Byla Ik-934-561/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui J. V., atsakovo atstovei L. Vaitonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „PRPC“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „PRPC“ su patikslintu skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcija) 2010-09-07 sprendimą Nr. (11.17)-46-26783.

4Savo reikalavimus UAB „PRPC“ pagrindė tuo, kad 2010-07-23 Inspekcija, atlikusi operatyvųjį patikrinimą, surašė operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. ( - ) (toliau – Pažyma), nustatydama, kad UAB „PRPC“ turėtų grąžinti 694855 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) į biudžetą, kadangi, UAB „PRPC“ išsiregistravus iš PVM mokėtojų, UAB „PRPC“ įsigytas pastatas, t. y. poilsio namai „Dalia“, esantys Virbališkės takas 2, Palanga (toliau – Pastatas), kurie UAB „PRPC“ lėšomis buvo rekonstruoti į trijų žvaigždučių viešbutį, bei nusipirkti baldai į šį viešbutį bus nebenaudojami PVM apmokestinamoms pajamoms gauti.

5UAB „PRPC“ paaiškino, kad nurodytas grąžintino PVM dydis buvo nurodytas, apskaičiavus UAB ,.PRPC“ Pastato vertę, palygint su jo įsigijimo verte (4228123 Lt - 831034 Lt), o taip pat įskaičiavus 434539,98 Lt už įsigytus baldus bei 28679 Lt už patalynę. Visa tai susumavus, buvo gautas Pažymoje nurodytas grąžintinas į biudžetą PVM dydis (3860308 Lt x 18 %=694855 Lt). UAB „PRPC“ kreipėsi į Inspekciją, prašydama peržiūrėti Inspekcijos poziciją dėl UAB „PRPC“ nustatytos prievolės sumokėti tokio dydžio PVM mokestį, tvirtindama, kad Inspekcija mokėtiną PVM apskaičiavo, neatsižvelgdama į tai, kad nuo 2009-04-24 UAB „PRPC“ nebėra vienintelis viešbučio, už kurio rekonstravimo darbų atlikimą UAB „PRPC“ apmokėjo sąskaitas UAB „Dovirma“, ir nuo kurių UAB „PRPC“, tuo metu buvusi PVM mokėtoju, susigrąžino sumokėtą PVM. Įvertinus bendrą Pastato plotą, kuris po rekonstrukcijos yra 1524,18 kv. m, šiuo metu UAB „PRPC“ priklauso tik 382,93 kv. m visų patalpų ploto. Kiti Pastato savininkai yra UAB „Dovirma“ bei Lietuvos Respublika.

6UAB „PRPC“ pabrėžė, kad Inspekcija atsiuntė UAB „PRPC“ 2010-09-07 raštą Nr. (11.17)-46-26783, kuriuo atsisakė pakeisti savo Pažymoje išdėstytą poziciją dėl nurodyto PVM dydžio perskaičiavimo. Inspekcija Pažymoje taip pat nepagrįstai teigia, kad UAB „PRPC“ valdomas viešbutis „Dalia“, UAB „PRPC“ išsiregistravus iš PVM mokėtojų, nebebus daugiau naudojamas PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti, todėl UAB „PRPC“ yra būtina grąžinti į biudžetą visą susigrąžintą PVM mokestį, kuris sudaro 694855 Lt, kadangi kiti viešbučio valdytojai, UAB „PRPC“ nuomone, savo turimas viešbučio dalis naudos PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti. Inspekcija rašte taip pat nepagrįstai teigia, kad UAB „PRPC“ rekonstruotos patalpos buvo UAB „Dovirma“ ir Lietuvos Respublikai perduotos tik po 2009-04-24, o UAB „PRPC“ buvo išregistruota iš PVM mokėtojų 2008-12-16 mokesčių administratoriaus iniciatyva, todėl nėra pagrindo peržiūrėti UAB „PRPC“ nustatytą mokėtiną PVM sumą, kadangi dalis viešbučio, kuri buvo perleista tretiesiems asmenims, buvo perleista pagrindu, egzistavusiu tuo metu, kai UAB „PRPC“ dar buvo PVM mokėtoja, todėl už šias tretiesiems asmenims perleistas patalpas UAB „PRPC“ neturi būti skaičiuojamas PVM.

7UAB „PRPC“ paaiškino, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 69 str. 1 dalies nuostata, UAB „PRPC“, kuomet ji buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, privalėjo pateikti ataskaitą apie į biudžetą grąžintiną PVM nuo UAB „PRPC“ turimo ilgalaikio turto, kuris UAB „PRPC“ ateityje nebebus naudojamas PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti. Šiuo atveju pažymėtina, kad UAB „PRPC“ šiuo metu nuosavybės teise valdo tik 382,93 kv. m viso viešbučio, nuo kurio Inspekcija reikalauja UAB „PRPC“ grąžinti PVM permoką, kuri buvo paskaičiuota visam viešbučiui. Be to, PVM įstatymo 69 str. 2 dalyje numatyta, kad PVM atskaita gali būti netikslinama, kai likviduojamos individualios (personalinės) įmonės savininkas, kuris yra PVM mokėtojas, numato vykdyti šio Įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytą veiklą, neįsteigęs įmonės ir įmonės įsigytos ir (arba) importuotos prekės ir (arba) paslaugos, įskaitant ilgalaikį turtą, bus naudojamos tai veiklai, todėl matyti, kad didžioji dalis UAB „PRPC“ viešbučio buvo perduotos atitinkamai UAB ,,Dovirma“ ir Lietuvos Respublikai, kas lemia, kad šios viešbučio dalys bus naudojamos PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti.

8UAB „PRPC“ pažymėjo, kad Inspekcija minėtame rašte nepagrįstai nurodė, kad UAB „PRPC“ prašyme nurodyti Pastato patalpų perdavimai buvo įvykdyti jau tuo metu, kai UAB „PRPC“ nebebuvo PVM mokėtoju, kadangi, nepaisant to fakto, kad UAB „PRPC“ šias patalpas perdavė jau nebebūdamas PVM mokėtoju, šios patalpos buvo perduotas dėl aplinkybių, kurios atsirado UAB „PRPC“ dar būnant PVM mokėtoju.

9UAB „PRPC“ paaiškino, kad nurodytą PVM dydį, t. y. 173731,75 Lt, UAB „PRPC“ sutiktų grąžinti bei prašytų Inspekcijos sudaryti mokestinės paskolos sutartį su UAB „PRPC“.

10Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „PRPC“ atstovas patvirtino skunde išdėstytus argumentus, tačiau negalėjo teismui paaiškinti, kokias UAB „PRPC“ teises pažeidžia ginčijamas raštas.

11Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjos UAB „PRPC“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad 2010-07-13 – 2010-07-23 Inspekcija atliko UAB „PRPC“ operatyvų patikrinimą, susijusį su galimais PVM apskaičiavimo pažeidimais. Patikrinimo metu pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB „PRPC“ 2006 m. rugsėjo mėn. įsigijo poilsio namų „Dalia“ Pastatą, kuris buvo naudojamas PVM apmokestinamoms pajamoms gauti. 2006 m. birželio mėn. UAB „PRPC“ pradėjo Pastato rekonstrukcijos darbus. Rekonstrukcijos darbus pagal statybų rangos sutartis vykdė UAB „Dovirma“. Kadangi UAB „PRPC“ finansinių lėšų atsiskaityti su UAB „Dovirma“ neturėjo, ji perdavė rangovui UAB „Dovirma“ už skolą natūra dalį patalpų ir tokiu būdu padengė įsiskolinimą. 2010-02-01 Šiaulių apylinkės teismas patvirtino šalių taikos sutartį. Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis 2010-02-09 dalis (500,67 kv. m) pastato įregistruota UAB „Dovirma“ vardu. Be to, 2009-06-15 Apygardos teismo nutartimi dalis (337,9 kv. m) pastato perėjo į Lietuvos Respublikos nuosavybę (Turto fondui).

12Inspekcija paaiškino, kad, remiantis PVM įstatymo 75 str. 3 dalimi, 2008-12-16 UAB „PRPC“ mokesčių administratoriaus iniciatyva buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, kadangi nevykdė ekonominės veiklos. Operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „PRPC“, pažeisdama PVM įstatymo 69 str. 1 dalies nuostatas, nepateikė paskutinio laikotarpio 2008-12-01 – 2008-12-16 išregistruoto iš PVM mokėtojų asmens PVM deklaracijos ir nepatikslino PVM atskaitos. Patikrinimo metu nustatyta, kad išregistravimo iš PVM mokėtojų dienai (2008-12-16), UAB „PRPC“ turėjo ilgalaikio turto (poilsio namų patalpas - 4228123 Lt ir baldus - 434539,98 Lt) už 4662663 Lt. Kadangi minėtas ilgalaikis turtas nebebus naudojamas PVM apmokestinamai veiklai, todėl UAB „PRPC“ turėjo patikslinti PVM atskaitą ir į biudžetą grąžinti į PVM atskaitą įtrauktą ilgalaikį turtą, kuris nebebus panaudotas PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo PVM.

13Inspekcija pabrėžė, kad 2010-07-23 Inspekcija, atlikusi operatyvų patikrinimą, surašė Pažymą, kurioje UAB „PRPC“ buvo pasiūlyta pateikti išregistruoto iš PVM mokėtojų asmens PVM deklaraciją ir sumokėti papildomai deklaruotas sumas. 2010-08-20 UAB „PRPC“ su prašymu kreipėsi į Inspekciją patikslinti Pažymą, nurodydama, kad Inspekcijos reikalavimas UAB „PRPC“ sumokėti PVM mokestį nuo UAB „PRPC“ įsigyto Pastato patalpų yra nepagrįstas. 2010-09-07 rašte dėl pateikto prašymo Inspekcija nurodė argumentus, kuriais remiantis UAB „PRPC“ privalėjo patikslinti atskaitą nuo viso pastato ir kito turimo turto, kuris nebebus panaudotas PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, vertės bei atsisakė pakeisti Pažymoje išdėstytą poziciją dėl UAB „PRPC“ nurodyto PVM dydžio perskaičiavimo.

14Inspekcija paaiškino, kad mokesčio mokėtojo, t. y. UAB „PRPC“, ekonominė veikla neperduodama kitam apmokestinamajam asmeniui. Šiuo atveju, pagal sudarytas taikos sutartis UAB „PRPC“ UAB „Dovirma“ perleido tik minėto viešbučio patalpas, tačiau neperkėlė ekonominės veiklos, todėl tik UAB „PRPC“ gali naudotis šiuo ilgalaikiu turtu PVM neapmokestinamoms paslaugoms teikti. Be to, kadangi aplinkybės, dėl kurių buvo perduotas ilgalaikis turtas, t. y. dalis viešbučio, nėra priežastis grąžinti PVM į biudžetą, Inspekcija Pažymoje bei skundžiamame sprendime pažymėjo, kad veiksmai, susiję su dalies viešbučio perdavimu, buvo atliekami nuo 2009-04-24, o UAB „PRPC“ iš PVM mokėtojų registro buvo išregistruota žymiai anksčiau (2008-12-16), todėl UAB „PRPC“ privalėjo patikslinti PVM atskaitą nuo viso pastato ir kito turimo turto, kuris nebebus panaudotas PVM apmokestinamai veiklai.

15Inspekcija pabrėžė, kad skundžiamas sprendimas yra tik procedūrinis dokumentas ir yra tik vienas iš viešojo administravimo procedūros, kurios pabaigoje net nepriimamas galutinis sprendimas, sukeliantis UAB „PRPC“ materialiųjų teisinių pasekmių, metu priimamų dokumentų. Į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Šiuo atveju, Inspekcijos surašytas sprendimas yra tik atsakymas į UAB „PRPC“ pateiktą 2010-08-20 prašymą dėl Pažymos patikslinimo. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 34 straipsnyje numatyta, kad mokesčių administratorius, atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas jam suteiktas teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais dokumentais, kurių formas ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius. Vadovaujantis MAĮ 128 straipsniu, mokestinio patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu, o patikrinimo aktu įforminti mokestinio patikrinimo rezultatai patvirtinami sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo arba patikrinimo pažyma, tačiau šios nuostatos netaikomos atliekant operatyvų patikrinimą. Tai reiškia, jog po operatyvaus patikrinimo negali kilti joks mokestinis ginčas. Pažymėtina, kad, įvertinus ginčijamo sprendimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas UAB „PRPC“, toks teisės taikymo aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Šis sprendimas nepažeidžia ir negali pažeisti UAB „PRPC“ teisių ar interesų, kurių teisminę gynybą garantuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 dalis.

16Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Inspekcijos atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Inspekcija, atlikusi UAB „PRPC“ operatyvų patikrinimą, 2010-07-23 surašė operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. ( - ), nustatydama, kad UAB „PRPC“ turėtų grąžinti 694855 Lt PVM į biudžetą (b. l.88-89).

18UAB „PRPC“ 2010-08-20 (Inspekcijoje buvo gautas 2010-08-23) su prašymu kreipėsi į Inspekciją, prašydama patikslinti Inspekcijos Pažymą, t. y. atitinkamai pagal nuosavybės teise valdomą patalpų plotą perskaičiuoti Pažymoje nurodytą UAB „PRPC“ mokėtiną PVM dydį (b. l. 75-76).

19Inspekcija 2010-09-07 raštu Nr. (11.17)-46-26783 „Dėl pateikto prašymo“, atsakydama į UAB „PRPC“ 2010-08-23 Inspekcijai pateiktą prašymą, paaiškino, kokių aplinkybių pagrindu bei kokiu teisiniu pagrindu Inspekcija padarė atitinkamas išvadas 2010-07-23 operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ), bei pranešė, kad Inspekcijos 2010-07-23 surašytoje operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ) nustatyti faktai yra priežastis inicijuoti mokestinį patikrinimą (b. l. 74).

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 str. 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 23 ir 52 straipsnius teisė suformuoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Savo ruožtu, skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. ABTĮ 15 str. 1 d. 1 punkte numatyta, kad administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 str. 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo.

21ABTĮ 2 str. 14 dalyje numatyta, jog individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) yra nurodęs, kad teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Jei aiškinama suinteresuotam subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikytini teisės aktai, teikiama informacija, tai iš čia kildinami reikalavimai laikytini nepriskirtinais administracinių teismų kompetencijai (LVAT 2004-01-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121-04; 2006-05-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-966/2006).

23Nagrinėjamoje byloje pareiškėjos UAB „PRPC“ skundo dalykas yra Inspekcijos 2010-09-07 rašto Nr. (11.17)-46-26783 teisėtumas ir pagrįstumas. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytų teisės aktų nuostatomis, teismas daro išvadą, jog tam, kad atsirastų procesinės prielaidos šį raštą ginčyti teismine tvarka, būtina nustatyti, ar jis atitinka administravimo subjektų priimamų teisės aktų kriterijus.

24Iš byloje ginčijamo Inspekcijos 2010-09-07 rašto Nr. (11.17)-46-26783 turinio matyti, kad šiuo raštu UAB „PRPC“ buvo atsakyta į jos 2010-08-23 prašymą dėl operatyvaus patikrinimo pažymos patikslinimo, t. y. Inspekcija nepriėmė jokio sprendimo, o ginčijamu raštu tik paaiškino UAB „PRPC“, kokių aplinkybių pagrindu bei kokiu teisiniu pagrindu Inspekcija padarė atitinkamas išvadas 2010-07-23 operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ), bei pranešė, kad Inspekcijos Pažymoje nustatyti faktai yra priežastis inicijuoti mokestinį patikrinimą.

25Taigi, aiškiai nustačius, kad Inspekcijos 2010-09-07 raštas Nr. (11.17)-46-26783 nėra sprendimas, kuriame suformuluotos pareiškėjai UAB „PRPC“ privalomos elgesio taisyklės, jos teisės ar pareigos, Inspekcijos 2010-09-07 raštas Nr. (11.17)-46-26783 inter allia negali būti laikomas sprendimu, kuris pažeidžia kokias nors UAB „PRPC“ teises ar teisėtus interesus.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „PRPC“ ginčijamu raštu buvo pateikta tik informacija, tačiau jokie sprendimai priimti nebuvo ir pareiškėjai UAB „PRPC“ šiuo raštu nebuvo suvaržytos jokios teisės ar sukurtos pareigos, jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) šiame rašte nėra ir jis negali būti bylos nagrinėjimo dalyku.

27LVAT 2009-03-04 nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-308/2009 yra nurodęs, kad bylos priėmimo, iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą, t. y. negalima atsisakyti priimti skundo dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės, skundas turi būti atmestas.

28Įvertinęs skundo argumentus ir ištyręs šiuos argumentus patvirtinančius rašytinius įrodymus, konstatavęs, kad UAB „PRPC“ prašo panaikinti tik informacinio pobūdžio jokių teisinių pasekmių jai nesukeliantį Inspekcijos raštą, teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytų teisės aktų nuostatų išsamia analize ir LVAT išaiškinimais, daro išvadą, kad pareiškėjos UAB „PRPC“ skundas dėl Inspekcijos 2010-09-07 rašto Nr. (11.17)-46-26783 panaikinimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

29Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

30pareiškėjos UAB „PRPC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „PRPC“ su patikslintu skundu kreipėsi į teismą,... 4. Savo reikalavimus UAB „PRPC“ pagrindė tuo, kad 2010-07-23 Inspekcija,... 5. UAB „PRPC“ paaiškino, kad nurodytas grąžintino PVM dydis buvo nurodytas,... 6. UAB „PRPC“ pabrėžė, kad Inspekcija atsiuntė UAB „PRPC“ 2010-09-07... 7. UAB „PRPC“ paaiškino, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės... 8. UAB „PRPC“ pažymėjo, kad Inspekcija minėtame rašte nepagrįstai... 9. UAB „PRPC“ paaiškino, kad nurodytą PVM dydį, t. y. 173731,75 Lt, UAB... 10. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „PRPC“ atstovas patvirtino... 11. Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjos UAB „PRPC“ skundą su... 12. Inspekcija paaiškino, kad, remiantis PVM įstatymo 75 str. 3 dalimi,... 13. Inspekcija pabrėžė, kad 2010-07-23 Inspekcija, atlikusi operatyvų... 14. Inspekcija paaiškino, kad mokesčio mokėtojo, t. y. UAB „PRPC“,... 15. Inspekcija pabrėžė, kad skundžiamas sprendimas yra tik procedūrinis... 16. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Inspekcijos atstovė su skundu nesutiko ir... 17. Inspekcija, atlikusi UAB „PRPC“ operatyvų patikrinimą, 2010-07-23... 18. UAB „PRPC“ 2010-08-20 (Inspekcijoje buvo gautas 2010-08-23) su prašymu... 19. Inspekcija 2010-09-07 raštu Nr. (11.17)-46-26783 „Dėl pateikto prašymo“,... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 21. ABTĮ 2 str. 14 dalyje numatyta, jog individualus teisės aktas yra... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) yra nurodęs,... 23. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjos UAB „PRPC“ skundo dalykas yra... 24. Iš byloje ginčijamo Inspekcijos 2010-09-07 rašto Nr. (11.17)-46-26783... 25. Taigi, aiškiai nustačius, kad Inspekcijos 2010-09-07 raštas Nr.... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „PRPC“... 27. LVAT 2009-03-04 nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-308/2009 yra... 28. Įvertinęs skundo argumentus ir ištyręs šiuos argumentus patvirtinančius... 29. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas... 30. pareiškėjos UAB „PRPC“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...