Byla 1S-129-557/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Pauliukėnas, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant nukentėjusiajai Z. T. ir jos įgaliotajam atstovui adv. Egidijui Milašiui, teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2010 m. kovo 24 d. nutarties,

Nustatė

2Generalinio prokuroro pavaduotojo 2009-12-02 nutarimu prokuroro reikalavimu A. M. ir I. P. atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00109-09 pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 140 str. 1 d., dėl Z. T. sužalojimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė L. Karbauskienė 2010-01-26 nutarimu ikiteisminį tyrimą I. P. atžvilgiu nutraukė jai nepadarius nusikaltimo, numatyto BK 140 str. 1 d. Prokurorė šį sprendimą motyvavo tuo, kad nukentėjusiosios Z. T. parodymai neatitinka objektyvių bylos aplinkybių. Z. T. teismo medicinos ekspertams nurodė, jog I. P. ranka sudavė jai į veido dešiniąją pusę, tačiau apklausos metu nurodė, kad smūgis buvo suduotas kumščiu į kairįjį skruostikaulį. Z. T. parodymai yra netikslūs ir nenuoseklūs, todėl turi būti vertintini kritiškai. Be to, tyrimo metu buvo nustatyta, kad I. P. gynėsi nuo Z. T. , kuri griebė jai už veido, šią aplinkybę iš dalies patvirtino ir liudytoja O. K.–M. Z. T. padarytas sumušimas atsirado, kai ji krisdama susitrenkė galvą į seifą, šią aplinkybę patvirtino liudytoja O. K.-M. Prokurorės manymu, I. P. veiksmuose nebuvo tyčios sužaloti Z. T. , t. y. nenustatytas subjektyvusis nusikaltimo sudėties elementas, todėl ikiteisminis tyrimas L Piktužienės atžvilgiu nutrauktas. Šį prokurorės nutarimą nukentėjusiosios Z. T. įgaliotasis atstovas apskundė aukštesniajam prokurorui.

4Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas 2010-02-19 nutarimu nukentėjusiosios Z. T. įgaliotojo atstovo skundą atmetė konstatavęs, jog žemesnioji prokurorė teisingai nustatė, jog I. P. veiksmuose nėra jai inkriminuoto nusikaltimo subjektyviosios pusės požymio tyčios, o tuo pačiu ir nusikaltimo sudėties. Šį prokuroro nutarimą nukentėjusiosios Z. T. įgaliotasis atstovas apskundė ikiteisminio tyrimo teisėjui.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2010-03-24 nutartimi skundą patenkino ir panaikino 2010-01-26 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės ir 2010-02-19 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimus. Ikiteisminio tyrimo teisėja nurodė, kad tarp nukentėjusiosios Z. T. ir liudytojos O. K.-M. parodymų dėl tiriamo įvykio aplinkybių yra akivaizdžių nepašalintų prieštaravimų, be to, byloje nėra jokių duomenų, kuriais remiantis galima būtų vienareikšmiškai teigti, kad Z. T. neteisėtais veiksmais išprovokavo I. P. ją pastumti tokia jėga, kad nukentėjusioji nukrito ant žemės, susitrenkdama galvą į seifą. Byloje taip pat nėra duomenų, kurie patvirtintų I. P. parodymus dėl jai padarytų sužalojimų – subraižyto veido ir kaklo. Byloje nėra duomenų ir apie tai, ar tiriamą įvykį matė kiti policijos komisariato darbuotojai ar policijos pareigūnai, kurie patvirtintų jų parodymus ir tiriamo įvykio aplinkybes. Todėl ikiteisminio tyrimo teisėja, atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, padarė išvadą, jog ikiteisminis tyrimas nebuvo atliktas išsamiai, visapusiškai, ir nutrauktas nepagrįstai.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas skundu prašo panaikinti šią ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartį. Skunde nurodoma, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 01-2-00109-09 buvo baigtas, byla su kaltinamuoju aktu A. M. atžvilgiu perduota teismui, todėl ikiteisminio tyrimo teisėja, išnagrinėdama nukentėjusiosios Z. T. atstovo skundą, išėjo iš savo funkcijų ribų. Baudžiamąja bylą nagrinėjantis teisėjas bylos nagrinėjimo metu būtų susipažinęs su ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis bei jo metu priimtais procesiniais sprendimais, galėtų juos revizuoti, o nustatęs, kad priimti sprendimai yra neteisėti, juos naikinti bei priimti atitinkamus procesinius sprendimus. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl Z. T. sumušimo, todėl šio tyrimo eigoje nebuvo aiškinamasi, kokie sužalojimai padaryti I. P. . Procesinio veiksmo akistatos atlikimas tarp nukentėjusiosios Z. T. ir liudytojos O. K.–M. tyrimui nebūtų naudingas. Panaikinus abu nutarimus, gaunasi dviprasmiška situacija, kadangi baudžiamoji byla jau yra teismo žinioje. Prokuroro nuomone, ikiteisminis tyrimas buvo atliktas išsamiai, tyrimo metu nustatytos aplinkybės leido priimti procesinį sprendimą įtariamosios I. P. atžvilgiu, todėl ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis yra nepagrįsta ir naikintina.

7Teismo posėdyje nukentėjusioji ir jos atstovas prašė skundą atmesti.

8Skundas atmestinas.

9I. P. buvo įtariama tyčia nežymiai sutrikdžiusi Z. T. sveikatą, padarydama jai minkštųjų audinių patinimą su paraudimu dešinio skruosto srityje. Kaip matyti iš byloje sukauptos medžiagos, nukentėjusiosios Z. T. , įtariamosios I. P. ir liudytojos O. K.–M. parodymai apie konflikto eigą yra prieštaringi. I. P. teigia, kad Z. T. ją puolė, nagais apibraižė veidą ir kaklą tuo metu, kai ji priėjo prie tyrėjos stalo ir pasilenkė pasirašyti protokolą, iš ko seka, jog tyrėja turėjo batarpiškai matyti visą konflikto eigą. Tuo tarpu liudytoja O. K.–M. teigia konflikto pradžios nemačiusi, nes tuo metu pildžiusi akistatos protokolą. Nukentėjusioji nurodo, kad smurtauti prieš ją pradėjo įtariamoji. Ikiteisminio tyrimo teisėja skundžiamoje nutartyje pagrįstai atkreipė dėmesį į būtinumą imtis priemonių šiems prieštaravimams pašalinti, nes tik nustačius tikslią konflikto eigą ir Z. T. sužalojimo mechanizmą, bus galima teisiškai pagrįstai įvertinti konflikte dalyvavusių asmenų veiksmus. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu net nebuvo apžiūrėta įvykio vieta, konflikte dalyvavusių ir jį mačiusių asmenų parodymai nepatikrinti vietoje, kas neabejotinai padėtų vertinant apklaustų asmenų parodymų teisingumą ir šalinant parodymuose esančius prieštaravimus. Negalima sutikti su prokuroro skundo argumentu, jog tyrimo eigoje nebuvo aiškinamasi, kokie sužalojimai padaryti I. P. dėl to, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl Z. T. sumušimo. Duomenų apie galimą I. P. sužalojimą rinkimas yra prasmingas ir nagrinėjamo ikiteisminio tyrimo metu, kadangi tokie duomenys gali patvirtinti ar paneigti I. P. parodymų apie konflikto aplinkybes teisingumą. Nepašalinus prieštaravimų konflikte dalyvavusių ir jį mačiusių asmenų parodymuose, o tuo pačiu ir nenustačius tikslaus konflikto, kurio metu buvo sužalota Z. T. , mechanizmo, prokurorų nutarimų išvados dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo I. P. veiksmuose negali būti pripažintos pagrįstomis.

10Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skunde nepagrįstai teigiama, jog ikiteisminio tyrimo teisėja peržengė savo kompetencijos ribas išnagrinėdama skundą byloje, kuri jau buvo perduota teismui. Pažymėtina, kad tokią situaciją sukūrė pats Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, 2010-02-22 perduodamas bylą A. M. atžvilgiu nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui nelaukdamas, kol pasibaigs jo paties 2010-02-19 priimto nutarimo apskundimo terminas. Iš kitos pusės, bylos perdavimas teismui neatima iš proceso dalyvių įstatymo garantuotos teisės apskųsti aukštesniojo prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ikiteisminio tyrimo teisėjui. Nukentėjusiosios įgaliotasis atstovas šia apskundimo teise pasinaudojo, ir ikiteisminio tyrimo teisėja neturėjo įstatyminio pagrindo nenagrinėti tokio skundo. Visiškai nepagrįstas ir prokuroro skundo argumentas, kad bylos nagrinėjimo metu nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą galėtų revizuoti bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas – priešingai, nutarimui įsiteisėjus, teismo galimybės jį revizuoti būtų saistomos BPK 3 str. 1 d. 8 p. nuostatų.

11Pagal BPK 220 str. 2 d. prokuroras perduoda teismui tik tą bylos medžiagą, kuri gali būti reikalinga, nagrinėjant bylą. Nors A. M. ir I. P. inkriminuoti nusikaltimai nėra tarpusavyje susiję ir šie asmenys nebuvo įtariami bendrininkavimu, prokuratūra perdavė bylą teismui A. M. atžvilgiu kartu su bylos medžiagos dalimi, dėl kurios ikiteisminis tyrimas I. P. buvo nutrauktas. Vienok ši aplinkybė nėra kliūtis toliau tęsti ikiteisminį tyrimą I. P. atžvilgiu, kaip bandoma interpretuoti prokuroro skunde, kadangi prokuroras turės galimybę gauti iš teismo tolesniam ikiteisminio tyrimo tęsimui reikalingos bylos medžiagos kopijas. Remiantis išdėstytu, naikinti ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartį prokuroro skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

12Vadovaudamasis BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą atmesti, ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2010 m. kovo 24 d. nutartį.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai