Byla I-213-413/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjai Z. M. N. , pareiškėjos atstovui adv. padėjėjui Eugenijui Lukošiui, atsakovės atstovams Živilei Kalesinskienei ir advokatui Audriui Bandzaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. M. N. skundą atsakovei Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl išvadų ir įsakymų panaikinimo, grąžinimo į pareigas bei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo,

Nustatė

2Z.M. N. kreipėsi į teismą, prašydama:

  1. panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos 2008 m. balandžio 3 d. išvadas;
  2. panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. A-1-71;
  3. panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A-1-73;
  4. panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. A-1-137;
  5. grąžinti į darbą - Kalvarijos savivaldybės administracijos Juridinio personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas - ir priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
  6. atnaujinti praleistą terminą 2008 m. rugpjūčio 18 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės įsakymui Nr. A-1-137 apskųsti, kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių ( T.2, b.l. 124-125).

3Pareiškėja nurodė, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr.A-1-71, konstatavus šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ji atleista iš darbo – Kalvarijos savivaldybės administracijos Juridinio personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigų - nuo 2008 m. rugpjūčio 18 d. Teigė, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė, 2008 m. balandžio 3 d. tarnybinio patikrinimo išvadose tarnybinis nusižengimas aiškiai neapibrėžtas, nenurodyta nusižengimo paaiškėjimo diena, jo padarymo aplinkybės, pasekmės bei kaltės forma. Atliekant tarnybinio nusižengimo tyrimą buvo pažeistos pagrindinės procedūros – praleisti teisės aktų nustatyti nuobaudų skyrimo terminai ir negautas įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos, kurios renkamojo organo nare (pirmininke) ji yra, sutikimas atleisti iš darbo. Su skundžiamu 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A-1-137 nustatyta tvarka supažindinta nebuvo, apie šį įsakymą sužinojo tik 2008 m. spalio 28 d., gavusi atsakovės atsiliepimą į skundą, todėl mano, kad terminas paminėto įsakymo nuginčijimui praleistas dėl objektyvių priežasčių.

4Atsakovo atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Valstybės tarnybos departamentas bei tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija nustatė, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos Juridinio personalo skyriaus vyriausioji specialistė Z.M. N. , būdama atsakinga už viešųjų konkursų organizavimą parenkant ir skiriant įstaigos valstybės tarnautojus ir įstaigai pavaldžių organizacijų vadovus, 2007 m. vasario 14 d., 2007 m. vasario 23 d., 2007 m. birželio 27 d. bei 2007 m. rugpjūčio 24 d. konkursų į valstybės tarnautojų pareigas metu savo pareigas atliko netinkamai, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir tokiu būdu padarė žalą valstybės tarnybai, savivaldybės autoritetui bei pažeidė asmenų, dalyvavusių konkursuose, teises. Teigė, kad pagal įstatymą skiriant tarnybines nuobaudas įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariams, profesinės sąjungos sutikimas nėra būtinas tuo atveju, kai skiriama drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Tvirtino, kad ginčijami Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės aktai buvo priimti nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. Pareiškėja praleido terminą 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymui Nr. A-1-137 skųsti, nurodytos termino praleidimo priežastys nėra svarbios, todėl atnaujinti praleistą terminą nėra pagrindo .

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-1-71 Z.M. N. paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą. 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A-1-73 nuspręsta atleisti pareiškėją iš tarnybos, pasibaigus jos nedarbingumo laikotarpiui, o 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A-1-137 nustatyta konkreti atleidimo iš tarnybos data - 2008 m. rugpjūčio 18 d. ir atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka (T.2, b.l. 79-81).

7Dėl praleisto termino atnaujinimo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymui Nr. A-1-137 apskųsti.

8Pagal ABTĮ 5 str. 1 d. kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1 d.). Analogiška nuostata nagrinėjamu atveju taikytina ir atsakovo 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. A-1-137, kaip administracinio akto, apskundimui. Pareiškėjos prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 34 str. 1 d.).

9Iš bylos duomenų matyti, kad ginčijami Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. gegužės 16 d. ir 2008 m. gegužės 19 d. įsakymai Z.M. N. įteikti 2008 m. rugpjūčio 18 d. Šią aplinkybę patvirtina pareiškėjos parašai minėtuose dokumentuose (T.2, b.l. 80-81, antroji dokumentų pusė). Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. gegužės 16 d. ir 2008 m. gegužės 19 d. įsakymai pareiškėjai įteikti jos atleidimo iš darbo dieną, t.y. 2008 m. rugpjūčio 18 d., ir su jai pareiškėja supažindinta reikalaujama forma (pasirašytinai), todėl kelia pagrįstą abejonę, jog dėl pareiškėjos netinkamo elgesio (atsisakymo susipažinti) jai negalima buvo įteikti ir 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr.A-1-137, juolab, kad šis aktas yra išvestinis ir laikytinas sudedamąja 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A-1-71 dalimi. 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas pareiškėjos nepasirašytas, todėl teismas neturi pagrindo abejoti Z.M. N. tvirtinimu, kad apie skundžiamą aktą ji sužinojo tik 2008 m. spalio 28 d. Ginčo klausimu atsakovė priėmė tris individualius administracinius aktus, dėl ko pareiškėja, laiku apskundusi du pirmuosius įsakymus, galėjo sąžiningai klysti dėl trečiojo akto (2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. A-1-137) teisinės galios. Teismui padėjus įgyvendinti pareiškėjai procesines teises pagal ABTĮ 10 straipsnio nuostatas ir išaiškinus teisę minėtą įsakymą skųsti, pastaroji tokia teise pasinaudojo (T.2, b.l. 98-99, 124).

10Įvertinus aptartas aplinkybes, termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, todėl terminas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymui Nr. A-1-137 skųsti atnaujintinas (ABTĮ 34 str. 1 d.).

11Dėl 2008 m. balandžio 3 d. tarnybinio nusižengimo tyrimo išvados panaikinimo.

12Pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės pažeidimo viešojo ar vidaus administravimo srityje. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos nuostatomis (10 punktas), tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada yra pagrindas įstaigos vadovui priimti vieną iš juridinę galią turinčių sprendimų variantų, numatytų Tvarkos 11 punkte. ABTĮ 2 straipsnio 14-15 dalių prasme tyrimo išvada nėra administracinis aktas, tiesiogiai sukuriantis tam tikram asmeniui teises arba nustatantis jam pareigas, todėl reikalavimas ją (išvadą) panaikinti pripažintinas nepagrįstu.

13Dėl įsakymų panaikinimo, grąžinimo į pareigas bei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

14Pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojų statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – ir Įstatymas). Valstybės tarnautojų drausminės atsakomybės sąlygos ir tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka numatyta Įstatymo 28 - 31 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintoje Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkoje (toliau – ir Tvarkoje).

15Pagal bylos duomenis pareiškėja yra juridinio-personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tai yra karjeros valstybės tarnautoja, todėl savo tarnyboje privalo vadovautis pareigybės aprašymu, kitais įstatymais, vykdyti pareigas, numatytas Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnyje. Įstatymo 28 straipsnis nustato darbdaviui prievolę patraukti valstybės tarnautojus už tarnybinius nusižengimus tarnybinėn atsakomybėn. Šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalis apibrėžia tarnybinį nusižengimą kaip valstybės tarnautojo pareigų neatlikimą arba netinkamą atlikimą dėl valstybės tarnautojo kaltės. Įstatymo 29 straipsnis pateikia skiriamų tarnybinių nuobaudų sąrašą ir nustato kriterijus, būtinus nuobaudai skirti. Pagal minėtų teisės aktų nuostatas – nuobaudų skyrimo procedūra yra būtina, o jos pasekoje priimti administraciniai aktai turi griežtai atitikti teisės normų nustatytus reikalavimus.

16Z.M. N. , prašydama panaikinti įsakymus dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir grąžinti ją į ankstesnes pareigas, iš esmės savo reikalavimus grindžia trimis pagrindiniais motyvais, tai yra: 1) tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada neatitinka Tvarkos 10 punkte numatytų reikalavimų; 2) tarnybinė nuobauda paskirta praleidus Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą; 3) skiriant tarnybinę nuobaudą, nebuvo gautas profesinės sąjungos sutikimas.

17Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalį šiurkštus tarnybinis nusižengimas – tai nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos valstybės tarnybos bei kitų valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms ar valstybės tarnautojo veiklos etikos principams. Šiurkštaus tarnybinio nusižengimo sąvoka tiesiogiai susijusi su šio straipsnio 6 dalyje numatytais šiurkštaus pažeidimo atvejais. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje A-678/2004 priimtame sprendime nurodė, jog „vertinant ar teisėtai ir pagrįstai paskirta tarnybinė nuobauda, turi būti nustatyta, ar valstybės tarnautojo veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo sudėtis: nustatytas pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs tarnautojas, pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, tarnautojo kaltė. Tam, kad valstybės tarnautojas būtų traukiamas tarnybinėn atsakomybėn, nepakanka vien fakto, jog jis neatliko savo pareigų arba jas atliko netinkamai, konstatavimo. Būtina nustatyti visus tarnybinio nusižengimo sudėties elementus, tarp jų ir valstybės tarnautojo kaltę. Todėl teismas, nagrinėdamas bylą, privalo patikrinti, ar darbdavys tyrė tarnautojo kaltę ir ar ją (kaltę) nustatė teisingai“. Skiriant griežčiausią tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, privalu atsižvelgti į valstybės tarnautojo kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, į šio asmens veiklą iki nusižengimo padarymo.

18Viena iš svarbiausių nuobaudos skyrimo procedūros sudėtinių dalių yra tarnybinio nusižengimo tyrimas (Tvarkos 5 punktas), kuris nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik tarnautojo veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tyrimą atliekantis pareigūnas (komisija) turi surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ir paneigiančius tarnautojo tiriamą pažeidimo faktą, tarnautojo kaltę, patikrinti jo (tarnautojo) paaiškinime (jei toks pateiktas) nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti. Pagal Tvarkos 10 punktą, ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo raštu pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus ne vėliau kaip 11 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios. Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinis nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas, nurodant Valstybės tarnybos įstatymo straipsnį, dalį, punktą, nusižengimo padarymo ir paaiškėjimo dieną, tarnautojo, kalto dėl padaryto nusižengimo, kaltės formą, nusižengimo padarinius, o taip pat ir siūlomą konkrečią nuobaudą. Atsižvelgiant į tai, kad įsakymas skirti nuobaudą gali būti skundžiamas teismui, o teismas, nagrinėdamas tokią bylą, privalo ištirti ir įvertinti ne tik valstybės tarnautojo, kuriam skirta ši nuobaudą, veiką, bet ir darbdavio ir jo įgaliotų tirti pažeidimą asmenų veiksmus dėl teisės normų, reglamentuojančių nuobaudos skyrimo procedūrą, tinkamo taikymo, visi įstatymo nustatyti reikalavimai, į kuriuos darbdavys, skirdamas nuobaudą privalo atsižvelgti, privalo atspindėti administraciniame akte dėl nuobaudos skyrimo.

19Iš tarnybinio patikrinimo išvados (T.1, b.l. 53-56) matyti, išvada surašyta nekvalifikuotai ir neatitinka nei vieno iš paminėtų Tvarkos 10 punkto reikalavimų. Iš jos netgi neaišku, kuriam iš valstybės tarnautojų ir kokią tarnybinę nuobaudą siūloma skirti. Tarnybinis tyrimas pradėtas 2007 m. lapkričio 13 d., o užbaigtas 2008 m. balandžio 3 d., tai yra grubiai pažeidus tyrimo terminus, numatytus Tvarkos 9 ir 10 punktuose ir nenustačius byloje objektyvių (numatytų Tvarkos 9 ir 14 punktuose) ir tinkamai įformintų tokio termino praleidimo priežasčių. Todėl jau vien šiuo pagrindu ginčijami įsakymai negali būti laikomi pagrįstais ir teisėtais.

20Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant to laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą praktiką šio pobūdžio bylose, ne kartą yra pažymėjęs, kad tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena yra ta diena, kai motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada pateikiama valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui. Byloje nustatyta, kad komisijos išvada „Dėl komisijos išvadų pateikimo“ buvo pateikta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei 2008 m. balandžio 3 d., vadinasi tarnybinė nuobauda Z.M. N. turėjo būti paskirta per vieną mėnesį, tai yra ne vėliau kaip 2008 m. gegužės 5 d. Vienok ginčijamas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl Z.M. N. atleidimo iš darbo priimtas tik 2008 m. gegužės 16 d., t.y. praleidus įstatymo numatytą terminą tarnybinei nuobaudai skirti. Įrodymų, patvirtinančių, kad laikotarpiu nuo 2008 m. balandžio 3 d. iki 2008 m. gegužės 16 d. pareiškėja nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, byloje nėra. Konstatavus, kad tarnybinė nuobauda Z.M. N. buvo paskirta pasibaigus Valstybės tarnybos įstatyme numatytam terminui nuobaudai skirti, toks pažeidimas laikytinas šiurkščiu tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros pažeidimu, suteikiančiu pagrindą panaikinti paskirtą tarnybinę nuobaudą.

21Byloje taip pat nustatyta, kad Z.M. N. yra Kalvarijos savivaldybėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo narė (pirmininkė) T.1, b.l. 51-52)). Pagal Kalvarijos savivaldybės administracijos ir Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 2007 m. balandžio 4 d. pasirašytą kolektyvinės sutarties 70 punktą administracijos vadovas negali atleisti iš darbo profesinės sąjungos renkamųjų organų narių, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų negavęs profesinės sąjungos renkamojo organo išankstinio sutikimo (T.2, b.l. 107-113). Pareiškėja atleista iš darbo pažeidžiant nurodytą sutartį, todėl ir šis pažeidimas yra savarankiškas pagrindas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu.

22Išdėstytų aplinkybių ir byloje surinktų įrodymų pagrindu konstatuotina, kad skiriant Z.M. N. tarnybinę nuobaudą buvo padaryti esminiai nuobaudų skyrimo procedūrų pažeidimai, dėl ko pareiškėjos skundas pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Grąžinus pareiškėją į darbą, jai priteistinas 3790,20 Lt vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008 m. rugpjūčio 18 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (T.2, b.l. 122, Įstatymo 5 straipsnis, Darbo kodekso 297 straipsnio 3 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, teisėjas

Nutarė

24Skundą tenkinti iš dalies.

25Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr.A-1-71; 2008 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr.A-1-73 ir 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr.A-1-137.

26Grąžinti Z. M. N. į Kalvarijos savivaldybės administracijos Juridinio personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas ir priteisti jai iš Kalvarijos savivaldybės administracijos vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008 m. rugpjūčio 18 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

27Kitoje dalyje skundą atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas... 2. Z.M. N. kreipėsi į teismą, prašydama:
    3. Pareiškėja nurodė, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės... 4. Atsakovo atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 5. Skundas tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatyta, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008... 7. Dėl praleisto termino atnaujinimo Kalvarijos savivaldybės administracijos... 8. Pagal ABTĮ 5 str. 1 d. kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų... 9. Iš bylos duomenų matyti, kad ginčijami Kalvarijos savivaldybės... 10. Įvertinus aptartas aplinkybes, termino praleidimo priežastys pripažintinos... 11. Dėl 2008 m. balandžio 3 d. tarnybinio nusižengimo tyrimo išvados... 12. Pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus... 13. Dėl įsakymų panaikinimo, grąžinimo į pareigas bei vidutinio darbo... 14. Pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojų statusą,... 15. Pagal bylos duomenis pareiškėja yra juridinio-personalo skyriaus vyriausioji... 16. Z.M. N. , prašydama panaikinti įsakymus dėl atleidimo... 17. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalį šiurkštus... 18. Viena iš svarbiausių nuobaudos skyrimo procedūros sudėtinių dalių yra... 19. Iš tarnybinio patikrinimo išvados (T.1, b.l. 53-56) matyti, išvada surašyta... 20. Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad tarnybinė... 21. Byloje taip pat nustatyta, kad Z.M. N. yra Kalvarijos... 22. Išdėstytų aplinkybių ir byloje surinktų įrodymų pagrindu konstatuotina,... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Skundą tenkinti iš dalies.... 25. Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2008 m.... 26. Grąžinti Z. M. N. į Kalvarijos savivaldybės... 27. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...