Byla 2SP-2246-292/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB ,,I. C.“ ir UAB ,,L.“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka ir

Nustatė

2pareiškėjai prašo patvirtinti 2016-04-18 taikos sutartį supaprastinto teisminio proceso tvarka, nes taikos sutartis, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, kai teisme neiškelta civilinė byla, šalims sutinkant, gali būti tvirtinama supaprastinto teisminio proceso tvarka.

3Prašymas tenkintinas, šalių taikos sutartis tvirtintina, nes iš prašymo ir 2016-04-18 taikos sutarties matyti, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia. Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 str.) ir viešajam interesui (CK 1.81 str.), nėra kitų sandorio negaliojimo pagrindų (CK 1.86 str., 6.228 str., 6.984 str., 6.986 str.) bei kitų aplinkybių, dėl kurių taikos sutartis negali būti tvirtinama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str. 2 d., 293 str. 5 p., 296 str. 1 d. 3-4 p.).

4Taikos sutarties šalims žinoma teismo patvirtintos taikos sutarties galia (CK 6.985 str.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 140 straipsnio 3 dalimi, 291 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 582 straipsnio 6 dalimi teismas

Nutarė

6patvirtinti 2016-04-18 taikos sutarties šalių – UAB ,,I. Co.“, įmonės kodas( - ), buveinė ( - )ir UAB ,,L.a“, įmonės kodas( - ), buveinė( - ), taikos sutartį, nustatant, kad:

  1. Šia sutartimi šalys patvirtina, kad šios taikos sutarties sudarymo dieną ,,L.“ (toliau-skolininkas) turi pareigą sumokėti UAB ,,I. C.“ (toliau-kreditorius) 2299,56 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt devynių eurų 99 euro centų) skolą, 651,98 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 98 euro centų) palūkanų ir 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų) sumą remiantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsniu. Viso 2991,54 Eur (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą ir 54 euro centus).
  2. Skolininkas sutinka sumokėti kreditoriui 2991,54 Eur (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą ir 54 euro centus) iki 2016-06-30 sekančia tvarka:

7- iki 2016-04-29 - 991,54 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą ir 54 euro centus);

8- iki 2016-05-30 - 1000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų);

9- iki 2016-06-30 - 1000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų).

2

113. Mokėjimai turi būti atlikti į kreditoriaus sąskaitą, a/s. Nr. ( - ), esančią AB ,,Swedbank“ banke arba grynais pinigais į kreditoriaus kasą.

124. Kreditorius sutinka su skolos grąžinimo tvarka ir terminu.

135. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 2 punkte numatyta skolos grąžinimo tvarka ir terminas yra esminės sutarties sąlygos.

146. Skolininkas, pažeidęs šios sutarties 2 punkte (ar bet kuriame jo papunktyje) nustatytą mokėjimo terminą, įsipareigoja sumokėti baudą, lygią 10% (dešimt procentų) nuo laiku nesumokėtos sumos.

157. Tuo atveju, jeigu skolininkas nevykdo ar vėluoja įvykdyti šios sutarties 2 punktą (ar bet kurį jo papunktį), kreditorius be atskiro perspėjimo skolininkui įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos šios sutarties 2 punkte nurodytos ir nesumokėtos skolos sumos bei 6 punkte įvardintos baudos išieškojimo.

168. Sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai