Byla e2-1897-729/2017
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys Pajūrio regioninio parko direkcija, Gražina A. K., D. N

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Renatai Kleponienei,

4atsakovui D. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento ieškinį atsakovui D. B. dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys Pajūrio regioninio parko direkcija, Gražina A. K., D. N.,

Nustatė

6ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimus: 1. Įpareigoti atsakovą D. B. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2016-06-07 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-160607-00015, parengiant projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )dalis ir sutvarkyti statybvietę. 2. Jei atsakovas D. B. per 1 punkte nustatytą terminą neįvykdys nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai perstatytos statinio, adresu ( - )dalys, pasibaigimo, į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445.

7Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos inspektorė atlikusi statybos patikrinimą, adresu ( - )ir nustačiusi savavališkos statybos faktą atsakovui 2016-06-13 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-30-160613-00015 ne vėliau kaip iki 2016-12-10 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios buvo surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius – išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )dalis ir sutvarkyti statybvietę. Šiuo privalomuoju nurodymu statytojas informuotas apie teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, o esant svarbioms priežastims, dėl kurių nebūtų galimybės privalomojo nurodymo įvykdyti laiku, kreiptis į Inspekciją dėl šio nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Atsakovo prašymu privalomojo nurodymo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017-03-10. Atlikus privalomojo nurodymo vykdymo patikrinimą nustatyta, kad atsakovas, jam įteikto minėto privalomojo nurodymo neįvykdė, neišardė savavališkai pastatyto ar perstatytų statinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )dalių ir nesutvarkė statybvietės. Minėtos aplinkybės užfiksuotos 2017-03-17 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akte Nr. PNSSA-30-170317-00020.

8Atsakovas ir trečiasis asmuo D. N. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Tretieji asmenys Gražina A. K. ir Pajūrio regioninio parko direkcija pateiktais atsiliepimais su ieškiniu sutiko. Gražina A. K. bylą prašė nagrinėti jai nedalyvaujant.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, iš esmės rėmėsi motyvais, nurodytais ieškinyje.

11Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį pripažino. Nurodė, kad neturėjo tikslo rekonstrukciją atlikti savavališkai, tačiau atsiradus poreikiui sandėliuoti malkas, žoliapjovę ir kitus daiktus, atsiklausęs kaimynų, pasistatė tam nedidelį priestatą. Prieš statydamas, atsiklausė tarnybų, kurios, jo manymu, buvo atsakingos už tokio pobūdžio klausimų kuravimą: Regioninio parko direkcijos, Žemėtvarkos skyriaus, VĮ Registrų centro ir visi nurodė, kad jis gali statyti tokio pobūdžio statinį (be pamatų). Apskundus kaimynams, atvažiavo Statybos inspekcija ir pripažino, kad tai yra neleistinas statinys, nors atvažiavusi regioninio parko direkcija jokių pretenzijų neturėjo.

12Ieškinys tenkintinas.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-06-07 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-160607-00015 už tai, kad jis savavališkai, t.y. neturėdamas privalomo statybą leidžiančio dokumento, Pajūrio regioninio parko teritorijoje rekonstravo neypatingų statinių kategorijai priskiriamą statinį – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - )adresu ( - ) (15 – 16 b.l.). 2016-06-13 atsakovui surašytas privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-30-160613-00015, kuriuo jis buvo įpareigotas ne vėliau kaip iki 2016-12-10 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius (17 – 18 b.l.). Atsakovo prašymu ieškovė pratęsė atsakovui terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iki 2017-03-10 (26 – 29 b.l.). 2017-03-17 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atliko patikrinimą dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo ir nustatė, kad atsakovas privalomojo nurodymo neįvykdė, neišardė savavališkai pastatyto ar perstatytų statinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )dalių ir nesutvarkė statybvietės (19 – 25 b.l.). VĮ Registrų centro išrašas patvirtina, kad nekilnojamasis turtas, adresu ( - )priklauso atsakovui D. B. (30 – 35 b.l.).

14Pagrindinis statybos procesą reglamentuojantis teisės aktas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Jame nustatyti visų Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminiai reikalavimai. Savavališkos statybos akto surašymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 71 punktas apibrėžia, kad savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

15Iš byloje pateikto 2016-06-07 savavališkos statybos akto matyti, kad savavališkai padidintas gyvenamojo namo priestatas priskirtas neypatingų statinių kategorijai. Pažeidimo fiksavimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo redakcijos 20 str. 1 d. 2 p. ir 23 str. 1 d. 2 p. numatyta, kad neypatingo statinio rekonstravimo atveju privaloma parengti statinio rekonstravimo projektą bei gauti leidimą rekonstruoti ypatingą statinį. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama ( Statybos įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2016-12-31, 23 str. 28 d.).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas padidino gyvenamojo namo priestato išorinius matmenis: ilgį nuo 4,3 m iki 5,09 m, plotį nuo 2,21 m iki 3,87 m, virš priestato įrengė terasą – balkoną, kurio matmenys 5,09 m x 3,9 m. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“ 9 p. nuostatomis atsakovas atliko gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbus ir vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu privalėjo gauti statybą leidžiančius dokumentus.

17Bylos nagrinėjimo metu atsakovas savavališkos statybos faktą pripažino bei nurodė, kad tą darė ne piktavališkai, o dėl žinių trūkumo. Atsakovui negavus statybą leidžiančių dokumentų, pripažintina, kad gyvenamasis namas rekonstruotas savavališkai. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

18Ieškovė, paduodama ieškinį į teismą, buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Atsižvelgus į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo priteistina 31,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Įpareigoti atsakovą D. B., a. k. ( - ) gyv. ( - )per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2016-06-07 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-160607-00015, parengiant projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )dalis ir sutvarkyti statybvietę. Jei atsakovas D. B. per 6 (šešių) mėnesių terminą neįvykdys nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai perstatytos statinio, adresu ( - )dalys, pasibaigimo, į inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445.

22Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) gyv. ( - )31,00 Eur (trisdešimt vieno Eur) žyminio mokesčio valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžetą (įmokos kodas 5660). Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

23Įsiteisėjus sprendimui, jo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nusiųsti VĮ Registrų centras.

24Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. atsakovui D. B.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimus: 1. Įpareigoti atsakovą D. B. per... 7. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad Valstybinės teritorijų planavimo... 8. Atsakovas ir trečiasis asmuo D. N. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo... 9. Tretieji asmenys Gražina A. K. ir Pajūrio regioninio parko direkcija... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, iš esmės... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį pripažino. Nurodė, kad neturėjo... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-06-07 atsakovui... 14. Pagrindinis statybos procesą reglamentuojantis teisės aktas – Lietuvos... 15. Iš byloje pateikto 2016-06-07 savavališkos statybos akto matyti, kad... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas padidino gyvenamojo namo priestato... 17. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas savavališkos statybos faktą pripažino bei... 18. Ieškovė, paduodama ieškinį į teismą, buvo atleista nuo žyminio mokesčio... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Įpareigoti atsakovą D. B., a. k. ( - ) gyv. ( - )per 6 mėnesius nuo teismo... 22. Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) gyv. ( - )31,00 Eur (trisdešimt... 23. Įsiteisėjus sprendimui, jo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...