Byla I-696-386/2013
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės ir Remigijaus Armino, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei,

22013 m. lapkričio 21 teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „AGROLAIN“ skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Neringos savivaldybės administracijai dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

42013 m. gegužės 28 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi po trūkumų šalinimo priimtas pareiškėjo UAB „AGROLAIN“ (toliau – ir pareiškėja) patikslintas skundas (t. I, b.l. 39-43, 54-56), kuriuo prašo:

5- panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2013-01-09 raštą (sprendimą) Nr. 13SD-(14.13.55.)-28;

6- įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (jos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių) pakeisti 2004-09-16 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą su V. T., a. k. ( - ), ir 2004-09-16 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą su L. Z., a. k. ( - ); žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas ( - ).

72013 m. spalio 15 d. teismo nutartimi priimtas pareiškėjo UAB„AGROLAIN“ skundas, kuriuo papildomai prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 29 d. įsakymus Nr. 13VĮ-(14.13.2)-154 ir Nr. 13VĮ-(14.13.2)-155 (t. II, b.l. 1-4 ir 41-42).

8Pareiškėjas skunde nurodė, jog iš buvusių savininkų L. Z. ir V. T. 2012-02-02 pirkimo-pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. ( - )) (toliau – ir Pirkimo sutartis) įsigijo pastatus - poilsio namelius, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), esančius ( - ) (toliau - ir Pastatai). Prieš sudarant Pirkimo sutartį, pardavėjai L. Z. ir V. T. pateikė pareiškėjai bei Pirkimo sutartį tvirtinusiai notarei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2011-12-13 raštus Nr. 13ST-(14.13.5.)-554 ir 13ST-(14.13.5.)-555, kuriais buvo leista parduoti Pastatus, esančius valstybinės žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), adresas ( - ) (toliau – ir Sklypas).

9Pareiškėjas teigia, kad prieš sudarant Pirkimo sutartį, Pastatų pardavėjai taip pat perdavė ir su jais sudarytų 2004-09-16 valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dėl atitinkamų Sklypo dalių, skirtų Pastatams eksploatuoti, nuomos (toliau - Žemės nuomos sutartys), kopijas, patvirtindami, kad, kaip atitinkamų Sklypo dalių nuomininkai, jie laiku ir tinkamai vykdė visus šiomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, jokių pretenzijų iš valstybinės žemės nuomotojų nėra sulaukę. Pareiškėjas nurodo, kad minėtos aplinkybės ir kompetentingos institucijos išduoti sutikimai leido teisėtai ir pagrįstai tikėtis, kad tarp naujo Pastatų savininko ir valstybės atsiras žemės nuomos teisiniai santykiai, todėl sudarius Pirkimo sutartį ir įregistravus nuosavybės teises į Pastatus viešame Nekilnojamojo turto registre ir teisės aktų nustatytąja tvarka kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių (toliau – ir Skyrius), prašydama pakeisti Žemės nuomos sutartį, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių Skyrius pakeitė poziciją

10Pareiškėjas UAB „AGROLAIN“, atstovaujamas bendrovės direktoriaus D. G., ir atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius vyriausiosios specialistės R. V., veikiančios pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-1128 „Dėl taikos sutarties sudarymo“ (t. II, b.l. 66), sudarė taikos sutartį ir ją pateikė teismui.

112013 m. lapkričio 18 d. taikos sutartimi šalys susitarė administracinę bylą užbaigti taikiai šiomis sąlygomis:

121. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" neginčija nuomos teisinių santykių dėl ginčo žemės sklypų pasibaigimo tarp valstybės ir buvusių savininkų L. Z. ir V. T., kuriems nuosavybės teise priklausė statiniai: pastatas - poilsio namelis (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas - poilsio namelis (unikalus Nr. ( - )), esantys žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), ( - ).

132. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius davė sutikimus L. Z. ir V. T. perleisti statinius ginčo žemės sklype UAB „AGROLAIN", bei vadovaujantis Civilinio kodekso 6.394 straipsnio 1 dalimi ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin.,1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551) (toliau - Taisyklės), 45 punktu, Šalys pripažįsta, kad perleidus statinius - pastatą - poilsio namelį (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą - poilsio namelį (unikalus Nr. ( - )), su buvusiais statinių savininkais L. Z. ir V. T. nuomos teisiniai santykiai nutrūko ir perėjo šiuos statinius įsigijusiai UAB „AGROLAIN", todėl Šalys vienareikšmiškai sutaria, kad 2004 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ( - ), nuomos sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) tarp valstybės ir statinį įsigijusių naujų savininkų tęsiasi.

143. Šalys susitaria, kad nuomos sutartys, nurodyta šios Sutarties 2 punkte, bus tikslinamos vadovaujantis Taisyklių 45 punktu, įrašant naująjį nuomininką UAB „AGROLAIN", tačiau nekeičiant valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų ir nenaikinant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 29 d. įsakymų: Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo" ir įsakymo Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies nuomos sutarties nutraukimo", t. y.:

153.1. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m. rugsėjo 16 d. nuomos sutartyje Nr. ( - ), sudarytoje su L. Z., įrašant naują nuomininką Pareiškėją UAB „AGROLAIN";

163.2 valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m. rugsėjo 16 d. nuomos sutartyje Nr. ( - ), sudarytoje su V. T., įrašant naują nuomininką Pareiškėją UAB „AGROLAIN".

174. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka parengti atitinkamus žemės sklypo planus, su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriuose turi būti išskirta esantiems statiniams - pastatui - poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) ir pastatui - poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) - eksploatuoti reikalingos sklypo dalys ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jų parengimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu dėl nuomos sutarčių, nurodytų Sutarties 2 punkte patikslinimo.

185. Pareiškėjas atsisako reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su Administracinės bylos nagrinėjimu ir įsipareigoja atlyginti teismo išlaidas (dokumentų įteikimas ir pan.).

196. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo, jos patvirtinimo, administracinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje, t.y. administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

207. Ši Sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties, patvirtinančios šią Sutartį, įsiteisėjimo dienos.

218. Ši Sutartis sudaryta keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienam Pareiškėjui ir Atsakovui, ir vienas - Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

22Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir šios Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties sudarymo tikslus.

23Proceso šalys ir jų atstovai neatvyko.

24Pareiškėjo atstovas advokatas T. P. ir atsakovės atstovė prašo patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, taikos sutarties patvirtinimo ir administracinės bylos nutraukimo klausimus nagrinėti rašytinio proceso tvarka (t. II, b.l. 59 ir 65).

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija nurodo, jog susipažino su šalių sudaryta taikos sutartimi ir neprieštarauja dėl jos patvirtinimo teisme. Prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (t. II, b.l. 63).

26Teisėjų kolegija konstatuoja:

27Administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnyje reglamentuojama teisė sudaryti taikos sutartį (2013 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-348 redakcija, įsigaliojusi nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., Žin., 2013, Nr. 62-3060). Šio straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutarties dalykas turi būti tokio paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad taikos sutartis pridedama prie bylos. Prieš tvirtindamas taikos sutartį teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes (kai jie dalyvauja teismo posėdyje). Nutartimi dėl taikos sutarties patvirtinimo teismas patvirtina taikos sutartį ir nutraukia bylą. Nutartyje turi būti nurodytos tvirtinamos taikos sutarties sąlygos.

28Žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), yra valstybės nuosavybė, todėl teisių į žemės sklypo nuomą perėjimo klausimai turi būti sprendžiami tiesiogiai taikant teisės normas, reglamentuojančias valstybinės žemės nuomos teisinius santykius. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 9 straipsnis reglamentuoja valstybinės žemės išnuomojimą. Šio straipsnio 6 dalies 1 punktas numato, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinus statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veikos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

29Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.394 straipsnis reglamentuoja teises į žemės sklypą, kai pirkimo-pardavimo sutartimi parduodamas jame esantis pastatas, įrenginys ar kitoks nekilnojamasis daiktas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal pastato, įrenginio ar kitokio nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į daiktą pardavėjas perduoda ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Tai yra minėtame straipsnyje įtvirtinta nuostata kartu su parduodamu nekilnojamuoju daiktu perleisti ir naudojimosi teisę į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Pagal CK 6.394 straipsnio 3 dalį pirkėjas įgyja teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip nekilnojamojo daikto savininkas. CK 6.394 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta pareiga nekilnojamojo daikto savininkui, nesančiam žemės sklypo, kuriame tas daiktas yra savininku, parduodant nekilnojamąjį daiktą gauti žemės sklypo savininko sutikimą, išskyrus atvejus, jeigu tai neprieštarauja įstatymų ir (ar) sutarties nustatytoms to žemės sklypo naudojimo sąlygoms.

30Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Nenaudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 45 punktas numato, kad žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį gali būti perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys). Jeigu perleidžiamiems statiniams ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne viso žemės sklypo, žemės sklypo dalies, kurios nuomos teisė perleidžiama, dydis nustatomas pagal šių Taisyklių 7 ir 8 punkto nuostatas. Pateikti valstybinės žemės nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8 punktą būtų išskirta perleidžiamam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos teisę prašoma perleisti kartu su statiniu ar įrenginiu, įpareigojamas valstybinės žemės nuomininkas. Taisyklių 45 punkte numatyta, kad perleidžiant žemės nuomos teisę į visą žemės sklypą, pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis – joje įrašomas naujasis nuomininkas, tačiau valstybinės žemės nuomos sąlygos nekeičiamos.

31Pareiškėjas UAB “AGROLAIN” kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių, prašydamas pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartis, nes jis pirkimo - paradavimo sutartimi įsigijo pastatus – poilsio namelius, unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) (t. I, b.l. 8-9).

32Pateiktos tvirtinti taikos sutarties 4 punkte numatyta pareiga pareiškėjui UAB “AGROLAIN” teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planą, kuriame turi būti išskirta esantiems statiniams - pastatui - poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) ir pastatui - poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti reikalingas žemės sklypas, kaip tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Nenaudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 45 punkte.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad pateiktos tvirtinti šalių taikos sutarties dalykas yra tokio paties pobūdžio, kaip ir pareiškėjo skundo reikalavimai. Teisėjų kolegijos nuomone, ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų, taikytinų nagrinėjamoje byloje, nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

34Pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įgaliojimas Nr. 1Į-(1.9)-1128 „Dėl taikos sutarties sudarymo“ (t. II, b.l. 66) patvirtina atsakovės atstovės R. V. įgalinimus sudaryti taikos sutartį nagrinėjamoje byloje.

35Taikos sutarties 5 punkte nurodyta, jog pareiškėjas atsisako reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su administracinės bylos nagrinėjimu. Šalys taikos sutarties 6 punkte nurodė, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei administracinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje. Taikos sutarties 7 punkte aptartos jos įsigaliojimo sąlygos, t.y., kad taikos sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.

36Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas tvirtina šalių pateiktą taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukia (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 4 punktas).

37Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsniu, 101 straipsnio 4 punktu, 105-106 straipsniais,

Nutarė

38patvirtinti 2013 m. lapkričio 18 d. taikos sutartį, sudarytą tarp UAB „AGROLAIN", atstovaujamos bendrovės direktoriaus D. G., ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vyriausiosios specialistės R. V., veikiančios pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įgaliojimą Nr. 1Į-(1.9)-1128 „Dėl taikos sutarties sudarymo“, kuria:

391. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" neginčija nuomos teisinių santykių dėl ginčo žemės sklypų pasibaigimo tarp valstybės ir buvusių savininkų L. Z. ir V. T., kuriems nuosavybės teise priklausė statiniai: pastatas - poilsio namelis (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas - poilsio namelis (unikalus Nr. ( - )), esantys žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), ( - ).

402. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius davė sutikimus L. Z. ir V. T. perleististatinius ginčo žemės sklype UAB „AGROLAIN", bei vadovaujantis Civilinio kodekso 6.394 straipsnio 1 dalimi ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin.,1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551) (toliau - Taisyklės), 45 punktu, Šalys pripažįsta, kad perleidus statinius - pastatą - poilsio namelį (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą - poilsio namelį (unikalus Nr. ( - )), su buvusiais statinių savininkais L. Z. ir V. T. nuomos teisiniai santykiai nutrūko ir perėjo šiuos statinius įsigijusiai UAB „AGROLAIN", todėl Šalys vienareikšmiškai sutaria, kad 2004 m. rugsėjo 16 d. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ( - ), nuomos sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) tarp valstybės ir statinį įsigijusių naujų savininkų tęsiasi.

413. Šalys susitaria, kad nuomos sutartys, nurodytos šios Sutarties 2 punkte, bus tikslinamos vadovaujantis Taisyklių 45 punktu, įrašant naująjį nuomininką UAB „AGROLAIN", tačiau nekeičiant valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų ir nenaikinant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 29 d. įsakymų: Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-154 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) mieste, dalies nuomos sutarties nutraukimo" ir įsakymo Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-155 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) mieste, dalies nuomos sutarties nutraukimo", t. y.:

423.1. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m. rugsėjo 16 d. nuomos sutartyje Nr. ( - ), sudarytoje su L. Z., įrašant naują nuomininką Pareiškėją UAB „AGROLAIN";

433.2 valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m. rugsėjo 16 d. nuomos sutartyje Nr. ( - ), sudarytoje su V. T., įrašant naują nuomininką Pareiškėją UAB „AGROLAIN".

444. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka parengti atitinkamus žemės sklypo planus, su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriuose turi būti išskirta esantiems statiniams - pastatui - poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) ir pastatui - poilsio nameliui (unikalus Nr. ( - )) - eksploatuoti reikalingos sklypo dalys ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jų parengimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu dėl nuomos sutarčių, nurodytų Sutarties 2 punkte patikslinimo.

455. Pareiškėjas atsisako reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su Administracinės bylos nagrinėjimu ir įsipareigoja atlyginti Teismo išlaidas (dokumentų įteikimas ir pan.).

466. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei Administracinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje, t.y. Administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

477. Ši Sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties, patvirtinančios šią Sutartį, įsiteisėjimo dienos.

48Nutraukti administracinę bylą Nr. I-696-386/2013.

49Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2013 m. lapkričio 21 teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 4. 2013 m. gegužės 28 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi... 5. - panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. - įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos... 7. 2013 m. spalio 15 d. teismo nutartimi priimtas pareiškėjo UAB„AGROLAIN“... 8. Pareiškėjas skunde nurodė, jog iš buvusių savininkų L. Z. ir V. T.... 9. Pareiškėjas teigia, kad prieš sudarant Pirkimo sutartį, Pastatų... 10. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN“, atstovaujamas bendrovės direktoriaus D. G.,... 11. 2013 m. lapkričio 18 d. taikos sutartimi šalys susitarė administracinę... 12. 1. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" neginčija nuomos teisinių santykių dėl... 13. 2. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 14. 3. Šalys susitaria, kad nuomos sutartys, nurodyta šios Sutarties 2 punkte,... 15. 3.1. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m.... 16. 3.2 valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m.... 17. 4. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka... 18. 5. Pareiškėjas atsisako reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su... 19. 6. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo, jos... 20. 7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 21. 8. Ši Sutartis sudaryta keturiais vienodą teisinę galią turinčiais... 22. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir šios... 23. Proceso šalys ir jų atstovai neatvyko.... 24. Pareiškėjo atstovas advokatas T. P. ir atsakovės atstovė prašo patvirtinti... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija nurodo,... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 27. Administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnyje reglamentuojama... 28. Žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), yra valstybės nuosavybė,... 29. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) (Žin., 2000, Nr.... 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260... 31. Pareiškėjas UAB “AGROLAIN” kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos... 32. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties 4 punkte numatyta pareiga pareiškėjui... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad pateiktos tvirtinti šalių taikos sutarties... 34. Pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 35. Taikos sutarties 5 punkte nurodyta, jog pareiškėjas atsisako reikalavimų... 36. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas tvirtina šalių... 37. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos... 38. patvirtinti 2013 m. lapkričio 18 d. taikos sutartį, sudarytą tarp UAB... 39. 1. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" neginčija nuomos teisinių santykių dėl... 40. 2. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 41. 3. Šalys susitaria, kad nuomos sutartys, nurodytos šios Sutarties 2 punkte,... 42. 3.1. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m.... 43. 3.2 valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), adresu ( - ), 2004 m.... 44. 4. Pareiškėjas UAB „AGROLAIN" įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka... 45. 5. Pareiškėjas atsisako reikalavimų atlyginti išlaidas, susijusias su... 46. 6. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo, jos... 47. 7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 48. Nutraukti administracinę bylą Nr. I-696-386/2013.... 49. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...