Byla eA-3987-415/2018
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. A. (I. A.) skundą atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. A. (I. A.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. A. (I. A.) skundą atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas I. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos (toliau – ir atsakovas, Migracijos valdyba) 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 00003 „Dėl atsisakymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę Pakistano Islamo Respublikos piliečiui I. A.“ ir įpareigoti Migracijos valdybą išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę Pakistano Islamo Respublikos piliečiui I. A.. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 8 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino. Panaikino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 00003 „Dėl atsisakymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę Pakistano Islamo Respublikos piliečiui I. A.“ bei įpareigojo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo I. A. prašymą išduoti jam Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę. Atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Policijos departamentas) apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo I. A. skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas Migracijos valdyba atsiliepime sutiko su Policijos departamento apeliacinio skundo reikalavimais ir argumentais. Pareiškėjas I. A. atsiliepime į atsakovo Migracijos valdybos bei trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento apeliacinius skundus prašė juos atmesti. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės saugumo departamentas atsiliepime į apeliacinius skundus pažymėjo, kad administracinės bylos išsprendimas neturi jokios įtakos jo teisėms ir / ar pareigoms. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. gegužės 16 d. nutartimi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 8 d. sprendimą paliko nepakeistą.

6II.

7Pareiškėjas I. A. 2018 m. gegužės 30 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti jam iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos 415 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų.

8Pareiškėjas nurodo, kad maksimalus priteistinas dydis už atsiliepimo parengimą į apeliacinį skundą yra 1 150,24 Eur, o pareiškėjo išlaidos sudarė 305 Eur už atsiliepimo parengimą ir 110 Eur už prašymo parengimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo I. A. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-3987-415/2018 apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, pagrįstumas.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 5 dalis savo ruožtu įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13Nagrinėjamu atveju galutinis sprendimas priimtas pareiškėjo I. A. naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetus atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus), todėl jis turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Kaip matyti iš pareiškėjo su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikto Paslaugų perdavimo akto, apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas patyrė 415 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktas paslaugas, kurias sudaro 305 Eur už atsiliepimo parengimą ir 110 Eur už pareiškimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimą. Šioms išlaidoms pagrįsti pareiškėjas taip pat pateikė 2018 m. gegužės 30 d. sąskaitą ir 2018 m. gegužės 30 d. pinigų priėmimo kvitą.

15CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta Rekomendacijose.

16Teisinių paslaugų suteikimo pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant šią administracinę bylą metu galiojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

17Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikytinas 1,3 koeficientas. Nagrinėjamu atveju atsiliepimas į apeliacinį skundą paruoštas 2018 m. balandžio mėn., taigi už jo parengimą priteistina maksimali suma yra 1 150,24 Eur (1,3 x 884,8 Eur). Pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo parengtas 2018 m. gegužės mėn. Remiantis Rekomendacijų 8.16 punktu, už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo parengimą priteistinų išlaidų maksimalus dydis yra 353,92 Eur (0,4 x 884,8 Eur). Pareiškėjo prašoma priteisti suma neviršija rekomenduojamų maksimalių dydžių.

18Pažymėtina, kad išlaidų atsiradimą apeliacinės instancijos teisme lėmė apeliacinius skundus padavę atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, nes jeigu apeliaciniai skundai nebūtų buvę paduoti, atitinkamas apeliacinis procesas nebūtų įvykęs (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1487-442/2016). Vadinasi, už pareiškėjo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme patirtų išlaidų atsiradimą yra atsakingi apeliacinius skundus padavę atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba ir trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, todėl iš jų priteistinos pareiškėjo patirtos išlaidos.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, nurodyta prašoma priteisti suma už advokato atstovavimo paslaugas apeliacinės instancijos teisme parengiant atsiliepimą į apeliacinius skundus ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (415 Eur) yra pagrįsta, todėl ši suma priteistina: 207,5 Eur iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos ir 207,5 Eur iš trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo I. A. (I. A.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti.

22Priteisti pareiškėjui I. A. (I. A.) iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos 207,5 Eur (du šimtus septynis eurus ir penkiasdešimt centų) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

23Priteisti pareiškėjui I. A. (I. A.) iš trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 207,5 Eur (du šimtus septynis eurus ir penkiasdešimt centų) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

24Nutartis neskundžiama.

25?

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. A. (I.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas I. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 6. II.... 7. Pareiškėjas I. A. 2018 m. gegužės 30 d. Lietuvos vyriausiajam... 8. Pareiškėjas nurodo, kad maksimalus priteistinas dydis už atsiliepimo... 9. Teisėjų kolegija... 10. III.... 11. Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo I. A. prašymo dėl bylinėjimosi... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 13. Nagrinėjamu atveju galutinis sprendimas priimtas pareiškėjo I. A. naudai... 14. Kaip matyti iš pareiškėjo su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 15. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 16. Teisinių paslaugų suteikimo pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme... 17. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą... 18. Pažymėtina, kad išlaidų atsiradimą apeliacinės instancijos teisme lėmė... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į Rekomendacijose įtvirtintus... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Pareiškėjo I. A. (I. A.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti.... 22. Priteisti pareiškėjui I. A. (I. A.) iš atsakovo Vilniaus apskrities... 23. Priteisti pareiškėjui I. A. (I. A.) iš trečiojo suinteresuoto asmens... 24. Nutartis neskundžiama.... 25. ?...