Byla II-1693-580/2009
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutarimo V. C. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutarimo V. C. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009 m. spalio 7 d. nutarimu paskyrė V. C. administracinę nuobaudą – 30 litų baudą už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto administracinio teisės pažeidimo padarymą. Nuobauda V. C. paskirta už tai, kad jis 2009 m. spalio 7 d. važiavo autobusu ir kontrolės metu pateikė elektroninį bilietą (22 Lt) su 80 proc. nuolaida be galiojančio teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento, šiais veiksmais pažeisdamas Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau ir – Taisyklės) 33.1 punkto reikalavimus.

5II.

6V. C. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pakeisti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. spalio 7 d nutarimą ir neskirti administracinės nuobaudos, nurodydamas, jog kontrolės metu jis pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto Filologijos fakulteto dekanato išduotą pažymą, patvirtinančią faktą, jog jis studijuoja dieninėse studijose, nes studento pažymėjimas tuo metu buvo gaminamas ir jis jo neturėjo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 30 d. nutarimu V. C. skundą patenkino, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. spalio 7 d nutarimą panaikino ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė. Teismas konstatavo, jog 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Filologijos fakulteto išduota pažyma Nr. ( - ) kurioje nurodyta, jog ji išduota vietoje studento pažymėjimo, kuri yra pasirašyta ir patvirtinta antspaudu, ir kurią V. C. pateikė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierei, patvirtino, jog jis yra šio fakulteto nuosekliųjų rusų filologijos dieninių studijų programos II kurso studentas. Todėl tokio dokumento pateikimas prilygintinas studento pažymėjimui, nes šiuo dokumentu patvirtinamas asmens buvimo studentu faktas. Nurodė, jog Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklėse nėra konkrečiai nurodyta, koks dokumentas turi būti pateikiamas tuo atveju, kai keleivis naudojasi studentams suteikiama lengvata. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (toliau – ir TLĮ) taip pat nėra numatyta, kokius dokumentus turi pateikti asmuo, kad būtų nustatyta jo teisė į transporto lengvatą, todėl tinkamu turi būti pripažįstamas dokumentas, iš kurio galima nustatyti faktą, kad asmuo turi statusą, dėl kurio jam suteikiama lengvata. Teismas taip pat pažymėjo, jog Lietuvos studentų asociacijos tinklapyje pateikiama informacija patvirtino, jog V. C. buvo gaminamas studento pažymėjimas, kas rodo, jog jis ėmėsi visų priemonių, kad patvirtintų buvimo studentu faktą. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad V. C. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties.

8?.

9Apeliaciniu skundu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutarimą ir palikti galioti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. spalio 7 d. nutarimą. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog universiteto išduota pažyma patvirtina asmens teisę į transporto lengvatą. Remiasi TLĮ 21 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ 3 punktu, ir nurodo, kad asmuo norintis pasinaudoti transporto lengvata, turi turėti nustatytos formos teisę į transporto lengvatą patvirtinantį dokumentą.. Pabrėžia, jog minėto Vyriausybės nutarimo 3 punkte nurodyta, jog Švietimo ir mokslo ministerija turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Valstybinė kelių transporto inspekcija) dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius. Todėl teigia, kad teisę į transporto lengvatą gali patvirtinti tik tie dokumentai, kurių pavyzdžiai yra pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai. Pažymi, jog Valstybinė kelių transporto inspekcija gavusi dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius, skelbia juos savo internetiniame tinklapyje, tačiau tarp nurodytų dokumentų pavyzdžių nėra universiteto išduotų pažymų dėl studento statuso. Taip pat pabrėžia, kad kontrolierius negalėtų nustatyti, ar universiteto pažymą pasirašęs asmuo, turi tokią teisę, nes dokumentas nėra nustatytos formos, todėl tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos galimam dokumentų klastojimui. Nurodo, kad sistemiškai aiškinant ATPK 142 straipsnio 3 dalį, TLĮ ir Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 nuostatas, darytina išvada, jog universiteto išduota pažyma dėl studento statuso nepatvirtina asmens teisės į transporto lengvatą.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą V. C. prašo apeliacinio skundo netenkinti.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Apeliacinis skundas netenkinamas.

14ATPK 142 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

15Vilniaus miesto tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-967 patvirtintų Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punktas įtvirtino, jog keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui galiojančio vardinio terminuoto bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą. Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 dalies 1 punktas numatė, jog aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai <...> turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida. Kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalis įtvirtino, jog lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.

16Byloje neginčijamai nustatyta, jog V. C. 2009 m. spalio 7 d. važiavo autobusu turėdamas vardinį terminuotą bilietą su 80 procentų nuolaida, o kaip dokumentą, įrodantį jo teisę į transporto lengvatą, kontrolierei pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto Filologijos fakulteto 2009 m. rugsėjo 30 d. pažymą apie studijas, kurioje nurodyta, kad V. C. yra minėto universiteto dieninių studijų programos 2 kurso studentas (b. l. 6).

17Pažymėtina, jog šiuo atveju ginčo dėl to, ar 2009 m. spalio 7 d. V. C. turėjo teisę į transporto lengvatą, nėra, t. y. tuo metu jis buvo aukštosios mokyklos dieninio skyriaus studentas, tačiau šiuo atveju kilęs ginčas dėl aptartos teisės netinkamo realizavimo.

18SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nurodo, jog ji buvo gavusi dokumentų, kurie liudija teisę į transporto lengvatą, pavyzdžius ir tarp jų universiteto pažymų dėl studento statuso nėra. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog nei vienas paminėtas teisės aktas privalomo dokumento, kuris turėtų nagrinėjamu atveju patvirtinti asmens teisę į transporto lengvatą, neįtvirtino. To, skirtingai nei teigia SĮ „Susisiekimo paslaugos“, neįtvirtina ir įgyvendinant Transporto lengvatų įstatymą priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 478, kurio 3 punkte priskirta Švietimo ir mokslo ministerijai pareiga pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius. Taigi, tinkamam teisės į transporto lengvatą įgyvendinimui įstatymas jokio konkretaus dokumento nenurodo, todėl nei poįstatyminiai aktai, nei juo labiau tarpžinybinis susirašinėjimas tvirtinimui, kad šiuo atveju buvo būtina pateikti studento pažymėjimą, nesudaro jokio teisinio pagrindo.

19V. C. pateikus kontrolierei jau minėtą oficialią Vilniaus pedagoginio universiteto Filologijos fakulteto 2009 m. rugsėjo 30 d. pažymą, darytina išvada, jog jo veikoje nėra ATPK 142 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos pažeidimo sudėties (ATPK 250 str. 1 p.). Dėl Institucijos atsiliepime į skundą išdėstytos nuomonės, jog pateikiant asmeniui kitokį dokumentą nei studento pažymėjimą būtų sudarytos sąlygos dokumentų klastojimui pasakytina, kad jos netenkinantis teisinis reguliavimas nesukuria jokios papildomos pareigos universiteto dieninio skyriaus studentams įrodinėti savo teisę į transporto lengvatą tik kontrolieriaus reikalaujamo dokumento – studento pažymėjimo – pagrindu.

20Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos nutarimas paliekamas nepakeistas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinio skundo netenkinti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutarimą palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai