Byla B2-2520-173/2016
Dėl BUAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios UAB „Aldista ir Ko“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ skundą dėl BUAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2bankrutavusios UAB „Aldista ir Ko“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ pateikė skundą dėl BUAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, kuriuo prašo panaikinti UAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimus 1,3,4,6,7 darbotvarkės klausimais ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šiuos klausimus svarstyti iš naujo; panaikinti UAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu ir administratoriaus ataskaitą patvirtinti.

3Nurodo, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti R. Ž., kaip dominuojančio kreditoriaus išreikšta pozicija, pažeidžia kitų kreditorių ir administratoriaus teisėtus interesus.

4Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Nutarimas nepriimtas, nes R. Ž., nenurodydamas motyvų ir nepateikdamas alternatyvios kreditorių susirinkimo pirmininko kandidatūros, balsavo „prieš“. Tai sudaro prielaidas bankroto proceso vilkinimui, pažeidžia kitų kreditorių teisėtus interesus, apriboja administratoriaus galimybes tinkamai organizuoti bankroto proceso darbus.

5Antrasis darbotvarkės klausimas buvo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo dienos patvirtinimo. Ataskaitos turinys atitinka šiam dokumentui keliamus reikalavimus. Ataskaita nepatvirtinta dėl R. Ž. balsavimo, nors kiti kreditoriais pastabų ar trūkumų dėl šios ataskaitos nenurodė. Tuo tarpu R. Ž. nenurodė motyvų kodėl nepritaria ataskaitos patvirtinimui.

6ĮBĮ įstatymas reglamentuoja, kad kreditorių susirinkimas tvirtina administravimo išlaidų sąmatą, ją keičia, nustato administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, ją keičia, nustato bankroto administratoriui atlyginimą ir pan. (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.; 36 str. 2, 4, 5 d.). Tačiau trečiuoju darbotvarkės klausimu nebuvo patvirtinta, o tai sąlygojo imperatyvių statymo normų pažeidimą. Nurodo, kad administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo ir turi būti toks, kad skatintų bankroto administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras ir kartu nepažeistų kreditorių interesų.

7Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti sprendžiamam dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo primininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi. Ankstesniais darbotvarkės klausimais priimti neteisėti nutarimai sąlygojo šio darbotvarkės klausimo sprendimo negalimumą, nors tokia kreditorių susirinkimo teisė ir pareiga numatyta ĮBĮ 23 str. 1 d. 10 p.

8Neteisėti ir iš naujo svarstytini susirinkimo nutarimai 6 (informacijos apie bankroto procesą teikimo tvarkos nustatymas) ir 7 (kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos nustatymas) darbotvarkės klausimais, nes šių klausimų privalomasis išsprendimas numatytas ĮBĮ. Nemotyvuotas pateiktų projektų netvirtinimas laikytinas neteisėtu, nepagrįstu, pažeidžiančiu kreditorių teisėtus interesus aktyviai dalyvauti bankroto procese ir laiku ir tinkamai gauti informaciją apie bankroto procesą.

9Administratoriaus teigimu R. Ž., siekdamas išvengi atsakomybės už nenaudingus įmonei sandorius bei aplaidų ar apgaulingą apskaitos vedimą, siekia maksimaliai apsunkinti bankroto bylos nagrinėjimą ir administratoriaus veiklą.

10Atsiliepimu į pareiškimą kreditoriai R. Ž., S. M. firma „Lausta“ prašo bankroto administratoriaus skundą atmesti, įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį vykdyti jam priskiriamas funkcijas, pateikti visus finansinius duomenis su pasiūlymais dėl administratoriaus atlyginimo, kitų kaštų ir kitų klausimų kreditorių susirinkimo svarstymui. Nurodo, kad bankroto administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, klaidina teismą. Bankroto administratorius yra tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių bei jų interesų atstovas. Atstovauti visus kreditorius turi vienodai. Bankroto administratoriaus ataskaita negalėjo būti patvirtinta, nes joje trūko esminės informacijos. Bankroto administratorius bando nurodyti jam patogią įmonės administravimo tvarką, kai tai turi būti nustatyta kreditorių balsų dauguma. Nors pas bankroto administratorių yra UAB „Aldista ir ko“ buhalteriniai dokumentai, nebuvo sudarytas įmonės kreditorinių ir debitorinių reikalavimų sąrašas, nenurodytas kasos likutis, likučius sąskaitose, apie būtinąsias bankrutavusios įmonės išlaidas, nebaigtas sutartis, darbuotojus, garantinį fondą ir pan. Nepateiktas sutarties, pasirašomos tarp kreditorių susirinkimo primininko ir bankroto administratoriaus, projektas. Į ataskaitą neįtraukta informacija apie numatomą bankrutuojančios įmonės bankroto eigą, kaštus. Bankroto administratorius nurodė tik vieną kandidatą į kreditorių susirinkimo pirmininkus. Kas turi būtai pakeista bankroto administratoriui buvo nurodyta žodžiu, tačiau bankroto administratorius į pastabas neatsižvelgė. Bankroto administratorius neatlikdamas priskirtų funkcijų ir tokiu būdu pažeisdamas kreditorių teisę gauti tikslią finansinę ataskaitą apie bankrutavusios įmonės padėtį, turtą, įsipareigojimus, debitorius, bankroto administratoriaus atlyginimą, su bankroto procesu susijusius kaštus, veikė netinkamai. Nurodo, kad kreditoriai kreipėsi į bankroto administratorių su reikalavimu sušaukti naują kreditorių susirinkimą, pasiūlė susirinkimo darbotvarkę. Visi svarbiausi klausimai susiję su bankrutuojančia įmone, bankroto procesu turi būti svarstomi kreditorių susirinkimuose, o bankroto administratorius neturi bankrutuojančią įmonę valdyti savo nuožiūra. Iš bankroto administratoriaus veiksmų matyti, kad jis veikia priešingi kreditorių interesams.

11Skundas atmestinas.

12ĮBĮ 21 straipsnyje numatytos kreditorių teisės, tarp jų teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Kreditorių susirinkimas (komitetas) priima sprendimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės veikla. Teismų praktikoje nustatyta, kad teismas kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina, jeigu nustato esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, arba nustato, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus.

13Teismui pateikti duomenys, jog 2016-08-22 įvyko pirmasis BUAB “Aldista ir Ko“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo, administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; tolimesnės bankroto procedūros eigos (likvidavimo); informacijos apie bankroto procesą teikimo tvarkos nustatymo, kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos nustatymo. Nutarimams nepritarta, išskyrus nutarimą tolimesnės bankroto procedūros eigos (likvidavimo). Kreditoriai balsavo pagal iš anksto pateiktą darbotvarkės parengtą klausimų projektą. Skundas nepateiktas tik dėl nutarimo įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama (5 darbotvarkės klausimas).

14Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius ginčija BUAB „Aldista ir Ko“ kreditorių susirinkimo nutarimus materialiaisiais jų turinio teisėtumo aspektais. Bankroto administratorius prašo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus kaip prieštaraujančius teisingumo, protingumo principams ir pažeidžiančius bankrutuojančios įmonės bei kreditorių interesus. Ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo procedūrų pažeidimo nėra.

15Pažymėtina, 2016-10-24 buvo šaukiamas kitas UAB „Aldista ir Ko“ kreditorių susirinkimas, kuris neįvyko, todėl 2016-11-04 vyko pakartotinis įmonės kreditorių susirinkimas. 2016-11-04 vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi ir klausimai dėl kreditorių susirinkimo primininko išrinkimo, kuriuo nutarta kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti S. M. firmos „Lausta“ atstovą, Taip pat spręstas klausimas ir dėl sutarties su bankroto administratoriumi sudarymo ir nutarta sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti pavedimo sutartį. Taip pat patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita. Šie priimti nutarimai šiuo metu yra galiojantys, todėl teismui nėra pagrindo tenkinti bankroto administratoriaus skundą ir panaikinti pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus nurodytais klausimais (2016-08-22 kreditorių susirinkimo 1, 3, 4 darbotvarkės klausimai).

16Pagal ĮBĮ nuostatas, administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 36 straipsnio 2 dalis). Tai išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo nustatęs, kad ginčijamas nutarimas neatitinka ĮBĮ ir teismų praktikoje nustatytų kriterijų. Administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos, ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad 2016-08-22 kreditorių susirinkimo metu nebuvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, bankroto administratorius gali pateikti tvirtinti naują administravimo išlaidų sąmatą, kuri patikslinta atsižvelgiant į kreditorių siūlymus ar pateikti tvirtinti detalizuotą administravimo išlaidų sąmatą, kurioje tiksliai ir konkrečiai nurodyta kas sudaro prašomą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kad tos išlaidos yra pagrįstos, reikalinga atlikti veiksmus, dėl kurių atlikimo bus patirtos išlaidos. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, o ir bankroto administratorius šių aplinkybių nenurodė, kad toks prašomų patvirtinti administravimo išlaidų pagrindimas buvo pateiktas svarstyti kreditorių susirinkimui. Pažymėtina, kad nėra pagrindo naikinti šio kreditorių susirinkimo nutarimo ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo, nes tai nesukels kitų teisnių pasekmių, nei bendra tvarka sušaukus kreditorių susirinkimą šio klausimo svarstymo įtraukimas į darbotvarkę.

17Nors pirmojo UAB „Aldista ir Ko“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2016-08-22, metu buvo nepatvirtinta informacijos apie bankroto procesą teikimo tvarka ir kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka (6 ir 7 darbotvarkės klausimai), tačiau tai neužkerta kelio šaukiant kitą kreditorių susirinkimą šiuos klausimus įraukti į darbotvarkę ir juos svarstyti iš naujo. T.y. ĮBĮ nėra draudimo kreditorių susirinkimui iš naujo svarstyti jo kompetencijai priskirtus klausimus.

18Teismo vertinimu atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti BUAB „Aldista ir Ko“ bankroto administratoriaus skundo dėl UAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimų 1,3,4,6,7 darbotvarkės klausimais panaikinimo, todėl jis atmestinas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

20atmesti bankrutavusios UAB „Aldista ir Ko“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ skundą dėl BUAB „Aldista ir Ko“ 2016-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimų 1,3,4,6,7 darbotvarkės klausimais pripažinimo negaliojančiais.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos Respublikos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, rašytinio proceso... 2. bankrutavusios UAB „Aldista ir Ko“ bankroto administratorius UAB „Verslo... 3. Nurodo, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti R. Ž., kaip... 4. Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl kreditorių susirinkimo... 5. Antrasis darbotvarkės klausimas buvo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos... 6. ĮBĮ įstatymas reglamentuoja, kad kreditorių susirinkimas tvirtina... 7. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti sprendžiamam dėl... 8. Neteisėti ir iš naujo svarstytini susirinkimo nutarimai 6 (informacijos apie... 9. Administratoriaus teigimu R. Ž., siekdamas išvengi atsakomybės už... 10. Atsiliepimu į pareiškimą kreditoriai R. Ž., S. M. firma „Lausta“ prašo... 11. Skundas atmestinas.... 12. ĮBĮ 21 straipsnyje numatytos kreditorių teisės, tarp jų teisė dalyvauti... 13. Teismui pateikti duomenys, jog 2016-08-22 įvyko pirmasis BUAB “Aldista ir... 14. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius ginčija BUAB „Aldista ir Ko“... 15. Pažymėtina, 2016-10-24 buvo šaukiamas kitas UAB „Aldista ir Ko“... 16. Pagal ĮBĮ nuostatas, administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir... 17. Nors pirmojo UAB „Aldista ir Ko“ kreditorių susirinkimo, vykusio... 18. Teismo vertinimu atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Lietuvos... 20. atmesti bankrutavusios UAB „Aldista ir Ko“ bankroto administratoriaus UAB... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...