. 9 d.).

13Ieškini tenkinus visiškai bylinejimosi išlaidos valstybei, t.y. 130 Lt žyminis mokestis (LR CPK 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 2 p. ir 82 str.) ir 22,30 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 1 d., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, b.l.1), viso 152,30 Lt priteistinos iš atsakovo.

14Vadovaudamasi virš išdestytu bei Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 265 str. 1 d., 270 str., 273 str. 1 d.,

Nutarė

15Ieškini tenkinti visiškai.

16Ipareigoti atsakova MAXIMA LT, UAB (i.k.123033512, buv. LT-02300 Vilnius – 53, Savanoriu pr. 247) pašalinti savavališkos statybos – reklamos irenginio, esancio žemes sklype Marijampoles m. Dariaus ir Gireno g. 6, padarinius istatymo nustatyta tvarka, t.y. per 6 (šešis) menesius nuo isiteisejusio teismo sprendimo dienos parengti projektine dokumentacija ir gauti statyba leidžianti dokumenta.

17Atsakovui MAXIMA LT, UAB per nustata termina neivykdžius aukšciau nurodytu veiksmu, t.y. per 6 (šešis) menesius nuo isiteisejusio teismo sprendimo dienos neparengus projektines dokumentacijos ir negavus statyba leidžiancio dokumento, ipareigoti atsakova MAXIMA LT, UAB per 1 (viena) menesi nugriauti savavališkai pastatyta reklamini irengini, esanti žemes sklype Marijampoles m. Dariaus ir Gireno g. 6 ir sutvarkyti statybviete.

18Atsakovui MAXIMA LT, UAB per nustatyta termina neivykdžius nurodyto ipareigojimo per 1 (viena) menesi nugriauti savavališkai pastatyta reklamini irengini, esanti žemes sklype Marijampoles m. Dariaus ir Gireno g. 6 ir sutvarkyti statybviete, atlikti šiuos veiksmus, t.y. nugriauti savavališkai pastatyta reklamini irengini, esanti žemes sklype Marijampoles m. Dariaus ir Gireno g. 6 ir sutvarkyti statybviete atsakovo MAXIMA LT, UAB lešomis turi teise pats ieškovas Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (i.k.288600210, buv. Vilnius A.Juozapaviciaus g. 9), išieškodamas iš atsakovo MAXIMA LT, UAB tam reikalingas išlaidas.

19Priteisti iš atsakovo MAXIMA LT, UAB (i.k.123033512, buv. LT-02300 Vilnius – 53, Savanoriu pr. 247) 152,30 Lt (viena šimta penkiasdešimt du litus, 30 ct) bylinejimosi išlaidas valstybei (jas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k.188659752, saskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai