Byla 2-1031-897/2014
Dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, Ingai Borusevičienei, dalyvaujant ieškovės Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo atstovei L. J., Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkei V. M., advokatui Henrikui Mackevičiui, advokato padėjėjui Karoliui Gerbauskui ir atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atstovams direktorei L. J. ir advokatui Dariui Krenciui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo ieškinį atsakovei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsisakymą pateikti informaciją, įformintą 2012-09-19 atsakovės raštu Nr. S-239, neteisėtu; įpareigoti atsakovę pateikti darbuotojų tarifinį sąrašą (tris elementus iš tarifikacinio sąrašo), t.y. visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą ir kontaktines darbo valandas už 2012 metus ir 2013 m. pirmąjį pusmetį; priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta profesinė sąjunga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo įstatais (toliau – ir Įstatai). Teigia, kad nuo 2008-02-24 konservatorijoje veikia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo padalinys - Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinė organizacija (toliau – ir profesinė organizacija), kuri buvo įsteigta Įstatų pagrindu ir remiantis Įstatų 4.1 punktu yra vienas iš profesinės sąjungos struktūrinių lygmenų. Ieškinyje teigiama, kad profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, jog Konservatorijoje, nesant ekonominio būtinumo, priimami nauji darbuotojai, o vėliau šiems darbuotojams pavedama atlikti darbą, kurį iki tol tinkami atliko kiti darbuotojai. Tokiu būdu be teisinio pagrindo mažinamas darbo krūvis kitiems darbuotojams, o kartu ir jų atlygis už darbą. Be to, kilo įtarimų, kad darbo krūvis labiausiai mažinamas profesinei organizacijai priklausantiems darbuotojams. Ieškovė teigia, kad 2012-09-12 profesinės organizacijos pirmininkė V. M. kreipėsi į konservatorijos vadovę L. J., prašydama suteikti informaciją apie pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją. Ieškovė konkretizuoja, kad informacija šiame ginče įvardijama, kaip tarifikacija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas dokumentas, t. y. tarifinis sąrašas - dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Nurodo, kad 2012-09-19 konservatorijos vadovė raštu Nr. S-239 nurodė, kad 2012-09-19 Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarime pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos būtų pateikiamos profesinei organizacijai. Anot ieškovės, toks atsakovės atsisakymas teikti informaciją yra neteisėtas. Ieškovė nurodo, kad teisės aktuose numatytą atsakovės pareigą pateikti pareiškėjos prašytą informaciją pripažįsta ir teismų praktika. Teigia, kad 2012-09-19 atsakovės rašte minimi subjektai - Metodinė taryba, Mokyklos taryba nelaikytini darbuotojų atstovais ir jiems nesuteikiama teisė spręsti viso darbuotojų kolektyvo vardu dėl informacijos teikimo profesinei organizacijai. Darbuotojų kolektyvo susirinkimas taip pat nebuvo šaukiamas, nėra tokio susirinkimo protokolo, neaišku, kokiais būdais ir kokie darbuotojai buvo kviečiami į šį 2012-09-19 susirinkimą, todėl atsakovė neturėjo pagrindo atsisakyti suteikti prašomą informaciją. Ieškovė mano, jog atsakovė neturi teisinio pagrindo atsisakyti suteikti prašomą informaciją. Ieškovė taip pat teigia, kad profesinė sąjunga atlieka dvejopo pobūdžio funkcijas - yra jos narių ir viso darbuotojų kolektyvo atstovė. Minėti kilę įtarimai dėl atsakovės vykdomos veiklos yra susiję su profesinės sąjungos bei kitų darbuotojų galimai pažeidžiamomis teisėmis, neteisėtai priimant bei perskirstant darbo krūvį, o pasitvirtinus įtarimams, kad darbo krūvio mažinimą lemia narystė profesinėje sąjungoje, tai gali būti traktuojama, kaip trukdymas profesinių sąjungų veiklai, už kurį yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Nurodo, kad kilę įtarimai yra susiję su profesinės sąjungos atstovaujamų asmenų darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais bei teisėmis, todėl sudaro pagrindą profesinei organizacijai šias aplinkybes išsiaiškinti ir priimti atitinkamą sprendimą dėl atstovaujamųjų teisių gynimo. Ieškovė pažymi, kad atsakovės akivaizdus bandymas išvengti pateikti prašomą informaciją tik padidina įtarimus minėtomis aplinkybėmis, nes profesinės organizacijos siekis - gavus prašomą informaciją patikrinti, ar nėra pažeidinėjami profesinės organizacijos narių, bei kitų įstaigos darbuotojų interesai ir jokių kitų tikslų profesinė organizacija neturi, tretieji asmenys su šia informacija supažindinti nebūtų. Ieškovė atkreipia dėmesį, kad prašoma pateikti informacija, nors ir nėra vien tik apie profesinės sąjungos narius, tačiau nuo to, kaip paskirstomas darbo krūvis kitiems darbuotojams, tiesiogiai priklauso profesinės organizacijos narių teisinė padėtis, todėl negavus visų įmonės darbuotojų tarifinio sąrašo, pareiškėjas neturės galimybės įgyvendinti pagrindinės savo funkcijos - ginti atstovaujamųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, t. y. bus sudarytos kliūtys profesinei organizacijai vykdyti savo veiklą.

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį, kurio reikalavimai galutinai suformuluoti 2013-09-10 parengiamajame teismo posėdyje, palaiko ir prašo ieškinį tenkinti pilnai.

4Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo atstovė L. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kilus įtarimui, kad profesinės sąjungos nariams galimai skiriamas mažesnis darbo krūvis, atsakovės buvo paprašyta pateikti visų Konservatorijos pedagogų tarifikaciją tam, kad profesinė sąjunga galėtų palyginti savo narių darbo krūvius su kitais darbuotojais, siekiant išsiaiškinti, ar nėra pažeidžiamos atstovaujamųjų teisės, tačiau pastaroji atsisakė suteikti tokią informaciją, nors vėliau dalį prašomos informacijos visgi pateikė.

5Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė V. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, kad Stasio Šimkaus konservatorijoje, nesant ekonominio būtinumo, priimami nauji darbuotojai. Pavyzdžiui, 2010 m. į fortepijono klasę buvo priimta nauja darbuotoja, nors darbo krūviai jau ir tuo metu mažėjo. Tokiu būdu, buvo nepagrįstai mažinamas darbo krūvis kitiems darbuotojams, o kartu ir jų atlygis už darbą. Atsižvelgiant į tai, profesinės organizacijos atstovai nusprendė susipažinti su Konservatorijoje susidariusia situacija, ir viską išsiaiškinti, kad būtų išvengta nepagrįstų kaltinimų Konservatorijos vadovybei.

6Atsakovė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija pateikė atsiliepimą (I t., b. l. 32-35), kuriame nurodė, jog nesutinka su ieškinio reikalavimais ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad į ją kreipėsi profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12 raštu, kuriuo prašė pateikti Konservatorijos 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, o ieškiniu prašoma teismo įpareigoti atsakovę pateikti Konservatorijos darbuotojų tarifinį sąrašą. Teigia, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato 2012-09-12 rašte nurodyto dokumento „valandinė tarifikacija“, todėl toks dokumentas ieškovui ir nebuvo pateiktas. Atsakovė teigia, kad profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12 rašte nenurodė, koks bus surinktų duomenų panaudojimo tikslas, kokių konkrečių duomenų yra prašoma iš atsakovės, taip pat nenurodyta, kad profesinė sąjunga atstovauja savo narių interesams ir duomenys yra renkami siekiant ginti jų teises, todėl mano, kad atsakovė pagrįstai nepateikė informacijos apie visus konservatorijos darbuotojus, jų darbo užmokestį, darbo valandas ir kt. Atsakovė paaiškino, kad gavusi 2012-09-12 raštą, direktorė L. J. apklausė Konservatorijos darbuotojus, ar jie sutiktų, kad būtų atskleista informacija apie jų gaunamą darbo užmokestį profesinės organizacijos pirmininkei V. M., ir 2012-09-19 rašte Nr. S-239 nurodė, kad Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarimo, kuris įvyko 2012-09-19 metu pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos, t.y. žinios apie jų gaunamą darbo užmokestį būtų atskleistos profesinei organizacijai. Atsakovė teigia, kad 2012-11-06 vyko konservatorijos švietimo darbuotojų susitikimas (dalyvavo ir profesinės sąjungos pirmininkė V. M.) su Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos atstovu vyriausiuoju specialistu A. V.. Susitikimo metu paaiškėjo, kad profesinės organizacijos pirmininkė V. M. prašo tik tarifinio sąrašo išrašo apie bendrojo fortepijono pedagogų darbo valandas, o ne visų atsakovės darbuotojų tarifinio sąrašo, kaip nurodyta pateiktame ieškinyje. Nurodė, kad 2012-11-07 dieną V. M. buvo perduotas tarifinio sąrašo išrašas apie pedagogams nustatytas kontaktines valandas. Be to, atsakovė teigia, kad 2012-11-06 vykusio susitikimo metu paaiškėjo, kad profesinė sąjunga siekia nustatyti, ar ne per mažai valandų dirba tik bendrojo fortepijono mokytojos Z. Ž. ir V. B.. Pažymi, kad šioms darbuotojoms ir profesinės sąjungos pirmininkei informacija (bendrojo fortepijono grupės mokytojų darbo krūviai, valandų tarifai) yra žinomi, šie asmenys, aktyviai dalyvauja svarstant bendrojo fortepijono mokytojų darbo krūvius, sprendžia apie jų sudarymo ir nustatymo principus.

7Atsakovės atstovas advokatas Darius Krencius 2014-03-10 rašytiniame paaiškinime taip pat nurodė, kad profesinės organizacijos teisė į informaciją negali būti suabsoliutinta. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2012-09-12 ieškovė raštu prašė pateikti 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, o 2012-10-19 skundu teismui (išplečiant prašymo ribas) ieškovė papildomai prašė pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą, įskaitant ir ne profesinės organizacijos darbuotojų – ūkio skyriaus darbuotojų ir kt.). Atstovė rėmėsi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsniu, kuriame sakoma, kad įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jei prašymo turinys nekonkretus. Mano, kad profesinės organizacijos 2012-09-12 prašymas dėl pedagogų tarifikacijos yra nekonkretus, todėl negali būti tenkinamas. Be to, paaiškinime rėmėsi ir Lietuvos Respublikos 208 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nustatyta, kad duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojų sutikimu. Atsakovės darbuotojų sutikimai atskleisti duomenis apie darbuotojus atsakovei nebuvo gauti. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315 patvirtintame Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodyta, kad tarifinis sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Atsakovės darbuotojai nepageidavo ir nedavė sutikimo profesinei organizacijai atskleisti duomenis pagal kuriuos galima apskaičiuoti visų darbuotojų darbo užmokestį. Be to, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad asmens prašančio atskleisti duomenis prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. 2012-09-12 rašte duomenų naudojimo tikslas nėra atskleistas, tik iš ieškovės atstovo kalbos teismo posėdžių metu Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos miesto apylinkės teisme, V. M. paaiškinimų tapo žinoma, kad duomenų apie darbo užmokestį nereikia, o tikslas yra nustatyti darbo krūvį. Atsakovės atstovo teigimu, tai ir turėjo būti atskleista ir pirmininkės V. M. įvardinta 2012-12-19 išplėstiniame pasitarime.

8Teismo posėdžio metu atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atstovė direktorė L. J. paaiškino, kad profesinei sąjungai jos prašomos informacijos pateikti neprivalo. Be to, nurodė, kad ieškovė nedetalizavo, kokios būtent jai informacijos reikia, nenurodė informacijos panaudojimo tikslo, kam būtent profesinei sąjungai reikalinga informacija apie visų darbuotojų tarifikaciją. Kai kurie konservatorijos darbuotojai, nesantys profesinės sąjungos atstovais, nesutiko, kad būtų atskleisti duomenys apie jų darbo užmokestį. Be to, nurodė, kad dalį informacijos profesinei sąjungai teikė, tačiau mano, kad visų Konservatorijos darbuotojų duomenis apie jų atlyginimą, atsižvelgiant į tai, kad 37-40 žmonių prieštaravo, kad tokia informaciją būtų pateikta, teikti neprivalo. Profesinė sąjunga, prašydama tokios apimties informacijos, pažeidžia įstatymus. Apie darbo krūvius susirinkimuose dalyvaujantiems pedagogams ne kartą buvo išaiškinta esama Konservatorijos ekonominė situacija, tačiau, išskyrus dvi darbuotojas, kurios yra profesinės sąjungos narėmis, niekas neprieštaravo ir pretenzijų nereiškė. Darbo valandų skaičių nustato Metodinė taryba, su kurios priimamais sprendimais gali susipažinti visi darbuotojai. Atsakovės atstovė taip pat nurodė, kad informacija apie pedagogų kvalifikaciją, pedagogų darbo stažą yra vieša.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Nustatyta, kad ieškovė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo padalinys - Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos švietimo darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12 raštu kreipėsi į atsakovę Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, atstovaujamą direktorės L. J., prašydama pateikti Stasio Šimkaus konservatorijos 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją (I t., b. l. 8). Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorė L. J. 2012-09-19 raštu Nr. S-239 informavo, kad Konservatorijos administracija profesinei sąjungai neprivalo pateikti Stasio Šimkaus konservatorijos 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikacijos, kadangi su darbuotojų atstovais derinami tik papildomi darbai. Taip pat nurodė, kad visa informacija ir konsultacijos, net ir nesant kolektyvinei sutarčiai, geranoriškai buvo teikiamos individualiai bendraujant su suinteresuotais asmenimis bei bendrame Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarime, kuris įvyko 2012-09-19. Šio pasitarimo metu pedagogai, priklausantys Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos švietimo darbuotojų profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos būtų pateikiamos profesinei organizacijai ( I t., b. l. 9).

11Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų 17 straipsnio 1 dalis numato, kad profesinės sąjungos turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Šiems tikslams profesinės sąjungos gali turėti inspekcijas, teisinės pagalbos tarnybas ir kitas institucijas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis numato, kad profesinės sąjungos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Analogiškos nuostatos išdėstytos ir Profesinių sąjungų įstatymo preambulėje bei Darbo kodekso 20 straipsnyje. Kaip minėta, Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnio 1 dalis numato profesinių sąjungų teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Pagal Darbo kodekso 19 straipsnio 1 dalį atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinės sąjungos. Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojų atstovai turi teisę į informavimą ir teisę į konsultavimą. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojų atstovams, siekiant supažindinti su reikalo esme. Šio straipsnio 6 dalyje numatyta, kad informavimo metu darbdavys privalo laiku nemokamai raštu teikti informaciją darbuotojams ir jų atstovams ir atsako už šios informacijos teisingumą.

13Atsakovės atstovai teigė, kad 2012-09-12 profesinės sąjungos rašte nėra atskleistas duomenų naudojimo tikslas, nurodė, kad tik iš ieškovės atstovo kalbos teismo posėdžių metu Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos miesto apylinkės teisme, V. M. paaiškinimų tapo žinoma, kad duomenų apie darbo užmokestį nereikia, o tikslas yra nustatyti darbo krūvį. Atsakovės atstovo teigimu, tai turėjo būti įvardinta pirmininkės V. M. 2012-12-19 išplėstiniame pasitarime.

14Tokie atsakovės atstovo teiginiai nepagrįsti, nes iš profesinės sąjungos reikalavimo dėl informacijos apie 2012 - 2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją pateikimo matyti, kad reikalavimas pateikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalimi, 6 dalimi, bei Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsniu. Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojų atstovai turi teisę į informavimą ir teisę į konsultavimą. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojų atstovams, siekiant supažindinti su reikalo esme. Darbo kodekso 47 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog informacijos pateikimo atvejai, sąlygos ir tvarka gali būti nustatomi įstatymuose, kolektyvinėse sutartyse, darbdavio ir darbuotojų atstovų susitarimuose. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė (darbdavys) ir jo darbuotojai susitarimo dėl informacijos pateikimo atvejų, sąlygų ir tvarkos nėra pasirašę. Darbo kodekso 47 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad informavimo metu darbdavys privalo laiku nemokamai raštu teikti informaciją darbuotojams ir jų atstovams ir atsako už šios informacijos teisingumą. Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnio 1 dalis numato profesinių sąjungų teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Taigi, darbuotojų atstovai (nagrinėjamu atveju – profesinės sąjungos), vykdydami savo veiklą, turi teisę neatlygintinai iš darbdavių gauti jiems reikalingą informaciją apie darbuotojų ir socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį, siekiant patikrinti ir sukontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, o darbdavys privalo profesinei sąjungai šią informaciją pateikti.

15Profesinė sąjunga ieškinyje nurodė reikalavimo pagrindą ir jo tikslą, o patį reikalavimą sukonkretino 2013-09-10 parengiamajame teismo posėdyje, kurio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad prašomas pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų tarifinis sąrašas reiškia tik tris elementus iš tarifikacinio sąrašo, t.y. visų Konservatorijos pedagogų kategorijos/kvalifikacija, išsilavinimas/stažas ir kontaktinės darbo valandos už 2012 metus ir 2013 m. pirmąjį pusmetį. Iš parengiamojo teismo posėdžio metu galutinai suformuluoto reikalavimo matyti, kad profesinė sąjunga konkrečiai nurodė prašomos informacijos mastą, t.y. prašydama pateikti pedagogų tarifikaciją, konkrečiai nurodė laikotarpį už kurį prašo pateikti duomenis (2012 m. – 2013 m. I pusmetis) ir konkrečius tris tarifikacijos elementus (visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą/stažą ir kontaktines darbo valandas). Be to, iš byloje esančio 2012-09-19 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos išplėstinio administracinės tarybos, Konservatorijos tarybos, Metodinės tarybos ir profsąjungos posėdžio protokolo matyti, kad išplėstiniame susirinkime svarstant klausimą dėl tarifikacijos pateikimo profsąjungos komitetui Konservatorijos direktorei L. J. paklausus profesinės sąjungos komiteto pirmininkės V. M., kokiu tikslu yra prašoma visų pedagogų tarifikacijos, profesinės sąjungos komiteto pirmininkė V. M. paaiškino, kad kelioms fortepijono mokytojoms, kurios yra profesinės sąjungos narės, sumažėjo darbo užmokestis, todėl norėtų išsiaiškinti darbo atlyginimo sumažėjimo priežastis (I t., b. l. 50). Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad atsakovės atstovas nepagrįstai teigia, kad prašomos informacijos tikslas atsakovei tapo žinomas tik iš ieškovės atstovo kalbos teismo posėdžių metu Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos miesto apylinkės teisme bei V. M. paaiškinimų, todėl laikytina, kad ieškovė prašydama informacijos apie pedagogų tarifikaciją nepažeidė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad asmens prašančio atskleisti duomenis prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

16Atsakovė bei jos atstovas teismui pateiktame atsiliepime ir rašytiniame paaiškinime taip pat pažymėjo, kad 2012-09-12 ieškovė raštu prašė pateikti 2012 - 2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, o 2012-10-19 skundu (ieškiniu) teismui, išplečiant prašymo ribas, ieškovė papildomai prašė pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą, įskaitant ir ne profesinės organizacijos darbuotojų – ūkio skyriaus darbuotojų ir kt.

17Pažymėtina, kad asmuo, realizuodamas savo teisę į teisminę gynybą, turi autonomiją pasirinkdamas elgesio modelį, t. y. asmuo turi teisę pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos pobūdį bei apimtį. Formuluodamas skundo (ieškinio) dalyką, ieškovas (pareiškėjas) nustato bylos nagrinėjimo ribas. Pagal Civilinio proceso kodekso 135 straipsnį, taip pat ir pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22, 23 straipsnius teisė suformuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką priklauso ieškovui (pareiškėjui). Be to, siekiant geriau ir išsamiau pasirengti nagrinėti bylą teisme, 2013-09-10 buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis, kurio metu tiek ieškovė, tiek atsakovė turėjo pateikti teismus visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, nurodyti įrodymus, kurių negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus (CPK 225 str. 1 d. 6 p., 228 str.). Ieškovės atstovas 2013-09-10 parengiamojo teismo posėdžio metu galutinai suformuluodamas savo reikalavimus nurodė, kad prašomas pateikti Konservatorijos darbuotojų tarifinis sąrašas arba darbuotojų tarifikacija reiškia tik tris jo elementus, o būtent visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą/stažą ir kontaktines darbo valandas už 2012 m. – 2013 m. I pusmetį. Tokiu būdu 2013-09-10 parengiamojo teismo posėdžio metu galutinai suformuluotas ieškovės ieškinio pagrindas ir dalykas apsprendė jos ginčijamo teisinio santykio ribas, o kartu ir ribas, kuriose teismas turi nagrinėti bylą. Todėl atsakovės atstovo teiginiai, kad ieškovė nepagrįstai išplėtė ieškinio ribas yra atmestini.

18Pažymėtina, kad 1994-01-14 K. T. nutarimu, spręsdamas klausimą dėl Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo preambulės 2 dalies, 10 straipsnio 4 dalies, 17 straipsnio, 18 straipsnio 1 dalies,21 straipsnio ir 23 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai, pažymėjo, kad profesinės sąjungos yra savanoriškos ir savarankiškos darbuotojų organizacijos. Į profesinę sąjungą jie stoja tam, kad galėtų geriau, tai yra organizuotai, ginti savo teises. Asmuo, stodamas į profesinę sąjungą, laisva valia pasirenka šią organizaciją kaip vieną iš savo darbo teisių bei interesų gynimo formų. Todėl Profesinių sąjungų įstatymo normose numatytas profesinių sąjungų narių teisių gynimas atitinka pagrindinę šių organizacijų paskirtį (...). Taip pat pažymėjo ir tai, kad istoriškai profesinės sąjungos susikūrė kaip visų darbuotojų gynėjos. Todėl daugelio šalių konstitucijose, taip pat ir Lietuvos Respublikos, yra įtvirtinta, kad profesinės sąjungos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises ir interesus. Per dvišales ir trišales derybas su vyriausybės, darbdavių atstovais jos gali spręsti ekonomines ir socialines ne tiktai savo narių, bet ir kitų darbuotojų problemas. Įmonės profesinė sąjunga, atsižvelgdama į darbuotojų interesus, gali veikti visų jų labui ir siekti, pavyzdžiui, kad būtų nustatytas tos įmonės darbuotojų teisingas darbo užmokestis arba užtikrintos saugios darbo sąlygos. (...) įstatymai profesines sąjungas įgalioja atstovauti visiems įmonėje ar kitokioje organizacijoje dirbantiems asmenims bendrai sprendžiant jų ekonomines bei socialines problemas.

19Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovės atstovo argumentai, kad ieškovė nepagrįstai prašo pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą, įskaitant ir ne profesinės organizacijos darbuotojų, atmestini, nes ieškovė, prašydama informacijos apie Konservatorijos pedagogus, atsižvelgiant į ieškovės veiklos paskirtį, siekius ginti savo profesinės sąjungos narius ir išsiaiškinti, ar nėra pažeidžiamos profesinės sąjungos darbuotojų, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, profesinės, ekonominės bei socialinės teisės, neperžengė Konstitucijos ir kitų įstatymų, reglamentuojančių profesinių sąjungų veiklos pagrindus, joms leistinų ribų.

20Atsakovės įgaliotas atstovas, motyvuodamas atsakovės nesutikimą su ieškinio reikalavimais savo rašytiniame paaiškinime taip pat rėmėsi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsnio 1 dalimi, kuriame numatyta, kad duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu bei Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315, 2 punktu. Atsakovės bei jos įgalioto asmens manymu, pagal šią teisės normą ieškovės prašoma informacija negali būti teiktina, nes Konservatorijos darbuotojai nesutinka, jog būtų skelbiami duomenys apie jų darbo užmokestį. Be to, nurodė, kad Konservatorijos direktorė L. J. apklausė Konservatorijos darbuotojus, ar jie sutiktų, kad būtų atskleista informacija apie jų gaunamą darbo užmokestį profesinės organizacijos pirmininkei V. M., 2019-09-19 rašte Nr. S-239 atsakovės direktorė nurodė, kad Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarimo, kuris įvyko 2012-09-19 metu pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos (t.y. žinios apie jų gaunamą darbo užmokestį) būtų atskleistos profesinei organizacijai.

21Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315, 1 punktas numato, kad švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių, tarnybinių atlyginimų koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, o šio Aprašo 2 punktas numato, kad tarifinis sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad tarifiniame sąraše, iš kurio tik tris sudedamuosius elementus (pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą/stažą ir kontaktines darbo valandas) ieškovė prašė pateikti atsakovės, nėra nurodomas kiekvieno konkretaus darbuotojo darbo užmokesčio dydis. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė pateikti informaciją ne apie konkrečius visų pedagogų darbo užmokesčius ir papildomus mokėjimus, o visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą/stažą ir kontaktines darbo valandas (2012-09-12 rašte įvardijant šiuos tris elementus kaip pedagogams skirtų valandų tarifikacija). Taigi konkrečiai apskaičiuoto kiekvieno pedagogo darbo užmokesčio ieškovė neprašė atsakovės pateikti, todėl priešingai nei teigia atsakovės atstovai, tarifinis sąrašas (trys prašomi pateikti elementai iš tarifinio sąrašo) realaus darbuotojų darbo užmokesčio neparodo, todėl nagrinėjamu atveju nėra aktualus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsnio 1 dalies, įtvirtinančios darbuotojų sutikimo dėl duomenų apie darbuotojo darbo užmokestį teikimo reikalingumą, taikymas. Be to, pažymėtina ir tai, kad dalis ieškovės prašomos informacijos 2012-11-07 ieškovės atstovei V. M. visgi buvo suteikta, t.y. perduotas tarifinio sąrašo išrašas apie pedagogams nustatytas kontaktines valandas, 2012-11-07 rašto prieduose nurodyta pedagogų specialybė, muzikos instrumentas, kontaktinės valandos, pasiruošimo pamokoms valandos, savaitės valandos, moksleivių kiekis (I t., b. l. 37-47), todėl atsakovės principinė pozicija neteikti profesinės sąjungos atstovams visos prašomos informacijos yra neteisėta ir nepagrįsta.

22Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, šalių atstovų paaiškinimus, teismas pripažįsta, kad ir ieškovės ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinos jos turėtos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurios sudaro 144,00 Lt žyminis mokestis (I t., b. l. 7, 150) ir 3630, 00 Lt advokato pagalbai apmokėti (II t., b. l. 3, 14).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti pilnai.

26Pripažinti atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atsisakymą pateikti informaciją, įformintą 2012-09-19 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos raštu Nr. S-239, neteisėtu.

27Įpareigoti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją per penkias darbo dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimui Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą ir kontaktines darbo valandas už 2012 metus ir 2013 m. pirmąjį pusmetį.

28Priteisti iš atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 3774,00 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt keturis litus ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsisakymą pateikti... 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį, kurio reikalavimai... 4. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto... 5. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto... 6. Atsakovė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija pateikė atsiliepimą (I... 7. Atsakovės atstovas advokatas Darius Krencius 2014-03-10 rašytiniame... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Nustatyta, kad ieškovė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos... 11. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų 17 straipsnio 1 dalis numato, kad... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis numato, kad profesinės... 13. Atsakovės atstovai teigė, kad 2012-09-12 profesinės sąjungos rašte nėra... 14. Tokie atsakovės atstovo teiginiai nepagrįsti, nes iš profesinės sąjungos... 15. Profesinė sąjunga ieškinyje nurodė reikalavimo pagrindą ir jo tikslą, o... 16. Atsakovė bei jos atstovas teismui pateiktame atsiliepime ir rašytiniame... 17. Pažymėtina, kad asmuo, realizuodamas savo teisę į teisminę gynybą, turi... 18. Pažymėtina, kad 1994-01-14 K. T. nutarimu, spręsdamas klausimą dėl... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovės atstovo argumentai, kad ieškovė... 20. Atsakovės įgaliotas atstovas, motyvuodamas atsakovės nesutikimą su... 21. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų... 22. Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 25. ieškinį tenkinti pilnai.... 26. Pripažinti atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atsisakymą... 27. Įpareigoti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją per penkias darbo dienas... 28. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 3774,00 Lt... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...