Byla A-146-1137-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Kaziui Vainorui, atsakovo atstovui Viktorui Vyšniauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. Č. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas G. Č. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė skundą

5(b. l. 4-6), kurį vėliau patikslino (b. l. 42-45), ir kuriuo prašė panaikinti 2008 m. kovo 6 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDF valdyba) Palangos skyriaus (toliau – ir VSDF Palangos skyrius) sprendimą Nr. V 19-611 ir įpareigoti VSDFV Palangos skyrių perskaičiuoti invalidumo pensiją.

6Pareiškėjas paaiškino, kad 2008 m. vasario 29 d. jis kreipėsi į VSDFV Palangos skyrių dėl invalidumo pensijos perskaičiavimo, kadangi paskiriant šią pensiją į valstybinio socialinio draudimo stažą nebuvo įskaitytas jo mokymosi laikotarpis aukštojoje mokykloje nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. iki 1988 m. rugsėjo 1 d. Atsakovas 2008 m. kovo 6 d. raštu Nr. (7.2) R1-1223 pranešė, jog 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. V 19-611 atsisakyta perskaičiuoti pensiją. Nesutikdamas su šiuo sprendimu pateikė skundą VSDF valdybai, kuri 2008 m. balandžio 16 d. sprendimu jo skundo nepatenkino.

7Pareiškėjas teigė, kad neįskaičius į valstybinio socialinio draudimo stažą laikotarpio, kuriuo jis mokėsi Vilniaus universitete, jam buvo paskirta ir mokama atitinkamai mažesnė invalidumo pensija. Akcentavo, kad galimybę papildyti pensijos mokėjimo bylą dokumentais, patvirtinančiais darbo stažą ir reikalauti pensijos perskaičiavimo numato Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas (toliau – ir Pensijų įstatymas).

8Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartimi (civ. byla Nr.3K-3-102/2006), kurioje, be kita ko, pažymėta, jog teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens įgytų teisių ir teisėtų interesų. Taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimu. Pareiškėjo nuomone, atsakovas neteisingai taikė Pensijų įstatymo nuostatas laike. Pažymėjo, kad 2008 m. vasario 29 d. prašymu jis neprašo skirti naują pensiją, o tik nurodo aplinkybę (mokymąsi aukštojoje mokykloje), kuri buvo pensijos paskyrimo metu ir įstatymo pakeitimas jos pašalinti negali. Mokymosi laikotarpis į valstybinio socialinio draudimo stažą neįskaitomas tik nuo 2000 m. sausio 1 d. Tai savo raštuose pripažįsta ir atsakovas. Pareiškėjo teigimu, VSDFV Palangos skyriaus veiksmai pažeidžia teisėtus lūkesčius, teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, o taip pat bendruosius teisės teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl laikytini neteisėtais.

9Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyrius su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime (b. l. 17-18) paaiškino 2008 m. kovo 6 d. sprendimas Nr. V19-611 priimtas vadovaujantis 1994 metų Pensijų įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – ir Nuostatai). Pagal Pensijų įstatymo 46 straipsnio nuostatas, asmenys, kuriems pensijos buvo paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d., gali papildyti pensijos byloje fiksuotus valstybinio socialinio draudimo stažo duomenis, pateikdami dokumentus apie stažą, įgytą tais laikotarpiais, kurie pagal šio įstatymo 54 straipsnio nuostatas prilyginami valstybinio socialinio draudimo stažui. Pensijų įstatymo 54 straipsnyje (ankstesnės įstatymo redakcijos 52 straipsnis) išvardyti iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai, kurie prilyginami valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui. Mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpis šiam stažui neprilyginamas.

11Pažymėjo, kad pagal iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusį Valstybinių pensijų įstatymą mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpis buvo įskaitomas į stažą pensijai skirti. 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Pensijų įstatyme šios nuostatos neliko, tačiau pensijų gavėjams buvo suteikta teisė papildyti iki 2000 m. sausio 1 d. pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą bei pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo tvarka (iki 2000 m. sausio 1 d. galiojusio Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas nuo 2000 m. sausio 1 d. nustatė (Pensijų įstatymo 52 straipsnis) kokie laikotarpiai, buvę iki šio įstatymo įsigaliojimo, prilyginami valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui (šiuo metu galiojančio Pensijų įstatymo 54 straipsnio). Pagal šį teisinį reguliavimą po 2000 m. sausio 1 d. mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpio įskaitymas į pensijos gavėjo stažą būtų neteisėtas ir yra negalimas. Invalidumo pensija G. Č. buvo paskirta nuo 1991 m. sausio 8 d., atsižvelgiant į pateiktus dokumentus, įrodančius jo darbo stažą įmonėje „Lietkompexim“ nuo 1989 m. balandžio 1 d. iki 1991 m. vasario 4 d. Jokių duomenų apie mokymąsi Vilniaus universitete kreipimosi dėl pensijos skyrimo ir laikotarpiu iki 2000 m. sausio 1 d. pareiškėjas nepateikė. Pažyma Nr. 12906-(AP-02)-49 dėl studijų Vilniaus universitete pareiškėjui išduota 2008 m. vasario 14 d., o VSDFV Palangos skyriuje gauta 2008 m. vasario 29 d. Remdamasis šiais įrodymais atsakovas teigė, kad mokymosi Vilniaus universitete laikotarpio įskaitymas į pareiškėjo valstybinio socialinio draudimo stažą prieštarautų Pensijų įstatymo 46 straipsnio ir 54 straipsnio nuostatoms ir būtų neteisėtas.

12Pažymėjo, kad Pensijų įstatymas ir Nuostatai pensijų gavėjų teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją sieja ne su absoliučia teise gauti nustatyto dydžio atitinkamos rūšies valstybinę socialinio draudimo pensiją, o su prašymų ir prašymus pagrindžiančių dokumentų pateikimu VSDF valdybos teritoriniams skyriams. Pensijų įstatyme reglamentuota šio įstatymo nuostatų taikymas atgaline tvarka. Vadovaujantis Pensijų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, pensijos gavėjui pateikus naujus duomenis iki 1996 m. liepos 1 d., pensijos perskaičiuojamos nuo 1995 m. spalio 1 d., pateikus juos vėliau – nuo mėnesio, einančio po dokumentų pateikimo mėnesio pirmos dienos. Kreipdamasis į VSDFV Palangos skyrių dėl pensijos perskaičiavimo, pareiškėjas nepateikė jokių papildomų duomenų apie stažui prilyginamus laikotarpius pagal Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1-9 punktus, 3 ir 4 dalies nuostatas, todėl perskaičiuoti pareiškėjo pensiją nėra teisinio pagrindo.

13II.

14Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 16 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

15Teismas išnagrinėjo bylai aktualų teisinį reguliavimą ir nustatė, kad valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (toliau – ir Pensijų įstatymas) ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtinti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau - ir Nuostatai). Pagal Pensijų įstatymo 46 straipsnio nuostatas asmenims, kuriems socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos buvo paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d., pensijos perskaičiuojamos pagal Pensijų įstatymą, remiantis pensijos byloje fiksuotais stažo ir uždarbio duomenimis. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka bei terminai nustatyti Pensijų įstatymo 40-44 straipsniuose ir Nuostatų 55-99 punktuose. Nuostatų 55 punkte nurodyta, kad prašymą skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais nuolatinės gyvenamosios vietos socialinio draudimo skyriui paduoda asmuo. Nuostatuose įtvirtinta socialinio draudimo skyrių teisė iš draudėjų, pavienių asmenų ir valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų reikalauti dokumentų, kurių reikia pensijai skirti ir mokėti, taip pat tikrinti, ar dokumentai išduoti pagrįstai. Socialinio draudimo skyriai privalo pareikalauti nurodytųjų dokumentų, jeigu asmuo dėl svarbių priežasčių neturi galimybės jų pateikti (Nuostatų 63 punktas).

16Teismas nustatė, kad dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo mokymąsi aukštojoje mokykloje, kartu su pirminiu prašymu skirti invalidumo pensiją nebuvo pateiktas. Duomenys, patvirtinantys, jog G. Č. nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. iki 1988 m. rugsėjo 1 d. mokėsi Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultete (dieninės studijos) VSDF valdybos Palangos skyriui buvo pateikti tik 2008 m. vasario 29 d. Teismas priėjo prie išvados, kad dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo mokymąsi aukštojoje mokykloje nebuvo pateiktas dėl asmens, pateikusio prašymą skirti pensiją kaltės. Pažymėjo, kad pareiškėjo atstovas teismo posėdyje negalėjo nurodyti konkrečios dokumento nepateikimo priežasties. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas pareiškėjo atstovo argumentą, jog pensijos skyrimo metu VSDF valdybos teritorinis skyrius neišreikalavo šio dokumento, pripažino nepagrįstu.

17Teismas nustatė, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta kokie laikotarpiai, buvę iki 1995 m. sausio 1 d., prilyginami asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu. Vadovaudamasis Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies 4 punktu priėjo prie išvados, jog pareiškėjo mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpis negali būti įskaitomas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, todėl valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensija pareiškėjui nebuvo perskaičiuota pagrįstai.

18Taikydamas bylai aktualų teisinį reguliavimą teismas pažymėjo, jog 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Pensijų įstatymo redakcijoje nebeliko nuostatos dėl mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpio įskaitymo į valstybinio socialinio draudimo stažą pensijai skirti, tačiau pensijų gavėjams buvo nustatytas pereinamas laikotarpis iki 2000 m. sausio 1 d. papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą bei pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo tvarka (iki 2000 m. sausio 1 d. galiojusio Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalis). Pažymėjo, kad Pensijų įstatymas ir Nuostatai pensijų gavėjų teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją sieja ne su absoliučia teise gauti nustatyto dydžio atitinkamos rūšies valstybinę socialinio draudimo pensiją, o su prašymų ir prašymus pagrindžiančių dokumentų pateikimu VSDF valdybos teritoriniams skyriams. Nustatęs, jog už dokumentų, įrodančių stažą pateikimą buvo atsakingas pats pareiškėjas ir jis dokumentų nepateikė be svarbių priežasčių, teismas priėjo prie išvados, jog pareiškėjas neteko teisės duomenis apie stažą tikslinti iki 2000 m. sausio 1 d. buvusia tvarka.

19III.

20Pareiškėjas G. Č. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 53-63), kuriuo prašo:

211) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą patenkinti;

222) Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu nustatyti ar Pensijų įstatymo (redakcija įsigaliojusi 1995 m. sausio 1 d.) 46 ir 54 straipsniai neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės ir darnios pilietinės visuomenės principui, Konstitucijos 52 straipsniui, kuriame valstybė garantuota teisę gauti senatvės ir invalidumo pensiją, Konstitucijos 23 straipsniui, kuriame įtvirtintas nuosavybės neliečiamumas, bei Konstitucijos 29 straipsniui, kuriame įtvirtintas asmenų lygybės principas.

23Apeliaciniame skunde pareiškėjas pakartoja faktines aplinkybes bei argumentus, kuriuos buvo nurodęs pirmosios instancijos teismui.

24Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

251. Teismas priėmė sprendimą nenustatęs ir visapusiškai, objektyviai neištyręs visų bylai svarbių aplinkybių, kaip to reikalauja ABTĮ 81 straipsnis (nebuvo prijungta pensijos byla, pareiškėjo skundų tyrimo medžiaga). Teismas netyrė viešojo administravimo institucijos veiksmų, ar ji nepažeidė įstatymų nustatytos pareigos išaiškinti asmeniui jo teises ir pareigas, padėti tinkamai realizuoti savo teises, neįvertino aplinkybės, kad jis dėl sveikatos būklės negalėjo surašyti, pasirašyti ir pateikti prašymą skirti invalidumo pensiją.

262.Teismas nepagrįstai nesirėmė ir nepagrindė, kaip to reikalauja ABTĮ 86 straipsnis, kodėl priimdamas sprendimą nesirėmė pareiškėjo nurodytais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Konstitucinio Teismo išaiškinimais konkrečiose bylose dėl įstatymų ir jų aiškinimo bei taikymo laiko atžvilgiu.

273. Teismo taikytos Pensijų įstatymo 46 ir 54 straipsnių nuostatos (1995 m. sausio 1 d. redakcija) pakeitė pensijų perskaičiavimo tvarką (šiuo atveju - tvarką dėl duomenų papildymo stažui, prilyginamam darbo stažui, įskaityti). Pensijų įstatymo naujos redakcijos 54 straipsnyje nebeliko mokymosi aukštojoje mokykloje (stacionare) laikotarpio, prilyginimo darbo stažui. Pensijų įstatymo 46 straipsnis, kuris nukreipia į 54 straipsnį, panaikino anksčiau buvusią nuostatą, kad iki 1995 m. sausio 1 d. toks mokymosi laikotarpis buvo įskaitomas į darbo stažą. Taikant šioje byloje minėtus straipsnius, apelianto manymu, yra užkertamas kelias teisinės valstybės principo, įtvirtinto Konstitucijoje įgyvendinimui, bei sukelia abejones, ar šie straipsniai neprieštarauja Konstitucijos 52, 23 ir 29 straipsniams.

28Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

29Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pakartojo argumentus, kuriuos buvo nurodęs atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktame pirmosios instancijos teismui. Taip pat nurodė šiuos argumentus:

301. Apeliacinio skundo nuorodos į Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose pateiktus išaiškinimus nagrinėjamoje byloje nereikšmingos. Išnagrinėjęs pareiškėjo skundą teismas pagrįstai konstatavo, kad teisinėje valstybėje turi būti ginami tik teisėti visų asmenų lūkesčiai, o teisėtų lūkesčių apsaugos principas taikomas tik jau įgytoms asmenų teisėms.

312. Pirmos instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai vadovavosi galiojančiu ir neapskųstu VSDF valdybos Šiaulių skyrius sprendimu skirti invalidumo pensiją G. Č. ir nesprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų (šiuo atveju pareiškėjo nurodomų VSDF valdybos darbuotojų) teisių ir pareigų.

323. ABTĮ 4 straipsnio 2 dalis įpareigoja administracinius teismus esant pagrindui kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Mano, kad prašymą nustatyti, ar Pensijų įstatymo 46 ir 54 straipsniai neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės ir darnios visuomenės principui bei Konstitucijos 23, 29 ir 52 straipsniams apeliantas pateikė todėl, kad Pensijų įstatymo 46 ir 54 straipsnių nuostatų taikymas sudaro teisinį pagrindą netenkinti jo skundo. Tačiau šis argumentas negali būti pripažintas pagrindu manyti, kad minėtos Pensijų įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai, todėl toks prašymas yra nepagrįstas.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl atsakovo 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. V 19-611, kuriuo nuspręsta neperskaičiuoti pareiškėjui valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijos (toliau – ir invalidumo pensija), paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d. (1994 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr.I-549 įsigaliojimo), pagrįstumo ir teisėtumo.

36Pareiškėjui I grupės invalidumo pensija buvo paskirta 1991 m. balandžio 25 d. sprendimu pagal 1991 m. kovo 12 d. prašymą. Invalidumo pensijos paskyrimo metu pareiškėjas buvo 23 metų amžiaus, turėjo 1,833 metų darbo stažą, todėl jam buvo paskirta nepilna invalidumo pensija. Pareiškėjas siekia, kad į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą būtų įskaitytas jo mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpis nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. iki 1988 m. rugsėjo 1 d. Prašymą dėl šio stažo įskaitymo pareiškėjas atsakovui pateikė 2008 m. vasario 29 d. per įgaliotą asmenį savo motiną V. B. (2006 m. rugpjūčio 22 d. notariškai patvirtintas įgaliojimas Nr.LP-6523). Kartu su šiuo prašymu atsakovui buvo pateikta Vilniaus universiteto prorektoriaus 2008 m. vasario 14 d. pažyma Nr.12906- (AP-02)-49, kuria patvirtinama, jog G. Č. 1986 m. rugsėjo 1 d. įstojo į Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto dieninių studijų buhalterinės apskaitos programos pirmą kursą, 1988 m. rugsėjo 1 d. buvo perkeltas į neakivaizdinį šių studijų programos trečią kursą, 2004 metais baigė atitinkamą studijų programą ir jam buvo jam suteiktas bakalauro kvalifikacijos laipsnis. Atsakovas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu nusprendė invalidumo pensijos pareiškėjui neperskaičiuoti vadovaudamasis Pensijų įstatymo 54 straipsniu (nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusios naujos redakcijos 2005 m. gegužės 19 d. įstatymas X-209), kuriame nurodyta kokie laikotarpiai, buvę iki 1991 m. birželio 1 d., prilyginami valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui. Pagal minėtą teisinį reguliavimą mokymosi aukštojoje mokykloje laikas laikotarpiams, prilyginamiems asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, neprilygintas (prilygintas tik mokymosi laikas kvalifikacijos kėlimo kursuose, aspirantūroje, doktorantūroje ir klinikinėje ordinatūroje (rezidentūroje). Analogiškas prilyginimas buvo nustatytas ir 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 1994 m. liepos 18 d. Pensijų įstatymo Nr.I-549 52 straipsnyje.

37Pagal iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusį įstatymą mokymosi aukštojoje mokykloje laikas buvo įskaitomas į stažą pensijai skirti. 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 1994 m. liepos 18 d. Pensijų įstatymo Nr.I-549 45 straipsnio 1 dalis nustatė, kad asmenims, kuriems senatvės ir invalidumo pensijos buvo paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, perskaičiuojamos pagal šį įstatymą remiantis pensijos byloje fiksuotais uždarbio ir stažo duomenimis (47 straipsnis). Šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad jeigu pensininkai pageidauja, iki šio įstatymo įsigaliojimo jie gali papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą. 1994 m. gruodžio 21 d. įstatymu Nr.I-724 iš Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies buvo pašalinta nuostata, kad stažo duomenys apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą gali būti papildyti tik „iki šio įstatymo įsigaliojimo“. Pagal vėlesnes 1994 m. liepos 18 d. Pensijų įstatymo Nr.I-549 54 straipsnio redakcijas, galiojusias iki 2000 m. sausio 1 d., buvo nustatyta, kad jeigu pensininkai pageidauja, jie gali papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą bei pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki šio įstatymo įsigaliojimo tvarka, patikslinta Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose. Pateikus naujus duomenis iki 1996 metų liepos 1 dienos, pensijos perskaičiuojamos nuo 1995 metų spalio 1 dienos, pateikus juos vėliau - nuo mėnesio, einančio po dokumentų pateikimo mėnesio, pirmos dienos. 1999 m. gruodžio 16 d. įstatymu Nr. VIII-1479 (įsigaliojo nuo 2000 m. sausio 1 d.) pakeitus Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalį dėl pensijos byloje esančių duomenų apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius papildymo buvo įtvirtinta nuostata, kad jeigu pensininkai pageidauja, jie gali papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus pagal 52 straipsnio nuostatas laikotarpius. Pagal šį įstatymo straipsnį Mokymosi aukštojoje mokykloje iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo laikas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui neprilyginamas. Atsakovui priimant 2008 m. kovo 6 d. sprendimą galiojo iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo X-209 ginčui aktualios redakcijos 46,54 straipsniai). Pareiškėjas iki 2000 m. sausio 1 d. savo pensijos byloje esančių duomenų apie stažą nepapildė.

38Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog atsakovui nebuvo teisinio pagrindo perskaičiuoti pareiškėjui invalidumo pensiją pagal 2008 m. vasario 29 d. pateiktą prašymą ir įskaityti į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą pareiškėjo mokymosi aukštojoje mokykloje laiką iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo (1995 m. sausio 1 d.), Pensijų įstatymą aiškino ir taikė teisingai.

39Iš pareiškėjo pensijos bylos dokumentų matyti, kad invalidumo pensija pareiškėjui buvo eilę kartų buvo perskaičiuota (padidinta) VSDF valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, atsižvelgiant į teisinio reguliavimo pasikeitimus, paskutinis sprendimas dėl pensijos perskaičiavimo priimtas 2007 m. gruodžio 5 d. nusprendžiant G. Č. mokėti perskaičiuotą 586,71 Lt per mėnesį invalidumo pensiją nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gyvos galvos toliau ją didinant kiekvieną kartą Vyriausybei patvirtinus naują valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir/ar naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas. Į pensijos bylą per 1991-2007 metų laikotarpį iš pareiškėjo pusės pateiktas tik vienas prašymas – 2000 m. liepos 25 d. prašymas VSDF valdybos Palangos skyriui pareikalauti jo invalidumo bylą iš VSDF valdybos Šiaulių skyriaus (pasikeitus pareiškėjo gyvenamajai vietai). Pagal Pensijų įstatymą ir Nuostatus pareiga pateikti dokumentus dėl pensijos skyrimo ar perskaičiavimo tenka pensijos gavimu ar perskaičiavimu suinteresuotam asmeniui. Tai jis gali padaryti pats, ar per įgaliotą atstovą. Nuostatuose nurodyta kokie dokumentai turi būti pridėti prie prašymo skirti invalidumo pensiją, tarp jų – dokumentai, įrodantys asmens stažą. Į pareiškėjo pensijos bylą iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo buvo pateikti duomenys apie jo darbo stažą, įgytą nuo 1989 m. balandžio 1 d. iki 1991 m. vasario 4 d. dirbant įmonėse „Lietkompexim“ ir Pingvinas“. Pagal į bylą pateiktus dokumentus nėra jokių duomenų, kurie suteiktų pagrindą daryti išvadą, jog VSDF valdybos teritorinis skyrius turėjo pagrindą pasiūlyti pareiškėjui pateikti į bylą papildomus duomenis apie stažą, įgytą iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, kuris galėtų būti prilygintas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas yra kaltas dėl to, kad duomenys apie pareiškėjo mokymosi aukštojoje mokykloje laiką (nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. iki 1988 m. rugsėjo 1 d.) į pareiškėjo pensijos bylą pateikti tik 2008 m. vasario 29 d.

40Nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas procesinės teisės normų nepažeidė. Bylą išnagrinėjo ir sprendimą byloje priėmė Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkės 2008 m. spalio 7 d. nutartimi sudaryta trijų teisėjų kolegija, kuri pasirašė priimtą sprendimą. Bylą nagrinėjusios ir sprendimą priėmusios teisėjų kolegijos sudėtį patvirtina byloje esantis 2008 m. spalio 7 d. teismo posėdžio garso įrašas.

41Pagal ABTĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatas administracinis teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai abejonių dėl byloje taikytinų Pensijų įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai nekilo, todėl apelianto atstovo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą netenkinamas.

42Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas bylos faktines aplinkybes nustatė ir įvertino tinkamai, ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44pareiškėjo apeliacini skundą atmesti. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas G. Č. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė... 5. (b. l. 4-6), kurį vėliau patikslino (b. l. 42-45), ir kuriuo prašė... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad 2008 m. vasario 29 d. jis kreipėsi į VSDFV... 7. Pareiškėjas teigė, kad neįskaičius į valstybinio socialinio draudimo... 8. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 13 d.... 9. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyrius su... 10. Atsiliepime (b. l. 17-18) paaiškino 2008 m. kovo 6 d. sprendimas Nr. V19-611... 11. Pažymėjo, kad pagal iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusį Valstybinių pensijų... 12. Pažymėjo, kad Pensijų įstatymas ir Nuostatai pensijų gavėjų teisę gauti... 13. II.... 14. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 16 d. sprendimu... 15. Teismas išnagrinėjo bylai aktualų teisinį reguliavimą ir nustatė, kad... 16. Teismas nustatė, kad dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo mokymąsi... 17. Teismas nustatė, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta... 18. Taikydamas bylai aktualų teisinį reguliavimą teismas pažymėjo, jog 1995 m.... 19. III.... 20. Pareiškėjas G. Č. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą... 21. 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują... 22. 2) Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu nustatyti... 23. Apeliaciniame skunde pareiškėjas pakartoja faktines aplinkybes bei... 24. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 25. 1. Teismas priėmė sprendimą nenustatęs ir visapusiškai, objektyviai... 26. 2.Teismas nepagrįstai nesirėmė ir nepagrindė, kaip to reikalauja ABTĮ 86... 27. 3. Teismo taikytos Pensijų įstatymo 46 ir 54 straipsnių nuostatos (1995 m.... 28. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyrius... 29. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pakartojo argumentus, kuriuos buvo... 30. 1. Apeliacinio skundo nuorodos į Konstitucinio Teismo ir Lietuvos... 31. 2. Pirmos instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai vadovavosi galiojančiu... 32. 3. ABTĮ 4 straipsnio 2 dalis įpareigoja administracinius teismus esant... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl atsakovo 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. V... 36. Pareiškėjui I grupės invalidumo pensija buvo paskirta 1991 m. balandžio 25... 37. Pagal iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusį įstatymą mokymosi aukštojoje... 38. Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog atsakovui nebuvo teisinio... 39. Iš pareiškėjo pensijos bylos dokumentų matyti, kad invalidumo pensija... 40. Nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas procesinės teisės normų... 41. Pagal ABTĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatas administracinis teismas kreipiasi... 42. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 44. pareiškėjo apeliacini skundą atmesti. Klaipėdos apygardos administracinio... 45. Nutartis neskundžiama....