Byla P-556-30-10
Dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje

2Nr. A442-69/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ skundą atsakovui Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Dormeka“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Dormeka“) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti atsakovo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimo panaikinimo“.

6Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu sprendimu atsakovas panaikino pareiškėjui išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą. Šis atsakovo sprendimas yra neteisėtas, nes pareiškėjas iš esmės tinkamai vykdė atliekų tvarkymo veiklą, o atsakovo nurodyti trūkumai yra formalūs. Pareiškėjui nebuvo konkrečiai nurodyta, kokius įstatymų reikalavimus jis pažeidė.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas nurodė, kad ši byla jau buvo vieną kartą iš esmės išnagrinėta, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 19 d. nutartimi ją grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Remiantis šioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pateiktais nurodymais, nagrinėjant bylą iš naujo, spręstinas klausimas, ar pareiškėjas per nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo laikotarpį pašalino pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimus, užfiksuotus 2006 m. liepos 14 d. patikrinimo pažymoje ir nurodytus atsakovo 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime Nr. 000104/1 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimo sustabdymo“. Teismas nurodė, kad 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akte Nr.36 bei atsakovo sudarytos komisijos 2006 m. spalio 12 d. patikrinimo pažymoje (šiais dokumentais yra įvertinta, ar pareiškėjas pašalino nustatytus pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimus) nenurodyta, kokių teisės aktų reikalavimus pareiškėjas pažeidė. Tačiau šiuose dokumentuose buvo nurodyti faktai, kuriuos teismas gali įvertinti atitinkamų teisės normų kontekste. Tai, kad minėtuose dokumentuose nenurodyti konkretūs teisės aktai, nereiškia, jog nebuvo padaryti licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimai. Teismas nurodė, kad, palyginus 2006 m. liepos 14 d. pažymoje ir atsakovo

102006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime Nr. 000104/01 nurodytus pažeidimus su 2006 m. spalio 4 d. patikrinimo akte Nr. 36 nurodytais pažeidimais, nustatyta, kad dalis pažeidimų sutampa. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepašalino pažeidimo, susijusio su netinkamu liuminescencinių lempų pakavimu ir saugojimu. Tuo buvo pažeisti Atliekų tvarkymo įstatymo 10, 15 straipsniai bei LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 55 punktas. Aplinkybių, pagrindžiančių tokio pažeidimo pašalinimo negalimumą, nenustatyta. Teismas nurodė, kad pareiškėjo sandėliuose skirtingų rūšių pavojingos atliekos buvo saugomos kartu, tinkamai jų neatskyrus. Tuo pažeisti Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis bei LR aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 272 patvirtintų Bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių 7.16, 7.29 punktai. Pareiškėjas nepašalino šių pažeidimų. Aplinkybių, pagrindžiančių tokių pažeidimų pašalinimo negalimumą, nenustatyta. Teismas nurodė, kad pareiškėjo saugomų pavojingų atliekų konteineriai ir pakuotės buvo nesandarūs arba iš viso neuždengti. Tuo pažeisti Atliekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnis, Atliekų tvarkymo taisyklių 55.1 ir 55.3 punktai bei Bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių 7.22 punktas. Pareiškėjas nepašalino šių pažeidimų. Aplinkybių, pagrindžiančių tokių pažeidimų pašalinimo negalimumą, nenustatyta. Teismas nurodė, kad pareiškėjo saugomų atliekų konteineriai buvo nepaženklinti arba paženklinti neatspariomis aplinkos poveikiui etiketėmis. Tuo buvo pažeisti Atliekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnis bei Atliekų tvarkymo taisyklių 56 ir 57 punktai. Pareiškėjas nepašalino šių pažeidimų. Aplinkybių, pagrindžiančių tokių pažeidimų pašalinimo negalimumą, nenustatyta. Teismas nurodė, kad pas pareiškėją buvo rasti buteliukai su pavojingų cheminių medžiagų etiketėmis, kurie nebuvo įtraukti į apskaitos žurnalą. Tuo buvo pažeistas Atliekų tvarkymo taisyklių 19 punktas. Pareiškėjas šio pažeidimo nepašalino. Aplinkybių, pagrindžiančių tokio pažeidimo pašalinimo negalimumą, nenustatyta. Teismas nurodė, kad faktas, jog pareiškėjas nepašalino dalies nustatytų pažeidimų, yra nurodytas ir atsakovo sudarytos komisijos 2006 m. spalio 12 d. pažymoje. Teismas nurodė, kad pareiškėjo padaryti pažeidimai ir jų nepašalinimo faktai yra įrodyti atsakovo bei trečiojo suinteresuotojo asmens surinktais duomenimis, pažeidimus bei jų nepašalinimą užfiksavusių pareigūnų ir specialistų parodymais. Teismas nurodė, kad, 2006 m. rugpjūčio 10 d. sustabdžius pareiškėjo licencijos galiojimą, jis buvo informuotas, jog licencijos galiojimo sustabdymas galės būti panaikintas, per 2 mėnesius pašalinus nustatytus pažeidimus. Skaičiuojant 2 mėnesių terminą nuo licencijos galiojimo sustabdymo dienos (2006 m. rugpjūčio 10 d.), paskutinė pažeidimų pašalinimo diena buvo 2006 m. spalio 10 d. Pareiškėjas iki šios datos nepašalino dalies pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, todėl licencijos galiojimas pagrįstai buvo panaikintas (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.4 punktas).

11III.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 11 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimą panaikino - pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ skundą patenkino ir panaikino Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimo panaikinimo“.

13Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktyje (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktyje (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) buvo nustatyta, kad institucija panaikina pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą, kai įmonė, kurios pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, vadovaudamasi Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 10, 22, 25, 26 punktais (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija), 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 000104/2 panaikino UAB „Dormeka“ išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas šią administracinę pagal pareiškėjo apeliacinį skundą,

142008 m. lapkričio 20 d. nutartimi nutarė sustabdyti administracinę bylą ir ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.2 punktas (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai

15(2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu nusprendė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) prieštaravo, o 25 punkto 2 papunktis

16(2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija). Administracinių bylų teisenos įstatymu spręsti bylas dėl norminių administracinių aktų (jų dalių) atitikties aukštesnės galios teisės aktams yra priskirta administracinių teismų jurisdikcijai. Jeigu administracinis teismas tokį teisės aktą pripažįsta prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui, toks šio teismo sprendimas pagal Konstituciją ir įstatymus turi erga omnes poveikį visai atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo praktikai (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Tai reiškia, kad norminis administracinis aktas, kurį kompetentingas administracinis teismas pripažino neteisėtu, nuo oficialaus atitinkamo administracinio teismo sprendimo paskelbimo dienos pašalinamas iš teisės sistemos ir nebegali būti taikomas (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I(17)-11-07). Ši taisyklė įtvirtinta ir Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 116 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Šioje teisės normoje vartojama sąvoka „paprastai negali būti taikomas... “ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro pobūdžio taisyklės yra galimos ir išimtys, t. y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra netaikoma. Tokia išimtis iš šios taisyklės ir yra tie atvejai, kai norminio teisės akto teisėtumas yra revizuojamas ryšium su teisme nagrinėjama individualia byla. Priešingu atveju, toks konkretaus norminio akto teisėtumo revizavimas netektų prasmės, kadangi teisme nagrinėjamos individualios bylos baigčiai norminio akto panaikinimas neturėtų jokių teisinių pasekmių ir tektų laikyti, kad toks pripažintas neteisėtu norminis aktas buvo teisėtas ginčo, nagrinėjamo individualioje byloje, atsiradimo metu (LVAT 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8-1690-05). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad LVAT analogiškos praktikos laikosi ir tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas dėl Konstitucinio Teismo priimtų nutarimų, kuriais įstatymas ar Vyriausybės norminis teisės aktas pripažįstamas prieštaraujančiu Konstitucijai, galiojimo teisiniams santykiams, atsiradusiems iki tokio Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo. LVAT 2003 m. liepos 11 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje A4-562-2003, yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai Konstitucinis Teismas teisės aktą pripažįsta antikonstituciniu, išnagrinėjęs bylą pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino individualioje byloje, teisėtumu, prašymą, teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, antikonstitucinio teisės akto taikyti negali. Taip pat šioje byloje yra svarbi ir kita aplinkybė – ar asmuo individualioje byloje tinkamai realizavo savo teisminės gynybos teisę. Sprendimo priėmimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių, iš kurių teisinio santykio subjektams kyla teisės ir pareigos, teisinis kvalifikavimas baigiamas priėmus sprendimą, kuris jau negali būti ginčijamas. Iki šio momento teisinio santykio turinys nėra galutinai apibrėžtas - tikrasis teisinis santykis, su neginčijamai nustatytomis to santykio dalyvių teisėmis ir pareigomis, dar nėra galutinai susiformavęs, o kartu teises ir pareigas nustatantis sprendimas dar nėra įgavęs būtino įvykdymui stabilumo, nes tinkamos teisės normos (ar tinkamų teisės normų) reguliuotinai situacijai parinkimo procedūra nėra baigta. Teisinė kvalifikacija baigiama įvykdžius visą numatytą sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrinėjimą teisme, kai išnyksta galimybė sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219-04). Taigi, kol asmuo gali įstatymų nustatyta tvarka įgyvendinti savo teisę į pažeistų teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimą teisme ar kitose įstatymų nustatytose institucijose, nėra laikoma, jog administracinis teisinis santykis, dėl kurio kilo ginčas, įgijo pilną teisinį stabilumą. Įstatymų nustatyta tvarka ir terminais apskundus teismui administracinį aktą, kuris buvo teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas, ginčo teisinio santykio teisinė kvalifikacija yra galima ir šioje stadijoje. Nagrinėdamas konkrečią bylą, administracinis teismas turi teisę sustabdyti jos nagrinėjimą ir prašyti atitinkamą administracinį teismą ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turi būti taikomas individualioje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, arba pats pradėti bylą dėl tokio norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. Gavęs įsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą dėl norminio akto, administracinis teismas atnaujina sustabdytos individualios bylos nagrinėjimą (ABTĮ 112 str.; 114 str. 2 d.). Todėl tokiais atvejais, kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu skundžiamas norminis administracinis aktas (jo dalis) yra pripažįstamas prieštaraujančiu įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui ir laikomas panaikintu, administracinis teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą, galutinai ginčo teisinį santykį kvalifikuoja, atsižvelgdamas į teismo sprendimą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, kuris yra teisės šaltinis, nes panaikina teisės normas. Teisėjų kolegijos nuomone, tais atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis teisės aktas pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino individualioje byloje, teisėtumu prašymą, administracinis teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.). Atsakovo teisė priimti skundžiamą individualų administracinį aktą buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktyje (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija). Kadangi minėtų taisyklių 25 punkto 4 papunktis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

172003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) įsiteisėjusiu LVAT 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu yra pripažinti neteisėtais, todėl šioje byloje, vertinant skundžiamo individualaus administracinio akto teisėtumą, teismas negali taikyti minėtų teisės normų, suteikiančių atsakovui teisę panaikinti pareiškėjui išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą. Kadangi joks kitas teisės aktas, išskyrus neteisėtu pripažinto norminio administracinio teisės akto dalį, nenumato galimybės panaikinti pareiškėjui išduotos licencijos galiojimą, todėl šis skundžiamas individualus administracinis aktas naikintinas, kadangi savo turiniu prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). Konstatavus minėtą skundžiamo individualaus administracinio akto panaikinimo pagrindą, pareiškėjo nurodyti argumentai dėl šio akto teisėtumo ir pagrįstumo šios bylos kontekste nėra reikšmingi, todėl teisėjų kolegija nevertino apeliaciniame skunde bei pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų argumentų dėl skundžiamo individualaus administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo.

18IV.

19Atsakovas Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 2009 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A442-69/2009. Atsakovas prašo atnaujinti procesą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10, 12 punktus, bylą nagrinėti iš naujo, panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Prašyme dėstomi šie argumentai:

201. ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto ar jo dalies pripažinimo neteisėtu. ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu gali nustatyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos. Taigi įstatymas administraciniam teismui suteikia teisę nustatyti, kad atitinkamas norminis aktas negalioja nuo jo priėmimo dienos, tačiau tokia nuostata turi būti nurodyta teismo sprendime, kuris pripažįsta norminį aktą prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams. Teismas sprendime remiasi paminėta ABTĮ įtvirtinta nuostata, tačiau nepagrįstai konstatuoja, kad išimtis iš minėtoje ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės, jog norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto ar jo dalies pripažinimo neteisėtu, yra tie atvejai, kai norminio teisės akto teisėtumas yra revizuojamas ryšium su teisme nagrinėjama individualia byla. Tai konstatuodamas teismas sukuria naują taisyklę, kuri prieštarauja minėtoms ABTĮ nuostatoms, t. y. sukuria naują normą, kurios nėra ABTĮ, nors teismas spręsdamas bylą privalo vadovautis teisės aktais ir jam nei Konstitucija, nei kiti įstatymai, reglamentuojantys teismų kompetenciją, nesuteikę įstatymų leidžiamosios valdžios teisių - kurti teisės normas, išvesti naujas, nenumatytas įstatyme.

212. Įstatymas teismui, panaikinusiam norminį administracinį aktą (ar jo dalį), suteikia galimybę pripažinti, kad toks panaikintas norminis administracinis aktas negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija minėtu 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I575-19/2009 nenurodė, kad panaikinti Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių punktai turi būti netaikomi nuo minėtų taisyklių priėmimo dienos. Todėl sprendimo dėl pavojingų atliekų licencijos panaikinimo priėmimo metu, t. y. 2006 m. spalio 12 d., Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių visi punktai galiojo, nes jie buvo panaikinti tik oficialiai paskelbus LVAT 2009 m. balandžio 6 d. sprendimą.

223. Atsakovo manymu, teismas panaikinti ABTĮ 116 straipsnio 1 dalies pagrindu

232006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 būtų galėjęs tik tuomet, jeigu LVAT išplėstinė teisėjų kolegija minėtu 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I575-19/2009 būtų pripažinusi, kad atitinkami panaikinti Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių punktai neturi būti taikomi nuo šių taisyklių priėmimo dienos. Tokį ABTĮ 116 straipsnio nuostatų aiškinimą pateikia ir LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I(17)-11-07. Šis sprendimas yra paskelbtas LVAT 2007 biuletenyje „Administracinių teismų praktika“ Nr. 12. Minėtame sprendime išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad įstatymas suteikia administraciniam teismui teisę uždrausti norminio administracinio akto taikymą nuo ankstesnės datos nei paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas.

244. Teismas sprendime nepagrįstai remiasi LVAT 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A8-1690-05, kadangi paminėta byla ratio decidendi neatitinka šios nagrinėjamos bylos situacijos. Paminėtu sprendimu panaikintas norminis administracinis aktas tiesiogiai nustatė pareiškėjo teisių ir pareigų apimtį teisiniame santykyje, nagrinėjamu gi atveju pareiškėjo teisėms ir pareigoms tiesioginę įtaką turėjo pagal norminio administracinio akto reikalavimus (Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles) veikiančios institucijos sprendimas.

255. LVAT kitose bylose įvertinęs neigiamų padarinių atsiradimo galimybę ir kitas svarbias bylai aplinkybes rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodė, kad „panaikinta norminio akto dalis negali būti taikoma nuo jo priėmimo dienos“ (LVAT 2004 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. I-10-06-2004, 2003 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. A-4-191-2003, 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. I-4-23/2002, 2002 m. vasario 12 d. nutartis Nr. A-7-152/2002, 2002 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. I-2-5/2002, 2001 m. birželio 1 d. sprendimas Nr. I-10-09/2001). Atsižvelgiant į LVAT praktiką, atsakovo manymu, teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad „norminio akto teisėtumo revizavimas netektų prasmės, kadangi teisme nagrinėjamos individualios bylos baigčiai norminio akto panaikinimas neturėtų jokių teisinių pasekmių“, nes ABTĮ teismui suteikia teisę pripažinti norminį teisės aktą (ar jo dalį) negaliojančiu nuo jo priėmimo.

266. Sprendžiant teisės aktų atitinkamos redakcijos taikymo klausimą LVAT yra nurodęs, kad byloje nagrinėjami (vertinami) sprendimo priėmimo metu galioję teisęs aktai, t. y. teismas, vertindamas ginčijamą sprendimą, vertina, kokie teisės aktai galiojo to sprendimo priėmimo metu, ir ar jie nebuvo pažeisti priimant ginčijamą sprendimą (LVAT 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. A-556-524/2009, 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis Nr. A-143-2004/2008,

272004 m. gegužės 20 d. nutartis Nr. A-3-438-04). Todėl remiantis aukščiau minėta LVAT praktika, galima daryti išvadą, kad atsakovo 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimo panaikinimo“ priėmimo metu Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių visi punktai galiojo, o tam tikri punktai tik nuo LVAT 2009 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. I575-19/2009 oficialaus paskelbimo buvo pripažinti negaliojantys. Dėl aukščiau minėtos priežasties teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad „pareiškėjo nurodyti argumentai dėl šio akto teisėtumo ir pagrįstumo šios bylos kontekste nėra reikšmingi, todėl teisėjų kolegija nevertina apeliaciniame skunde bei pirmos instancijos teismo sprendime nurodytų argumentų dėl skundžiamo individualaus administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo“.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29V.

30Prašymas atmestinas.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 11 d. sprendimu panaikino Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ( - ) galiojimo panaikinimo“, nes konstatavo, kad viešojo administravimo subjekto priimtas individualus teisės aktas buvo grįstas teisės normomis, kurios nebegali būti taikomos.

32Atsakovas prašyme dėl proceso atnaujinimo teigia buvus neteisingai aiškintą ABTĮ 116 straipsnį, sukuriant naują taisyklę, kurios nėra ABTĮ. Teismas, atsakovo manymu, panaikinti ABTĮ 116 straipsnio 1 dalies pagrindu 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 būtų galėjęs tik tuomet, jeigu LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. balandžio 6 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I575-19/2009 būtų pripažinusi, kad atitinkami panaikinti Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių punktai neturi būti taikomi nuo šių taisyklių priėmimo dienos.

33Prašymą atnaujinti procesą nagrinėjančios LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra norminio administracinio akto pripažinus jį neteisėtu teisinės pasekmės taisyklė – norminis administracinis aktas (ar jo dalis) paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Taigi oficialiai paskelbus administracinio teismo sprendimą dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo – toks norminis administracinis aktas (ar jo dalis) tampa pašalintu iš teisės sistemos ir nebegali būti taikomas.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimas buvo paskelbtas 2009 m. balandžio 8 d. (Valstybės žinios, 2009, Nr. 40-1512)

35ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje, teisėjų kolegijos nuomone, numatytas specialus atvejis, kuris administraciniam teismui, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir įvertinus neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, suteikia teisę savo sprendimu nustatyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos. Tačiau tai turi būti pažymėta administracinio teismo sprendime, į ką teisingai atkreipė dėmesį atsakovas prašyme dėl proceso atnaujinimo (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I(17)-11-07).

36Minėtų teisės normų pagrindu teigtina, jog norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo to momento: 1) kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu; 2) nuo norminio administracinio akto priėmimo dienos, jei tai nurodyta administracinio teismo sprendime. Bet kuriuo atveju norminis administracinis aktas (ar jo dalis), jei jis atitinkamo teismo pripažįstamas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui (aktams), nebegali būti taikomas.

37ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama konstrukcija „paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad galimos išimtys. Tos išimtys susietos su nagrinėjama konkrečia administracine byla, kurioje sprendžiamas ginčas kylantis iš administracinių teisinių santykių ir to ginčo svarstymo metu atliekamas norminio administracinio akto (ar jo dalies) tyrimas dėl atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. Tada priimtas sprendimas norminio administracinio akto byloje neabejotinai turi būti taikomas ginčo, kilusio iš administracinių teisinių santykių, proceso dalyviams, vadovaujantis ta išimtimi, kuri ir įtvirtinta ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje. Teigiant priešingai nebūtų prasmės inicijuoti norminio administracinio akto (ar jo dalies) ištyrimą konkrečioje administracinėje dalyje, o asmeniui besikreipusiam teisminės gynybos apsiginti nuo neteisėtų viešojo administravimo sistemos subjektų veiksmų. Teismas - vienas iš subjektų turinčių teisę aiškinti įstatymų leidėjo priimtas teisės taisykles. Todėl nėra pagrindo teiginiui, kad buvo nepagrįstai sukurta nauja norma 2009 m. birželio 11 d. sprendime, o ginčijama praktikos nuostata teisiškai logiška.

38Kita vertus, reikia pastebėti, kad aptariama nuostata Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo buvo suformuota jau pirmiau. 2009 m. birželio 11 d. priimant sprendimą pasinaudota tik vyraujančia administracinių teismų praktika, teisės interpretavimo taisyklėmis (LVAT 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8-1690-05). Į susiformavusią jurisprudenciją bandoma įsiterpti per administracinę bylą Nr. A442-69/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ skundą atsakovui Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimų panaikinimo. Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegija tvirtina, kad atsakovo argumentai dėl ABTĮ 116 straipsnio aiškinimo bei taikymo, visų pirma, nėra teisiškai pagrįsti, o antra, galimai reikštini ne šioje administracinėje byloje. Pastebėtina, kad esami aukštesnės instancijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos teismus. Nuo esamų precedentų gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). 2009 m. birželio 11 d. sprendime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neturėjo pagrindo kitaip aiškinti ABTĮ 116 straipsnio.

39Taigi nekylant teisinių abejonių, kad tais atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis teisės aktas (ar jo dalis) pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino individualioje byloje, teisėtumu prašymą ir administracinis teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą bei spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali, pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyti argumentai dėl skundžiamo individualaus administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo apeliacine tvarka negali ir neturi būti vertinami.

40Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo kontekste pažymėtina, kad teisinė kvalifikacija baigiama tik įvykdžius visą numatytą sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrinėjimą teisme, kai išnyksta galimybė sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219-04).

41Teisminės gynybos besikreipęs asmuo sulaukęs pozityvaus jo atžvilgiu sprendimo dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) neatitikimo aukštesnės galios teisės aktams, vadovaujantis formuojama administracinių teismų praktika, turi būti tikras, kad norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu pasekmės konkrečioje pradėtoje nagrinėti administracinėje byloje jam bus pritaikytos, kas ir buvo padaryta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priimant 2009 m. birželio 11 d. sprendimą.

42Dėl išdėstytų priežasčių, teisėjų kolegijos vertinimu, prašyme dėl proceso atnaujinimo minimi argumentai nesuponuoja proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10, 12 punktus.

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

44

45Atsisakyti atnaujinti procesą pagal Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A442-69/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ skundą atsakovui Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimų panaikinimo.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Nr. A442-69/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Dormeka“ 6. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu sprendimu atsakovas panaikino... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 7 d. sprendimu... 9. Teismas nurodė, kad ši byla jau buvo vieną kartą iš esmės išnagrinėta,... 10. 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendime Nr. 000104/01 nurodytus pažeidimus su 2006... 11. III.... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 11 d. sprendimu... 13. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.... 14. 2008 m. lapkričio 20 d. nutartimi nutarė sustabdyti administracinę bylą ir... 15. (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui... 16. (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) prieštarauja... 17. 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktis... 18. IV.... 19. Atsakovas Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 2009 m. rugsėjo 10 d.... 20. 1. ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad norminis administracinis aktas... 21. 2. Įstatymas teismui, panaikinusiam norminį administracinį aktą (ar jo... 22. 3. Atsakovo manymu, teismas panaikinti ABTĮ 116 straipsnio 1 dalies pagrindu... 23. 2006 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 000104/2 būtų galėjęs tik tuomet, jeigu... 24. 4. Teismas sprendime nepagrįstai remiasi LVAT 2005 m. gruodžio 30 d.... 25. 5. LVAT kitose bylose įvertinęs neigiamų padarinių atsiradimo galimybę ir... 26. 6. Sprendžiant teisės aktų atitinkamos redakcijos taikymo klausimą LVAT yra... 27. 2004 m. gegužės 20 d. nutartis Nr. A-3-438-04). Todėl remiantis aukščiau... 28. Teisėjų kolegija... 29. V.... 30. Prašymas atmestinas.... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 11 d. sprendimu... 32. Atsakovas prašyme dėl proceso atnaujinimo teigia buvus neteisingai aiškintą... 33. Prašymą atnaujinti procesą nagrinėjančios LVAT teisėjų kolegijos... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimas... 35. ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje, teisėjų kolegijos nuomone, numatytas specialus... 36. Minėtų teisės normų pagrindu teigtina, jog norminis administracinis aktas... 37. ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama konstrukcija „paprastai negali būti... 38. Kita vertus, reikia pastebėti, kad aptariama nuostata Lietuvos vyriausiojo... 39. Taigi nekylant teisinių abejonių, kad tais atvejais, kai įsiteisėjusiu... 40. Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo kontekste pažymėtina, kad... 41. Teisminės gynybos besikreipęs asmuo sulaukęs pozityvaus jo atžvilgiu... 42. Dėl išdėstytų priežasčių, teisėjų kolegijos vertinimu, prašyme dėl... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 44. ... 45. Atsisakyti atnaujinti procesą pagal Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos... 46. Nutartis neskundžiama....