Byla eI-6714-484/2016
Dėl įsakymų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo - VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Violetos Petkevičienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovei L. V., atsakovo atstovui G. M. (G. M.), trečiojo suinteresuoto asmens atstovei E. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo

2UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl įsakymų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo - VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėjas UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 4-156 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-015 vykdytojai viešajai įstaigai „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“, susigrąžinimo“; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 4-157 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4-717 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“.

5Skunde nurodė, kad ginčijami įsakymai priimti vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – Paramos grąžinimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 5.2. ir 5.2.3 punktais, 2010 m. liepos 28 d. projekto „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parko pristatymas pažintiniam turizmui“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo sutarties Nr. ( - ) bendrųjų sąlygų 9.1. punktu, viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau - Agentūra) 2015 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. R4-7653 (13.3.25-18) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo (projekto kodas Nr. VP3-1.3.-ŪM-01-V-01-015) pateikta 2015 m. gruodžio 11 d. pažeidimo tyrimo išvada Nr. VP3-1.3.-ŪM-01-V-01-015/IT02 (toliau – Pažeidimo tyrimo išvada).

6Nesutikdamas su Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuotomis faktinėmis aplinkybėmis ir nurodytais teisės aktų pažeidimais, pareiškėjas paaiškino, kad jo įsigyta 4 kW vertikali vėjo jėgainė atitinka techninio projekto korektūros (toliau – TP korektūra) ir Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodo teritorijos sutvarkymo ir meno galerijos ( - ) rekonstrukcijos likusių neatliktų darbų pirkimo (toliau - Pirkimas) sąlyga. Techninio projekto sprendiniai nebuvo keičiami, todėl mano, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nebuvo reikalingas. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 18 straipsnio 8 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 2 dalies nepažeidė. Atitinkamai pareiškėjas laiko nepagrįsta ir Agentūros siūlomą taikyti 25 proc. finansinę korekciją pagal Europos Komisijos parengtų Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (2007-11-29 galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 24 punktą, nes tvirtina, kad pradinės sutarties sąlygos nebuvo keičiamos, taip pat nebuvo sudaromos papildomos sutartys raštu ar žodžiu be konkurso.

7Pareiškėjo nuomone, Agentūra neišsamiai ir nekompetentingai įvertino nustatytus neatitikimus TP korektūroje, vienpusiškai ir formaliai pritaikė Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau - STR) nuostatas, neatsižvelgdama į viešųjų pirkimų reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, nustatyti neatitikimai TP korektūroje, žymintys vėjo jėgainės galingumą (P=iki 5,0 kW Bendruosiuose statinio rodikliuose, Bendrajame aiškinamajame rašte, Bendrosios dalies sąnaudų žiniaraščiuose ir P=5,0 kW Elektrotechninės dalies aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose) turėjo būti vertinami kaip projekto dalies vadovo techninė klaida, atsiradusi rengiant TP korektūrą 2011 metais. Detalizavo, kad 2009 metų pirminio techninio projekto elektrotechninės dalies medžiagų žiniaraštyje pastebėjus, kad surašyti vėjo jėgainės parametrai (5 kW vertikali vėjo jėgainė, H tipo rotorius, energijos gamyba per metus - 12000 kWh, pagreitis -3 m/s, atsparumas audros poveikiui - iki 51,2 m/s ir kt.) nurodo konkretaus gamintojo konkretų modelį ir taip apriboja konkurenciją bei pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 25 straipsnio 2 dalies nuostatas, atsižvelgus į pagerėjusias vėjo jėgainių technines charakteristikas bei pasikeitus jų pasiūlai rinkoje, taip pat projekto finansavimo galimybes, TP korektūroje buvo nuspręsta vėjo jėgainės galingumą rašyti P=iki 5,0 kW, nerašant kitų konkrečių parametrų, nurodančių konkretų modelį. Tačiau dėl projektuotojo techninės klaidos TP korektūros elektrotechninės dalies techninėse specifikacijose liko vėjo jėgainės galingumas P=5,0 kW, taip pat nurodyta energijos gamyba per metus - 11000 kWh bei jėgainės „Savonijaus“ sparnų tipas. Anot pareiškėjo, tokia techninė specifikacija yra negalima, nes „Savonijaus“ tipo sparnų 5 kW vėjo jėgainė negali pagaminti 11000 kWh per metus, pučiant Lietuvoje vyraujančiam 5 m/s. Taigi, Pažeidimo tyrimo išvada, kad įsigytos vėjo jėgainės energijos gamyba per metus - 4560 kWh, pučiant 5 m/s neatitinka TP korektūroje nurodyto parametro - 11000 kWh, kai vėjo greitis yra nenurodytas, pareiškėjo įsitikinimu, yra neteisinga ir neatitinka tikrovės (įsigyta 4 kW vėjo jėgainė pasiektų 11000 kWh metinę energijos gamybą, pučiant 7 m/s vėjui ir tai yra geresnis rodiklis, negu 5 kW „Savonijaus“ tipo jėgainės).

8Pažymėjo, kad TP korektūros turi būti vertinamos kompleksiškai ir turi būti vadovaujamasi visa TP korektūroje pateikta informacija apie vėjo jėgainę (Bendruoju aiškinamuoju raštu, Bendrosios dalies sąnaudų žiniaraščiu) bei projekto rengimo dokumentais (kurie yra projekto rengimo pagrindas, STR 1 sk. 7 p., 8 priedo II dalies 5.3. p.), tarp kurių yra ir statinio rodikliai (STR I sk. 7.2.3.2 p.), kurių svarbą nusako statytojo pritarimas projektui, pasirašant ant bendrųjų statinio rodiklių lentelės ar tvirtinant dokumentu su tvirtinamu rodiklių sąrašu (STR VII sk. 52 ir 53 p., plačiau rašyta rašte Nr.140). Visuose minėtuose dokumentuose vėjo jėgainės galingumas pažymėtas P=iki 5kW. Taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal STR 2 priedo 2.8 punktą projekto dalies vadovas ,“<...> pasirašydamas Projekto dalį <.. .> prisiima atsakomybę, kad Projektas atitinka su Projekto dalimi susijusių įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų <...> nuostatas“. Šiuo atveju TP korektūros elektrotechninės dalies techninės specifikacijos ir aiškinamasis raštas neatitinka projekto rengimo dokumentų, t. y. Bendrųjų statinio rodiklių, todėl turi būti traktuojamas kaip projektavimo techninė klaida.

9Vertinant vėjo jėgainės įsigijimo teisėtumą pareiškėjas prašo atsižvelgti ir į Pirkimo sąlygose pateiktą informaciją. Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ yra nurodyta, kad rangovas, apskaičiuodamas teikiamo pasiūlymo kainą, turi vadovautis orientaciniais kiekiais, kurie nurodyti Techninės specifikacijos žiniaraščiuose. Likusių neatliktų darbų sąnaudų žiniaraštyje Nr. SP1 („Vidaus, fasado, gerbūvio darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklai“) nurodyta vėjo jėgainė iki 5,0 kW. Taigi, tiekėjas gavo informaciją, kad pateikdamas pasiūlymą turi vadovautis būtent Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos likusių darbų žiniaraščiu, kuriame vėjo jėgainės galingumas - iki 5,0 kW.

10Pareiškėjas teismo prašo atkreipti dėmesį ir į tai, kad įsigytos 4 kW vėjo jėgainės techninės specifikacijos geresnės už kai kurių 5 kW vėjo jėgainių technines specifikacijas (duomenys pateikti Agentūrai raštuose Nr. 140 ir Nr.141) ir 1 kW galingumo skirtumas nėra lemiamas rodiklis; įsigytos 4 kW vėjo jėgainės kaina nėra mažesnė, negu kai kurių 4,5 kW ir 5 kW vėjo jėgainių; vėjo jėgainė įsigyta už mažesnę kainą (65 338,80 Lt), negu subrangovui „Elsis TS“ realiai kainavo jos įrengimas (virš 130 000 Lt); vykdant Pirkimą pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, todėl nebuvo pažeista konkurencija; TP korektūros neatitikimai yra formalaus pobūdžio ir neturi jokio faktinio ir finansinio poveikio.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Agentūra, nustačiusi Europos Sąjungos (toliau - ES) finansinės paramos naudojimo pažeidimą, 2015-12-18 raštu Nr. R4-7653 (13.3.25-18) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo (projekto kodas Nr. ( - )“ pateikė Ūkio ministerijai priimtą sprendimą – 2015-12-11 pažeidimo tyrimo išvadą Nr. ( - )/IT02 (toliau - Agentūros sprendimas dėl pažeidimo) ir siūlymą susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį - 4 730,86 Eur. Ūkio ministerija, išnagrinėjusi Agentūros sprendimą dėl pažeidimo, nenustatė jokių neatitikimų tarp Agentūros nustatytų pažeidimų ir Agentūros sprendime dėl pažeidimo nurodytų pažeistų teisės aktų. Ūkio ministerija visiškai sutiko su Agentūros sprendime dėl pažeidimo išsamiai nurodytomis faktinėmis pažeidimo aplinkybėmis, todėl nekeitė nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, bei atsižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo Agentūros pateiktą pasiūlymą, priėmė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – Taisyklės) 1881 punkte ir 198.2 papunktyje numatytą sprendimą.

12Pabrėžė, kad pagal Taisyklių 197 punktą galutinį sprendimą dėl netinkamų finansuoti išlaidų dydžio sumos bei pažeidimo apimties ir turinio priima Agentūra, o Ūkio ministerija šio sprendimo pagrindu, vadovaudamasi Taisyklių 198 punktu, neturi teisės keisti Agentūros sprendimu nustatytos netinkamų išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, ir priima sprendimą tik dėl Agentūros pripažintų netinkamų finansuoti lėšų susigrąžinimo. Agentūros sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujantis Taisyklių 198 punktu, negali būti keičiama, ir yra privaloma. Mano, jog Agentūros sprendimas dėl nustatyto pažeidimo ir Ūkio ministerijos sprendimas turėtų būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, t. y. pažeidimo tyrimo išvada ir ministro įsakymas dėl paramos grąžinimo turi būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, kurio sprendžiamąja dalimi yra įsakymas, o motyvuojamąja dalimi – pažeidimo tyrimo išvada. Ūkio ministerijos nuomone, skundžiami įsakymai argumentuoti ir pagrįsti objektyviais duomenimis, atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus ir principus.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad tarp Ūkio ministerijos, Agentūros ir pareiškėjo 2010-07-28 buvo sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-( - ) (toliau - Sutartis). Pareiškėjas 2011-12-22 pateikė techninio projekto korektūrą Nr. 2011-08-DPR-VJSS-3A. 2015-08-20 atlikus projekto patikrą vietoje, buvo nustatytas neatitikimas - pagal TP korektūros reikalavimus vėjo jėgainės specifikacija turėjo būti P=5.0 kW ir triukšmingumas ne daugiau 5 dBA virš foninio triukšmo, pagaminama metinė energija - 11 000 kWh, tačiau faktiškai įrengtos vėjo jėgainės \ specifikacija yra prastesnių parametrų, t. y. P=4,0 kW, triukšmingumas 38 dBA, pagaminama metinė energija -4 560 kWh. Buvo įtarta, jog pareiškėjas pakeitė techninį sprendinį, todėl buvo pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas. Konstatavus pažeidimą, Ūkio ministerijai buvo pasiūlyta susigrąžinti dalį sumokėtų lėšų.

14Dėl pažeidimo esmės paaiškino, kad TP korektūroje rasti neatitikimai: statinio bendruosiuose reikalavimuose buvo nurodyta vertikalios vėjo jėgainės galia 5,0 kW, tuo tarpu bendrajame aiškinamajame rašte – iki 5,0 kW, statinio projekto vidaus elektrotechninių tinklų dalies techninės dalies aiškinamajame rašte ir statinio projekto vidaus elektrotechninių tinklų dalies techninėje specifikacijoje – 5,0 kW. Akcentavo, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 30 punkto nuostatomis, jei projekto dokumentuose randama neatitikimų arba prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 1. Techninės specifikacijos; 2. Aiškinamieji raštai; 3. Brėžiniai; 4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Todėl šiuo atveju buvo vadovaujamasi technine specifikacija, pagal kurią numatyta pastatyti vertikalią 5,0 kW galios vėjo jėgainę, ir nustatyta, kad pareiškėjo pastatyta 4,0 kW galios vėjo jėgainė neatitinka TP korektūros techninės specifikacijos reikalavimų.

15Nurodė, kad remiantis VPĮ 18 straipsnio 8 dalimi pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kuriomis nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir, kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Techninių sprendimų keitimai be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo galimi tik tada, kai pirkimo sąlygose bei sutartyje buvo numatyta tokia galimybė, nurodant priežastis, kurioms esant galimos atitinkamos korekcijos, įforminama tvarka ir atliekamų darbų kainodaros taisyklės. Agentūra nurodė, kad šiuo atveju pirkimo sąlygose ir sutartyje tokia galimybė nebuvo numatyta. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad pareiškėjas, atlikdamas pakeitimus, nesilaikė VPĮ reikalavimų, pareiškėjo išlaidos neatitiko VP3-1.3-UM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektu finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 4-415 29 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės“ 8.7 punkto, 8.8 punkto, Sutarties specialiųjų sąlygų 8.3 punkto ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkto.

16Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, iš esmės nurodydama tuos pačius argumentus, kaip ir skunde. Papildomai akcentavo, kad Pažeidimo tyrimo išvada priimta remiantis klaidingomis ekspertų išvadomis. 2015-11-05 eksperto išvadoje nurodyta eksperto nustatyta jėgainės kaina yra nepagrįsta. Tvirtino, kad pradinės sutarties sąlygos nebuvo keičiamos, todėl Viešųjų pirkimų tarnyba nebuvo informuota. Pagal bendruosius statinio rodiklius buvo numatyta pastatyti iki 5,0 kW galingumo vėjo jėgainę, todėl atsižvelgiant į tinkamiausią kainą buvo pasirinkta 4 kW galingumo vėjo jėgainė. Įsigytos vėjo jėgainės kaina buvo mažesnė nei 5,0 kW galingumo jėgainės. Kitos specifikacijos taip pat yra geresnės nei 5,0 kW galingumo jėgainių. Pažymėjo, kad būtina vertinti ne tik du kriterijus – galingumą ir pagaminamos energijos kiekį, bet ir kitus rodiklius, pirkimo tikslą. Jokia žala valstybei nebuvo padaryta. Pasiūlymų su 4,0 kW jėgainės pajėgumu gavo tik vieną, todėl konkurencija nebuvo pažeista.

17Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, remdamasis atsiliepimo motyvais.

18Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Akcentavo, kad pareiškėjo interesas vykdyti Pirkimą pagal specifikaciją. Pirkimo sąlygose buvo numatyta statyti 5 kW galingumo vėjo jėgainę, o realiai pastatyta iki 5 kW galingumo. Pareiškėjas pažeidė VPĮ nuostatas. Šiuo atveju jėgainės įsigijimo kaina jokios reikšmės neturi. STR yra numatyta, kokiems projekto dokumentams teikiama pirmenybė, kai nustatomi neatitikimai.

19Skundas atmestinas.

20Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 4-717 (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 102-1267; 2010, Nr. 11-156) pareiškėjo projektui „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parko pristatymas pažintiniam turizmui“, projekto kodas Nr. ( - ) (toliau – Projektas), yra skirtos ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Pareiškėjas, Ūkio ministerija ir Agentūra 2010-07-28 sudarė Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-( - ). Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 969 597,00 Lt, įskaitant PVM (II t., b. l. 3-12, 13-32).

21Pareiškėjas 2011-12-22 raštu Nr. 43 pateikė techninio projekto korektūrą Nr. 2011-08-DPR-VJSS-3A (II t., b. l. 183-200).

22Vykdant projektą, pareiškėjui pagal mokėjimo prašymus pervesta 18 923,42 Eur dydžio suma.

23Agentūra 2015-08-20 atliko projekto „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parko pristatymas pažintiniam turizmui“ patikrą vietoje ir nustatė neatitikimą – pagal TP korektūros reikalavimus vėjo jėgainės specifikacija turėjo būti P=5,0 kW ir triukšmingumas ne daugiau 5 dBA virš foninio triukšmo, tačiau faktiškai įrengtos vėjo jėgainės specifikacija yra kitų parametrų, t. y. P=4,0 kW ir triukšmingumas 38 dBA (II t., b. l. 271-276, 277-303).

24Pareiškėjas 2015-09-07 raštu Nr. 135 pateikė paaiškinimą (II t., b. l. 137-139), kad pagal faktiškai įrengtos vėjo jėgainės specifikaciją vėjo jėgainės galingumas P=4,0 kW, tačiau techniniame projekte padaryta projektavimo klaida, nes keliose TP korektūros vietose vėjo jėgainės galingumas nurodytas skirtingai. Prašė vadovautis 2014 m. Likusių rangos darbų pirkimo žiniaraščiu SP-1 bei 2012 m. rangos darbų pirkimo Sodo žiniaraščiu, kuriuose vėjo jėgainės galingumas nurodytas iki 5 kW, ir teigė, kad įrengtos vėjo jėgainės galingumas P=4,0 kW atitinka pirkimo techninę specifikaciją ir techninį projektą.

252015-09-30 pateikta eksperto išvada, kurioje konstatuota, kad Projekto patikros vietoje metu nustatytas neatitikimas neištaisytas – pagal TP korektūrą Nr. 1 „Vidaus elektros tinklai“ aiškinamajame rašte nurodyta, kad jėgainės galia turi būti 5 kW (II t., b. l. 133-135).

26Agentūra 2015-10-14 raštu Nr. R4-6474(13.3.25-18) papildomai paprašė pateikti paaiškinimus dėl įrengtos vėjo jėgainės galingumo (II t., b. l. 131-132). Pareiškėjas 2015-10-23 raštu Nr. 138 nurodė, kad apie jėgainės galingumą buvo išsamiai paaiškinta 2015-09-07 rašte Nr. 135 (II t. b. l. 129-130). Vertinant šį neatitikimą prašė atsižvelgti į techninio projekto visumą ir projektavimo klaidą. Pareiškėjas 2015-11-12 raštu Nr. 139 Agentūros prašymu pateikė vėjo jėgainės techninį pasą.

27Agentūra 2015-11-19 rašte Nr. R4-6993(13.3.25-18), be kita ko, nurodė, kad įsigytos vėjo jėgainės galingumas neatitinka TP korektūroje numatytos ir paprašė pateikti papildomus paaiškinimus. Pareiškėjas 2015-11-25 rašte Nr. 140 (II t., b. l. 215-217) Agentūrai pripažino, kad TP korektūroje yra neatitikimų, kuriuos laiko projekto dalies vadovo klaida, atsiradusia rengiant TP korektūrą. Pareiškėjas taip pat išreiškė poziciją, kad techninis projektas yra vientisas dokumentas ir neatitikimus jame reikėtų vertinti atsižvelgiant į dokumento visumą, o ne vien tik vadovaujantis STR 1.05.06:2010 30 punkto nuostatomis. Akcentavo, kad TP korektūros „Bendruosiuose statinio rodikliuose“ vėjo jėgainės galia nurodyta iki 5,0 kW. Būtent šiais bendraisiais statinio rodikliais buvo rengiamas projektas.

28Įvertinęs pareiškėjo pateiktą jėgainės projekto dokumentaciją, ekspertas 2015-11-27 parengė išvadą, kurioje konstatavo, kad pareiškėjo įsigytos jėgainės techninės charakteristikos prastesnės, nei numatytos TP korektūroje (II t., b. l. 213). Įvertinusi pareiškėjo paaiškinimus, pateiktus dokumentus, eksperto išvadą, įtardama, jog pareiškėjas, įrengdamas 4 kW vėjo jėgainę vietoje TP korektūroje numatytos įrengti 5 kW galios vėjo jėgainės, pakeitė techninį sprendinį, Agentūra pradėjo pažeidimo tyrimą. Agentūra 2015-12-02 raštu Nr. R4-7202(13.3.25-18) pareiškėjui pateikė 2015-11-27 eksperto išvadą ir informavo pareiškėją apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą, mokėjimo prašymuose su pažeidimu susijusių išlaidų netvirtinimo bei prašė pateikti argumentus ir papildomus dokumentus (II t., b. l. 121-124). Pareiškėjas 2015-12-04 raštu Nr. 141 pateikė atsakymą į šį raštą, kuriame nesutiko su 2015-11-27 eksperto išvada (II t., b. l. 93-97).

29Atlikusi tyrimą, Agentūra 2015-12-11 surašė pažeidimo tyrimo išvadą Nr. ( - )/IT02, kurioje konstatavo, kad projekto vykdytojas (pareiškėjas), įsigydamas vėjo jėgainę, kuri neatitinka TP korektūros techninės specifikacijos reikalavimų, be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo ir nevykdydamas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų jėgainei įsigyti, t. y. nevykdydamas pirkimo, bei deklaruodamas šias išlaidas mokėjimo prašymuose, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 8 dalį, Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (toliau - Atitikties taisyklės), 8.7 p., 8.8 p., VP3-1.3-UM-01-V priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektu finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 4-415 (toliau - Aprašas), 29 p., 2010 m. liepos 28 d. projekto „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parko pristatymas pažintiniam turizmui“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-( - ) (toliau - Sutartis) specialiųjų sąlygų 8.3 p. ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 p. (II t., b. l. 201-211).

30Agentūra 2015-12-18 raštu Nr. R4-7653 (13.3.25-18) Ūkio ministerijai pateikė priimtą sprendimą – 2015-12-11 pažeidimo tyrimo išvadą ir siūlymą susigrąžinti iš pareiškėjo sumokėtų lėšų dalį - 4 730,86 Eur, taikant lėšų pervedimo būdą.

31Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2016-02-26 priėmė įsakymą Nr.4-156 „Dėl lėšų išmokėtų projekto Nr. ( - ) vykdytojai viešajai įstaigai „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ susigrąžinimo ir įsakymą Nr. 4-157 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4-717 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“.

32Nustatyta, kad Ūkio ministerija sprendimą susigrąžinti dalį finansinės paramos priėmė vadovaudamasi Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuotais pažeidimais. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 197 punkto nuostatomis, Agentūra priima galutinį sprendimą dėl netinkamų finansuoti išlaidų dydžio sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, o pagal Taisyklių 198 punktą Ūkio ministerija, nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusių netinkamų finansuoti išlaidų sumos, išskyrus atvejį, kai nagrinėjant įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą (Taisyklių 1981 punktas). Įvertinus Taisyklių 197 ir 198 punktų nuostatas ir jų sąsają tarp priimamų sprendimų, konstatuotina, kad aptariami Pažeidimo tyrimo išvada ir Ūkio ministerijos įsakymai laikytini ir turi būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, kurio sprendžiamąja dalimi yra įsakymai, o motyvuojamąja dalimi – Agentūros Pažeidimo tyrimo išvada.

33Šiuo atveju įtarimas apie galimus pažeidimus, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, kilo atlikus Projekto patikrą vietoje. Nustatyta, kad pareiškėjas Projekte vykdė Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodo teritorijos sutvarkymo ir meno galerijos likusių neatliktų darbų pirkimą, kurio tikslas, be kita ko, buvo įsigyti vėjo jėgainę, kurios parametrai buvo numatyti techniniame projekte. Pareiškėjas atliko TP korektūrą. TP korektūros, kuri yra neatskiriama Pirkimo sąlygų dalis, skyriaus „Bendrieji statinio rodikliai“ 5 punkte nurodyta „vertikali vėjo jėgainė P = iki 5 kW, 1 vnt.“ TP korektūros dalies „Bendras aiškinamasis raštas“ Elektrotechninėje dalyje, be kita ko, nurodyta: „kadangi meno galerijos elektros energijos poreikis didesnis nei gaunamas iš AB „Lesto“, tai papildomas elektros poreikis, galerijos veikoms vykdyti, numatomas gauti suprojektuojant vėjo jėgainę. Siekiant optimalaus ir ekonomiško elektros energijos užtikrinimo pastate, bus naudojamas alternatyvus elektros energijos šaltinis- vertikali iki 5,0 kW galios vėjo jėgainė, kuri bus naudojama tik vidiniams elektros ir šildymo poreikiams. Jėgainė turi būti montuojama pagal tiekėjo nurodytas technines charakteristikas bei atsižvelgiant į šildymo projekto dalį“. TP korektūros dalies „Statinio projekto vidaus elektrotechnikų tinklų dalies techninės aiškinamasis raštas“ bendroje dalyje nurodyta: „kadangi meno galerijos elektros energijos poreikis didesnis nei gaunamas iš AB „Lesto“, tai papildomas elektros poreikis, galerijos veikloms vykdyti, numatomas gauti suprojektuojant vėjo jėgainę. Siekiant optimalaus ir ekonomiško elektros energijos užtikrinimo pastate, bus naudojamas alternatyvus elektros energijos šaltinis - vertikali 5,0 kW galios vėjo jėgainė, kuri bus naudojama tik vidiniams elektros ir šildymo poreikiams. Jėgainė turi būti montuojama pagal tiekėjo nurodytas technines charakteristikas ir reikalavimus atsižvelgiant į šildymo projekto dalį“. TP korektūros dalies „Statinio projekto vidaus elektrotechninių tinklų dalies techninės specifikacijos“ - 2.6 punkte nustatyta: „vėjo jėgainė. Vertikalios ašies „Savonijaus“ sparnų vėjo jėgainė iki 15,0 m.; P=5.0 kW (elektra+ šildymas) (komplekte su instaliaciniais priedais ir paleidimo valdymo aparatūra). Energijos gamyba per metus -11 000 kWh, triukšmingumas- ne daugiau 5 dBA virš foninio triukšmo, konstrukcijos patvarumas ne mažiau kaip 30 metų. Jėgainės dizainą derinti su užsakovu“ (II t., b. l. 184-200). Iš to, kas nurodyta, akivaizdu ir pareiškėjas tai pripažįsta, kad TP korektūroje yra neatitikimų nurodant vėjo jėgainės galios ir per metus pagaminamos elektros energijos parametrus, teigia, kad tai projektuotojo klaida, prašo vadovautis TP korektūroje nurodytais bendraisiais statinio rodikliais ir 2014 m. likusių rangos darbų pirkimo žiniaraščiu SP-1 bei 2012 m. rangos darbų pirkimo Sodo žiniaraščiu, kuriuose vėjo jėgainės galingumas nurodytas iki 5 kW.

34Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau - STR) 30 punkto nuostatomis, jei projekto dokumentuose randama neatitikimų arba prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 1. Techninės specifikacijos; 2. Aiškinamieji raštai; 3. Brėžiniai; 4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Kaip matyti, esant neatitikimams techniniame projekte, pirmumas teikiamas techninėms specifikacijoms. Taigi, šiuo atveju Agentūra pagrįstai vadovavosi Statinio projekto vidaus elektrotechninių tinklų dalies technine specifikacija ir nustatė, kad pareiškėjo įsigyjama vertikalios ašies sparnų vėjo jėgainė turi atitikti šiuos parametrus: būti iki 15,0 m; P=5,0 kW (elektra + šildymas); energijos gamyba per metus - 11 000 kWh; triukšmingumas - ne daugiau 5 dBA virš foninio triukšmo; konstrukcijos patvarumas ne mažiau kaip 30 metų. Tačiau patikros vietoje metu buvo nustatyta, kad faktiškai įsigyta vėjo jėgainė yra 4 kW galios, pagaminanti 4560 kWh energijos per metus. Pareiškėjas šios aplinkybės neginčija. Remiantis pareiškėjo atstovų paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad vykdant projektą, iš pradžių buvo planuojama įsigyti 5 kW galios jėgainę, tačiau dėl aukštos jėgainės kainos tokių planų atsisakyta ir nuspręsta įsigyti 4 kW jėgainę už pareiškėjui prieinamą kainą. Tuo tikslu buvo rengiama TP korektūra, kurioje, pasak pareiškėjo, dėl projektuotojo klaidos buvo aptikti neatitikimai. Projektuotojo klaida TP korektūroje nebuvo ištaisyta, todėl Pirkimas turėjo vykti vadovaujantis Statinio projekto vidaus elektrotechninių tinklų dalies techninėje specifikacijoje nustatytomis sąlygomis.

35Pažymėtina, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 punktu projekto vykdytojas įsipareigojo laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, o sutarties specialiųjų sąlygų 8.3 punkte numatyta, kad projekto vykdytojas privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu ir jis atsako už šio įstatymo nuostatų laikymąsi.

36Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. To paties įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo <...> ir skaidrumo principų. Pirkimo tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).

37Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose buvo numatyta įsigyti 5 kW galios vėjo jėgainę, o faktiškai buvo įsigyta 4 kW, darytina išvada, kad pareiškėjas pakeitė Pirkimo sutarties sąlygas, kurioms reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Be to, nepaskelbus naujo pirkimo pagal pasikeitusias pirkimo sąlygas, nebuvo užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis. Po TP korektūros pateikimo derybos 2013 m. buvo vedamos tik su vienu tiekėju, pasiūliusiu pareiškėjui tinkamiausią kainą. Tuo buvo pažeisti pirkimo skaidrumo ir lygiateisiškumo principai.

38Aprašo 29 punkte nustatyta, kad tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus. Sudarant projekto biudžetą, siūlytina vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams, kurios paskelbtos svetainėje www.esparama.lt.

39Atitikties taisyklių 8.7 ir 8.8 punktai numato, kad tinkamomis gali būti pripažintos tik tokios išlaidos, kurias apmokant nebus pažeisti(...)ES reikalavimai(...) viešųjų pirkimų(..) srityje ir jei išlaidos atitinka šiose Taisyklėse, projektų finansavimo sąlygų aprašuose ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus, ir vadovaujančiosios ir (arba) jos pavestas užduotis atliekančios institucijos yra pripažintos atitinkančiomis šiuos reikalavimus. Taigi, vadovaujantis paminėtų teisės aktų nuostatomis, visos išlaidos, patirtos pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, yra laikomos netinkamomis finansuoti. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas nesilaikė VPĮ 18 straipsnio 8 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, Aprašo 29 punkto ir Atitikties taisyklių 8.7 punkto reikalavimų, todėl atsirado teisinis pagrindas nepagrįstai išmokėtas sumas (jų dalį) susigrąžinti.

40Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintų Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 4 punkte nustatyta, kad pažeidimų tyrimo ir nustatymo tikslas – laiku nustatyti ir ištaisyti pažeidimą, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto finansinius interesus. Institucijos, tiriančios pažeidimus ir priimančios su pažeidimais susijusius sprendimus, vadovaujasi proporcingumo principu ir atsižvelgia į pažeidimo pobūdį. Konkretūs pažeidimo tyrimo veiksmai turi būti pasirenkami ir atliekami tik tais atvejais, kai be jų negalima pasiekti reikiamų pažeidimo tyrimo tikslų. Tarp siekiamo tikslo – ištirti, nustatyti ir ištaisyti pažeidimą ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti pusiausvyra (proporcija).

41Nustatyta, kad vadovaujantis Rekomendacijų 26 punktu, nustatytam pažeidimui proporcingas poveikis apskaičiuotas vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9257 patvirtintomis „Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo“. Pažeidimo tyrimo metu nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, pritaikius Gairių 24 punkte numatytą 25 proc. finansinę korekciją, sudaro 4730,86 Eur. Gairių 24 punkte nurodyto dydžio finansinė korekcija taikoma, kai sudarytos papildomos viešojo darbų, paslaugų ar prekių pirkimo sutartys (jeigu dėl tokio sudarymo iš esmės keičiamos pradinės sutarties sąlygos) be konkurso <...> (pažeidimo aprašymas „Pagrindinė sutartis buvo sudaryta pagal atitinkamas nuostatas, tačiau po to sudaryta viena ar daugiau papildomų viešojo darbų, paslaugų ar prekių pirkimo sutarčių (nesvarbu, įformintų rašytu, ar ne) nesilaikant direktyvų nuostatų <...>“).

42Gairių 1.3 punkte nustatyti kriterijai, kurie taikomi sprendžiant, kokią pataisos normą taikyti. Pažeidimo, susijusio su viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymu, sunkumas ir susijęs finansinis poveikis Sąjungos biudžetui vertinamas atsižvelgiant į šiuos veiksnius: konkurencijos lygį, skaidrumą ir vienodą požiūrį. Kai taisyklių nesilaikymas atgraso galimus konkurso dalyvius arba kai nesilaikant taisyklių sutartis sudaroma ne su tuo konkurso dalyviu, su kuriuo ji turėjo būti sudaryta – tai ženklas, kad pažeidimas yra sunkus.

43Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad projekto vykdytojas (perkančioji organizacija), įsigydamas vėjo jėgainę, kuri neatitinka TP korektūros techninės specifikacijos reikalavimų, nesilaikė VPĮ nuostatų, dėl to buvo pažeisti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Padarytas pažeidimas nelaikytinas formaliu, kadangi konkurso sąlygose nustatyti jėgainės techninės specifikacijos reikalavimai potencialiai sumažino tiekėjų, kurie galėjo varžytis pirkime, skaičių. Jeigu perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose būtų numačiusi jėgainės galią iki 5 kW, potencialių tiekėjų skaičius galėjo būti didesnis, o projekto sąnaudos mažesnės.

44Pareiškėjos skundo argumentai, kad įsigytoji vėjo jėgainė nėra prastesnių parametrų, jos kaina neviršija 5kW galios jėgainės kainos ir nėra padaryta jokia žala, nagrinėjamu atveju jokios teisinės reikšmės neturi. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau- ESTT) 2011 m. gruodžio 21 d. sprendime byloje Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer etdes Collectivités territoriales prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, C-465/10 nurodoma, kad iš struktūrinių fondų neturi būti finansuojami veiksmai, vykdomi pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus. Dėl subsidijos gavėjo, kaip perkančiosios organizacijos, viešųjų pirkimų, siekiant įgyvendinti subsidijuojamas priemones, taisyklių pažeidimo būtų patiriamos nepagrįstos išlaidos ir taip daroma žala ES biudžetui. ESTT pabrėžė, kad net tikslaus finansinio poveikio neturintys pažeidimai gali labai paveikti finansinius ES interesus. Net tais atvejais, kai tam tikros nuostatos leidžia valstybėms narėms palikti galioti sutarčių, sudarytų pažeidžiant teisės aktus, pasekmes, perkančiosios organizacijos elgesys ES biudžeto atžvilgiu negali būti pripažintas atitinkančiu ES teise. Kaip matyti, Europos Bendrijos teisės nuostatų pažeidimo sąvoka apima ir tuos ūkio subjekto veiksmus, kai dėl nepagrįstų išlaidų žala bendrajam biudžetui ne tik padaroma, bet ir gali būti padaroma. Šiuo atveju pažeidimai padaryti atliekant viešuosius pirkimus, todėl tokia ūkinė operacija savaime suponuoja, kad pažeidus nustatytą tvarką tai galėjo lemti pirkimų vertes. Šių pažeidimų ištaisyti nebegalima (pirkimas įvykęs, pirkimo sutartis pasirašyta, rangos darbai atlikti ir priimti).

45Pareiškėjui pritaikyta finansinė korekcija laikytina proporcinga priemone, nes netinkamų finansuoti išlaidų dalis buvo apskaičiuota pritaikant 25 proc. finansinės korekcijos dydį nuo jėgainės išlaidų vertės, ir nebuvo taikoma visai projektui įgyvendinti pagal Sutartį skirtai lėšų sumai. Sankcijos dydis atitinka Rekomendacijos 4 punkto numatytą tikslą. Todėl atsakovo aktai yra teisėti bei pagrįsti ir jų naikinti nėra pagrindo.

46Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

47pareiškėjo UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ skundą atmesti.

48Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ skundą atsakovui Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėjas UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ (toliau –... 5. Skunde nurodė, kad ginčijami įsakymai priimti vadovaujantis Finansinės... 6. Nesutikdamas su Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuotomis faktinėmis... 7. Pareiškėjo nuomone, Agentūra neišsamiai ir nekompetentingai įvertino... 8. Pažymėjo, kad TP korektūros turi būti vertinamos kompleksiškai ir turi... 9. Vertinant vėjo jėgainės įsigijimo teisėtumą pareiškėjas prašo... 10. Pareiškėjas teismo prašo atkreipti dėmesį ir į tai, kad įsigytos 4 kW... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija)... 12. Pabrėžė, kad pagal Taisyklių 197 punktą galutinį sprendimą dėl... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 14. Dėl pažeidimo esmės paaiškino, kad TP korektūroje rasti neatitikimai:... 15. Nurodė, kad remiantis VPĮ 18 straipsnio 8 dalimi pirkimo sutarties sąlygos... 16. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir prašė jį... 17. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė jį... 18. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą... 19. Skundas atmestinas.... 20. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-12-22 įsakymu Nr.... 21. Pareiškėjas 2011-12-22 raštu Nr. 43 pateikė techninio projekto korektūrą... 22. Vykdant projektą, pareiškėjui pagal mokėjimo prašymus pervesta 18 923,42... 23. Agentūra 2015-08-20 atliko projekto „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parko... 24. Pareiškėjas 2015-09-07 raštu Nr. 135 pateikė paaiškinimą (II t., b. l.... 25. 2015-09-30 pateikta eksperto išvada, kurioje konstatuota, kad Projekto... 26. Agentūra 2015-10-14 raštu Nr. R4-6474(13.3.25-18) papildomai paprašė... 27. Agentūra 2015-11-19 rašte Nr. R4-6993(13.3.25-18), be kita ko, nurodė, kad... 28. Įvertinęs pareiškėjo pateiktą jėgainės projekto dokumentaciją,... 29. Atlikusi tyrimą, Agentūra 2015-12-11 surašė pažeidimo tyrimo išvadą Nr.... 30. Agentūra 2015-12-18 raštu Nr. R4-7653 (13.3.25-18) Ūkio ministerijai... 31. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2016-02-26 priėmė įsakymą Nr.4-156... 32. Nustatyta, kad Ūkio ministerija sprendimą susigrąžinti dalį finansinės... 33. Šiuo atveju įtarimas apie galimus pažeidimus, dėl kurių buvo pradėtas... 34. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio... 35. Pažymėtina, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 punktu projekto... 36. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalis nustato, kad pirkimo... 37. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose buvo numatyta įsigyti 5 kW galios... 38. Aprašo 29 punkte nustatyta, kad tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis... 39. Atitikties taisyklių 8.7 ir 8.8 punktai numato, kad tinkamomis gali būti... 40. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 41. Nustatyta, kad vadovaujantis Rekomendacijų 26 punktu, nustatytam pažeidimui... 42. Gairių 1.3 punkte nustatyti kriterijai, kurie taikomi sprendžiant, kokią... 43. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad projekto vykdytojas (perkančioji... 44. Pareiškėjos skundo argumentai, kad įsigytoji vėjo jėgainė nėra... 45. Pareiškėjui pritaikyta finansinė korekcija laikytina proporcinga priemone,... 46. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi... 47. pareiškėjo UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ skundą atmesti.... 48. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...