Byla A-822-531-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei prokurorei Silvai Mickutei, atsakovo atstovams Tomui Kasperovičiui, Mindaugui Povilauskui, Živilei Trinkūnaitei bei Antonui Aleksandravičiui (Anton Aleksandrovič), Stanislavai Šivienei, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Polivektris“ atstovams Albinui Bizūnui, Anastasijai Bezborodych, trečiojo suinteresuoto asmens Jašiūnų kaimo bendruomenės atstovams M. A. (M. A.), P. J. ir advokatui Albinui Januičiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Generalinio prokuroro ir trečiojo suinteresuoto asmens Šalčininkų rajono Jašiūnų kaimo bendruomenės apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo LR generalinio prokuroro skundą atsakovui LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Jašiūnų kaimo bendruomenei, UAB „Polivektris“ dėl sprendimų panaikinimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

6pareiškėjas LR generalinis prokuroras (toliau – Prokuroras) pareiškimu bei patikslintu pareiškimu (t 1, b. l. 2 – 5; t 7, b. l. 104 – 112) prašė teismo panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Vilniaus RAAD) direktoriaus 2006-11-16 UAB „Polivektris“ (toliau – ir Bendrovė) išduotą ir 2007-12-18 koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15.

7Pagrįsdamas reikalavimus paaiškino, jog išnagrinėjus 2007-08-13 gautą kolektyvinį Šalčininkų rajono Jašiūnų kaimo bendruomenės centro (toliau – Jašiūnų bendruomenė) skundą nustatė, kad Vilniaus RAAD, 2006-11-16 išduodamas Bendrovei TIPK leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15 pirmajai ir antrajai antrinio granulato gamybos linijai, pažeidė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų LR aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. DI-330, reikalavimus, todėl teismui buvo pateiktas prašymas dėl šio leidimo panaikinimo. Prokuratūroje 2008-01-07 buvo gautas Jašiūnų bendruomenės nario P. J. prašymas dėl papildomo kreipimosi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus RAAD, nesuderinęs paraiškos TIPK leidimui koreguoti su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 2007-12-18 išdavė UAB „Polivektris“ koreguotą TIPK leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15 trečiajam antrinio granulato ir pakavimo juostos gamybos linijos įrenginiui. Pareiškėjas taip pat pateikė rašytinius įrodymus, liudijančius tai, kad ginčijamas leidimas išduotas UAB „Polivektris“ neturtint nustatytų Sanitarinių apsaugos zonų (toliau - SAZ). UAB „Polivektris“ Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo juridinių asmenų registre registruota 1999-07-03.

8Pareiškėjas nurodė, kad Juridiniai ir fiziniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, eksploatuoti ūkinės veiklos objektus gali tik turėdami leidimus (LR aplinkos ministro 1999-11-30 įsakymu Nr. 387 patvirtintų Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarkos LAND 32-99 Taisyklių 4.1.1 p., TIPK Taisyklių 6 p. 2002-02-27 Nr. 80 redakcija, TIPK Taisyklių 7.2 p. 2005-06-29 Nr. DI-330 redakcija). Leidimas – rašytinis sprendimas arba jo dalis, suteikiantis teisę eksploatuoti visą įrenginį arba jo dalį pagal sąlygas, atitinkančias Taisyklių reikalavimus (TIPK Taisyklių 5 p., 2002-02-27 Nr. 80 redakcija, TIPK Taisyklių 5.9 p. 2005-06-29, Nr. DI-330 redakcija). Tokius leidimus ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-11-30 įsakymu Nr. 387 patvirtintų Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarkos LAND 32-99 L 2 p. 4. 3 p. (toliau - GIN Taisyklės) leidimus išduodavo LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, ir 2004-01-01 įsigaliojus LR aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 80 patvirtintoms TIPK Taisyklėms, leidimus išduoda LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (Taisyklių 38 p.). GIN Taisyklių 4. 8 p. nustatyta, kad pasibaigus leidinio galiojimo laikui, leidimas, pateikus paraišką leidimui atnaujinti kartu su suinteresuotų institucijų išvadomis, suderintas su savivaldos institucija, atnaujinamas – išduodamas naujas, paliekant ankstesnįjį registracijos numerį. Įvykus pasikeitimams leidimo galiojimo laikotarpiu, leidimas turi būti koreguojamas. Tada pildoma paraiška leidimui koreguoti (GIN Taisyklių 4.9 p.). Vilniaus RAAD, vadovaudamasis GIN Taisyklių 4.3 p., UAB „Polivektris“ 2001-05-18 išdavė Gamtos išteklių naudojimo leidimą Nr.Š-2 (toliau tekste GIN leidimas), kuris galiojo iki 2003-12-31. Leidimas buvo išduotas pirmajai antrinio poliamido PA 6 gamybos linijai (segtuvas Nr. I, psl. 210, 215). UAB „Polivektris“ 2003-03-17 pateikė Vilniaus RAAD paraišką dėl GIN leidimo koregavimo naujai (antrajai) antrinio granulato gamybos linijai ir Vilniaus RAAD 2003-07-25 išdavė pakoreguotą GIN leidimą Nr.Š-2 bei nustatė jo galiojimą iki 2007-12-31. Leidimo išdavimas 4 kalendoriniams metams neprieštaravo GIN Taisyklių 4. 7 p. Nuo 2004-01-01 įsigaliojo LR aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymas Nr.80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

9Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas Vilniaus RAAD 2004-09-01 ir 2005-04-28 koregavo GIN leidimus Nr. Š-2, nors jau galiojo TIPK Taisyklės. Kadangi 2003-07-25 GIN leidimo Nr. Š-2 galiojimo terminas buvo nustatytas iki 2007-12-31, keisti jau nustatytos galiojimo datos ir 2006-11-16 išduoti naują leidimą nebuvo pagrindo. Tokią tvarką reglamentuoja ir LR aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymo Nr. Dl-330 „Dėl aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymo Nr. 80 patvirtintų „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ 2.2 p. nuostata, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos nauji gamtos išteklių leidimai neišduodami, išduotieji koreguojami jų galiojimo laikotarpiu, nekeičiant juose nustatytos galiojimo datos, išskyrus šio įsakymo 2.4 p. nurodytą atvejį (2007-10-31 redakcijos Taisyklių 1 priede nurodyti įrenginiai negali būti eksploatuojami be pagal šias taisykles išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo galiojimo laiko). Pareiškėjo teigimu, atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Vilniaus RAAD), išduodamas ir koreguodamas leidimus, pažeidė GIN ir TIPK Taisyklėse numatytas išdavimo ir koregavimo procedūras. UAB „Polivektris“ 2003-07-25 gavo pakoreguotą GIN leidimą S-2 pirmajai ir naujai antrajai antrinio granulato gamybos linijai (pasibaigus 2003-07-25 GIN leidimo Nr. Š-2 galiojimui, 2006-11-16 išduotas ginčijamas TIPK leidimas Nr. 4.6-V-02-S-15 pirmajai ir naujai antrajai antrinio granulato gamybos Unijai).

10TIPK Taisyklių 17 p. ir 22 p. numatyta, kad RAAD turi teisę pareikalauti veiklos vykdytojo pateikti daugiau oficialių duomenų ir informacijos negu reikalauja Taisyklės; atsižvelgdamas į veikos vietą ir pobūdį, aplinkos sąlygas, turi teisę pareikalauti, kad veikos vykdytojas suderintų paraišką su kitomis institucijomis (2002-02-27 Nr. 80 redakcija). Tačiau atsakovas Vilniaus RAAD, išduodamas ginčijamą leidimą pirmajai ir naujai antrajai antrinio granulato gamybos linijai, neatsižvelgė į TIPK Taisyklių 17 p. bei 22 p. nuostatas ir išdavė leidimą UAB „Polivektris“ neturint įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų SAZ ribų bei neatlikus poveikio aplinkai vertinimo.

11LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 22 str. nustatyta, kad įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia aplink šiuos statinius sanitarines apsaugos zonas. SAZ įgyvendinimo kontrolę vykdo savivaldybių institucijos, valstybės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir kitos valstybės valdymo institucijos (įstatymo 22 str. 3 d.). Pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2001-01-05 Nr. 10 redakcija) „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 6 p., SAZ ribos (aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą taršos šaltinių esantis žemės plotas, kuriame galioja nustatytos specialios sąlygos) turi būti nustatomos objektams ir teritorijoms, nurodytoms šios SAZ tvarkos priede ir įeitiems objektams, kurie teršia aplinką kenksmingomis sveikatai cheminėmis, biologinėmis, radioaktyviosiomis medžiagomis, skleidžia pašalinius kvapus. Šio įsakymo 8 str. numatyta, kad įgaliotos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, vykdydamos statybos specialiųjų reikalavimų ir poveikio gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai valstybinės priežiūros, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, subjekto funkcijas, pagal savivaldybės ar ūkinio veiklos organizatoriaus paraišką pateikia specialiąsias SAZ projektavimo, rajono savivaldybių, miestų, miestelių ir kaimų bendrojo planavimo, specialiojo planavimo, detaliojo planavimo projektuotojams, statomiems ir rekonstruojamiems objektams (8 str. 1 p.). Analogiška SAZ ribų nustatymo tvarka reglamentuota ir Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, 11, 12 ir 16 punktuose.

12Iš Šalčininkų rajono savivaldybės 2007-12-28 rašto Nr. PAPS (5.32)-1398, Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialo vedėjo D. Puidoko 2008-01-28 rašto Nr. (21)-22.2.4-34 matyti, kad nei UAB „Polivektris“, nei Šalčininkų rajono savivaldybės administracija į Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialą dėl SAZ ribų nesikreipė. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo dokumentų registre nėra įregistruota teritorijų planavimo dokumentų, kuriais būtų nustatytos SAZ prie UAB „Polivektris“, esančios Jašiūnų k., Šalčininkų raj.

13Vilniaus RAAD 2007-09-06 rašte Nr. VK-1.7-2356, adresuotame Prokuratūrai, nurodė, kad leidimas GIN Nr.Š-2 antrajam antrinio granulato gamybos linijos įrengimui 2003-07-25 išduotas atsižvelgus į suderintą techninio projekto apsaugos dalį ir į Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų skyriaus filialo pritarimą techninio projekto sprendiniams bei nustatytai 100 m SAZ ribai. Generalinėje prokuratūroje 2008-02-06 apklaustas Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialo vedėjas D. Puidokas paaiškino, kad UAB „Polivektris“ 2003 m. buvo pateikęs susipažinti antrinio granulato gamybos linijos techninį projektą. Susipažinęs su šiuo projektu, Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialas 2003-07-24 raštu Nr.20.1.07-31 UAB „Polivektris“ atsakė, kad pritaria pateiktiems projektiniams sprendiniams su sąlyga, kad tolimesnei veiklai būtų užtikrintas sveikatos apsaugos ministro 2001-01-05 įsakymo Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ vykdymas, nurodė, jog pagal pateiktus dokumentus UAB „Polivektris“ priklausytų išlaikyti 100 m SAZ (sveikatos apsaugos ministro 2001-01-05 įsakymo Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“.

14Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2001-01-05 įsakymu Nr. 10 ir 20004-07-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Taisyklių 9 ir 14 punktus pareiškėjas, norėdamas gauti specialiąsias projektavimo sąlygas planavimo, statybos projektams, privalo įgaliotai visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai pateikti šio įsakymo 9 str. 1 p. - 9 str. 7 p. nurodytus dokumentus. Iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialo 2008-01-28 rašto Nr. (21) 22.2.4-34 ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialo vedėjo D. Puidoko 2008-02-06 paaiškinimo matyti, kad prašymas ir įsakymuose išvardinti dokumentai Šalčininkų filialui pateikti nebuvo, todėl darytina išvada, kad UAB „Poliverktris“, sprendžiant leidimo išdavimą antrajai antrinio granulato gamybos linijai, neturėjo įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų SAZ ribų.

15Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo Nr. 1-1495 3 str. 1 d. nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Ši veikla įrašyta į: 1 p. planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas) ir 2 p. planuojamos ūkinės veiklos, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas).

16UAB „Ekopulsas“ pateikė Vilniaus RAAD derinimui UAB „Polivektris“ antrinio granulato gamybos linijos teclminio projekto aplinkos apsaugos dalį. Atsakovas 2003-07-04 šią techninio projekto aplinkos apsaugos dalį suderino. Pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2003-11-12 aktą Nr.100-104 įrenginiai priimti naudoti, tačiau, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo Nr.1-1495 2 priedo 11 p. (statinių ar įrengimų, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statyba ar įrengimas), prieš išduodant ginčijamą leidimą turėjo būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Kaip matyti iš Vilniaus RAAD pateiktų dokumentų, ginčijamas leidimas UAB „Polivektris“ planuojamai ūkinei veiklai buvo išduotas neturint atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo.

17Vilniaus RAAD 2006-10-20 gavo UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės veiklos – antrinio granulato ganybos linijos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimo informaciją atrankai, pagal kurią UAB „Polivektris“ planuoja plėsti savo gamybinę veiklą ir papildomai įrengti naują trečiąjį antrinio granulato ir pakavimo juostos gamybos įrenginį Vilniaus RAAD 2006-10-26 raštu Nr. 1.7-2938 priėmė sprendimą, kad planuojamai ūkinei veiklai vykdyti poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia. Gavus nusiskundimų iš Jašiūnų k. visuomenės, 2006-12-04 buvo priimtas sprendimas dėl būtino poveikio aplinkai vertinimo. Vilniaus RAAD, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo 2 priedo 14 p., kuriame nurodyta, jog prieš plečiant nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą privalo būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, 2007-07-05 raštu Nr. VR -1.7-1896 pateikė pastabas dėl šios programos. Poveikio aplinkai vertinimo programa buvo pradėta.

18Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, nagrinėdama Jašiūnų k. bendruomenės pareiškimą, 2007-05-08 nustatė, kad UAB „Polivektris“ vykdo trečiosios pakavimo juostos gamybos įrengimo paleidimo-derinimo darbus, nors nėra baigtas poveikio aplinkai vertinimas. Vilniaus RAAD 2007-09-06 rašte Nr.VR-1.7-2356 pareiškėjai nurodė, kad Vilniaus RAAD Šalčininkų rajono agentūra, vadovaudamasi LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 2 p. ir 19 str., 2007-05-09 privalomu nurodymu Nr.VR-9.2-1 sustabdė trečiosios pakavimo juostos gamybos įrenginio paleidimo-derinimo darbus, kol nebus baigta poveikio aplinkai vertinimo programa. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 2002-07-01 įstatymo Nr. DC-1005 20 str. nustatyta, kad privalomajame nurodyme turi būti nurodyta, kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam yra duodamas privalomas nurodymas (aktuali redakcija 2007-11-13). Kaip matyti iš Vilniaus RAAD Šalčininkų rajono agentūros 2007-05-09 privalomojo nurodymo Nr. VR-9.2- 1, įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimai jame nenurodyti.

19Pagal ši nurodymą UAB „Polivektris“ turėjo iki 2007-09-01 koreguoti TIPK leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15. Kaip matyti iš atsakovo teismui pateikto 2007-10-29 patikrinimo akto Nr.616, UAB „Polivektris“ tik 2007-10-01 pateikė paraišką TIPK leidimui koreguoti. Pateikta TIPK paraiška, kaip nurodyta akte, neatitiko 2003-07-04 Vilniaus RAAD suderinto techninio projekto aplinkos apsaugos dalies sprendinių ir realios situacijos įmonėje (2.2 p,, 2.3 p.). Be to, konstatuota, kad UAB „Polvektris“ antrinio granulato gamybos linija veikia ne pagal 2003-06-23 UAB „Ekopulsas“ parengtą techninį projektą: technologinio proceso įrenginių išdėstymas neatitinka situacijos, nurodytos techninio projekto technologinėje dalyje, įrenginių išsidėstymo plane. Kaip matyti iš Varėnos rajono policijos komisariato 2008-03-07 rašto Nr.55-S-1551 ir jo priedų, 2008-03-04 atliekant UAB „Polivektris“ pastato patalpų apžiūrą padėtis nebuvo pasikeitusi. Antrasis antrinio granulato gamybos įrenginys veikė kartu su trečiuoju - pakavimo juostos gamybiniu įrenginiu patalpoje Nr.12 P1b, o ne patalpoje Nr.12 P1b.

20TIPK Taisyklių 61.1 p. numatyta, kad kai leidimas koreguojamas RAAD nurodymu, RAAD raštu praneša apie būtinumą nustatytu laiku pateikti paraišką dėl reikalingos koreguoti leidimo dalies. Veiklos vykdytojui nepateikus paraiškos laiku, leidimas panaikinimas. Apie ketinimą panaikinti leidimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų (TIPK 65 p.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Polivektris“ privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų iki nustatyto termino neįvykdė, t. y. paraiškos TIPK leidimui koreguoti nepateikė laiku, vėluotai pateikta paraiška neatitiko realios situacijos įmonėje, terminas paraiškai pratęsti nebuvo pratęstas, tačiau atsakovas Vilniaus RAAD, kuris, kaip to reikalaujama aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr.717 patvirtintų RAAD nuostatų 8.6 punkte, privalo vykdyti leidimuose nustatytų sąlygų kontrolę, netaikė LR įstatymuose numatytos atsakomybės, TIPK Taisyklių 61.1 p., 65 p. reikalavimų ir leidimo nepanaikino. UAB „Polivektris“ 2007-12-18 buvo išduotas koreguotas TIPK leidimas Nr. 4.6-V-02-Š-15 ir nustatytas jo galiojimo terminas iki 2011-12-31. Ginčijamu leidimu UAB „Polivektris“ suteikta teisė eksploatuoti ir trečiąjį antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos įrenginį. Šis atsakovo Vilniaus RAAD sprendimas, kuriuo 2007-12-18 UAB „Polivektris“ išduotas koreguotas leidimas Nr.4.6-V-02-Š-15, yra neteisėtas, kadangi ūkinės veiklos vykdytojas UAB „Polivektris“ neturi- įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų SAZ ribų; paraišką TIPK koreguotam leidimui gauti nebuvo suderinta su Šalčininkų rajono savivaldybe; nebuvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Taisyklių 16 p. nustatyta, kad SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo rengimo dokumentų. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba tik 2007-08-28 sprendimu Nr.T-167 „Dėl UAB „Polivektris“ sanitarinių apsaugos zonos ribų nustatymo dokumentų rengimo“ nutarė inicijuoti UAB „Polivektris“ SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimą. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialas 2007-12-14 raštu Nr. (21)-22.24-232 kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją ir UAB „Polivektris“ dėl UAB „Polivektris“ SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimo. Tai, kad UAB „Polivektris“ iki šiol neturi Taisyklių reglamentuota tvarka nustatytų ir įteisintų SAZ ribų, patvirtina ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-12-13 raštas Nr.S-1974, adresuotas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai.

21Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2007-12-19 gavo UAB „Polivektris“ paraišką TIPK leidimui gauti. Pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo (toliau - Aprašymas), patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20003-12-30 įsakymu Nr.728, 4.5 p. nuostatas Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus kompetencijai priskirtas įmonių paraiškų gamtos išteklių naudojimo leidimui gauti arba atnaujinti derinimas.

22Generalinėje prokuratūroje 2008-02-08 apklaustas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas V. Doval paaiškino, kad jis 2007-11-27 paraiškoje įraše žodį „peržiūrėta“ todėl, kad paraiška buvo peržiūrėta. Kadangi pagal Aprašymo 4.5 p. ir TIPK Taisyklių 25 str. reikalavimus paraiška privalo būti suderinta, o ne peržiūrėta, darytina išvada, jog UAB „Polivektris“ paraiška koregavimui dėl trečiojo antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos įrenginio eksploatavimo su Šalčininkų rajono savivaldybe suderinta nebuvo. Šią aplinkybę patvirtina ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2008-01-03 raštas Nr. S(5.23)-14, adresuotas Vilniaus RAAD. Paraiška yra neatsiejama TIPK leidimo dalis (TIPK Taisyklių 39 p.). Todėl ginčijamo leidimo koregavimas nurodant, kad paraiška 2007-11-27 suderinta su Šalčininkų rajono savivaldybe, yra nepagrįstas. UAB „Polivektris“ 2007-10-31 pateikė Vilniaus RAAD prašymą nutraukti planuojamos ūkinės veiklos antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrenginio poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Tik iš UAB „Polivektris“ garantinio rašto Nr.G(5.22)-5268 matyti, kad Bendrovė garantuoja pradėti eksploatuoti gamybinę liniją „Reimotec“, skirtą PET ir PP įpakavimo juostos gamybai, naudojant sertifikuotas žaliavas ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo leidimo eksploatuoti šią liniją gavimo. Atsakovas Vilniaus RAAD, atsižvelgdamas į šią aplinkybę, planuojamos ūkinės veiklos antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo procedūrą nutraukė ir apie tai 2007-11-05 raštu Nr.VK-1.7-2892 informavo UAB „Polivektris“, Šalčininkų rajono savivaldybę ir kitas suinteresuotas institucijas.

23LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymo Nr.X-258 2 p. 11 p. numatyta, kad statinių ar įrengimų, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statybai ar įrengimui turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovui Vilniaus RAAD apie naują UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės veiklos - antrinio granulato ganybos linijos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimą buvo žinoma 2006-10-20. UAB „Polivektris“ iki šiol neturi statybos leidimo pakavimo juostos gamybinei linijai įrengti. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-12-13 raštu Nr.S-1974 pasiūlė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai nepritarti UAB „Polivektris“ pakavimo juostos gamybinės linijos įrengimo techniniam projektui, kol nebus įvertintas poveikis aplinkai ir įteisinta SAZ. Atsakovas Vilniaus RAAD, neįvertinęs TIPK Taisyklių (2005-06-29 Nr. DI-330 redakcija) 11 p., 11.2 p. rekomenduojamų nurodymų, t. y. veiklos vykdytojo UAB „Polivektris“ techninio ir ekonominio pasirengimo saugiai eksploatuoti įrenginį, kitų reikalavimų, pažeisdamas LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. bei LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. Dl-370 patvirtintos Tvarkos 1 p., 2 p. ir 3 p. reikalavimus, nepagrįstai nutraukė poveikio aplinkai vertinimo atrankos procesą. TIPK Taisyklių 33 p. numatyta, kad jeigu paraiška neatitinka šių Taisyklių reikalavimų ar nepakanka duomenų paraiškai įvertinti ir leidimo sąlygoms nustatyti, RAAD raštu nurodo pareiškėjui trūkumus ir nustato terminą, jiems pašalinti. Atsakovas šių reikalavimų nevykdė, paraiškos UAB „Polivektris" trūkumams šalinti negrąžino ir nepagristai 2007-12-18 išdavė koreguotą TIPK leidimą Nr.4.7-V-02-Š-15, suteikiantį teisę UAB „Polivektris“ eksploatuoti trečiąjį antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos įrenginį. TIPK Taisyklių 87 p. (2005-06-29 įsakymo Nr. DI-330) nustatyta, kad RAAD veiksmai dėl leidimų išdavimo, atnaujinimo, koregavimo arba panaikinimo skundžiami teismui.

24Pareiškėjas padarė išvadą, kad atsakovas Vilniaus RAAD: 1) išduodamas UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimą Nr.4.7-V-02-Š-15 pirmajai ir antrajai antrinio granulato gamybos linijai pažeidė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo Nr. 1-1495 2 priedo 11 p. reikalavimus, nes nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas; LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 22 str., LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2001-01-05 Nr.10 redakcija) „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 6 p. ir 8 p., sveikatos apsaugos ministro 2004-08-09 įsakymu Nr.V-586 patvirtintų Taisyklių 11, 12 ir 16 p. reikalavimus, nes nebuvo nustatytos SAZ ribos; LR aplinkos ministro 2000-07-10 įsakymu Nr.277 ir 2005-07-15 įsakymu Nr.Dl-370 patvirtintos Tvarkos 1 p., 2 p., 3 p. reikalavimus, numatančius visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras vertinant poveikį aplinkai; 2) 2007-12-18 išduodamas 2006-11-16 koreguotą leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15 eksploatuoti trečioji antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos įrenginį pažeidė TIPK Taisyklių (2005-06-29 Nr. DI-330 redakcija) 25 p. reikalavimus, nes TIPK paraiška koreguotam leidimui gauti nebuvo suderinta su Šalčininkų rajono savivaldybe; Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymo Nr. X-258 2 priedo 11 p. reikalavimus, neatlikus poveikio aplinkai vertinimo; Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-09 įsakymu Nr. V-586 reikalavimus, nesant nustatytų SAZ ribų; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. Dl-370 patvirtintos Tvarkos 1 p., 2 p., 3 p. reikalavimus, kuriuose numatytos visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros vertinant poveikį aplinkai.

25Atsiliepime teismui (t. 4, b. l. 98 – 109) atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Vilniaus RAAD) su skundo reikalavimais nesutiko bei paaiškino, kad pareiškėjos prašyme klaidingai nurodyta paraiškos Gamtos išteklių naudojimo leidimui (toliau – GIN leidimas) gauti pateikimo data. Nurodė, kad bendrovė, vadovaujantis 1999-11-30 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 387 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“ patvirtinimo (toliau – GIN taisyklės) 4.9 punktu, pateikė Vilniaus RAAD paraišką GIN leidimui koreguoti 2003-07-11, t.y. dar nepasibaigus GIN galiojimo laikui. 2003-07-11 paraiškoje GIN leidimui koreguoti buvo įtraukta antrinio granulato gamybos linija, kurios techninio projekto aplinkos apsaugos dalį 2003-07-04 suderino Vilniaus RAAD. Paraiška, kaip to reikalauja GIN taisyklės, buvo suderinta su Šalčininkų rajono savivaldybe. Atsižvelgiant į tai, kad pateikta paraiška atitiko GIN taisyklėse numatytus paraiškos GIN leidimui gauti reikalavimus, buvo suderinta su Šalčininkų rajono savivaldybe, Vilniaus RAAD 2003-07-25 pakoregavo GIN leidimą, paliekant ankstesnįjį registracijos numerį – Nr.S-2 ir pratęsiant galiojimo terminą iki 2007-12-31. GIN taisyklių 4.8 punkte numatyta, kad naujas GIN leidimas yra išduodamas tik pasibaigus leidimo galiojimo laikui. Vilniaus RAAD, vadovaujantis GIN taisyklių 4.9 punkte numatytais reikalavimais, 2003-07-25, t.y. dar nepasibaigus GIN leidimo Nr.S-2 galiojimo laikui (galiojo iki 2003-12-31), išdavė koreguotą GIN leidimą, kurio galiojimo laikas buvo pratęstas iki 2007-12-31. Teisės aktai nedraudė koreguojant pratęsti termino. GIN leidimų pratęsimai koregavimo metu negalimi nuo 2005-06-25, įsigaliojus LR aplinkos ministro įsakymui Nr. Dl-330 (2.2 p.). Atkreipė dėmesį, kad pagal GIN taisykles 4.8 ir 4.9 punktų įgyvendinimo procedūros yra identiškos. GIN taisyklėse nėra numatytas reikalavimas prie paraiškos pateikti pripažinimo tinkamu naudoti aktą ar statybos leidimą, todėl Vilniaus RAAD turėjo teisę išduoti GIN leidimą pagal suderintą Techninio projekto aplinkos apsaugos dalį be minėtų dokumentų. Pagal TIPK leidimų išdavimo aktualią redakciją (LR aplinkos ministro 2006-10-31 įsakymas Nr. Dl-503, 1.1.4.12 punktas) TIPK leidimai, naujiems įrenginiams išduodami su sąlyga, per 6 mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos pateikti stalinio pripažinimo tinkamu naudoti akto kopiją. Pareiškėjos kaltinimas, kad Vilniaus RAAD šių Taisyklių 33 reikalavimų nevykdė, paraiškos UAB „Polivektris“ trūkumams šalinti negrąžino ir nepagrįstai 2003-07-25 išdavė pakoreguotą leidimą Nr.Š-2, yra klaidingas. TIPK taisyklės įsigaliojo nuo 2004-01-01, tad Vilniaus RAAD, 2003-07-25 išduodamas UAB „Polivektris“ GIN leidimą Nr.Š-2, vadovavosi GIN taisyklėmis, o kadangi paraiška atitiko GIN taisyklių reikalavimus, paraiškos atmetimui nebuvo pagrindo. Išduodant GIN leidimus TIPK taisyklių reikalavimai netaikomi. Šiuo metu galiojantis TIPK leidimas išduotas ne GIN Nr. Š-2 pagrindu, o remiantis bendrovės pateikta TIPK paraiška, kuri parengta pagal suderintą Techninio projekto Aplinkos apsaugos dalį.

26Pareiškėjų prašymo motyvai, kad Vilniaus RAAD nepagrįstai 2006-11-16 išdavė TIPK leidimų Nr. 4.7-V-02-Š-15 dar nepasibaigus GIN leidimo galiojimui, atsakovo manymu, yra atmestini. Po 2003-07-25 pakoreguoto GIN leidimo Nr.Š-2 (kuris galiojo iki 2007-12-31) GIN leidimas Nr.Š-2 papildomai 2004-09-01 ir 2005-04-28 buvo koreguojamas. Paskutinio 2005-04-28 koreguoto GIN leidimo Nr. Š-2 galiojimo terminas buvo nustatytas iki 2006-12-31, dėl to iki šios datos išduoti koreguoti GIN leidimai netenka galios. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 80 patvirtintomis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis (toliau – TIPK taisyklės) nuo 2005-06-29 GIN leidimai negali būti pratęsiami, todėl ūkinės veiklos vykdytojams, pasibaigus GIN leidimo galiojimo terminui, privalu gauti TIPK leidimus. TIPK taisyklių 62 p. yra numatyta, kad veiklos vykdytojai, eksploatuojantys 11 priedo įrenginius, t.y. UAB „Polivektris“, paraišką TIPK leidimui gauti privalo pateikti Vilniaus RAAD ne vėliau kaip 2 mėnesius iki turimo leidimo galiojimo termino pabaigos. Tikslus terminas, kada įmonės privalo pateikti TIPK paraišką, TIPK taisyklėse yra nereglamentuotas. Todėl Vilniaus RAAD, 2006-11-16 išduodamas UAB „Polivektris“ TIPK leidimą (Vilniaus RAAD paraiška TIPK leidimui gauti buvo pateikta 2006-10-04) nepažeidė TIPK taisyklėse numatytų reikalavimų.

27Nurodė, kad UAB „Polivektris“ paraiškos TIPK leidimui gauti pateikimas Vilniaus RAAD dar nepasibaigus GIN leidimo galiojimo laikui, yra privalomas, kadangi TIPK leidimų išdavimo procedūros užtrunka iki 60 dienų nuo TIPK paraiškos priėmimo dienos, o laiku negavus TIPK leidimo, atsakingiems asmenims yra taikomos administracinės nuobaudos, juridiniams asmenims teikiami bendros kompetencijos teismams ieškiniai dėl žalos atlyginimo už darbą be leidimo.

28UAB „Polivektris“ paraiškoje TIPK leidimui gauti buvo numatytas stiklo atliekų tvarkymas (surinkimas, rūšiavimas, laikinas saugojimas iki pridavimo atliekas tvarkančioms įmonėms). Atitinkamai, 2006-11-16 išduotame TIPK leidime, buvo numatytos aplinkosauginės sąlygos stiklo atliekų tvarkymui. UAB „Polivektris“ išduotas TIPK leidimas suteikė teisę, o ne įpareigojimą tvarkyti stiklo atliekas. Tačiau jei įmonė dėl tam tikrų priežasčių stiklo atliekų tvarkymo veiklos nevykdė, negalima traktuoti kaip pažeidimą ar melagingos informacijos pateikimą.

292007-10-01 UAB „Polivektris“ pateikė paraišką TIPK leidimui koreguoti, prašant sumažinti numatytų naudoti plastiko atliekų kiekius iki 10 000 tonų per metus bei išbraukti numatytą stiklo atliekų surinkimų, laikinų saugojimų ir rūšiavimą įmonėje. Vilniaus RAAD, vadovaudamasis TIPK taisyklėmis, 2007-10-31 išdavė pakoreguotą TIPK leidimą Nr.4.7-V-02-Š-15. Kadangi koreguotu TIPK leidimu Vilniaus RAAD nustatė didžiausią leidžiamą naudoti plastmasės atliekų kiekį – 10 000 tonų per metus, kaip yra numatyta techninio projekto aplinkos apsaugos dalyje, atsakovas mano, kad pareiškėjų kaltinimai, jog Vilniaus RAAD išdavė TIPK leidimą remiantis melagingais parodymais, netenka prasmės.

30Pareiškėjo teiginys, kad UAB „Polivektris“, prieš pateikiant antrinio granulato gamybines linijos techninio projekto aplinkos apsaugos dalį Vilniaus RAAD derinimui, reikėjo atlikti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktą yra klaidingas. Vilniaus RAAD, kaip atsakinga institucija, planuojamos ūkinės veiklos procese, gavęs Antrinio granulato gamybinės linijos techninio projekto aplinkos apsaugos dalį ir ją išnagrinėjęs, turėjo teisę nuspręsti, ar planuojamai antrinio granulato gamybos veiklai taikomi poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimai, t.y. ar planuojama veikla yra poveikio aplinkai vertinimo objektas, ir ar reikalinga atlikti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

31Vilniaus RAAD turimais duomenimis, UAB „Polivektris“ reikšmingo poveikio aplinkai nedaro.

32Vilniaus RAAD, 2003-06-02 išnagrinėjęs UAB „Polivektris“ pateiktą Techninio projekto aplinkos apsaugos dalį, kurioje buvo įvertinta esama aplinkos būklė ir planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai, nusprendė, kad pagal pateiktus parametrus reikšmingas poveikis aplinkai nebus daromas, ši veikla nėra Poveikio aplinkai vertinimo objektas ir poveikio aplinkai vertinimo procedūros įmonei atlikti nereikia.

33Pareiškėjai prašyme nepateikė jokių faktinių duomenų, kad Bendrovės vykdoma nepavojingų atliekų tvarkymo veikla daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, kurį reikėtų nagrinėti poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje. UAB „Polivektris“ nepavojingų atliekų tvarkymui naudoja modernią technologinę įrangą, kuri daro minimalų poveikį aplinkai. Ši technologinė įranga turi CE atitikties deklaraciją. V. Gedimino pažymoje „dėl pakuočių ir kitų plastikinių atliekų perdirbimo sanitarinės apsaugos zonos (toliau – ir SAZ) dydžio nustatymo“ minim, kad įmonei galėtų būti nustatytas didesnis nei 500 m SAZ dydis. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų rajono filialas, vadovaudamasis LR sveikatos apsaugos ministro 2001-01-05 įsakymu Nr. 10 patvirtinta Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarka, 2003-07-24 nustatė UAB „Polivektris“ 100 m SAZ. Atsakovas mano, kad SAZ nustatymo teisėtumo klausimai neturėtų būti nagrinėjami šioje byloje, kadangi Vilniaus RAAD, išduodant TIPK leidimą nenustato sanitarinės apsaugos zonos ribų. SAZ ribų nustatymas yra Visuomenės sveikatos centro kompetencijoje.

342007-06-14 Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus (toliau – VAKS) specialistai paėmė UAB „Polivektris“ išmetamų teršalų į aplinkos orą mėginius ir perdavė Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir AAA) Aplinkos tyrimų departamentui laboratoriniams tyrimams atlikti. 2007-06-26 AAA Aplinkos tyrimų departamentas nustatė Bendrovės ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamus teršalus. Tarp išmetamų teršalų – aminų, merkaptanų – chloroorganinių junginių, kurie minimi V. Gedimino pažymoje, nustatyta nebuvo. Vilniaus RAAD atlikti laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos yra pakankamai mažos ir realaus poveikio aplinkai nedaro. Laboratorinių tyrimų metu nustatytos išmetamų teršalų koncentracijos taršos šaltinyje yra pakankamai mažos, palyginus su galiojančiomis normomis LR sveikatos apsaugos ministro 2007-06-10 įsakymu Nr.V-362 patvirtintos Didžiausią leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore, todėl atsakovas daro išvadą, kad įmonė nedaro reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

35Pagal TIPK taisyklėse numatytus kriterijus, TIPK leidimas (ar jo dalis) privalomas ūkinės veiklos vykdytojams, kurių vykdomos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą išmetama 10 ar daugiau tonų teršalų per metus. Tik šį kriterijų atitinkančioms įmonėms yra normuojamos išmetamų teršalų koncentracijos, vykdomas monitoringas, laboratorinė kontrolė, privalomas kasmetinis ataskaitų pateikimas bei oro taršos mokesčiai. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Polivektris“ ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis yra 20 kartų mažesnis, negu nustatyta TIPK taisyklių kriterijuose, dėl šios priežasties TIPK leidimo ar jo dalis nėra išduodama, kaip neturinti realaus poveikio aplinkos orui.

36Paviršinės nuotekos, kaip to reikalauja 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193 patvirtintas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, nuo UAB „Polivektris“ teritorijos yra surenkamos ir prieš išleidžiant į Jašiūnų gyvenvietės paviršinių nuotekų tinklus, išvalomos UAB „Jašiūnų keramika“ paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. 2007-06-14 Vilniaus RAAD buvo paimti paviršinių nuotekų mėginiai, nustatyta, kad į Merkio upę išleidžiamo vandens teršalų koncentracija – 0,18 mg/l naftos produktų. Kadangi reglamento 18.3 punkte nustatyta didžiausia leidžiama momentinė naftos produktų koncentracija paviršinėse nuotekose gali siekti 7 mg/l, atsakovas daro išvadą, kad bendrovė ūkinės veiklos metu nepažeidžia reglamente nustatytų reikalavimų. Be to, Merkio upėje yra atlikinėjamas nuolatinis monitoringas ir žemiau Jašiūnų paimtų mėginių užterštumo tyrimai parodė, kad taršos nėra, ir upė yra priskiriama prie lašišinių vandens telkinių, kurių vanduo yra ypač švarus. Tyrimų rezultatai įrodo, kad UAB „Polivektris“ vykdomos ūkinės veiklos metu susidariusi tarša yra nereikšminga, neviršija LR teisės aktuose nustatytų normatyvų, todėl atsakovas mano, kad vykdoma veikla yra nepavojinga, nesukelia pavojaus Jašiūnų gyvenvietės gyventojų, įmonės darbuotojų sveikatai bei kitiems aplinkos komponentams, triukšmo lygis atitinka Lietuvos higienos normos 11N 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ reikalavimus, naudojamos medžiagos negali būti priskiriamos prie pavojingų medžiagų. LR sveikatos apsaugos ministerija 2007-06-2S raštu Nr. 4-1497 informavo, kad jokių pažeidimų, susijusių su UAB „Polivektris“ vykdoma veikla, nustatyta nebuvo. Tą patį patvirtino Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba 2007-04-26 raštu Nr.S-681.

37Atsakovo teigimu, pareiškėjų reikalavimas panaikinti TIPK leidimą yra nepagrįstas, nes argumentai, kad 2003-07-25 išduotas GIN leidimas, pažeidžiant GIN taisyklių 4.8. punkto reikalavimus, yra nepagrįstas. UAB „Polivektris“, vadovaujantis GIN taisyklių 4.9 punktu, pateikė Vilniaus RAAD paraišką GIN leidimui koreguoti 2003-07-11, t.y. dar nepasibaigus GIN galiojimo laikui. Vilniaus RAAD 2003-07-25 išdavė koreguotą GIN leidimą, leidimo galiojimo terminas numatytas iki 2007-12-31. 2004-09-01 Vilniaus RAAD išdavus pakoreguotą GIN leidimą Nr. Š-2, 2003-07-25 Vilniaus RAAD išduotas pakoreguotas GIN leidimas netenka galios. Kadangi paskutinio koreguoto GIN leidimo galiojimo terminas buvo nustatytas iki 2006-12-31, o nuo 2005-06-25, įsigaliojus LR aplinkos ministro įsakymui Nr. Dl-330 (2.2 p.), GIN leidimų pratęsimai koregavimo metu negalimi, vadovaujantis TIPK taisyklėmis, UAB „Poliveklris“ buvo išduotas naujas TIPK leidimas. Atkreipė dėmesį, kad GIN leidimas Nr. Š-2 ir 2003-03-24. 2003-07-25, 2004-09-01, 2005-04-28 koreguoti GIN leidimai Nr.Š-2 yra negaliojantys. Pareiškėjų išdėstyti motyvai nėra pagrindas naikinti UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduotą TIPK leidimą, kadangi šiuo metu galiojantis TIPK leidimas išduotas ne 2003-07-25 išduoto GIN Nr. Š-2 pagrindu, TIPK leidimas yra išduodamas pagal TIPK paraiškoje pateiktus duomenis, kurie turi atitikti Techninio projekto aplinkos apsaugos dalies sprendinius.

38Pagal LR poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 str. 1 dalį, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas objektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų dėl UAB „Poliveklris“ daromo neigiamo poveikio aplinkai, o pagal Vilniaus RAAD turimus duomenis, toks poveikis nėra daromas, vykdoma veikla nėra priskirtina prie Poveikio aplinkai vertinimo objektų, todėl pareiškėjų motyvas naikinti TIPK leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15, dėl to, kad nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, yra atmestinas.

39Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Polivektris“ (toliau – ir Bendrovė) atsiliepime teismui (t 3; b. l. 179 – 182) su skundo reikalavimais nesutiko bei paaiškino, kad nuo 1999 metų užsiima pramoninių plastikų perdirbimu. Žaliavos, kurias naudoja gamybiniame procese, yra švarios postpramoninės medžiagos, susidariusios kitose įmonėse ir gamyklose kaip brokuotos prekės, ar kaip šių įmonių gamybos proceso atliekos. Plastiko perdirbimo procesas – tik fizinis medžiagų apdorojimas ir jokie cheminiai procesai nėra įmanomi ir nedaro jokio neigiamo poveikio aplinkai ir tuo labiau žmonių sveikatai. Šiuo metu Bendrovė turi leidimus dviem granuliavimo linijom. Gamyboje naudojamas plastikas nėra plaunamas, gamyboje atvežtų iš sąvartyno, cheminių ar kaip kitaip žmogui ir aplinkai kenkiančių žaliavų nenaudoja. Naudojamos medžiagos yra visiškai saugios ir jų niekaip negalima pavadinti atliekomis, o panašia gamyba užsiima daugelis Europos Sąjungos šalių. Teiginys, neva UAB „Polivektris“ cheminėm medžiagom teršia šalia tekančios upės vandenį, Bendrovės teigimu, melagingas ir nepagrįstas. Vandens cheminė analizė buvo atlikta daugybę kartų. Išvados skelbė, kad jokio cheminio užteršimo neaptikta. Tretieji asmenys ne kartą siuntė vandens mėginius ištyrimui, tačiau ekspertai nenustatė jokių nukrypimų nuo normos. Teiginiai, kad Bendrovė teršia orą, taip pat yra nepagrįsti. Oro taršos lygį matavo ir tikrino kelios laboratorijos ne vieną kartą, visų matavimų rezultatai parodė, kad oro tarša neviršija leistų normatyvų ir nekenkia žmonių sveikatai. Jašiūnų miestelio visuomenė su tyrimų rezultatais buvo supažindinta. Ilgą laiką buvo teigiama, kad pagrindinė ir vienintelė problema yra sklindantis iš gamyklos garsas. Sveikatos ir higienos centras ne vieną kartą matavo garso lygį pačioje bendrovėje ir aplinkinėse teritorijose. Jokių nukrypimų nuo normos nebuvo aptikta. Seimo kontrolierius p. Valentukevičius, daugybę kartų kreipėsi į įvairias valstybines institucijas, prašydamas patikrinti Bendrovės veiklą, visi atlikti patikrinimai, kurių buvo daugiau nei 20, įrodė, jog UAB „Polivektris“ gamybinis procesas yra visiškai saugus ir atitinka visus jam keliamus reikalavimus.

40Trečiasis suinteresuotasis asmuo Jašiūnų kaimo bendruomenės centras (toliau – Jašiūnų bendruomenė) atsiliepime (t 7, b. l. 86 – 89) teismui paaiškino, jog tam, kad gyvenamoje vietovėje galima būtų pradėti polimerinių atliekų perdirbimą, kurio metu į orą išmetami teršalai (virš 40 t per metus), kenkiantys žmonių sveikatai ir teršiantys gyvenamąją aplinką, pagal LR aplinkos apsaugos įstatymo 15 str. juridiniai ir fiziniai asmenys, planuojantys užsiimti ūkine veikla, savo lėšomis nustato, apibūdina ir įvertina planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį aplinkai, parengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją ir teikia ją proceso dalyviams. Tretysis asmuo UAB „Polivektris“ Poveikio aplinkai vertinimo iki šiol neatliko. Minėto įstatymo 16 str. nustato, kad juridinių ir fizinių asmenų ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, teritorinis organizavimas ir aplinkos tvarkymo valstybinis reguliavimas vykdomas pagal bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentus. Šalčininkų rajono savivaldybės 2008-02-07 raštas patvirtina, kad Teritorijų planavimo registre UAB „Polivektris“ teritorijos detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentas nėra registruotas. Bendrovė negali vykdyti jokių projektinių sprendimų, todėl Šalčininkų rajono savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 2007-12-19 d. sprendimu Nr. 165 projektą, sudarytą UAB „Sietas“, atmetė, nes nėra įteisinta pagrindinė, pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ būtina sąlyga – įmonės sanitarinės apsaugos zona.

41Nesutinka su atsakovo Vilniaus RAAD 2006-10-26 Atrankos išvada dėl planuojamos antrinio granulato gamybos linijos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo, kuria nuspręsta, kad UAB „Polivektris“ antrinio granulato linijos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimo ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes artimiausi gyvenamieji namai nuo objekto nutolę 900 metrų atstumu. Jašiūnų bendruomenės teigimu, pirmas gyvenamasis namas nuo gamyklos yra nutolęs apie 50 metrų atstumu, už 70 metrų yra Jašiūnų gyvenvietės vandenvietė, už 135 metrų prasideda gyvenamųjų namų masyvas, o į 900 metrų zoną pakliūna bene visa pagrindinė Jašiūnų miestelio dalis. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pirmiausiai faksu, o po to 2006-11-16 raštu atsakovui pranešė apie suklastotus duomenis, dėl ko turėjo būti sustabdytas leidimo išdavimas, tačiau atsakovas ignoravo šį kreipimąsi ir ginčijamą leidimą išdavė 2006-11-16, nors pagal nustatytą tvarką nebuvo pasibaigęs 10 darbo dienų terminas (turėjo baigtis 2006-11-24 d.), skirtas viešam projekto svarstymui, o vėliau išvados neteisėtumą pripažino, tačiau leidimo nepanaikino. Savo 2006-12-13 rašte Nr.1.7-3526 atsakovas visą kaltę dėl suklastotų duomenų verčia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui UAB „Aplinkos projektai“. Jašiūnų bendruomenės teigimu, atsakovo darbuotojai ne vieną kartą yra lankęsi įmonėje, puikiai žino faktinę situaciją, turi visą kartografinę medžiagą ir pagal LR aplinkos apsaugos įstatymo 6 str., vykdydami savo funkcijas privalo kontroliuoti ir tikrinti jiems pateikiamą informaciją. Tai byloja apie atsakovo sąmoningą neteisėtą veikimą trečiojo asmens UAB „Polivektris“ naudai. Tuo atkreipia teismo dėmesį į tai, kad 2007-12-18 koreguotame ginčijamajame leidime 19 skyriuje taršos leidžiami parametrai nustatyti pagal 2007 m. parengtą Pakavimo juostos gamybos linijos techninio projekto aplinkos apsaugos dalies duomenis, kuri, anot projekto, naudos tik sertifikuotą žaliavą. Tačiau leidimas išduotas ne tik pakavimo juostos gamybai, bet ir 10000 tonų per metus plastiko atliekų (iš esmės šiukšlių, nes atliekos nerūšiuotos ir nėra europinių etikečių) perdirbimui. Tai reiškia, kad kiekvieną įmonės darbo dieną bus perdirbama apie 35 tonas plastiko atliekų, nežinant kokį poveikį aplinkai tai daro. Išduodant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, reikia vertinti ūkinės veiklos visumą, t.y. kad antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos linijos per veiklos metus į aplinką išmeta 31,5 t ir 11,4 t teršalų. Jau minėto Pakavimo juostos linijos projekto aplinkos apsaugos dalyje yra atsakovo 2007-11-07 pritarimas projekto sprendiniams. Šio projekto dalies aiškinamajame rašte skyriuje 1.12 punkte nurodyta, kad įmonei nustatytas 100 m sanitarinė apsaugos zona (SAZ), kai Šalčininkų rajono savivaldybės registre nėra įregistruota jokių dokumentų dėl sanitarinės zonos įteisinimo prie UAB „Polivektris“, t.y. ji nėra nenustatyta.

42Jašiūnų bendruomenė nurodo, kad nors aplinkos apsaugos institucijos nuolat akcentuoja, kad SAZ nustatymas yra sveikatos apsaugos institucijų kompetencija, tačiau tai yra aplinkos apsaugos, plačiąja prasme, sudedamoji dalis. Tai įtvirtinta LR aplinkos oro apsaugos įstatyme. Šio įstatymo 2 str. 18 p. išaiškinta, kad sanitarinė apsaugos zona yra aplink stacionarų taršos šaltinį esantis žemės plotas, kuriame galioja specialios sąlygos. To pačio įstatymo II skirsnio „Aplinkos oro taršos valdymas“ 10 str. nurodoma, kad aplinkos ministerijos uždavinys šioje sferoje yra ne tik aplinkos, bet ir žmonių sveikatos apsauga. Šalia kitų oro taršos valdymo priemonių, 12 str. nurodo apie sanitarinių apsaugos zonų įkūrimą. Tai reiškia, kad aplinkos apsaugos institucijos, išduodamos leidimus aplinkai poveikį darančiai ūkinei veiklai, SAZ nustatymą ir įteisinimą turi laikyti kaip vieną iš privalomųjų sąlygų leidimui gauti. Toks reikalavimas nurodytas ir Aplinkos ministro 2002-02-27 d. įsakyme Nr.80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, kur VI skyriaus „Paraiškos leidimui gauti reikalavimai“ 16.2 p. tarp kitų paraiškoje nurodomų duomenų įvardija ūkinės veiklos padėtį schemoje su gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, vandenviečių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu. Apsaugos zonos nebuvo schemose nužymėtos nei ginčijamo leidimo paraiškoje, nei 2007-12-18 išduoto koreguoto leidimo paraiškoje. LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo 22 p. nustatyta, kad antrinio granulato gamybos linijai SAZ lygi 500 m., o pakavimo juostos gamybos iš sertifikuotų medžiagų linijos SAZ pagal 13.5 p. lygi 300 m. Koreguotas leidimas išduotas nesuderintos su savivaldybės institucija paraiškos pagrindu ir neaptartas su Jašiūnų visuomene įstatymų nustatyta tvarka. Aukščiau minėto LR aplinkos ministro 2002-02-27 d. įsakymo Nr. 80 20 p. numato, kad parengta paraiška leidimui gauti suderinama su savivaldybės institucija.

43LR vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 p. prie savivaldybės institucijų priskiria tik atstovaujamąją instituciją – tarybą ir vykdomąją instituciją – savivaldybės administracijos direktorių. Jokie tarybos ar administracijos struktūriniai padaliniai nėra savivaldybės institucijos. Tuo tarpu atsakovas leidimą išdavė tik Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo V. Doval žymos apie peržiūrėtą paraišką pagrindu. Be to, šiuo metu egzistuoja visiška painiava, prie kurios prisideda ir atsakovas, nustatant kiek antrinio granulato linijų (atliekų perdirbimo) turi tretysis asmuo, kuriuose pastatuose jos sumontuotos (pastatų identifikaciniai ir žymėjimo numeriai leidime nenurodyti), kiek jų veikia ir kokiu pagrindu, neįvardinti linijų našumai, jų pavadinimai, pastatų pripažinimo naudoti tinkamais aktai ir t.t.

44Trečiasis suinteresuotasis asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime (t 7; b. l. 81) teismui paaiškino, kad kilusiame ginče neturi teisinio suinteresuotumo, todėl prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

45II.

46Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

47Teismas nustatė, kad UAB „Polivektris“ 2006-10-04 pateikė Vilniaus RAAD paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti, nurodant jog bus vykdoma ūkinė veikla: plastikinių pakuočių atliekų ir kitų įvairių plastikinių atliekų perdirbimas, antrinio granulato gamyba; stiklo pakuočių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir eksportas (t 2, b. l. 32 – 61). Vilniaus RAAD, įvertinęs paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus, 2006-11-16 išdavė UAB „Polivektris“ TIPK leidimą Nr.4.7-V-02-Š-15 (t 2; b. l. 18 – 31). UAB „Polivektris“ 2007-10-01 pateikė Vilniaus RAAD paraišką 2006-11-16 išduotam TIPK leidimui Nr. 4.7-V-02-Š-15 koreguoti, prašant sumažinti numatytų naudoti plastiko atliekų kiekius iki 10 000 tonų per metus bei išbraukti numatytą stiklo atliekų surinkimą, laikiną saugojimą bei rūšiavimą įmonėje (t 4, b.l. 111 – 114). Atsižvelgęs į pateiktą paraišką, Vilniaus RAAD 2007-10-31 išdavė UAB „Polivektris“ koreguotą TIKP leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15 (t 4; b. l. 116 – 117). Vilniaus RAAD 2007-12-18 išdavė UAB „Polivektris“ koreguotą TIPK leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15, kuriame numatoma, jog bendrovė vykdys ūkinę veiklą: plastikinių pakuočių atliekų ir kitų įvairių plastikinių atliekų perdirbimas, antrinio granulato gamyba, plastikinės pakavimo juostos iš sertifikuotų granulių gamyba ( t 8; b. l. 59 – 75).

48Teismas konstatavo, kad byloje spręstinas ginčas dėl Vilniaus RAAD sprendimų, kuriais UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduotas ir 2007-12-18 koreguotas TIPK Nr. 4.7-V-02-Š-15 leidimas, pagrįstumo bei teisėtumo.

49Teismas, išanalizavęs patikslintą prašymą, nustatė, kad pareiškėjas UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduoto TIPK leidimo nepagrįstumą grindžia tokiais motyvais: išdavimo metu buvo pažeisti LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. reikalavimai, nes nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas; LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 22 str., LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2001-01-05 Nr.10 redakcija) „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 6 p. ir 8 p., sveikatos apsaugos ministro 2004-08-09 įsakymu Nr.V-586 patvirtintų Taisyklių 11, 12 ir 16 p. reikalavimai, nes nebuvo nustatytos SAZ ribos; LR aplinkos ministro 2000-07-10 įsakymu Nr. 277 ir 2005-07-15 įsakymu Nr. Dl-370 patvirtintos Tvarkos 1 p., 2 p., 3 p. reikalavimus, numatančius visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras vertinant poveikį aplinkai.

50Teismas nustatė, kad LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – LR PAV įstatymas) 3 str. 1 p. nurodoma, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Ši veikla yra įrašyta į: 1) planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas); 2) planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas). Minėto straipsnio 2 d. sakoma, kad poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, kai planuojamos ūkinės veiklos atrankos (toliau – atranka) metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, arba šio įstatymo 7 str. 1 d. 3 p. nurodytu atveju. PAV įstatymo 2 priedo 14 p. nurodoma, kad į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus. PAV įstatymo 2 str. 8 d. nurodoma, kad reikšmingas poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemones. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog UAB „Polivektris“ nepavojingų atliekų tvarkymui naudoja modernią technologinę įrangą, kuri daro minimalų poveikį aplinkai, yra ekologiška bei saugi, turi CE atitikties deklaracijas, reiškiančias, jog įranga atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos saugos. Teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad Vilniaus RAAD darbuotojai paėmė UAB „Polivektris“ išmetamų teršalų į aplinkos orą mėginius, kurie buvo ištirti Aplinkos apsaugos agentūros. Atlikti laboratoriniai tyrimai parodė, kad tarp išmetamų teršalų, pareiškėjos nurodytų išmetamų teršalų junginių – aminų, merkaptanų, chlororganinių junginių ir kt. nenustatyta, į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos yra pakankamai mažos, palyginus su galiojančiomis LR sveikatos apsaugos ministro 2007-06-10 įsakymu Nr.V-362 patvirtintomis Didžiausiomis leidžiamomis cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore normomis, ir realaus pavojaus nedaro (t 4, b. l. 167 – 173). Nuo UAB „Polivektris“ teritorijos surenkamų bei į Jašiūnų gyvenvietės paviršinių nuotekų tinklus išleidžiamų nuotekų tyrimo rezultatai rodo, kad naftos produktų koncentracija (0,18 mg/l) daug kartų mažesnė už leidžiamą momentinę normą – 7mg/l (t 4, b. l. 175 – 177). Valstybinio visuomenės sveikatos apžiūros tarnybos prie LR sveikatos ministerijos Šalčininkų filialo 2007-03-29 atliktų tyrimų metu nustatyta, kad dėl UAB „Polivektris“ veiklos skleidžiamas triukšmo lygis neviršija leistinų normų (t 4, b. l. 179 – 180). Nei pareiškėjas, nei tretieji suinteresuotieji asmenys teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių nurodytų tyrimų rezultatus iri patvirtinančių apie UAB „Pilivektris“ daromą reikšmingą poveikį aplinkai (akredituotų laboratorijų tyrimo duomenys ar pan.). Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas priėjo išvadą, jog prieš išduodant TIPK leidimą UAB „Polivektris“ 2006-11-16, Vilniaus RAAD turimais duomenimis, joks reikšmingas poveikis aplinkai nebuvo daromas, todėl vadovaujantis LR PAV nuostatomis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliekamas pagrįstai. Teismas nustatė, kad LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 p. sakoma, kad šios taisyklės privalomos teritorijų planavimo organizatoriams ir planavimo dokumentų rengėjams, specialiąsias sąlygas rengiančioms bei valstybinės priežiūros institucijoms, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą pagal rūšis, kurioms LR sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti įrengtos sanitarinės apsaugos zonos. Taisyklių 6 p. nurodoma, kad sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) nustatomos: atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ tikslingumas ir ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis arba pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius. Vadovaujantis Taisyklių 12.2 p., SAZ ribas atitinkamos apskrities ir savivaldybių detaliesiems ar specialiesiems planams nustato visuomenės sveikatos centrai apskrityse, o Taisyklių 16 p. sakoma, kad SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo. Atsižvelgęs į minėtuose Taisyklių punktuose įtvirtintą reglamentavimą, teismas priėjo išvadą, jog SAZ ribų nustatymas nepriskirtinas Vilniaus RAAD kompetencijai, todėl ta aplinkybė, jog prieš išduodant UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduoto TIPK, nebuvo nustatytos ar netinkamai buvo nustatytos SAZ ribos, sprendžiant paties leidimo išdavimo teisėtumą teisiškai nereikšminga. Vilniaus RAAD 2006-11-16 išduotas TIPK leidimas suteikė teisę įmonei tvarkyti stiklo atliekas. Tačiau byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog UAB „Polivektris“ stiklo atliekų tvarkymo veiklos nevykdė, o 2007-10-31 koreguotu TIPK leidimu buvo panaikinta teisė tvarkyti stiklo atliekas. LR aplinkos apsaugos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 buvo patvirtintas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kurio 1 p. sakoma, jog šis aprašas reglamentuoja visuomenės informavimą apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jos dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, nustato visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras, atsakingus už visuomenės informavimą asmenis, jų funkcijas. Kai minėta, UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo atliekamos, todėl pareiškėjo motyvus, jog buvo pažeistos Aprašo nuostatos, teismas pripažino nepagrįstais.

51Teismas konstatavo, kad UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, atsižvelgus į Vilniaus RAAD turimus duomenis ir tai, jog pati veikla nepriskirtina prie poveikio aplinkai vertinimo objektų, nėra būtinas. Tai, jog aplinkosauginių parametrų matavimai patvirtina apie vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų nuostatoms, o šie rezultatai nepaneigti jokiais objektyviais įrodymais, nustatyta nagrinėjant Vilniaus RAAD 2006-11-16 išduoto TIPK leidimo išdavimo pagrįstumą bei teisėtumą. Taip pat paminėjo, jog Vilniaus RAAD, spręsdamas TIPK leidimo išdavimo klausimą neprivalo vertinti tos aplinkybės, ar SAZ ribos nustatytos ir ar tai padaryta tinkamai.

52Vadovaujantis LR aplinko ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-330 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 25 p., parengtą paraišką TIPK leidimui gauti ar atnaujinti veiklos vykdytojas suderina su įgaliota savivaldybės institucija. Pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 4.5. p. matyti, kad į šio skyriaus vedėjo funkcijas įeina įmonių pateiktų paraiškų gamtos išteklių naudojimo leidimams gauti arba atnaujinti derinimas (t 7, b. l. 137). Iš byloje esančios UAB „Polivektris“ paraiškos dėl TIPK leidimo koregavimo matyti, kad ši paraiška yra suderinta bei patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo parašu bei institucijos antspaudu. Joje nėra jokių pastabų, todėl nurodymas, jog paraiška yra peržiūrėta, teismo manymu, vienareikšmiai vertintina kaip suderinta (t 7, b. l. 132). UAB „Polivektris“ paraiška dėl TIPK leidimo koregavimo buvo suderinta, todėl pareiškėjo motyvai, jog Vilniaus RAAD 2007-12-18 koreguotas TIPK leidimas išduotas jo tinkamai nesuderinus, yra nepagrįstas. Neatlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistos Aprašo nuostatos, reglamentuojančios visuomenės informavimo ir dalyvavimo paties vertinime procedūros. Išnagrinėjęs bei įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, kad Vilniaus RAAD, išduodamas UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimą bei 2007-12-18 TIPK koreguotą leidimą, teisės aktų, reglamentuojančių leidimo išdavimo tvarką bei sąlygas nepažeidė, todėl pareiškėjo reikalavimai minėtus leidimus panaikinti yra nepagrįsti.

53III.

54Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras pateikė teismui apeliacinį skundą dėl 2008 m. birželio 12 d. sprendimo panaikinimo. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

551. Teismas nustatė, kad prašymas dėl UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduoto TIPK leidimo Nr. 4.7-V-02-Š-15 (nekoreguoto) teisėtumo grindžiamas tokiais motyvais: išdavimo metu buvo pažeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo [statymo 2 priedo 11 p. reikalavimas (neatliktas poveikio aplinkai vertinimas); Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (2002-05-16 Nr. IX-886 redakcija) 22 str.; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2001-01-05 Nr. 10 redakcija) „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 6 p. ir 8 p.; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo Taisyklių 11, 12, ir 16 p. reikalavimai, nes nebuvo nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (toliau tekste SAZ); Aplinkos ministro 2002-07-1 įsakymu Nr. 277 ir 2005-07-15 įsakymu Nr. Dl-370 patvirtintų Tvarkos 1 p., 2 p., 3 p. reikalavimai, numatantys visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras vertinant poveiki aplinkai.

562. Teismas sprendime padarė išvadą, kad išduodant ginčijamą leidimą poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliekamas pagrįstai, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p., t. y. nesant duomenų, kad UAB „Polivektris“ ūkinė veikla daro neigiamą poveikį aplinkai, o pareiškėjas ir tretieji asmenys nepateikė objektyvių įrodymų, paneigiančių Valstybinio visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos Šalčininkų filialo 2007-03-29 atliktų tyrimo rezultatų. Nors teismas ir nustatė, kad prašymas dėl UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduoto TIPK leidimo Nr. 4.7-V-02-S-15 teisėtumo grindžiamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. reikalavimų pažeidimais, tačiau iš sprendimo motyvų matyti, kad teismas šių aplinkybių visiškai netyrė ir jų nevertino. Kadangi prašyme nebuvo reikalavimo pripažinti ginčijamą leidimą negaliojančių dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. pažeidimų, todėl teismo motyvas, kad pareiškėjas ir tretieji asmenys nepateikė objektyvių įrodymų, paneigiančių Valstybinio visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos Šalčininkų filialo 2007-03-29 atliktų tyrimo rezultatų, nepagrįstas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog teismas dalį reikalavimo vertino ne pagal prašyme nurodytą įstatymo pažeidimą, todėl padarė klaidingą išvadą, kad išduodant ginčijamą leidimą poveikio aplinkai vertinimas nebuvo reikalingas. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo Nr. 1-1495 3 str. 1 d. nuostatą poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Ši veikla įrašyta į: 1 p. planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas) ir 2 p. planuojamos ūkinės veiklos, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas). Byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad UAB „Polivektris“ veikla atitinka poveikio aplinkai vertinimo sąrašo 2 priedą. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. numatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas atliekamas esant statinių ar įrengimų, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statybai ar įrengimams. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, UAB „ Ekopulsas“ pateikė Vilniaus RAAD UAB „Polivektris“ antrinio granulato gamybos linijos techninio projekto aplinkos apsaugos dalį, kurią 2003-07-04 Vilniaus RAAD suderino. Pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2003-11-12 aktą Nr. 100-104 įrenginiai buvo priimti naudoti. Šių ir kitų dokumentų pagrindu buvo išduotas ginčijamas leidimas naujai antrajai antrinio granulato gamybos linijai nesant poveikio aplinkai vertinimo.

573. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymo Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (toliau tekste Aprašas) 1 p. reglamentuoja visuomenės informavimą apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jos dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese. Atsakovui Vilniaus RAAD, nepareikalavus UAB „Polivektris“ atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūros, buvo pažeistos minėtos Tvarkos nuostatos. Kadangi teismas visiškai nevertino Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. reikalavimo pažeidimų, todėl padarė nepagrįstą išvadą kad šio Aprašo nuostatos nėra pažeistos.

584. Teismas sprendime konstatavo, kad SAZ ribų nustatymas nepriskirtinas Vilniaus RAAD kompetencijai, todėl ta aplinkybė, jog išduodant UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimą nebuvo nustatytos ar netinkamai nustatytos SAZ ribos, paties leidimo išdavimo teisėtumui teisiškai nereikšmingos. Su tokia teismo išvada sutikti negalima. Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (2002-05-16 Nr. IX-886 redakcija) 22 str. numatė, kad įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia aplink šiuos statinius sanitarines apsaugos zonas. Byloje esantys įrodymai: Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2007-08-28 sprendimas Nr. T-167 „Dėl UAB „Polivektris“ Sanitarinių apsaugos zonos ribų nustatymo dokumentų rengimo" , kuriuo nutarta inicijuoti UAB „Polivektris“ SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimą (priedas Nr.7); Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialas 2007-06-13 raštas Nr. S-902 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Polivektris“ dėl UAB „Polivektris“ SAZ ribų nustatymo dokumentų rengimo (priedas Nr. 6); Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-12-13 raštas Nr. S-1974, adresuotu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai (priedas Nr. 9), kuriuo nustatyta, kad UAB „Polivektris“ SAZ ribų neturi. TIKP Taisyklių 8 str. 1 p. numatyta, kad išduodant leidimus, įvertinamas įmonių techninis pasirengimas saugiai eksploatuoti įrenginius bei vadovaujamasi numatytais aplinkosaugos principais. Atsakovui buvo žinoma, kad UAB „Polivektris“ neturi įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų SAZ ribų ir dėl jų nustatymo tik 2007-12-18 raštu Nr. VR-1.7-301 kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centro Šalčininkų filialą. Nors ir tiesiogiai ZAS ribas atsakovas nenustato, tačiau išduodamas leidimą, jis privalo vadovautis bendrais leidimų išdavimo principais, numatytais TIPK Taisyklių 8 str. Nagrinėjamu atveju to padaryta nebuvo.

595. Prašymas panaikinti UAB „Polivektris“ 2007-12-18 koreguotą leidimą Nr. 4.7-V-02-Š-15 eksploatuoti trečioji antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos įrenginį buvo grindžiamas: TIPK Taisyklių (2005-06-29 Nr. DI-330 redakcija) 25 p. reikalavimo pažeidimu, nes TIPK paraiška koreguotam leidimui gauti nebuvo suderinta su Šalčininkų rajono savivaldybe; Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymo Nr. X-258 2 priedo 11 p. reikalavimo pažeidimu, nes nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas; Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo Taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-09 įsakymu Nr. V-586 reikalavimo pažeidimu, nesant nustatytų SAZ ribų; Aplinkos apsaugos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 patvirtintos Tvarkos 1 p., 2 p., 3 p. reikalavimų pažeidimais, numatant visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras vertinant poveikį aplinkai.

606. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2007-12-19 gavo UAB „Polivektris“ paraišką TIPK leidimui gauti. Pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo (toliau tekste Aprašymas), patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20003-12-30 įsakymu Nr. 7284.5 p. nuostatas Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus kompetencijai priskirtas įmonių paraiškų gamtos išteklių naudojimo leidimui gauti arba atnaujinti derinimas (priedas Nr. 21). Generalinėje prokuratūroje 2008-02-08 apklaustas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas V. Doval paaiškino, kad jis 2007-11-27 paraiškoje įrašė žodį „peržiūrėta" dėl to, kad paraiška buvo peržiūrėta (priedas Nr. 20). Šalčininkų rajono savivaldybės 2008-01-03 ir 2008-02-25 raštais Nr. S(5.23)-14 ir 2008-02-25 Nr. S-(5.2.3)-401 patvirtinta, kad paraiška savivaldybėje nebuvo suderinta. Tačiau teismas sprendime konstatavo, kad paraiška leidimui gauti buvo suderinta bei patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo parašu bei institucijos antspaudu. Teismo nuomone, kad paraiškoje nesant pastabų, vienareikšmiškai vertintina, jog ji suderinta. Su tokia teismo išvada negalime sutikti, kadangi tai prieštarauja ne tik TIPK Taisyklių 25 p. reikalavimui, bet ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių. TIPK Taisyklių 25 p. imperatyviai numatyta, kad parengtą paraišką leidimui gauti ar atnaujinti veiklos vykdytojas suderina (o ne peržiūri) su įgaliota savivaldybės institucija. Analogiškai nurodyta ir Aprašymo 4.5 p. Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną žodžio „peržiūrėti“ reikšmė reiškia peržiūrėti ką nors vieną po kito, o „suderinti“ - sutikti, padaryti darnų (Mokslo ir enciklopedijos leidyklos institutas, Vilnius, 2000 m.). Teismo sprendime nurodyta aplinkybė, kad paraiška ne tik suderinta, bet ir patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus institucijos antspaudu, neatitinka faktinių aplinkybių, kadangi paraiškoje yra uždėtas ne institucijos antspaudas, o tik spaudas su nurodytomis pareigybėmis - Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vadovas V. Doval. Todėl teismo išvada, kad nesant paraiškoje pastabų galima vienareikšmiškai vertinti, jog ji suderinta, nepagrįsta. Tokią klaidingą išvadą teismas padarė dėl to, jog visiškai neanalizavo ir ignoravo jau minėtus rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad paraiška nebuvo savivaldybės suderinta. Kadangi TIPK Taisyklių 39 str. paraiška yra neatsiejama TIPK leidimo dalis, todėl ginčijamo leidimo koregavimas be paraiškos suderinimo yra neteisėtas.

617. Teismas sprendime konstatavo, kad UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, atsižvelgus į Vilniaus RAAD turimus duomenis ir į tai, jog pati veikla nepriskiriama prie poveikio aplinkai vertinimo objektų, nėra būtinas. Tačiau teismas neįvertino, kad pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo Nr. 1-1495 3 str. 1 d. nuostatą, planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, yra įrašyta į: 1 p. planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas) ir 2 p. planuojamos ūkinės veiklos, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas). UAB „Polivektris“, veikla, kaip jau buvo minėta, atitinka poveikio aplinkai vertinimo sąrašo 2 priedą. Todėl teismo išvada, jog UAB „Polivektris“ ūkinė veikla nepriskiriama prie poveikio aplinkai vertinimo objektų ir dėl to poveikio aplinkai vertinimas nėra būtinas, nepagrįsta. Prašymas dėl koreguoto leidimo panaikinimo buvo grindžiamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymo Nr. X-258 2 priedo 11 p. reikalavimo, kuris numato, kad poveikio aplinkai vertinimas atliekamas esant statinių ar įrengimų, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statybai ar įrengimams, pažeidimų. Bylos dokumentais nustatyta, kad Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, nagrinėdama Jašiūnų k. bendruomenės pareiškimą, jau 2007-05-08 nustatė, kad UAB „Polivektris“ vykdo trečiosios pakavimo juostos gamybos įrenginio paleidimo - derinimo darbus, nors nėra baigtas poveikio aplinkai vertinimas, dėl ko ši veikla buvo privalomai sustabdyta. Kaip matyti iš Varėnos rajono policijos komisariato 2008-03-07 rašto Nr. 55-S-1551 ir priedų prie jo, 2008-03-04 atliekant UAB „Polivektris" pastato patalpų apžiūrą, buvo konstatuota, kad antrasis antrinio granulato gamybos įrenginys veikė kartu su trečiuoju — pakavimo juostos gamybiniu įrenginiu patalpoje Nr. 12 Plb, o ne patalpoje Nr. 12 Plb, kurioje privalo veikti (priedas Nr. 26). Taigi trečiosios antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos įrenginiams buvo išduotas koreguotas leidimas neturint poveikio aplinkai vertinimo. Ir tuo pažeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymo Nr. X-258 2 priedo 11 p. reikalavimas. Tačiau teismas šių svarbių bylai aplinkybių dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymo Nr. X-258 2 priedo 11 p. reikalavimų pažeidimų visiškai nenagrinėjo ir nevertino.

628. Kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymo Nr. Dl-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (toliau tekste Aprašas) 1 p., kuris reglamentuoja visuomenės informavimą apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jos dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, sietinas su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12 įstatymu Nr. X-258, todėl teismui netinkamai įvertinus vieno įstatymo pažeidimą, sprendime buvo padaryta nepagrįsta išvada ir dėl kito įstatymo pažeidimo. Argumentai dėl SAZ ribų reikšmingumo išduodant koreguotą leidimą išdėstyti apeliacinio skundo 3 puslapyje. Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 81 str. numatyta, kad nagrinėdami administracines bylas teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų analizės, teismas didesnės dalies rašytinių įrodymų visiškai netyrė ir nevertino, todėl nebuvo nustatytos svarbios bylai aplinkybės, pažeistas ABTĮ 81 str. ir nepagrįstai atmestas generalinio prokuroro prašymas.

63Tretysis suinteresuotas asmuo Šalčininkų rajono Jašiūnų kaimo bendruomenė apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos sprendimąir priimti naują sprendimą. Nurodė, kad teismas, vertindamas 2006 m. išduoto TIPK leidimo teisėtumą neteisingai taikė įstatymus ir vertino įrodymus, išėjo už nagrinėjamo ginčo ribų, spręsdamas dėl tokių aplinkybių, kuriomis nebuvo grindžiamas pareiškimas, o tuo pačiu, ir pateikti atitinkami įrodymai. Teismas, spręsdamas dėl atrankos poveikio aplinkai vertinimo būtinumo, rėmėsi tinkamais įstatymais ir tinkamomis jų normomis, tačiau taikė juos neteisingai. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ( toliau - PAV įstatymas ) 2 priedo 14 p. nurodoma, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo turi būti atliekama, kai vyksta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turį būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą , gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai. Iš visos šios normos teismas sprendime išskyrė atskiru šriftu žodžius „ galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai“ ir dėl pareiškimo argumento dėl neatliktos atrankos poveikio aplinkai vertinimo, sprendė vertindamas tik atsakovo ir pačios įmonės „Polivektris“ paruoštus ir teismui pateiktus dokumentus apie oro , išleidžiamo vandens užterštumą bei kitus neigiamus aplinkai faktorius. Šiuose dokumentuose esančių duomenų pagrindu teismas nusprendė, kad prieš išduodant 2006 metų TIPK leidimą joks reikšmingas poveikis aplinkai nebuvo daromas, todėl poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliekamas pagrįstai, pažymėdamas, kad oponuojantys proceso dalyviai nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių tų, kuriais remiasi teismas. Tuo teismas iš esmės atliko PAV įstatymo 7 str. reglamentuotą atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo reikalingumo. Nors įstatyme teismas ir nenurodytas tarp institucijų užsiimančių tokia veiklą, tačiau tokia teismo pozicija tik patvirtina pareiškimo argumentą, kad neatlikus atrankos, TIPK leidimo išdavimas yra negalimas. Dėl šios teismo sprendimo dalies mano, kad teismas iš esmės išėjo už ginčo ribų, nes reikalavimas dėl leidimo išdavimo pripažinimo neteisėtu grindžiamas tik teisiniais argumentais, įrodinėjant, kad TIPK leidimas išduotas neatlikus visų įstatymais numatytų veiksmų. Pareiškimas negrindžiamas ginčytinais techninių tyrimų rezultatais, kurie gali įtakoti leidimo išdavimą ar ne. Taigi tokių įrodymų nebuvo ir negalėjo būti teikiama į bylą. Pažymi, kad oro taršos tyrimų rezultatai teismui ir proceso dalyviams pateikti tik paskutiniojo posėdžio metu, nors tyrimai atlikti dar 2008-02-14 d., kai buvo dar vienas posėdis 2008-03-17 d.. Atkreipia teismo dėmesys ir į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendime, remiantis šiuo tyrimu, daroma išvada apie 2006 metų TIPK leidimo išdavimo teisėtumą. Be to, pažymi, kad visi įrodymai, kuriais teismas remiasi šioje sprendimo dalyje, pateikti atsakovo arba jo pusėje esančio trečiojo asmens UAB „Polivektris“, tiesiogiai suinteresuotų bylos baigtimi savo naudai. Tad tokie įrodymai turi būti vertinami kritiškai, net jei jie ir pateikti kompetetingos valstybinės institucijos. Iš teismo sprendime minimų dokumentų perteikimo susidaro įspūdis, kad atsakovo atliktas tyrimas vertinamas vos ne kaip ekspertizės išvada, nors, kaip jau minėta, jis atliktas jau vykstant šiam procesui, kuriame Vilniaus RAAD yra patraukta atsakovu. Teismas, spręsdamas dėl TIPK leidimo išdavimo teisėtumo, nevertino kitų 2 priedo 14 p. išvardintų pagrindų, kai atranka būtina. Antrojo priedo 14 p. nurodomas pagrindas - esamų gamybos statinių rekonstravimas. Šio priedo 11.2 p. nurodoma ir savarankiška veikla, kuriai būtina atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, tai statinių ir įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statyba ar įrengimas. Tai aplinkybės, kuriomis remiamasi pareiškime, tačiau kurias teismas visiškai ignoravo ir dėl jų nepasisakė. Į bylą pateiktais įrodymais nustatyta, kad plastikinių pakuočių ir kitų plastikinių atliekų perdirbimo linijos (antrinio granulato gamybos), kurioms išduotas leidimas, įrengtos pastate, kuris kadastrinėje pastatų išdėstymo schemoje pažymėtas indeksu 12Plb, ir kuris nepripažintas tinkamu naudoti tokiai paskirčiai, kas neįmanoma neatlikus atrankos dėl poveikio aplinkai. 2006 metų leidimas išduotas 2003 m. leidimo pagrindu, kuris buvo išduotas dar pirmajai antrinio granulato linijai, sumontuotai pastate su indeksu 4Flp, kuris nustatyta tvarka buvo pripažintas tinkamas naudoti tokiai paskirčiai. Taigi vien tik dėl šios aplinkybės TIPK leidimas negalėjo būti išduotas.

64Teismo sprendimo išvada apie SAZ teisinį nereikšmingumą išduodant TIPK leidimą, prieštarauja įstatymams. Taip, SAZ teisinis reguliavimas ir nustatymas priskirtas Sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms. Tačiau SAZ yra ir sudėtinė dalis daugelio procesų, kuriuos reguliuoja Aplinkos ministerija. Kai kurie šių ministerijų norminiai aktai, galiojančių įstatymų pagrindu, susisiekia tarpusavyje ir vienos iš ministerijų norminio akto reikalavimai neatsiejami nuo kitos ministerijos norminio akto įvykdymo. To pavyzdys Aplinkos oro apsaugos įstatymas (V.Ž. 1999-98-2813 ). Šio įstatymo 2 str. 18 p. išaiškinta, kad sanitarinė apsaugos zona yra aplink stacionarų taršos šaltinį esantis žemės plotas, kuriame galioja specialios sąlygos. To pačio įstatymo II skirsnio „Aplinkos oro taršos valdymas“ 10 str. nurodoma, kad Aplinkos ministerijos uždavinys šioje sferoje yra ne tik aplinkos, bet ir žmonių sveikatos apsauga. Šalia kitų oro taršos valdymo priemonių, 12 str. nurodo sanitarinių apsaugos zonų įkūrimą. Tai reiškia, kad aplinkos apsaugos institucijos, išduodamos leidimus aplinkai poveikį darančiai ūkinei veiklai, SAZ nustatymą ir įteisinimą turi laikyti kaip vieną iš privalomųjų sąlygų leidimui gauti. Toks reikalavimas nurodytas ir Aplinkos ministro 2002-02-27 d. įsakyme Nr. 80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija nuo 2005-08-26 d.), kur VI skyriaus „Paraiškos leidimui gauti reikalavimai“ 16.2 p. tarp kitų paraiškoje nurodomų duomenų įvardija ūkinės veiklos padėtį schemoje su gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, vandenviečių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu. Tai imperatyvioji teisės akto norma. Apsaugos zonos schemose nebuvo nužymėtos nei 2006 m. leidimo paraiškoje, nei 2007-12-18 d. išduoto koreguoto leidimo paraiškoje. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (V.Ž. 2004-134-4878) 1 priedo 22 p. nustatyta, kad antrinio granulato gamybos linijai SAZ lygi 500 m., o pakavimo juostos gamybos iš sertifikuotų medžiagų linijos SAZ pagal 13.5 p. lygi 300 m. Šiame įsakyme reglamentuojama ir SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo tvarka, šiame procese dalyvaujantys asmenys bei institucijos. Taigi, SAZ nebuvimas, yra tik pačios UAB „Polivektris“ problema, nes ji tiek metų veikdama, neinicijavo šio proceso. Taigi, nors Vilniaus RAAD ir nėra ta institucija, kurios kompetencijai priskirta SAZ nustatymas, tačiau tokios zonos nebuvimas aplink gamybos objektą, kuriam prašoma išduoti TIPK leidimą, neginčytinai eliminuoja bet kokią galimybę jį gauti.

65Prašymo reikalavimas grindžiamas ir ta aplinkybe, kad paraiška 2007 metų koreguotam leidimui nebuvo suderinta su savivaldybės institucija, kaip to reikalauja Aplinkos ministro 2002-02-27 d. įsakymo Nr. 80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 25 p. Mes palaikėme šią nuomonę ir teismui teikėme savo motyvus, dėl ko vertiname, kad paraiška nesuderinta įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (V.Ž. 1994-55-1049 ) 3 str. 3 p. prie savivaldybės institucijų priskiria tik atstovaujamąją instituciją - tarybą ir vykdomąją instituciją - savivaldybės administracijos direktorių. Jokie tarybos ar administracijos struktūriniai padaliniai nėra savivaldybės institucijos. Atsakovas, tuo tarpu, leidimą išdavė tik Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo V. Doval žymos apie peržiūrėtą paraišką pagrindu. Mano, kad Vilniaus RAAD, kaip valstybinė institucija, o tuo labiau teismas, turėjo tinkamai aiškinti ir taikyti įstatymą, laikant, kad savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys nėra tinkamas subjektas tokiam teisiniam veiksmui atlikti, nežiūrint į tai, kad jam formaliai tokia teisė ir suteikta. Tačiau šiuo atveju svarbu yra ir tai, kad gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimą ir TIPK leidimų išdavimą reguliuoja skirtingi norminiai aktai, tuo pačiu atskiriant šiuos dokumentus. Gamtos išteklių leidimų išdavimą reguliuoja LR Aplinkos ministerijos 1999-11-30 d. įsakymu Nr. 387 patvirtinta „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimų ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“, o TIPK leidimų išdavimą virš minėtas Aplinkos ministro 2002 m. įsakymas Nr. 80. Taigi, savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 metų įsakymu Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus kompetencijai priskirta tik gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo derinimas, bet ne TIPK leidimų, kurie tuo metu taip pat egzistavo. Gamtos ištekliai, anot LR Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 4 str., tai naudingos iškasenos, vanduo, medžiojamieji gyvūnai. Reikia manyti, kad būtent šios sferos leidimų derinimas ir buvo priskirtas minėtam savivaldybės administracijos padaliniui.

66Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime prašo apeliacinius skundus atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

67Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime nurodė, kad šioje byloje neturi teisinio suinteresuotumo, todėl prašo teismo priimti sprendimą savo nuožiūra.

68Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens Šalčininkų rajono Jašiūnų kaimo bendruomenės apeliacinį skundą prašo jį tenkinti.

69Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Polivektris“ prašo atmesti prokuroro apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

70Teisėjų kolegija

konstatuoja:

71IV.

72Pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas, o trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

73Nagrinėjamo ginčo esmė – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2006-11-16 UAB „Polivektris“ išduoto ir 2007-12-18 koreguoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimo Nr. 4.7-V-02-Š-15 panaikinimas.

74Dėl UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimo išdavimo

75Paraiška buvo pateikta plastikinių pakuočių atliekų ir kitų įvairių plastikinių atliekų perdirbimui, antrinio granulato gamybai ir stiklo pakuočių atliekų surinkimui, rūšiavimui ir eksportui. Šios paraiškos 10.2 punkte yra nurodyta, kad ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo yra pateikta Vilniaus RAAD išvada (priedas Nr. 3). Tačiau prie paraiškos yra pridėtas tik 2003-07-04 Vilniaus RAAD raštas Nr. 1.7-1299, kuriame pateikiama išvada techniniam projektui, reikalinga pakoreguoto GIN leidimo išdavimui 2003-03-17. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad prieš išduodant UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimą, Vilniaus RAAD turimais duomenimis, joks reikšmingas poveikis aplinkai nebuvo daromas, todėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliekamas pagrįstai. Taip pat apeliantai atkreipia dėmesį į tai, kad teismas, nustatęs, kad prašymas dėl UAB „Polivektris" 2006-11-16 išduoto TIPK leidimo Nr. 4.7-V-02-S-15 teisėtumo grindžiamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. reikalavimų pažeidimais, tačiau šių aplinkybių visiškai netyrė ir jų nevertino. Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – TIPK taisyklės), 18 punktą paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija, panaudoti nustatant leistinos taršos normatyvus, duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų ir patvirtintų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, statinio projekto aplinkos apsaugos dalies dokumentų, parengtų pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2004. Pagal TIPK taisyklių 39.4. punktą RAAD leidimui parengti naudoja planuojamos ūkinės veiklos aplinkai vertinimą, o pagal šių taisyklių 43.1.1. punktą leidimo sąlygose nurodoma veiklos vieta pagal teritorijų planavimo ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. TIPK taisyklės įgyvendina Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės nuostatas. Pagal Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 9 straipsnio 2 dalį išduodant leidimą naujam įrenginiui arba esminiam jo pakeitimui, jeigu yra taikytinas Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 4 straipsnis, atsižvelgiama į visą svarbią gautą informaciją arba kokią nors padarytą išvadą pagal tos direktyvos 5, 6 ir 7 straipsnius (šie straipsniai reglamentuoja poveikio aplinkai vertinimą). Pagal Tarybos direktyvos 85/337/EEB 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės, išnagrinėjusios kiekvieną atvejį, pagal valstybės narės nustatytas ribas nusprendžia, ar projektai, išvardinti II priede, turi būti vertinami pagal 5-11 straipsnių nuostatas dėl poveikio aplinkai vertinimo. Pagal Direktyvos 85/337/EEB 2 straipsnį valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų užtikrinti, jog prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, be kita ko, dėl pobūdžio, savo masto ar vietos, bus reikalaujama sutikimo planuojamai veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo. Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statybos ar įrengimo atveju turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Pirmosios instancijos teismas tyrė, ar UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduodant TIPK leidimą nebuvo pažeisti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. reikalavimai.

76Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. nustatyta, kad į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus. Kadangi pirmosios instancijos teismas nagrinėjo TIPK leidimo išdavimo teisėtumą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. pagrindu, darytina išvada, kad teismas laikėsi nuostatos, kad apskritai nagrinėjamai veiklai taikytini poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai, tai yra, kad pirminei veiklai turėjo būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pirminei veiklai buvo daroma atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo prasme. 2003 m. liepos 25 d., tai yra Lietuvos Respublikai dar neįstojus į ES, išduodant pakoreguotą GIN leidimą Nr. Š-2 pirmajai ir naujai antrajai antrinio granulato gamybos linijai nebuvo atlikta atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas laikosi nuostatos, kad remiantis Direktyva 85/337 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11, poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas net ir tiems projektams, kurie buvo įgyvendinti prieš pasibaigiant šios direktyvos įgyvendinimo terminui, jeigu leidimai šiems projektams buvo išduoti prieš tai neatlikus tokio vertinimo ir jeigu jiems taikoma nauja leidimų išdavimo procedūra, pradėta po šios datos (2005 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę C‑416/02). Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad išdėstyta situacija yra tapati situacijai, kai GIN leidimas nagrinėjamai veiklai buvo išduotas pagal teisės aktus, kuriems nebuvo taikomos ES teisės normos, o vėliau šiai veiklai išduodamas TIPK leidimas pagal teisės aktus, kuriems taikomos ES teisės normos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių, patvirtinančių, kad nagrinėjamai veiklai buvo taikomi reikalavimai dėl poveikio aplinkai vertinimo, tai yra, kad pirminei veiklai buvo atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Taip pat pirmosios instancijos teismas netyrė bylai reikšmingų aplinkybių, kad pirminei veiklai GIN leidimas buvo išduotas 2003 m. pagal teisės aktus, kuriems nebuvo taikomi ES teisės aktų reikalavimai. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad konkrečiu atveju, kai pirminei veiklai nebuvo taikyti Tarybos direktyvoje 85/337/EEB nustatyti reikalavimai, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. taikymo galimybės yra ribotos. Be to, pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. reglamentuoja tokį atvejį, kai planuojama ūkinė veikla keičiama ar išplečiama, o ne kai ūkinė veikla tęsiama. Nagrinėjamos bylos įrodymų pagrindu galima daryti išvadą, kad šiuo atveju veikla buvo tęsiama, bet ne keičiama ar išplečiama (2007 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus RAAD raštas Nr. VR-1.7-2356). Kaip teisingai pažymi Vilniaus RAAD savo atsiliepime į apeliacinius skundus, ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą, nėra privalu atlikti PAV, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tokiai veiklai privalu atlikti atranką dėl PAV, tai yra procedūrą, kuri yra detaliai reglamentuota ir turi būti nustatytu būdu įforminta.

77Apeliaciniuose skunduose nurodomas argumentas, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrindė priežasčių, dėl kurių 2006-11-16 išduoto TIPK leidimo teisėtumas buvo tiriamas ne Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. reikalavimų atžvilgiu, bet to paties priedo 14 p. reikalavimų pagrindu, yra pagrįstas.

78Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduodant TIPK leidimą nebuvo pažeisti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimai, ir nustatydamas faktą, ar nagrinėjama veikla galėjo daryti neigiamą poveikį aplinkai, rėmėsi Vilniaus RAAD teismui pateiktais tyrimų protokolais (Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento 2007-06-26 tyrimų protokolas Nr. 3AT-313; Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus 2007-06-14 Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų rezultatų protokolas Nr. 122; Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus 2007-06-14 Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų rezultatų protokolas Nr. 9; Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus 2007-06-14 paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų rezultatų protokolas Nr. 278; Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus 2007-06-14 paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų rezultatų protokolas Nr. 279; Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento 2008-02-14 tyrimų protokolas Nr. 3AT-90), kurie buvo surašyti jau po TIPK leidimo išdavimo. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad jei konkrečiu atveju laikytume, jog Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 p. taikytinas, tai pirmosios instancijos teismas nesurinko ir ištyrė įrodymų, kurie patvirtintų, kad Vilniaus RAAD, išduodamas 2006-11-16 TIPK leidimą UAB „Polivektris“, įsitikino, kad atitinkama veikla nedaro neigiamo poveikio aplinkai, tai yra neįsitikino, ar konkrečiu atveju nebuvo būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo atranką.

79Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2006-10-26 Vilniaus RAAD raštu Nr. 1-4-2938 buvo pažymėta, kad planuojamai UAB „Polivektris“ antrinio granulato gamybos linijos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimo ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagrindiniai motyvai buvo tokie – ūkinės veiklos metu bus vykdomas nepavojingų atliekų tvarkymas, artimiausi gyvenamieji namai nuo objekto yra nutolę 900 metrų atstumu ir šiuo metu UAB „Polivektris“ vykdo nepavojingą atliekų tvarkymą, planuojamas pajėgumų didinimas. Tačiau pagal 2006-11-09 Jašiūnų miestelio gyventojų susirinkimo protokolą artimiausias gyvenamas namas yra 40 m. atstumu. 2006-12-13 Vilniaus RAAD rašte Nr. 1.7-3526 buvo teigiama, kad informacija apie 900 m atstumą nuo gamyklos iki artimiausių gyvenamųjų namų buvo pateikta poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo, o atrankos išvados aptarimo metu 2006-11-29 planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Polivektris“ pripažino, kad pateiktoje informacijoje atrankai buvo pateikti klaidingi duomenys. 2006-12-04 Vilniaus RAAD rašte Nr. 1-7-3422 buvo pažymėta, kad planuojamai UAB „Polivektris“ antrinio granulato gamybos linijos ir pakavimo juostos gamybos linijos įrengimo ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas, kai pagrindiniai motyvai yra tokie – artimiausi gyvenamieji namas nuo objekto yra nutolęs 40 metrų atstumu, įdiegus papildomą atliekų perdirbimo liniją padidės triukšmas bei poveikis aplinkos orui. 2007-06-21 raštu Nr. VR-1.7-1705 Vilniaus RAAD buvo informavęs, kad UAB „Polivektris“ gamyklos rekonstrukcijos ir gamybos apimčių didinimo projektas įdiegiant naują antrinio granulato gamybos ir pakavimo juostos gamybos liniją Vilniaus RAAD nėra suderintas, nes neužbaigta poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad dėl tam tikrų nagrinėjamos ūkinės veiklos pakeitimų Vilniaus RAAD buvo nusprendęs dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo, pagrindinė informacija, kuria remiantis Vilniaus RAAD sprendžia dėl poveikio aplinkai vertinimo yra pateikiama ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Polivektris“, kuris ne visuomet pateikia tikslią informaciją. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad ypatingai yra svarbu nustatyti faktines aplinkybes, įrodančias, kad konkrečiu atveju veikla nedarė neigiamo poveikio ir kad nebuvo būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo atranką.

80Dėl UAB „Polivektris“ 2007-12-18 koreguoto TIPK leidimo išdavimo

81Prašymas dėl koreguoto leidimo panaikinimo taip pat buvo grindžiamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11 p. reikalavimų pažeidimu.

82Dėl UAB „Polivektris“ 2007-12-18 koreguoto TIPK leidimo išdavimo teisėtumo taikytini tie patys aukščiau minėti argumentai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrindė išvados, kad šiuo atveju veikla nepriskirtina prie poveikio aplinkai vertinimo objektų ir kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nėra būtinas.

83Remdamasi minėtų teisės aktų analize teisėjų kolegija daro išvadą, kad paprastai išduodant leidimą naujam įrenginiui ar esminiam jo pakeitimui yra reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas neištyrė aplinkybių, dėl kurių UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimo ir 2007-12-18 koreguoto TIPK leidimo išdavimui nebuvo reikalingas poveikio aplinkai vertinimas.

84Atsižvelgdama į minėtą, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad UAB „Polivektris“ 2006-11-16 išduotas ir 2007-12-18 koreguotas TIPK leidimas yra priimtas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nėra pagrįsta, nes pirmosios instancijos teismas netyrė visų bylai svarbių aplinkybių. Nors pirmosios instancijos teismas aktyviai privalo dalyvauti papildomų įrodymų rinkimo procese, tačiau nagrinėjamoje byloje teismas nebuvo aktyvus tiriant įrodymus ir nustatant visas bylai svarbias aplinkybes (ABTĮ 81 str.), o taip pat šių aplinkybių visapusiškai, objektyviai netyrė.

85Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas, o trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiamas teismo sprendimas panaikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nustačiusi, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl pirmiau paminėtų priežasčių, teisėjų kolegija kitų apeliacinių skundų argumentų nevertina. Teisėjų kolegija pažymi, kad, nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turi pasiūlyti pareiškėjui pateikti papildomus įrodymus, taip pat pats aktyviai dalyvauti papildomų įrodymų rinkimo procese (ABTĮ 81 straipsnis) ir juos vertindamas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais bylai reikšmingų aplinkybių kontekste nustatyti, ar nurodytos aplinkybės yra reikšmingos nagrinėjamoje byloje.

86Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

87Generalinio prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, trečiojo suinteresuoto asmens Šalčininkų rajono Jašiūnų kaimo bendruomenės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

88Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei prokurorei Silvai Mickutei, atsakovo... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. pareiškėjas LR generalinis prokuroras (toliau – Prokuroras)... 7. Pagrįsdamas reikalavimus paaiškino, jog išnagrinėjus 2007-08-13 gautą... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Juridiniai ir fiziniai asmenys bei įmonės,... 9. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas Vilniaus RAAD 2004-09-01 ir 2005-04-28... 10. TIPK Taisyklių 17 p. ir 22 p. numatyta, kad RAAD turi teisę pareikalauti... 11. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 22 str. nustatyta, kad... 12. Iš Šalčininkų rajono savivaldybės 2007-12-28 rašto Nr. PAPS (5.32)-1398,... 13. Vilniaus RAAD 2007-09-06 rašte Nr. VK-1.7-2356, adresuotame Prokuratūrai,... 14. Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2001-01-05 įsakymu Nr. 10 ir 20004-07-19... 15. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996-08-15 įstatymo... 16. UAB „Ekopulsas“ pateikė Vilniaus RAAD derinimui UAB „Polivektris“... 17. Vilniaus RAAD 2006-10-20 gavo UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės... 18. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, nagrinėdama Jašiūnų k.... 19. Pagal ši nurodymą UAB „Polivektris“ turėjo iki 2007-09-01 koreguoti TIPK... 20. TIPK Taisyklių 61.1 p. numatyta, kad kai leidimas koreguojamas RAAD nurodymu,... 21. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2007-12-19 gavo UAB... 22. Generalinėje prokuratūroje 2008-02-08 apklaustas Šalčininkų rajono... 23. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2005-07-12... 24. Pareiškėjas padarė išvadą, kad atsakovas Vilniaus RAAD: 1) išduodamas UAB... 25. Atsiliepime teismui (t. 4, b. l. 98 – 109) atsakovas Vilniaus regiono... 26. Pareiškėjų prašymo motyvai, kad Vilniaus RAAD nepagrįstai 2006-11-16... 27. Nurodė, kad UAB „Polivektris“ paraiškos TIPK leidimui gauti pateikimas... 28. UAB „Polivektris“ paraiškoje TIPK leidimui gauti buvo numatytas stiklo... 29. 2007-10-01 UAB „Polivektris“ pateikė paraišką TIPK leidimui koreguoti,... 30. Pareiškėjo teiginys, kad UAB „Polivektris“, prieš pateikiant antrinio... 31. Vilniaus RAAD turimais duomenimis, UAB „Polivektris“ reikšmingo poveikio... 32. Vilniaus RAAD, 2003-06-02 išnagrinėjęs UAB „Polivektris“ pateiktą... 33. Pareiškėjai prašyme nepateikė jokių faktinių duomenų, kad Bendrovės... 34. 2007-06-14 Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus... 35. Pagal TIPK taisyklėse numatytus kriterijus, TIPK leidimas (ar jo dalis)... 36. Paviršinės nuotekos, kaip to reikalauja 2007-04-02 LR aplinkos ministro... 37. Atsakovo teigimu, pareiškėjų reikalavimas panaikinti TIPK leidimą yra... 38. Pagal LR poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 str. 1 dalį, poveikio... 39. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Polivektris“ (toliau – ir... 40. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Jašiūnų kaimo bendruomenės centras... 41. Nesutinka su atsakovo Vilniaus RAAD 2006-10-26 Atrankos išvada dėl... 42. Jašiūnų bendruomenė nurodo, kad nors aplinkos apsaugos institucijos nuolat... 43. LR vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 p. prie savivaldybės institucijų... 44. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras... 45. II.... 46. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. sprendimu... 47. Teismas nustatė, kad UAB „Polivektris“ 2006-10-04 pateikė Vilniaus RAAD... 48. Teismas konstatavo, kad byloje spręstinas ginčas dėl Vilniaus RAAD... 49. Teismas, išanalizavęs patikslintą prašymą, nustatė, kad pareiškėjas UAB... 50. Teismas nustatė, kad LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai... 51. Teismas konstatavo, kad UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės veiklos... 52. Vadovaujantis LR aplinko ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-330 patvirtintų... 53. III.... 54. Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras pateikė teismui... 55. 1. Teismas nustatė, kad prašymas dėl UAB „Polivektris“ 2006-11-16... 56. 2. Teismas sprendime padarė išvadą, kad išduodant ginčijamą leidimą... 57. 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymo Nr. D1-370... 58. 4. Teismas sprendime konstatavo, kad SAZ ribų nustatymas nepriskirtinas... 59. 5. Prašymas panaikinti UAB „Polivektris“ 2007-12-18 koreguotą leidimą... 60. 6. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, Šalčininkų rajono... 61. 7. Teismas sprendime konstatavo, kad UAB „Polivektris“ planuojamos ūkinės... 62. 8. Kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymo Nr.... 63. Tretysis suinteresuotas asmuo Šalčininkų rajono Jašiūnų kaimo... 64. Teismo sprendimo išvada apie SAZ teisinį nereikšmingumą išduodant TIPK... 65. Prašymo reikalavimas grindžiamas ir ta aplinkybe, kad paraiška 2007 metų... 66. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 67. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras... 68. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras atsiliepime į... 69. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Polivektris“ prašo atmesti prokuroro... 70. Teisėjų kolegija... 71. IV.... 72. Pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas, o trečiojo suinteresuoto asmens... 73. Nagrinėjamo ginčo esmė – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 74. Dėl UAB „Polivektris“ 2006-11-16 TIPK leidimo išdavimo... 75. Paraiška buvo pateikta plastikinių pakuočių atliekų ir kitų įvairių... 76. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14... 77. Apeliaciniuose skunduose nurodomas argumentas, kad pirmosios instancijos... 78. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar UAB „Polivektris“ 2006-11-16... 79. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2006-10-26 Vilniaus RAAD... 80. Dėl UAB „Polivektris“ 2007-12-18 koreguoto TIPK leidimo išdavimo... 81. Prašymas dėl koreguoto leidimo panaikinimo taip pat buvo grindžiamas... 82. Dėl UAB „Polivektris“ 2007-12-18 koreguoto TIPK leidimo išdavimo... 83. Remdamasi minėtų teisės aktų analize teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 84. Atsižvelgdama į minėtą, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad pirmosios... 85. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 86. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 87. Generalinio prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, trečiojo suinteresuoto... 88. Nutartis neskundžiama....