Byla I-409-422/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, susipažinusi su pareiškėjo Z. K. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas Z. K. skundas atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teritorijų planavimo dokumento 2003 m. spalio 16 d. patikrinimo akto Nr. 331, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A-1354 ir Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 02-01-8549 panaikinimo.

3Pareiškėjas skunde teigia, jog skundo dėl minėtų administracinių aktų panaikinimo padavimo teismui terminas nėra praleistas, tačiau teismui nustačius, jog skundo padavimo teismui terminas praleistas, prašo teismą šį terminą atnaujinti. Skundžiamų atsakovų administracinių aktų neteisėtumą pareiškėjas grindžia ginčo detaliojo plano sudėtinės dalies - automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Panerių g. 252, Kaune, sanitarinės apsaugos zonos brėžinio neteisėtumo aspektu bei atsakovų neteisėtais veiksmais (neveikimu) minėto sanitarinės apsaugos zonos brėžinio rengimo, derinimo bei viešo svarstymo procedūrų metu.

4Prašyme Z. K. nurodė, jog ne kartą prašė atsakovų pateikti ginčo detaliojo plano medžiagą, tačiau automobilių stovėjimo aikštelės, Panerių g. 252, Kaune, sanitarinės apsaugos zonos brėžinys bei visi kiti jo egzistavimą bei turinį galintys paliudyti dokumentai jam nebuvo pateikti. Apie ginčo teritorijos sanitarinės apsaugos zonos brėžinį bei šio brėžinio turinį jis sužinojo tik 2009 m. sausio 7 d. susipažinęs su ikiteisminio tyrimo Nr. 20-2-0064-07 medžiaga. Pareiškėjas tvirtina, jog tik nuo šios datos jis įgijo galimybę kreiptis į teismą dėl ginčijamų administracinių atsakovų aktų panaikinimo, nes neturėdamas informacijos apie ginčo aikštelės sanitarinės apsaugos zonos brėžinio egzistavimą bei jo, kaip sudėtinės detaliojo plano ir ginčijamų administracinių aktų dalies, turinį, jis objektyviai negalėjo pateikti skundo dėl ginčo aktų neteisėtumo aspektų. Skundo padavimo teismui terminą S. K. praleido dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų (neveikimo) nepateikiant jam reikalaujamo automobilių stovėjimo aikštelės, Panerių g. 252, Kaune, sanitarinės apsaugos zonos brėžinio.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimą suinteresuotai šaliai dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Tokios ABTĮ 33 str. 1 d. nuostatų aiškinimo taisyklės laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr.AS(4)-455/2006; 2006 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr.AS(2)-437/2006; 2006 m. spalio 5 d. nutartis byloje Nr.AS(7)-301/2006).

6Taigi, sprendžiant skundo priėmimo klausimą, svarbu nustatyti datą, nuo kada skaičiuojamas vieno mėnesio terminas skundui paduoti.

7Įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimu (Administracinė byla Nr. A556– 154/2008) nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos

82

9direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. A-1354 Z. K. buvo įteiktas 2005 m. liepos 5 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2005 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 40-2-1544 Z. K. išsiųstos detaliojo plano Panerių g. 252 dokumentų kopijos, t.y. žemės sklypo prie esamo pastato ir statinių – automobilių stovėjimo aikštelės, Panerių g. 252, Kaune, detaliojo plano dokumentų kopijos. Teismas nustatė, jog visapusišką informaciją, susijusią su šio įsakymo priėmimu, pareiškėjas gavo ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 1 d., todėl nuo šios datos skaičiuotinas vieno mėnesio terminas paduoti skundą teismui dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A-1354 panaikinimo (ABTĮ 58 str. 2 d.). Skundą Kauno apygardos teismui dėl šio įsakymo panaikinimo Z. K. padavė 2009 m. vasario 4 d., t.y. praleidęs ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą skundo padavimo teismui terminą.

10Kadangi skundžiamas Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teritorijų planavimo dokumento 2003 m. spalio 16 d. patikrinimo aktas Nr. 331 pareiškėjui buvo išsiųstas kartu su aukščiau minėtu Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2005 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 40-2-1544 (Kauno apskrities viršininko administracijos teisės departamento 2009 03 02 raštas Nr. 6-247), todėl skundo padavimo teismui terminas dėl 2003 m. spalio 16 d. patikrinimo akto Nr. 331 panaikinimo taip pat skaičiuotinas nuo 2006 m. sausio 1 d. (ABTĮ 58 str. 2 d.). Skundą dėl Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teritorijų planavimo dokumento 2003 m. spalio 16 d. patikrinimo akto Nr. 331 panaikinimo pareiškėjas teismui padavė tik 2009 m. vasario 4 d. - praleidęs įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą paduoti skundą teismui.

11Administracinėje byloje Nr. I-363-413/07 esantys duomenys patvirtina, jog apie Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 02-01-8549 Z. K. sužinojo šios administracinės bylos nagrinėjimo metu, t.y. 2006 m. spalio 11 d. (Adm.b. Nr. I-363-413/07 T1, b.l. 90-104,124-126). Akivaizdu, jog skundą dėl šio administracinio akto panaikinimo Z. K. turėjo teisę paduoti teismui iki 2006 m. lapkričio 13 d., todėl spręstina, jog ir dėl šio administracinio akto panaikinimo pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą.

12Administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (ABTĮ 34 str. 1 d.). Svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis teismų praktikoje laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise.

13Pareiškėjas prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti grindžia tuo, jog apie pagrindą ginčyti skundžiamus atsakovų administracinius aktus – automobilių stovėjimo aikštelės, Panerių g. 252, Kaune, sanitarinės apsaugos zonos brėžinį, jo egzistavimą bei turinį galinčius paliudyti dokumentus dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų (neveikimo) jis sužinojo tik 2009 m. sausio 7 d. susipažinęs su ikiteisminio tyrimo Nr. 20-2-0064-07 medžiaga. Neturėdamas informacijos apie ginčo aikštelės sanitarinės apsaugos zonos brėžinio egzistavimą bei jo, kaip sudėtinės detaliojo plano ir ginčijamų administracinių aktų dalies, turinį, jis objektyviai negalėjo pateikti skundo dėl ginčo aktų neteisėtumo aspektų.

14Pareiškėjo nurodyta aplinkybė - naujo įrodymo, t.y. automobilių stovėjimo aikštelės, Panerių g. 252, Kaune, sanitarinės apsaugos zonos brėžinio, patvirtinančio skundžiamų atsakovų administracinių aktų neteisėtumą, gavimas, negali būti pripažinta svarbia termino apskųsti teismui ginčijamus atsakovų sprendimus praleidimo priežastimi, kadangi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis skundo padavimo terminą sieja su skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimą suinteresuotai šaliai diena, o ne su naujai paaiškėjusių aplinkybių, naujų įrodymų, patvirtinančių skundžiamų administracinių aktų neteisėtumą, gavimo diena.

15Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, t.y. tai, kad pareiškėjas apie skundžiamus administracinius aktus, jų turinį žinojo jau 2006 metais, be to, nors ir nežinodamas apie ginčo aikštelės sanitarinės apsaugos zonos brėžinį, jo turinį, dėl dviejų iš skundžiamų aktų (Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A-1354 ir Kauno apskrities viršininko 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 02-01-8549) dar 2006 metais realizavo savo teisę kreiptis į teismą, todėl jo nurodyta skundo padavimo teismui termino praleidimo priežastis - naujo įrodymo gavimas-

163

17negali būti pripažinta svarbia, sudarančia pagrindą šį terminą atnaujinti. Esant šioms aplinkybėms, skundo padavimo teismui terminas neatnaujinamas (ABTĮ 34 str. 3 d.).

18Atsisakius atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, pareiškėjo skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

19Atsisakius priimti skundą, Z. K. grąžintinas 2009 m. vasario 4 d. AB bankas Hansabankas sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

21Neatnaujinti skundo padavimo teismui termino.

22Atsisakyti priimti Z. K. skundą.

23Grąžinti pareiškėjui 100 Lt žyminį mokestį.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė,... 2. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas Z. K.... 3. Pareiškėjas skunde teigia, jog skundo dėl minėtų administracinių aktų... 4. Prašyme Z. K. nurodė, jog ne kartą prašė atsakovų... 5. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1... 6. Taigi, sprendžiant skundo priėmimo klausimą, svarbu nustatyti datą, nuo... 7. Įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 31... 8. 2... 9. direktoriaus 2004 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. A-1354 10. Kadangi skundžiamas Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 11. Administracinėje byloje Nr. I-363-413/07 esantys duomenys patvirtina, jog apie... 12. Administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminą gali atnaujinti,... 13. Pareiškėjas prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti grindžia tuo, jog... 14. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė - naujo įrodymo, t.y. automobilių stovėjimo... 15. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, t.y. tai, kad pareiškėjas apie... 16. 3... 17. negali būti pripažinta svarbia, sudarančia pagrindą šį terminą... 18. Atsisakius atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, pareiškėjo skundą... 19. Atsisakius priimti skundą, Z. K. grąžintinas 2009 m.... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi,... 21. Neatnaujinti skundo padavimo teismui termino.... 22. Atsisakyti priimti Z. K. skundą.... 23. Grąžinti pareiškėjui 100 Lt žyminį mokestį.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju...