Byla I-13-554/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės, Albinos Rimdeikaitės,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjo – UAB ,,Ekoresursai“ įgaliotiems atstovams: direktoriui G. Ž., advokatui Virgilijui Kaupui,

4atsakovo – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus įgaliotam atstovui Vincui Karaliui,

5trečiojo suinteresuoto asmens – UAB ,,Manfula“ įgaliotiems atstovams: V. Š., A. R., advokatui Irmantui Dobilui,

6specialistams – J. K., J. P.,

7nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliotam atstovui,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Ekoresursai“ skundą atsakovui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritoriniam skyriui dėl 2009-08-19 pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo ir

Nustatė

9Pareiškėjas patikslintu skundu prašė panaikinti 2009-08-18 ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

10Pareiškėjas patikslintame skunde (T.1, b.l. 5-8) nurodė, taip pat pareiškėjo įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2007-07-30 buvo pasirašyta sutartis Nr. 2007-M-029, pagal kurią UAB ,,Manfula“ (vykdytojas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Lapių sąvartyno teritorijoje rengiamos biodujų surinkimo sistemos darbo projektą, įrengti biodujų surinkimo šulinius, gręžinius, biodujų paskirstymo sistemą. Pagal minėtos Sutarties 8 p. vykdytojas įsipareigojo priduoti atliktus darbus Valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Pagal 2007-07-30 pasirašytą sutartį Nr. 2007-M-18 vykdytojas taip pat įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Domeikavos katilinėje statomos Kogeneracijos jėgainės techninį darbo projektą, įrengti jėgainę ir organizuoti darbų pripažinimo tinkamais naudoti (eksploatuoti) procedūrą. 2007-07-30 UAB ,,Ekoresursai“ ir UAB ,,Manfula“ pasirašė sutartį 2007-M-019 pagal kurią vykdytojas įsipareigojo eksploatuoti kogeneracijos jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, o užsakovas įsipareigojo už įrenginių eksploataciją sumokėti vykdytojui. 2007-12-14 Pareiškėjas kaip užsakovas ir UAB ,,Manfula“ kaip vykdytojas pasirašė sutartį Nr. 2007-EKOR-03 pagal kurią vykdytojas įsipareigojo į Domeikavos katilinę kogeneracinę jėgainę (įrangą). Ši įranga taip pat turi būti priduota valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai.

112008-07-09 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vadovo įsakymu buvo sudaryta Komisija dėl Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti. 2008-08-26 Komisija surašė Pripažinimo tinkamu naudoti aktą, tačiau akto nepasirašė Kauno regiono AAD Kauno rajono agentūros vedėjas, taip pat Komisijos pirmininkas ir nurodė atlikti papildomus darbus iki 2009-02-10. 2009 metų rugpjūčio pabaigoje pareiškėjui UAB ,,Manfula“ pateikė visų Valstybinės komisijos narių pasirašytą 2009-08-19 ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

12Pareiškėjas patikslintame skunde, taip pat pareiškėjo įgalioti atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčijamas Aktas prieštarauja Statybos įstatymo 24 str., taip pat Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto 2002-05-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242, 11 p. 10 p.p., 15 p., 16 p., 17 p., 21 p., 22 p. reikalavimams. Pareiškėjų teigimu skundžiamas aktas išduotas pažeidžiant paminėtų teisės aktų reikalavimus, todėl turi būti panaikintas ABTĮ 89 str. pagrindais. Komisijos nariai, pripažindami statinį tinkamu naudoti, nepilnai susipažino su visais dokumentais, nurodytais Reglamento 3 priede, nes jie nebuvo pateikti pilnoje apimtyje. Pripažinimo procedūros metu buvo nustatyta, kad dalis darbų nebuvo atlikta ir jiems atlikti buvo nustatytas terminas. Pašalinus visus trūkumus (atlikus darbus), Komisijos pirmininkas privalėjo suderinti su Komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą, tačiau tas padaryta nebuvo. UAB ,,Statech“, kaip ekspertas, pareiškėjui pateikė raštą, kuriame įvardijo eilę trūkumų, nustatytų dėl objekto projektinės bei išpildomosios dokumentacijos netikslumų. Iš to kyla pagrįsta abejonė, kad UAB ,,Manfula“ netinkamai atliko dalį statybos darbų, o tai kelia abejones dėl atliktų darbų atitikimo darbo projektui. Be to, objekte yra potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl į Komisijos sudėtį turėjo būti įtrauktas Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas, nes to reikalauja Reglamento 11.10 p. Be to, minėta tarnyba taip pat nurodė eilės atliktų darbų neatitikimą projektiniai dokumentacijai.

13Atsakovas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinis skyrius, taip pat atsakovo įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsakovas atsiliepime į patikslintą skundą (T.1, b.l. 113-114) nurodė, taip pat atsakovo įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2008-07-09 Kauno teritorinio skyriaus vedėjo potvarkiu Nr. 13-18 buvo sudaryta Komisija dėl ginčo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Pareiškėjas jokių skundų dėl Komisijos sudėties nepateikė, taip pat pareiškėjo įgaliotas atstovas buvo vienas iš Komisijos narių ir be jokių pastatų pasirašė statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 2008-08-26 Komisija patikrino objektą ir vienas Komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, nepasirašė ginčijamo akto (Kauno regiono AAD Kauno rajono agentūros vedėjas). Dėl to Akto nepasirašė ir Komisijos pirmininkas. Taip pat Akte buvo nurodyti nepabaigti darbai bei nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Visi kiti Komisijos nariai, tame tarpe ir UAB ,,Ekoresursai“ įgaliotas atstovas Aktą pasirašė be jokių pastabų. Akte nurodyti trūkumai buvo pašalinti ir Kauno regiono AAD Kauno rajono agentūros įgaliotas atstovas, patikrinęs padėtį vietoje bei neradęs trūkumų, 2009-08-18 pasirašė kitų Komisijos narių jau anksčiau pasirašytą aktą. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto 2002-05-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242, 21 p. nereikalauja sušaukti Komisiją pakartotinai, bet suteikia teisę nepasirašiusiam Komisijos nariui pasirašyti anksčiau kitų Komisijos narių jau pasirašytą Aktą. Įgaliotas atstovas taip pat pabrėžė, kad pakartotinai kvieti visą Komisiją į objektą nebuvo jokios būtinybės. Visi Komisijos nariai pagal savo kompetenciją patikrino objektą, Komisijai buvo pateikta visa privaloma pateikti dokumentacija. Pareiškėjo nurodyti defektai yra smulkūs, neprieštaraujantys statinio esminiams reikalavimams, jokių esminių nukrypimų nuo projekto nebuvo nustatyta. Įgaliotas atstovas taip pat pabrėžė, kad objektas jau ilgą laiką veikė ir be ginčijamo Akto pasirašymo. Jokie defektai dėl kurių negalėjo objekto eksploatuoti pagal jo tiesioginę paskirtį neatsirado ir šiuo metu, taip pat apie tokius neatitikimus duomenų nėra ir nagrinėjamojoje byloje.

15Tretysis suinteresuotas asmuo – UAB ,,Manfula“ ir jo įgalioti atstovai teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą (T.2, b.l. 38-40) nurodė, taip pat įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarkos“ 21 p. pažeistas nebuvo. Vienam Komisijos nariui nepasirašius ginčijamo akto, buvo nustatyti terminai darbams užbaigti. Po darbų atlikimo tos pačios Institucijos įgaliotas atstovas patikrino atliktų darbų kokybę, atitikimą projekto reikalavimams ir pasirašė jau anksčiau kitų Komisijos narių pasirašytą Aktą. Nei vienas Komisijos narys tokio sprendimo neskundė, todėl Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra teisėtas bei pagrįstas. Paminėtas STR neįpareigoja sudaryti naują Komisiją bei vykti visai Komisijai pakartotinai į objektą. Į Komisijos sudėtį nebuvo įtrauktas Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas, nes objekte buvo potencialiai pavojingi įrenginiai. Tai negali būti pagrindu ginčijamam Aktui panaikinti, kadangi minėtos tarnybos atstovas patikrino objekte esančius potencialiai pavojingus įrenginius ir pasirašė jų pripažinimo tinkamais naudoti aktus dar iki Komisijos statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo. UAB ,,Statech“ pažymos duomenys taip pat negali būti pagrindu ginčijamam Aktui panaikinti, kadangi tai nėra ekspertinė įstaiga. Šios bendrovės atstovas turėjo galimybę tik apžiūrėti dokumentus, tačiau nevertino projekto atitikimą faktiškai atliktiems darbams. Be to, minėtame rašte neįvertinama aplinkybių visuma (kaupo nuolydis, kuris turėjo įtakos vamzdynų ilgiui). Be to dalyje rašto išsakoma tik subjektyvi nuomonė, kuri nėra pagrįsta faktiniais duomenimis, techninio projekto sprendiniais. Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo darbų programa nevisiškai pilnai buvo įvykdyta ne dėl UAB ,,Manfula“ kaltės, bet dėl dujų tiekėjo. Neatitikimas nebuvo žymus ir jau ilgą laiko tarpą dėl to inžinerinis įrenginys veikia, be to, sistema buvo bandoma esant maksimaliems ribiniams dydžiams, o praktikoje tokie parametrai realiai nepasiekiami.

17Tretysis suinteresuotas asmuo - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos iš esmės ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra bei neišsakė jokių egzistuojančių ginčijamo Akto panaikinimo pagrindų. Tokių pagrindų taip pat nenurodė bei prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir anksčiau procese dalyvavusi Kauno apskrities viršininko administracija (T. 1, b. l. 109-110, 123-124).

18Pareiškėjo patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

19Teismui pateiktų duomenų visuma patvirtina faktines aplinkybes, kad 2007-07-30 tarp UAB ,,Naujoji šiluma“ ir UAB ,,Manfula“ buvo pasirašyta sutartis Nr. 2007-M-029, pagal kurią UAB ,,Manfula“ (vykdytojas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Lapių sąvartyno teritorijoje rengiamos biodujų surinkimo sistemos darbo projektą, įrengti biodujų surinkimo šulinius, gręžinius, biodujų paskirstymo sistemą. Sutarties 8 p. įpareigojo vykdytoją priduoti atliktus darbus Valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Pagal 2007-07-30 pasirašytą sutartį Nr. 2007-M-18 vykdytojas (UAB ,,Manfula“) taip pat įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Domeikavos katilinėje statomos Kogeneracijos jėgainės techninį darbo projektą, įrengti jėgainę ir organizuoti darbų pripažinimo tinkamais naudoti (eksploatuoti) procedūrą. 2007-07-30 UAB ,,Ekoresursai“ ir UAB ,,Manfula“ pasirašė sutartį 2007-M-019 pagal kurią vykdytojas (UAB ,,Manfula“) įsipareigojo eksploatuoti kogeneracijos jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, o užsakovas (UAB ,,Ekoresursai“) įsipareigojo už įrenginių eksploataciją sumokėti vykdytojui. 2007-12-14 Pareiškėjas (UAB ,,Ekoresursai“) kaip užsakovas ir UAB ,,Manfula“ (kaip vykdytojas) pasirašė sutartį Nr. 2007-EKOR-03 pagal kurią vykdytojas įsipareigojo į Domeikavos katilinę kogeneracinę jėgainę (įrangą). Ši įranga taip pat turėjo būti priduota valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai (T.1, b.l. 9-63). 2008-07-09 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vadovo įsakymu buvo sudaryta Komisija dėl Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti (T.2, b.l. 115). Komisijos sudėtis nebuvo apskųsta teisės aktų nustatyta tvarka, o į Komisijos sudėtį nario teisės buvo įtrauktas UAB Ekoresursai“ direktorius. 2008-08-26 Komisija surašė Pripažinimo tinkamu naudoti aktą, tačiau akto nepasirašė tik Kauno regiono AAD Kauno rajono agentūros vedėjas, taip pat ir Komisijos pirmininkas bei nurodė atlikti papildomus darbus iki 2009-02-10 (T.1, b.l. 78-81). 2009-08-18 Kauno regiono AAD Kauno rajono agentūros įgaliotas atstovas, taip pat ir Komisijos pirmininkas pasirašė ankstesnį, kitų Komisijos narių jau pasirašytą aktą, kurį 2009 metų rugpjūčio pabaigoje UAB ,,Manfula“ pateikė užsakovui - UAB ,,Ekoresursai“ (T.1, b.l. 74-77).

20ABTĮ 5 str. 1 d., 22 str. 1 d. įpareigoja, jog teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali realiai apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2 - 4 p. numatytų būdų, o nenustatęs šių aplinkybių, teismas privalo atmesti skundą kaip nepagrįstą ABTĮ 88 str. 1 p. pagrindu. Teismui pateikti duomenys (T.1, b.l. 9-63) patvirtina, kad pareiškėjas yra statinio (inžinerinio įrenginio) statytojas (užsakovas), taip pat techninio projekto savininkas, bei biodujų gavėjas ir tiekėjas į Domeikavos rajoninę katilinę (Statybos įstatymo 2 str. 41 d., 11 str. 1 d. 1 p.). Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinis skyrius yra įgaliota Institucija (toliau – Institucija), kurios administraciniu potvarkiu sudaryta Komisija pagal savo kompetenciją pripažįsta statinį (inžinerinį įrenginį) tinkamu naudoti (Statybos įstatymo 24 str. 1 d., 2 d.). Tretysis suinteresuotas asmuo (UAB ,,Manfula“) yra projekto vykdytojas ir statinio statybos rangovas (Statybos įstatymo 2 str. 49 d., 11 str. 1 d. 4 p.). Iš to seka pagrįsta išvada, kad ginčas dėl Institucijos priimto akto yra susijęs tiek su UAB ,,Ekoresursai“, tiek su UAB ,,Manfula“ interesais. Teismas daro išvadą, kad ginčijamas administracinis aktas nors tiesiogiai ir neadresuotas pareiškėjui bei trečiajam suinteresuotam asmeniui (UAB ,,Manfula“), tačiau turi įtakos jų teisėms ir interesams (ABTĮ 57 str.).

21Statybos įstatymo (toliau – SĮ) 1 str. numato, kad šis įstatymas nustato visų Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų), kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus. SĮ 2 str. 2. d. apibrėžia, kad statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną). SĮ 2 str. 9 d. apibrėžta, kad inžineriniai statiniai – tai susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai, o 10 d. numato, jog inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. SĮ 2 str. 27 d. įtvirtinta, kad statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. SĮ 2 str. 72 d. numato, kad statinio naudojimas – tai esminių statinio reikalavimų pagrindu sukurto statinio savybių panaudojimas naudotojo poreikiams tenkinti. SĮ 2 str. 77 d. statinio paskirtį apibrėžia, kaip statinio viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose. SĮ 4 str. 1 d. esminius statinio reikalavimus bendrąja prasme apibrėžia taip - statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus. SĮ 12 str. 1 d. 8 p. statytojui (šiuo atveju pareiškėjui) numato pareigą nustatyta tvarka organizuoti baigto statyti statinio pripažinimą tinkamu naudoti., o 15 str. 5 d. 7 p. įpareigoja rangovą (UAB ,,Manfula“) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti. Įstatymų leidėjas statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą (toliau – Tvarka) numatė SĮ 24 str. 1 – 4 d. sekančią: 1. pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka; 2. pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija, ypatingų statinių su potencialiai pavojingais įrenginiais pripažinimo tinkamais naudoti tvarką – Vyriausybės įgaliota institucija, suderinusi su Vyriausybės paskirta institucija, atsakinga už atitinkamų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros kontrolę, o kai atliekami kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai ar statinio statyba vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, – Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija; branduolinės energetikos objektų pripažinimo tinkamais naudoti tvarką ir reikalavimus nustato Branduolinės energijos įstatymas; 3. statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus; 4. pripažintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Tvarka yra detalizuota poįstatyminiame teisės akte - Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (toliau – STR), patvirtintame 2002-05-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242. STR 9.6. p. numato, kad statinio pripažinimas tinkamu naudoti – tai nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą ir yra tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems statinio esminiams reikalavimams. STR 17. p. nustato, jog pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Minėtas STR 17. p. taip pat atskirais atvejais numato ir papildomas statinių pripažinimo tinkamais naudoti sąlygas: 17.1. p. apibrėžia - gamybinės paskirties statinius naudojanti įmonė kartu su suinteresuotomis tarnybomis privalo iki komisijos sukvietimo patikrinti, kaip technologinės linijos, nuotekų bei išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai, energetikos, gaisrų gesinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, apšvietimo bei kiti įrenginiai atitinka projektus, ir įvertinti jų išbandymo rezultatus bei parengimą produkcijai gaminti arba paslaugoms teikti; 17.3. p. numato - nuotekų, vandens, dujų valymo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti baigus statinio projekte numatytus statybos/montavimo darbus, atlikus projekte ir (arba) galiojančiose techninėse specifikacijose numatytus bandymus (pvz., talpų/vamzdynų sandarumo, įrangos, automatikos veikimo ir pan.) bei atlikus technologinio derinimo darbus (pasiekus projektinius išvalymo rodiklius). Biologinio nuotekų valymo įrenginiai, statytojo pageidavimu, gali būti pripažįstami tinkamais naudoti neatlikus technologinio derinimo darbų (nepasiekus projektinių išvalymo rodiklių); 17.7. p. reglamentuoja - energetikos objektų (įrenginių) paleidimo-derinimo darbai ūkio ministro nustatyta tvarka turi būti atlikti iki šių objektų (įrenginių) pripažinimo tinkamais naudoti.

22Teismas pabrėžia, kad priimdamas sprendimą šioje administracinėje byloje vadovaujasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų redakcijomis, galiojusiomis 2008-08-26, 2009-08-18, taip pat ir tarpinėmis redakcijomis, bei nuostata, jog iškilus prieštaravimų tarp SĮ ir Tvarkos bei kitų poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, - vadovaujasi SĮ reikalavimais.

23SĮ 24 str.1 d. – 4 d., taip pat STR 9.6. p. nuostatų analizė duoda pagrindą išvadai, kad statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. STR 17. p. nuostatai suponuoja išvadą, kad nustačius nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti. Teismas konstatuoja, kad, remiantis SĮ 2 str. 71 d., Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (patvirtinto Aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Nr. D1-243) 7 p., 7.4 p., 7.4.2 p. nuostatomis esminiu statinio projekto sprendinių pažeidimu yra laikoma tokia statyba, kai pastatomas statinys ar jo dalis kitos paskirties, negu nurodyta projekte. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo klausimu taip pat yra jau suformavęs teismų praktiką (ABTĮ 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 33 str.). LVAT ne kartą pabrėžė, kad statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – tai nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka SĮ nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. Pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Neįvykdžius vienos iš šių sąlygų statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti. Iš to seka, kad tik nustačius nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus statinys negali būti pripažįstamas tinkamu naudoti (LVAT 2007-07-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-670/2007, 2010-02-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-385/2010 ir kt.).

24Pareiškėjas ginčija atsakovo potvarkius sudarytos komisijos narių pasirašytą 2009-08-18 Pripažinimo tinkamu naudoti aktą (T.1, b.l. 74-77), kuris yra individualaus pobūdžio administracinis aktas (ABTĮ 2 str. 14 d., 15 d.).

25Kaip jau buvo paminėta, STR 9.6. p. statinio pripažinimą tinkamu naudoti apibrėžia kaip nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamą patikrinimą ir patvirtinimą, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka SĮ nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. STR 15 p. numato, kad Komisijai pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardyta STR 3 priede, taip pat statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas. SĮ 12 str. 1 d. 8 p. statytojui (pareiškėjui), bet ne rangovui nustato pareigą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio pripažinimą tinkamu naudoti. SĮ 15 str. 4 d. 7 p. rangovui numato tik pareigą dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti. STR 14 p. šią pareigą taip pat adresuoja statytojui. Sutartimi (T. 1, b.l. 28-36, 56-63) pareiškėjas šią įstatymo ir poįstatyminio teisės akto numatytą imperatyvią pareigą perkėlė rangovui. Teismas tai nelaiko esminiu procedūriniu pažeidimu, kuris duotų besąlyginę vadą ginčijamam sprendimui panaikinti, tačiau tokią sutarčių praktika SĮ normų kontekste iš dalies ydinga. Išanalizavęs pateiktų duomenų, kurių pagrindu buvo sudaryta statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija ir kurios nariai, išskyrus Aplinkos apsaugos departamento atstovą bei Komisijos pirmininką, nepasirašė 2008-08-26 Akto (T.1, b.l. 78-81) teismas jokių esminių SĮ 24 str., STR 9.6 p., 10.3 p., 11 p., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2006-10-23 įsakymu patvirtintos Energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarkos, taip pat 2008-07-09 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjo potvarkio Nr. 13-18 (T.2, b.l. 19) pažeidimų nenustatė. 2008-08-26 Aktą pasirašė statytojo bei rangovo įgalioti atstovai, jie jokių pastatų nenurodė, nepareiškėjo jokių pretenzijų dėl Komisijai pateiktų dokumentų apimties (trūkumo). Akto nepasirašė tik Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas (tuo pačiu ir Komisijos pirmininkas), nes buvo nurodyta atlikti eilę darbų iki 2009-02-10: sąvartyno kaupo laistymo sistemos įrengimas, dujų surinkimo vamzdynų įrengimas, kabelio patiesimas. Tiek užsakovo, tiek rangovo įgalioti atstovai privalėjo matyti nepilnai atliktus darbus, tačiau jų neįvardijo kaip esminių trūkumų, kurie trukdytų inžineriniam įrenginiui veikti pagal paskirtį ir lemtų statinio atitiktį SĮ nustatytiems statinio esminiams reikalavimams. Be to, nei vienas iš Komisijos narių nenurodė STR 15 p., 16 p. pažeidimų arba būtų išreiškę pastabas, jog jiems nebuvo pateikti visi dokumentai, kuriuos Komisijai pateikti įpareigoja STR 3 priedas. STR 21 p. numato - įvykdžius komisijos nario teisėtus reikalavimus, jis pasirašo kitų komisijos narių anksčiau jau pasirašytą Aktą. Pakartotinai Komisija gali būti sušaukta pirmininko iniciatyva ir tik prireikus. Teismui nebuvo pateikti duomenys, kad iki 2009-02-10 nebuvo atlikti Akte nurodyti darbai, kurie buvo kliūtis Aktą pasirašyti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotam atstovui, todėl minėtos Institucijos atstovui 2009-08-18 buvo pateiktas pasirašyti kitų Komisijos narių jau anksčiau pasirašytas Aktas (T.1, 74-77). Iš to seka pagrįsta išvadą, kad šioje dalyje iš esmės nebuvo pažeisti STR procedūriniai reikalavimai (ABTĮ 57 str.). Teismas taip pat pažymi, kad ginčijamas aktas iš esmės atitinka STR 22 p. turinio nuostatas, taip pat 4 priede numatytus rekomendacinius reikalavimus tokio pobūdžio administraciniams aktams.

26Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad ginčijamas Aktas prieštarauja STR 11 p. 10 p.p., 15 p., 16 p., 17 p. reikalavimams, nes Komisijos nariai nevisiškai įvykdė STR paminėtų nuostatų reikalavimus ir to pasėkoje negalėjo objektyviai įvertinti ar statinys atitinka SĮ 24 str., techninio projekto, specialiųjų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams. Taip pat į Komisijos sudėtį nebuvo įtrauktas Technikos priežiūros tarnybos, atliekančios potencialiai pavojingų įrenginių privalomąją priežiūrą, įgaliotas atstovas. Teismas atmeta šiuos pareiškėjo skundo argumentus kaip prieštaraujančius nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei teisiniam procedūros reglamentavimui ir nesudarančių pakankamo pagrindo ginčijamam aktui panaikinti (ABTĮ 57 str., 88 str. 1 p.).

27Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad objekte yra potencialiai pavojingi įrenginiai: slėginis indas (tepalo atskyrėjas), aukštos temperatūros deglas ir sutinkamai su STR 11.10 p. reikalavimais Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas privalėjo dalyvauti komisijoje. Šią aplinkybę teismas vertina kaip STR reikalavimų pažeidimą, tačiau nelaiko jo esminiu pažeidimu, duodančiu besąlyginę vadą ginčijamam Aktui panaikinti. Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas po sumontavimo atliko techninį šių įrenginių patikrinimą 2008-04-08, 2008-08-21 (iki pirminio ginčijamo Akto pasirašymo 2008-08-26) ir pripažino juos tinkamais naudoti (T.2, b.l. 105-109). Šią aplinkybę taip pat patvirtina ir išrašas iš Rejestro (T.2, b.l. 110-112). Teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog minėta tarnyba klaidina teismą, tuo rodydama teismui nepagarbą. Tokią išvadą teismas daro įvertinęs byloje esančių dokumentų (T.2, b.l. 98, 105-109) duomenis. Teismas, įvertinęs pateiktų įrodymų visetą, jau anksčiau padarė išvadą, kad nebuvo surinkta įrodymų, jog Komisijos nariams nebuvo pateikta visa STR 3 priede (STR 15 p.) numatyta dokumentacija (nei vienas Komisijos narys, apžiūrint objektą, to oficialiai STR nustatyta tvarka nepatvirtino). Taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad buvo pažeisti STR 16 p. reikalavimai, nes jokių pastabų iš Komisijos narių (taip pat ir iš pareiškėjo įgalioto atstovo), išskyrus iš Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto atstovo, nebuvo gauta. Pareiškėjas Akto neteisėtumą taip pat grindžia aplinkybe, kad nebuvo tiksliai išpildyta Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo darbų programa (T.1, b.l. 103-105). UAB ,,Manfula“ įgalioti atstovai nurodė, kad visiškai tiksliai Programos reikalavimų nebuvo galima įvykdyti dėl to, kad pareiškėjai nesugebėjo patiekti reikiamo kiekio biodujų ir šis neatitikimas neturi lemiamos įtakos įrenginio (statinio) naudojimui pagal paskirtį. Specialistai teismo posėdžio metu taip pat nepatvirtino aplinkybės, kad bandymo atlikimas mažesnį laiko tarpą negu numatyta Programoje, gali turėti lemiamos įtakos inžinerinio įrenginio efektyviam eksploatavimui. Teismas taip pat vertina ir tai, jog 2008-08-18 ir užsakovo, ir rangovo įgalioti atstovai (jie dalyvavo ir teismo posėdyje) pasirašė Paleidimo derinimo darbų užbaigimo aktą be jokių pastabų (T.2, b.l. 41). Pareiškėjas Akto neteisėtumą taip pat grindžia UAB ,,Statech“ rašto duomenimis (T.1, b.l. 101-102). Teismui nebuvo pateikta jokių duomenų apie minėtos bendrovės atstovų kvalifikaciją, liko nepaneigta atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens išsakyta pozicija, jog tai ne ekspertinė įstaiga ir specialių žinių jos atstovai neturi. Be to, pagrindinė masė minėtame rašte įvardintų trūkumų buvo paneigti trečiojo suinteresuoto asmens (UAB ,,Manfula“) pateiktų dokumentų duomenimis (T.2, b.l. 117-125, T.3 esančių dokumentų duomenys), taip pat specialistės paaiškinimais. Atkreiptinas dėmesys, kad nei pareiškėjo įgalioti atstovai, nei specialistai teismo posėdžio metu nenurodė ir nepagrindė įrodymais aplinkybių, kurių buvimas duotų pakankamą pagrindą išvadai, jog statinys (inžinerinis įrenginys) buvo pastatytas (sumontuotas) ne pagal projektą ir tai daro negalimu jį naudoti pagal paskirtį (ABTĮ 57). Projektinės dokumentacijos duomenys, Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, bei proceso dalyvių, specialistų paaiškinimai duoda pagrindą išvadai, kad eksploatacijos eigoje (įrenginys be ginčijamo Akto pasirašymo buvo eksploatuojamas apie metus laiko) buvo aptikti nežymūs nukrypimai nuo techninio projekto (vamzdžių išlinkimas, pajungimo kampas, kondensato atsiradimas sistemoje), tačiau, išklausęs specialistus, teismas neturi pakankamo pagrindo išvadai, jog šie nukrypimai esmingai pažeidžia SĮ 2 str. 71 d., 24 str., STR 9.6 p., 17 p. bei Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 7 p., 7.4 p., 7.4.2 p. nuostatas. Iš to seka pagrįsta išvada, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka SĮ nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. Vertinant teisės taikymo požiūriu, skundžiamo Akto teisėtumas gali būti paneigtas ar juo gali būti suabejota tik jei byloje būtų pateiktos argumentuotos specialistų išvados, kuriose būtų kategoriškai nurodyta, kad statinys neatitinka projekto ar kitų reikalavimų. Tokių įrodymų pareiškėjai teismui nepateikė, nors ABTĮ tokią pareigą nustato pareiškėjui. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad projektas buvo nevisiškai įgyvendintas. Taip pat byloje nėra įrodymų, kurie paneigtų pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumą. Taigi, nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad statinys (inžinerinis įrenginys) tinkamu naudoti pripažintas teisėtai bei pagrįstai (ABTĮ 57 str.).

28Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1 p.,

Nutarė

29Pareiškėjo UAB ,,Ekoresursai“ patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo – UAB ,,Ekoresursai“ įgaliotiems atstovams:... 4. atsakovo – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno... 5. trečiojo suinteresuoto asmens – UAB ,,Manfula“ įgaliotiems atstovams: 6. specialistams – J. K., J. P.,... 7. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės teritorijų... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 9. Pareiškėjas patikslintu skundu prašė panaikinti 2009-08-18 ,,Lapių... 10. Pareiškėjas patikslintame skunde (T.1, b.l. 5-8) nurodė, taip pat... 11. 2008-07-09 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno... 12. Pareiškėjas patikslintame skunde, taip pat pareiškėjo įgalioti atstovai... 13. Atsakovas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno... 14. Atsakovas atsiliepime į patikslintą skundą (T.1, b.l. 113-114) nurodė, taip... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo – UAB ,,Manfula“ ir jo įgalioti atstovai... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą (T.2, b.l. 38-40) nurodė,... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 18. Pareiškėjo patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1... 19. Teismui pateiktų duomenų visuma patvirtina faktines aplinkybes, kad... 20. ABTĮ 5 str. 1 d., 22 str. 1 d. įpareigoja, jog teismas kiekvienu konkrečiu... 21. Statybos įstatymo (toliau – SĮ) 1 str. numato, kad šis įstatymas nustato... 22. Teismas pabrėžia, kad priimdamas sprendimą šioje administracinėje byloje... 23. SĮ 24 str.1 d. – 4 d., taip pat STR 9.6. p. nuostatų analizė duoda... 24. Pareiškėjas ginčija atsakovo potvarkius sudarytos komisijos narių... 25. Kaip jau buvo paminėta, STR 9.6. p. statinio pripažinimą tinkamu naudoti... 26. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad ginčijamas Aktas prieštarauja STR... 27. Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad objekte yra potencialiai pavojingi... 28. Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87... 29. Pareiškėjo UAB ,,Ekoresursai“ patikslintą skundą atmesti kaip... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...