Byla I-3239-629/2012
Dėl aktų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Sušinskienės, Gintaro Dzedulionio, dalyvaujant pareiškėjos Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovei D. B., atsakovės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams Dianai Urbonei, Gediminui Eirošiui, trečiojo suinteresuoto asmens Europos socialinio fondo agentūros atstovui A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos pramoninkų konfederacijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Europos socialinio fondo agentūrai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl aktų panaikinimo,

Nustatė

2Lietuvos pramoninkų konfederacija (toliau – ir pareiškėja) su skundu (t. I, b. l. 1–8) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Ministerija, atsakovė) kanclerio 2012 m. balandžio 6 d. potvarkį Nr. A3-61 (toliau – ir Potvarkis Nr. A3-61) bei Ministerijos 2012 m. balandžio 31 d. (kaip matyti padarytas rašymo apsirikimas, nes pastarasis yra 2012 m. balandžio 30 d.) sprendimą Nr. (21.107-82)SD-2894 (toliau – ir Sprendimas Nr. (21.107-82)SD-2894).

3Pareiškėja nurodė, kad skundžiamais sprendimais buvo sumažintas pareiškėjos ir Europos Sąjungos (toliau – ir ES) lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Administracinio personalo ir profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse“ Nr. ( - ) (toliau – ir Projektas) finansavimas ir reikalaujama grąžinti paramos lėšas dėl padarytų pažeidimų, t. y. reikalavimų, kurie neva pažeidžia Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 (toliau – ir Aprašas) 4 ir 5 p., tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatymo.

4Pasak pareiškėjos, Projekto įgyvendinimui reikalingų mokymo paslaugų įsigijimui, kuris buvo atliktas atviro konkurso būdu (toliau – ir Pirkimas), netaikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas) nuostatos. Pirkimą reglamentuoja Aprašas, kuris yra daug liberalesnis bei mažiau varžantis pirkėją, nei minėtas įstatymas, todėl pareiškėja neturėjo laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos tiekėjų kvalifikacijos vertinimui. Pažymėjo, kad pareiškėja, naudodamasi diskrecijos teise pačiai nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, Apraše nustatytų principų įgyvendinimą užtikrino, nes pagal kvalifikacinių reikalavimų sąrašą Pirkime galėjo dalyvauti daugelis mokymo paslaugų rinkoje esančių tiekėjų. Nors Pirkimui buvo pateiktas vienintelio tiekėjo UAB „ETKC“ pasiūlymas, tačiau pagal Aprašo 20 p. konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantis tiekėjo pasiūlymas. Pabrėžė, kad Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas ir Projekto lėšos buvo naudojamos efektyviai ir racionaliai.

5Be to, pareiškėjos teigimu, Potvarkis Nr. A3-61 neatitinka objektyvumo principo ir esminių Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 str. reikalavimų, nes pastarasis yra nemotyvuotas, jame neatskleistas pažeidimų, su kuriais pareiškėja nesutinka, turinys.

6Pareiškėja nesutinka, kad kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti ISO 9001:2000 sistemą atitinkantį standartą yra diskriminacinis. Pažymėjo, kad kvalifikacinių reikalavimų nustatymas yra leidžiamas ir teismų praktikoje, be to, pareiškėjos nuomone, visiško konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas kvalifikacijai tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito reikalavimo. Pažymėjo, kad aptariamą kvalifikacinį reikalavimą atitinka ir sertifikuotas ISO 9001:2000 standarto sistemas turi daugelis kvalifikuotų ir mokymo paslaugų rinkoje veikiančių subjektų, todėl pareiškėja šiuo reikalavimu neapribojo tiekėjų varžymosi galimybės, o sudarė sąlygas Pirkime dalyvauti daugeliui kvalifikuotų tiekėjų. Nurodė, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog net trijų tiekėjų potenciali galimybė dalyvauti pirkime, yra pakankama pripažinti, kad kvalifikaciniai kriterijai apskritai nėra diskriminaciniai bei yra sudarytos sąlygos tiekėjų konkurencijai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-443/2010). Taip pat atkreipė dėmesį, jog dėl kvalifikacinio reikalavimo nebuvo gauta tiekėjų skundų ar pretenzijų.

7Pareiškėjos įsitikinimu, reikalavimai ne mažiau kaip 25 proc. užsienio kalbos mokymo paslaugas teiksiančių ekspertų ir ne mažiau kaip 50 proc. specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiančių ekspertų turėti daktaro mokslinį laipsnį bei reikalavimai ne mažiau kaip 10 proc. užsienio kalbos mokymo paslaugas teiksiančių ekspertų ir ne mažiau kaip 25 proc. specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiančių ekspertų turėti docento pedagoginį vardą yra pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui. Paaiškino, jog tokių reikalavimų būtinumą pagrindžia Projekto partnerių pageidavimai ir reikalavimai, o sėkmingai įvykdyti mokymai pagrindžia, kad reikalavimų taikymas pasiteisino. Aukštos kvalifikacijos lektorių dalyvavimas teikiant mokymo paslaugas sąlygotas Projekto specifika, nes Projekto ir mokymų tikslinės grupės yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos įmonių aukščiausio ir vidurinio lygio vadovai bei specialistai, o vienas iš pagrindinių Projekto tikslų – rengti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir vadovus, siekiant įmonėms įgyti ir išlaikyti konkurencingumą tarptautinėje rinkoje bei išlaikyti kvalifikuotus specialistus Lietuvoje. Atkreipė dėmesį, jog reikalavimai nustatyti ne visiems lektoriams, o tik daliai. Pažymėjo, kad minėti reikalavimai nediskriminavo potencialių tiekėjų dalyvavimo Pirkime, kadangi Pirkimo dokumentai sudarė galimybę tiekėjams teikti paslaugas pasitelkiant ne tik savo darbuotojus, bet ir subrangovus.

8Atsakovė Ministerija atsiliepime (t. II, b. l. 122–127) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovė nesutinka, kad Potvarkis Nr. A3-61 neatitinka VAĮ reikalavimų. Pažymėjo, kad skundžiamojo potvarkio teisinis pagrindas yra atitinkami teisės aktų ir sutarties punktai, nustatantys atvejus, kada turi būti priimamas sprendimas grąžinti projekto vykdytojui jo gautas paramos lėšas, taip pat punktai, nustatantys ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, kompetenciją priimant tokius sprendimus. Faktines aplinkybes pagrindžia Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ir Agentūra) raštas bei Ministerijos darbo grupės posėdžio protokolas, kurie detalizuoja pažeidimų turinį ir yra Potvarkio Nr. A3-61 sudedamoji dalis.

10Atkreipė dėmesį, jog teisės aktai Ministerijai kaip tarpinei institucijai nenustato įgaliojimų revizuoti Agentūros dokumentus, spręsti dėl atliktų patikrinimų teisėtumo ir pagrįstumo ar savo iniciatyva organizuoti pakartotines patikras arba imtis kitokių veiksmų, gavus iš Agentūros atitinkamas išvadas, išskyrus siūlomos finansinės korekcijos dydžio peržiūrėjimą, kas ir buvo padaryta Ministerijai nagrinėjant ši pažeidimą. Pažymėjo, kad Agentūros dokumentai buvo pagrįsti Valstybės kontrolės išvadomis ir rekomendacijomis, kurių nevykdyti nei Agentūra, nei Ministerija neturėjo teisės.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime (t. II, b. l. 173–177) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Paaiškino, jog Valstybės kontrolė, atlikusi Pirkimo auditą, nurodė, jog pareiškėja, vykdydama pirkimo procedūras, neužtikrino, kad būtų laikomasi Aprašo 4, 5 p. reikalavimų, todėl preliminariai siūlė taikyti pareiškėjai Europos Komisijos finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairėse (toliau – ir Gairės) nustatytą 5 proc. finansinę korekciją nuo Pirkimo sutarties, t. y. 227 309,15 Lt. Agentūra, remdamasi Audito ataskaita, atliko pažeidimo tyrimą, ir 2012 m. sausio 31 d. Pažeidimo tyrimo išvadoje Ministerijai pateikė siūlymą pareiškėjai taikyti 81 759, 54 Lt finansinę korekciją, tačiau Ministerija prašė pakartotinai įvertinti pareiškėjai siūlomos finansinės korekcijos apimtį. Agentūra nurodė, kad atsižvelgiant į Ministerijos prašymą buvo organizuotas susitikimas su Valstybės kontrolės, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) bei Agentūros atstovais, kurio metu Valstybės kontrolė pakomentavo Pirkimo vykdymo metu nustatytų pažeidimo esmę bei informavo, kad nuomonės dėl nustatytų pažeidimų nekeičia. To paties susitikimo metu Finansų ministerija konstatavo, kad šio pažeidimo atveju mažesnis nei Gairėse nustatytas finansinės korekcijos procentas nėra įmanomas. Agentūra, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės bei Finansų ministerijos išdėstytą poziciją, atnaujino pažeidimo tyrimą ir 2012 m. kovo 26 d. Pažeidimo tyrimo išvadoje Ministerijai siūlė pareiškėjai taikyti 227 309,15 Lt dydžio finansinę korekciją.

13Agentūra pažymėjo, kad Valstybės kontrolės nurodyti teisiniai ir faktiniai neatitikimų pagrindai buvo įvardinti tiek Agentūros pateiktoje Ministerijai 2012 m. kovo 26 d. Pažeidimo tyrimo išvadoje, tiek Ministerijos 2012 m. balandžio 12 d. rašte Nr. (21.104-82) SD-2469, siųstame pareiškėjai, todėl skundo teiginys, kad Potvarkis Nr. A3-61 yra nemotyvuotas ir jame neatskleistas pažeidimų turinys, yra nepagrįstas.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės kontrolė atsiliepime (t. IV, b. l. 70–80) į pareiškėjo skundą nurodė, kad neturėtų būti laikoma trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nes bylos išsprendimas Valstybės kontrolės teisėms ir pareigoms įtakos neturės, be to, pareiškėjos teisės ir teisėti interesai jokiomis Valstybės kontrolės veikomis nebuvo pažeisti ir teisinių pasekmių pareiškėjai nesukėlė. Pažymėjo, kad 2011 m. gruodžio 20 d. Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-P-80-1-67 ir Valstybinio audito išvada Nr. 9-58 nėra administraciniai aktai, sukeliantys pareiškėjai, atsakovei ar suinteresuotam trečiajam asmeniui teisinių pasekmių.

15Teismo posėdžio metu pareiškėjos Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovė prašė skundą tenkinti, remdamasi skunde nurodytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad Agentūra neturėjo teisės atlikti pažeidimų tyrimą.

16Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai prašė skundą atmesti, remdamiesi atsiliepime nurodytais argumentais.

17Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Agentūros atstovas prašė skundą atmesti, remdamasis atsiliepime nurodytais argumentais.

18Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės kontrolės atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai (t. IV, b. l. 84).

19Skundas atmestinas.

20Byloje ginčas kilo dėl Ministerijos kanclerio 2012 m. balandžio 6 d. potvarkio Nr. A3-61 bei Ministerijos 2012 m. balandžio 31 d. sprendimo Nr. (21.107-82)SD-2894, kuriais iš esmės buvo sumažintas Projekto finansavimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

21Nustatyta, kad 2009 m. balandžio 1 d. Ministerija, Agentūra ir pareiškėja pasirašė trišalę paramos skyrimo Projektui sutartį (t. I, b. l. 116–133, t. II, b. l. 128–145, 178–195).

22Projekto įgyvendinimui pareiškėja paskelbė atvirą konkursą mokymo paslaugoms įsigyti (t. III, b. l. 9). Tarp kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos privalo atitikti konkurso dalyvis, be kita ko, buvo nurodyti reikalavimai turėti įdiegtą (sertifikuotą) kokybės vadybos sistemą kompetencijos ugdymo sprendimų (mokymų) organizavimo ir įgyvendinimo paslaugoms teikti pagal ISO 9001:2000 tarptautinio kokybės vadybos standarto reikalavimus. Be to, ekspertams, teiksiantiems mokymo paslaugas, buvo nustatyti reikalavimai: ne mažiau kaip 25 proc. užsienio kalbos paslaugas teiksiančių ekspertų ir ne mažiau kaip 50 proc. specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiančių ekspertų turėti daktaro mokslinį laipsnį bei ne mažiau kaip 10 proc. užsienio kalbos mokymo paslaugas teiksiančių ekspertų ir ne mažiau kaip 25 proc. specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiančių ekspertų turėti docento pedagoginį vardą (t. III, b. l. 16–34).

23Atviro konkurso metu buvo gautas vienintelis pasiūlymas iš UAB „ETKC“ (t. III, b. l. 101), kurį įvertinus buvo nuspręsta sudaryti sutartį su minėta bendrove dėl mokymo paslaugų pagal Projektą teikimo (t. III, b. l. 115–116, 131–147).

242009 m. balandžio 22 d. raštu Nr. ESF-09-SD-01460 (t. I, b. l. 180) Agentūra informavo pareiškėją, kad įvertinusi Pirkimo dokumentus, pastabų neturi.

25Valstybės kontrolė, atlikusi Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2010 m. valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, Agentūrai pateiktose rekomendacijose (t. III, b. l. 148–154) nurodė, kad audito metu nustatyta, kad Agentūra, atlikusi Projekto vykdytojo atlikto Pirkimo įvertinimą, nenustatė, kad projekto vykdytojas, vykdydamas pirkimo procedūras neužtikrino, kad būtų laikomasi Aprašo 4 p. nustatytų nediskriminavimo, proporcingumo principų ir 5 p. reikalavimo, be kita ko, užtikrinti kuo didesni tiekėjų varžymąsi. Valstybės kontrolė pažymėjo, kad buvo nustatyti neproporcingai aukšti pirkimo objektui ir diskriminuojantys reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir kaip pažeidimus nurodė minėtus reikalavimus dėl ISO 9001:2000 tarptautinio kokybės vadybos standarto bei reikalavimus daliai ekspertų, teiksiančių užsienio kalbos mokymo bei specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas turėti daktaro mokslo laipsnį, docento pedagoginį vardą. Valstybės kontrolė rekomendavo Agentūrai registruoti įtariamą Projekto pažeidimą, patikslinti išlaidų deklaracijas išimant netinkamas išlaidas ir atsižvelgiant į projekto finansavimo santykį, iš projekto vykdytojo susigrąžinti ES struktūrinės paramos lėšas. Preliminariai finansinė korekcija – 227 309,15 Lt.

26Agentūra, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės rekomendacijas, atliko pažeidimo tyrimą, kuris buvo baigtas surašius 2012 m. sausio 31 d. pažeidimo tyrimo išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir 2012 m. sausio 31 d. Išvada) bei šios išvados papildymą (t. II, b. l. 147–151; t. III, b. l. 155–159). 2012 m. sausio 31 d. Išvadoje nustatytas Aprašo 4 ir 5 p. pažeidimas ir Ministerijai siūloma Projektui skirtas lėšas sumažinti 81 759,54 Lt. Papildyme paaiškinta, kad Agentūra reikalavimą turėti konkrečią, t. y. išimtinai ISO 9001:2000 standartus atitinkančią kokybės vadybos sistemą, vertina kaip esminį pažeidimą, nes Projekto vykdytojas nepagrįstai diskriminavo tiekėjus, turinčius lygiavertes kokybės vadybos sistemas ar kokybės užtikrinimo priemones. Agentūra nurodė, kad toks reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai vertintinas kaip neproporcingai aukštas ir diskriminuojantis, todėl pareiškėja, nustatydama tokius reikalavimus, pažeidė Aprašo 4 ir 5 p. nuostatas. Dėl reikalavimų, kad dalis mokymus vesiančių lektorių privalo turėti daktaro mokslinį laipsnį arba docento pedagoginį vardą, Agentūra pažeidimų nenustatė, nes tokie reikalavimai yra sietini su aukšta tokių asmenų kvalifikacija, kuri atsižvelgiant į mokymų tikslus ir tikslinės grupės specifiką atitinka perkamų mokymų poreikius ir yra proporcingas kriterijus pasirinkti aukštos kvalifikacijos ekspertus, be to, tokie reikalavimai buvo nustatyti tik ekspertų daliai, kuri atsižvelgiant į rinkoje esantį šiuos reikalavimus atitinkančių ekspertų skaičių vertintina kaip santykinai nedidelė, todėl prieinama daugeliui potencialių tiekėjų. Atsižvelgiant į tai, kad dalis Valstybės kontrolės nustatytų pažeidimų nepasitvirtino, Agentūra Ministerijai siūlė projektui skirtas išlaidas sumažinti 81 759,54 Lt.

27Ministerija 2012 m. kovo 7 d. rašte Nr. (21.104-82)SD-1552 (t. II, 155; t. III, b. l. 160) nurodė Agentūrai, kad sutinka su Agentūros išvadomis dėl nustatytų pažeidimų, tačiau pažymėjo, kad Valstybės kontrolės rekomenduotos finansinės korekcijos apimties sumažinimas nėra pilnai pagrįstas, kadangi Valstybės kontrolė rekomendavo taikyti mažiausią įmanomą finansinę korekciją už tokio pobūdžio pažeidimą, kurio Gairės nenumato galimybės mažinti. Atsižvelgiant į tai, Ministerija prašė Agentūros iš naujo įvertinti siūlomos finansinės korekcijos apimtis.

282012 m. kovo 21 d. Agentūroje vykusio susitikimo metu Agentūros, Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai svarstė Valstybės kontrolės nurodytus Projekto pažeidimus. Kaip matyti iš šio susitikimo protokolo (t. III, b. l. 161–162), Valstybės kontrolė nesutiko su Agentūros sprendimu nepripažinti pažeidimais reikalavimų daliai mokymus vesiančių lektorių turėti daktaro mokslinį laipsnį arba docento pedagoginį vardą. Valstybės kontrolės atstovai susitikime pažymėjo, kad minėti reikalavimai yra nepagrįsti, neproporcingi pirkimo objektui, kadangi pirkimo objektas nėra specifinis (perkamos bendrinės, o ne, pavyzdžiui, specializuotos užsienio kalbos mokymo paslaugos), užsienio mokymo lygis nėra aukštas (maža dalis dalyvių mokėsi įgudusio vartotojo lygiu), todėl tokie reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją. Taip pat pabrėžė, kad didelis dalyvių skaičius sietinas su samdomų ekspertų skaičiumi, o ne su itin aukšta jų kvalifikacija. Pažymėjo, kad tam tikrais atvejais aukštų ir specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymas galimas, tačiau turi būti tinkamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas, pavyzdžiui, ypatinga perkamo objekto svarba, sutarties specifinė paskirtis arba viešojo intereso apsauga. Atkreipė dėmesį, kad pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai tiekėjų siūlomiems lektoriams turėti daktaro mokslinį laipsnį arba docento pedagoginį vardą, nenurodant konkrečios reikalaujamos mokslo srities ir krypties, nėra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu, todėl neproporcingi jam. Taip pat akcentavo, kad pirkimu susidomėjo ir pirkimo dokumentus paprašė pateikti 18 tiekėjų, iš kurių tik vienas pateikė pasiūlymą.

29Agentūra, atsižvelgdama į minėto susitikimo metu aptartus klausimus, 2012 m. kovo 26 d. papildė savo tyrimo išvadą (t. III, b. l. 164–166, 167–168) ir pasiūlė sumažinti Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą 5 proc. nuo pirkimo vertės (227 309,15 Lt). Išvados papildyme pažymėjo, kad reikalavimai daliai mokymus vesiančių lektorių turėti daktaro mokslinį laipsnį arba docento pedagoginį vardą pripažintini pažeidžiančiais Aprašo 4 ir 5 p., nes yra neproporcingi ir dirbtinai riboja konkurenciją. Ministerija 2012 m. balandžio 2 d. posėdžio metu nusprendė pritarti šiam Agentūros siūlymui (t. I. b. l. 14–15; t. II, b. l. 65–66; t. III, b. l. 172–173).

30Ministerijos kancleris Potvarkiu Nr. A3-61, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), 198.2 p., Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-73 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo“ 2.3 p., Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 p. ir atsižvelgdamas į Agentūros ir Ministerijos pripažintus pažeidimus, sumažino projekto vykdytojui – Lietuvos pramonininkų konfederacijai – nustatytą didžiausią Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą 227 309,15 Lt; iš jų: 136 385,50 Lt – ES fondų lėšos; 90 923,15 Lt – projekto vykdytojo ir partnerių lėšos. Kadangi su pažeidimu susijusios išlaidos pareiškėjai jau buvo išmokėtos, Agentūra pateikė, o Ministerija patvirtino siūlomų grąžinti lėšų formą, kurioje nurodyta, kad pareiškėja privalo į atsakovės sąskaitą grąžinti 136 385,50 Lt paramos lėšų (t. I, b. l. 10–11, 17).

31Pagal Taisyklių (redakcija galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m. gegužės 17 d.) 191 p. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį (teisę pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį turi įgyvendinančioji institucija, jeigu jos vadovas yra asignavimų valdytojas). Jeigu įtariama, kad projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaikydamas projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių, patyrus nepagrįstų išlaidų, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas (Taisyklių 192 p.).

32Pažymėtina, kad Projekto sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 p. šalys sutarė, kad Europos audito rūmų, Europos Komisijos, Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas Projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Projekto vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir sutartimi, taip, kaip numatyta šioje sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose. Visais atvejais, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1083/2006 90 str. nuostatas, turi būti sudaryta galimybė šiems asmenims susipažinti su visais dokumentais 3 (trejus) metus nuo veiksmų programos, pagal kurią buvo įgyvendintas projektas, užbaigimo tikrinti ir kontroliuoti projektą (t. II, b. l. 186–195).

33Kadangi pagal Projekto sutarties 3.3 p. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga buvo nustatyta 2011 m. gegužės 31 d., todėl darytina išvada, kad Agentūra įtarusi teisės aktų pažeidimus 2011 m. gruodžio 9 d., turėjo teisę pradėti pažeidimo tyrimą.

34Pažymėtina, kad pagal Taisyklių 187 p., jeigu projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, projekto pirkimus jis privalo vykdyti vadovaudamasis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212. Įgyvendinančioji institucija pagal kompetenciją atlieka pirkimų priežiūrą, remdamasi Aprašu ir užtikrindama šių Taisyklių 184.1–184.3 p. išdėstytų nuostatų laikymąsi. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama apklausos būdu vykdomų pirkimų (kai projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija) paskesnę patikrą, gali vadovautis įgyvendinančiosios institucijos parengta ir su vadovaujančiąja institucija suderinta atrankine pirkimų patikros metodika.

35Kadangi pareiškėja neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. pateiktos perkančiosios organizacijos apibrėžties, jos vykdytam Pirkimui taikytinos Aprašo nuostatos.

36Pagal Aprašo 3 p. pirkimo tikslas – vadovaujantis šiame Apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti projekto vykdytojui ir (arba) partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Aprašo 14 p. nustatyta, kad projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo nustatyti ir pirkimo pradžioje tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir (arba) funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir (arba) apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog projekto vykdytojas ir (arba) partneris užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų (Aprašo 4 p.). Be to, projekto vykdytojas ir (arba) partneris pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas – įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos – neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų (Aprašo 5 p.).

37Pareiškėjai buvo sumažintas Projekto finansavimas būtent dėl Aprašo 4 ir 5 p. pažeidimų.

38Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems teikėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip absoliutus. Vykdydamas pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti tam tikrus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos 2009 m. liepos 29 d. apžvalgos 20–22 p.).

39Pasak Agentūros, reikalavimas konkurso dalyviui turėti įdiegtą (sertifikuotą) kokybės vadybos sistemą kompetencijos ugdymo sprendimų (mokymų) organizavimo ir įgyvendinimo paslaugoms teikti pagal ISO 9001:2000 tarptautinio kokybės vadybos standarto reikalavimus, diskriminuoja tiekėjus, turinčius lygiavertes kokybės vadybos sistemas ar kokybės užtikrinimo priemones.

40Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Arnold André, C-434/02, Rink. 2004, p. 11825). Šiame lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų taikymo kontekste pažymėtina tai, kad diskriminuojantis elgesys kartu lemia ir nelygiateisišką tiekėjų padėtį, bet ne visada nelygiateisiškas elgesys su tiekėjais reikš diskriminaciją. Paprastai diskriminacija pripažįstama, kai nelygiateisiška subjektų (viešųjų pirkimų kontekste – tiekėjų) padėtį lemia tam tikras diskriminuojantis kriterijus, kuris suponuoja, kad tam tikro subjektus diskriminuojančio kriterijaus pagrindu vieni subjektai bus išskirti iš kitų atitinkamų subjektų sąrašo (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1993 m. birželio 22 d. Sprendimas Komisija prieš Daniją, C-243/89, Rink. 1993, p. I-3353).

41Pažymėtina, kad ISO 9001:2000 sertifikatas įrodo, kad įmonės kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. Taigi vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2000 standartą, įdiegimas užtikrina, kad bus gaunama kokybiška paslauga. Teismo vertinimu, pareiškėjos teisė nustatyti atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus nėra paneigiama, tačiau atsižvelgiant į Aprašo 4 p. reikalavimus tiekėjų kvalifikaciniam reikalavimams turėtų būti taikoma lygiaverčių standartų doktrina. Minėtas pareiškėjos suformuluotas reikalavimas iš tiesų diskriminuoja kitus tiekėjus, nes turėdami lygiavertes kokybės valdymo sistemas jie negalėtų laimėti pareiškėjos skelbto atvirojo konkurso, nors realiai teiktų vienodai kokybiškas paslaugas, todėl tokia situacija pagrįstai buvo įvertinta kaip pažeidžianti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

42Tai, kad Agentūra ir atsakovė nenurodė, kokius konkrečius lygiaverčius sertifikatus dar gali turėti tiekėjai nelaikytina pažeidimu. Galimi atvejai, kai tiekėjas nėra sertifikuotas, tačiau pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad praktikoje įmonėje nurodytos vadybos sistema veikia, be to, lygiavertėmis konkurso sąlygų priemonėmis gali būti sertifikatas, įrodantis, kad laikomasi vadybos sistemos ir / ar kitos sistemos, kurios reikalavimai viršija perkančiosios organizacijos nustatytuosius.

43Aprašo 4 ir 5 p. pažeidimu taip pat buvo pripažinti pareiškėjos nustatyti reikalavimai ne mažiau kaip 25 proc. užsienio kalbos paslaugas teiksiančių ekspertų ir ne mažiau kaip 50 proc. specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiančių ekspertų turėti daktaro mokslinį laipsnį bei ne mažiau kaip 10 proc. užsienio kalbos mokymo paslaugas teiksiančių ekspertų ir ne mažiau kaip 25 proc. specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiančių ekspertų turėti docento pedagoginį vardą. Agentūra nurodė, kad tokie reikalavimai, nenurodant konkrečios reikalaujamos mokslo srities ir krypties, nėra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu, yra neproporcingi ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, be to, tokie kvalifikacijos reikalavimai yra nebūtini ir neužtikrina proporcingumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo.

44Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas – šių priemonių adekvatumo tikslams vertinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

45Pareiškėjos projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių administracinio personalo profesinės kompetencijos įgijimą ir tobulinimą. Nagrinėjamoje situacijoje specifiniai reikalavimai buvo nustatyti užsienio kalbos mokymo paslaugas ir specialiųjų socialinių bei vadovavimo įgūdžių tobulinimo paslaugas teiksiantiem ekspertams, tuo tarpu formuluodama reikalavimus ekspertams pareiškėja nurodė, kad pastarieji turi turėti docento pedagoginį vardą ar daktaro mokslinį laipsnį. Kokios mokslo srities ir krypties šis laipsnis turėtų būti pareiškėja nenurodė, todėl, teismo vertinimu, toks reikalavimas neatitinka Projekto siekiamų tikslų ir negali būti pripažintas proporcingu.

46Pagal Taisyklių 191 p. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį (teisę pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį turi įgyvendinančioji institucija, jeigu jos vadovas yra asignavimų valdytojas). Projekto sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 p. įtvirtintos analogiškos nuostatos, t. y., jeigu Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (ar) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir kitos institucijos turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) reikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas (t. II, b. l. 186–195). Pareiškėjas su tokiomis sąlygomis, tarp jų ir su Projektui skirtų lėšų mažinimu, sutiko ir pasirašydamas Sutartį įsipareigojo jos laikytis.

47Nors nei Projekto sutartyje, nei Taisyklėse nėra nustatytos paskirtos sankcijos – Projekto finansavimo lėšų sumažinimo – dydžiai, tačiau Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintose Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose (toliau – ir Rekomendacijos) nurodyta, nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su pirkimu pagal Aprašą, institucija, teikdama Rekomendacijų 25 p. nurodytus pasiūlymus, atsižvelgia į Gairių nuostatas (Rekomendacijų 26 p.). Pagal Gaires neteisėtų sutarties pasirašymo kriterijų taikymo atveju, t.y., kai sutartis buvo sudaryta taikant neteisėtus sutarties pasirašymo kriterijus (pavyzdžiui, atrankos kriterijaus naudojimas siekiant pasirašyti sutartį, perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose arba pranešime apie numatomą sudaryti sutartį apibrėžtų kriterijų nesilaikymas ar neteisingas ir (arba) diskriminacinis sutarties pasirašymo kriterijų taikymas), rekomenduojama pataisa yra 25 proc. sutarties sumos, tačiau ši suma gali būti sumažinta iki 10 arba iki 5 proc. atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo pritaikyti minimali pataisa, todėl teismo vertinimu, net ir konstatavus, jog tik dėl vieno reikalavimo tiekėjams buvo pažeistas Aprašo 4 ir 5 p., nebūtų pagrindo mažinti pareiškėjai nurodytą grąžintiną sumą.

48Pareiškėjos teigimu Potvarkis Nr. A3-61 neatitinka VAĮ 8 str. reikalavimų. VAĮ 8 str. nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 d.). Jame turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 d.), o pats aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 d.). Vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, ne kartą yra konstatavęs, jog VAĮ 8 str. nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis. Sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos (2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17–174/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11), 2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–990/2007, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–964/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 3 (13), 2007).

49Taigi individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis įvertinimas. Tačiau praktikoje neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualaus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos visuomeninių – teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Toks dokumentas jau įgyja teisinę galią ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet iki tokio akto priėmimo atliktas darbas, gauta informacija, įforminta bet kokios formos dokumente (ataskaitoje, patikrinime, išvadoje ir kt.), atspindintys individuliam administraciniam aktui priimti reikalingus duomenis, paprastai neskundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai tik ištaka, tarnaujanti individualiam administraciniam aktui priimti. Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkėlinėjami į administracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį (žr. 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556–633/2008).

50Ginčijamame Potvarkyje yra pateikiamos teisė aktų nuostatos, kuriomis remiantis jis buvo priimtas, taip pat pateiktos nuorodos į Agentūros 2012 m. vasario 3 d. raštą Nr. ESF-12SD-01869 (t. II, b. l. 146) ir 2012 m. kovo 26 d. raštą Nr. ESF-12-SD-04300 (t. II., b. l. 156) bei Ministerijos posėdžio 2012 m. balandžio 4 d. protokolą Nr. D5-77 (t. I, b. l. 14–15), be to, skundžiamas potvarkis buvo atsiųstas pareiškėjai su Ministerijos 2012 m. balandžio 12 d. raštais Nr. (21.104-82)SD-2469 (t. I, b. l. 12–13), kuriuose, kaip matyti iš jų turinio, yra aiškiai nurodytos faktinės aplinkybės bei teisės aktų nuostatos, kurių pažeidimu pareiškėja yra kaltinama. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad tų pačių duomenų dubliavimas keliose vietose būtų perteklinis, prieštaraujantis gero administravimo principui, teismas sprendžia, jog ginčijamas Potvarkis Nr. A3-61 iš esmės atitinka VAĮ 8 str. nurodytus individualaus administracinio akto turinio reikalavimus.

51Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintose Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse (toliau – ir Grąžinimo taisyklės) nurodyta, kad įgyvendinančioji institucija, siekdama, kad projekto vykdytojas grąžintų neteisėtai išmokėtų ir (ar) panaudotų lėšų sumą, turi siūlyti administruojančiajai institucijai patvirtinti siūlomų grąžinti lėšų formą, kurioje būtų pasirinktas lėšų grąžinimas pervedant lėšas į sąskaitą, ir (arba) įsakyme nurodyti projekto vykdytojui per terminą, ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų nuo priimto įsakymo įsigaliojimo, grąžinti lėšas į šiame įsakyme nurodytą banko sąskaitą, iš kurios jos pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, kaip nurodyta šių taisyklių 22 p. (7.1 p.). Pagal Grąžinimo taisyklių 8.1 p. administruojančioji institucija, siekdama, kad projekto vykdytojas grąžintų neteisėtai išmokėtų ir (ar) panaudotų lėšų sumą, turi patvirtinti siūlomų grąžinti lėšų formą, kurioje būtų pasirinktas lėšų grąžinimas pervedant lėšas į sąskaitą, ir (arba) įsakyme nurodyti projekto vykdytojui per terminą, ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų nuo priimto įsakymo įsigaliojimo, grąžinti lėšas į šiame įsakyme nurodytą banko sąskaitą, iš kurios jos pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, kaip nurodyta šių taisyklių 22 p.

52Atsižvelgdamas į tai, kas aukščiau išdėstyta bei konstatavęs, kad Potvarkis Nr. A3-61 yra teisėtas ir pagrįstas bei vadovaudamasis minėtomis Grąžinimo taisyklių nuostatomis, teismas daro išvadą, kad Sprendimas Nr. (21.107-82)SD-2894 (t. I, b. l. 10–11), kuriuo pareiškėja įpareigojama per 60 d. nuo siūlomų grąžinti lėšų formos patvirtinimo dienos pervesti nurodytą sumą į Ministerijos sąskaitą, taip pat laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkinti pareiškėjos reikalavimą šį sprendimą panaikinti, pagrindo nėra.

53Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Potvarkis Nr. A3-61 bei Sprendimas Nr. (21.107-82)SD-2894 yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

55Pareiškėjos Lietuvos pramonininkų konfederacijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Lietuvos pramoninkų konfederacija (toliau – ir pareiškėja) su skundu (t.... 3. Pareiškėja nurodė, kad skundžiamais sprendimais buvo sumažintas... 4. Pasak pareiškėjos, Projekto įgyvendinimui reikalingų mokymo paslaugų... 5. Be to, pareiškėjos teigimu, Potvarkis Nr. A3-61 neatitinka objektyvumo... 6. Pareiškėja nesutinka, kad kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti ISO... 7. Pareiškėjos įsitikinimu, reikalavimai ne mažiau kaip 25 proc. užsienio... 8. Atsakovė Ministerija atsiliepime (t. II, b. l. 122–127) į pareiškėjos... 9. Atsakovė nesutinka, kad Potvarkis Nr. A3-61 neatitinka VAĮ reikalavimų.... 10. Atkreipė dėmesį, jog teisės aktai Ministerijai kaip tarpinei institucijai... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime (t. II, b. l. 173–177)... 12. Paaiškino, jog Valstybės kontrolė, atlikusi Pirkimo auditą, nurodė, jog... 13. Agentūra pažymėjo, kad Valstybės kontrolės nurodyti teisiniai ir faktiniai... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės kontrolė atsiliepime (t. IV, b. l.... 15. Teismo posėdžio metu pareiškėjos Lietuvos pramonininkų konfederacijos... 16. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo... 17. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Agentūros atstovas... 18. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės kontrolės atstovas... 19. Skundas atmestinas.... 20. Byloje ginčas kilo dėl Ministerijos kanclerio 2012 m. balandžio 6 d.... 21. Nustatyta, kad 2009 m. balandžio 1 d. Ministerija, Agentūra ir pareiškėja... 22. Projekto įgyvendinimui pareiškėja paskelbė atvirą konkursą mokymo... 23. Atviro konkurso metu buvo gautas vienintelis pasiūlymas iš UAB „ETKC“ (t.... 24. 2009 m. balandžio 22 d. raštu Nr. ESF-09-SD-01460 (t. I, b. l. 180) Agentūra... 25. Valstybės kontrolė, atlikusi Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos... 26. Agentūra, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės rekomendacijas, atliko... 27. Ministerija 2012 m. kovo 7 d. rašte Nr. (21.104-82)SD-1552 (t. II, 155; t.... 28. 2012 m. kovo 21 d. Agentūroje vykusio susitikimo metu Agentūros, Valstybės... 29. Agentūra, atsižvelgdama į minėto susitikimo metu aptartus klausimus, 2012... 30. Ministerijos kancleris Potvarkiu Nr. A3-61, vadovaudamasis Projektų... 31. Pagal Taisyklių (redakcija galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m.... 32. Pažymėtina, kad Projekto sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 p. šalys sutarė,... 33. Kadangi pagal Projekto sutarties 3.3 p. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga... 34. Pažymėtina, kad pagal Taisyklių 187 p., jeigu projekto vykdytojas nėra... 35. Kadangi pareiškėja neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. pateiktos... 36. Pagal Aprašo 3 p. pirkimo tikslas – vadovaujantis šiame Apraše nustatytais... 37. Pareiškėjai buvo sumažintas Projekto finansavimas būtent dėl Aprašo 4 ir... 38. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad... 39. Pasak Agentūros, reikalavimas konkurso dalyviui turėti įdiegtą... 40. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius... 41. Pažymėtina, kad ISO 9001:2000 sertifikatas įrodo, kad įmonės kokybės... 42. Tai, kad Agentūra ir atsakovė nenurodė, kokius konkrečius lygiaverčius... 43. Aprašo 4 ir 5 p. pažeidimu taip pat buvo pripažinti pareiškėjos nustatyti... 44. Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų... 45. Pareiškėjos projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos pramonės ir paslaugų... 46. Pagal Taisyklių 191 p. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą,... 47. Nors nei Projekto sutartyje, nei Taisyklėse nėra nustatytos paskirtos... 48. Pareiškėjos teigimu Potvarkis Nr. A3-61 neatitinka VAĮ 8 str. reikalavimų.... 49. Taigi individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš... 50. Ginčijamame Potvarkyje yra pateikiamos teisė aktų nuostatos, kuriomis... 51. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.... 52. Atsižvelgdamas į tai, kas aukščiau išdėstyta bei konstatavęs, kad... 53. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Potvarkis Nr.... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 55. Pareiškėjos Lietuvos pramonininkų konfederacijos skundą atmesti kaip... 56. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...