Byla I-508-281/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui K. U.,

4atsakovo atstovei R. M.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. U. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas K. U. 2008 m. birželio 13 d. pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) prašymą paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Ekologinio ūkininkavimo programą.

9Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 41 punktu, 2009 m. birželio 5 d. priėmė sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769, kuriuo nuspręsta neskirti K. U. paramos už 2008 metus. Priimtą sprendimą Agentūra motyvavo tuo, kad Agentūros Kontrolės departamento Kontrolės kokybės skyriaus specialistų 2008 m. lapkričio 5 d. atliktos patikros metu buvo nustatyta, kad K. U. ūkyje bloke Nr. 167453-8823 esančiame lauke Nr. 1, bloke Nr. 167451-8077 esančiame lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 180478-7486 esančiame lauke Nr. 2 nesilaikoma geros agrarinės būklės reikalavimų.

10Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. 3IN-U-742-1231 netenkino pareiškėjo K. U. skundo, kuriuo jis prašė panaikinti Agentūros 2009 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769.

11Pareiškėjas K. U. kreipėsi su skundu į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, prašydamas panaikinti Agentūros 2009 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. 3IN-U-742-1231. Tačiau Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 2009/04-4R-252 atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

12Pareiškėjas K. U. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2009/04-4R-252; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. 3IN-U-742-1231; 3) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769; 4) įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išmokėti pareiškėjui pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ priklausančią išmoką už 2008 metus. Pareiškėjas skunde nurodė, kad patikra vyko jam nedalyvaujant (tuo metu pareiškėjas vežė susižeidusį šeimos narį pas gydytoją). Pareiškėjo žentas H. R., kuris kaip ūkio narys įtrauktas į ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą ir kuris yra vienintelis ūkio mechanizatorius, 2008 m. rugsėjo 24 d. susilaužė dešinės kojos sąnarį. Po operacijos tapo aišku, jog keletą mėnesių H. R. bus nedarbingas ir dėl to kai kurie nebaigti rudens darbai (pvz., pūdymo užarimas) nusikels į pavasarį. Pareiškėjo nuomone, aplinkybės, susijusios su mechanizatoriaus susižalojimu, laikytinos force majeur aplinkybėmis. Pats pareiškėjas 2005 metais, baigiantis pirmiems ekologinio ūkininkavimo metams, taip pat turėjo žymių sveikatos sutrikimų – patyrė infarktą, po kurio gydytojai griežtai uždraudė pareiškėjui dirbti su bet kokia žemės ūkio technika. Duomenys apie ūkio mechanizatoriaus H. R. nedarbingumą kartu su atitinkamais dokumentais laiku buvo pateikti Agentūrai. Ūkis neturėjo pakankamai lėšų kitam mechanizatoriui pasamdyti. Tačiau Agentūra, priimdama skundžiamą sprendimą, neatsižvelgė į nurodytas aplinkybes. Be to, pareiškėjo nuomone, nustatyti trūkumai galėjo būti vertinami ne kaip geros agrarinės būklės reikalavimų, o kaip geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų pažeidimas. Tokiu atveju, pagal Administravimo taisyklių 35.1 punktą, išmoka galėjo būti sumažinama tik 10 procentų. Pareiškėjas pažymėjo, kad nustatyti pažeidimai yra netyčiniai, mažo masto, nesunkūs ir jokios žalos nei aplinkai, nei kaimyniniams ūkiams nepadarė. Iki skundžiamo sprendimo priėmimo Agentūros iniciatyva ūkyje buvo atlikti ir kitų tarnybų – Valstybinės augalų apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Respublikinio augalų apsaugos departamento patikrinimai, kurių metu jokių pažeidimų pagal jų kuruojamas sritis nebuvo nustatyta. Per ketverius dalyvavimo Ekologinio ūkininkavimo programoje metus nebuvo pažeistas nei vienas šios programos reikalavimų punktas – ekologinio ūkininkavimo programa vykdoma tame pačiame žemės ūkio naudmenų plote; paraiškoje nurodytas ekologinės gamybos plotas nesumažintas; kasmetiniai prašymai pateikiami laiku; mokėjimo prašymai pateikiami laiku; ūkyje laikomasi ekologinio ūkininkavimo taisyklių. Išduotas 2009 metais sertifikatas įrodo, kad ūkyje ir toliau laikomasi visų ekologinio ūkininkavimo reikalavimų. Nei paminėtos programos reikalavimuose, nei Administravimo taisyklių 5 punkte, kuriame pateiktas paraišką pildančio asmens įsipareigojimų sąrašas, nėra nustatytas įpareigojimas laikytis geros agrarinės būklės reikalavimų. Administravimo taisyklių 6 punkte nustatyta, kad pasėliai ir naudmenos turi būti geros agrarinės būklės, tačiau už šio reikalavimo nesilaikymą Administravimo taisyklės nenumato jokių sankcijų. Administravimo taisyklių 36 punkte yra numatytos sankcijos tik už geros ūkininkavimo praktikos ir aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą.

13Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Administravimo taisyklių 6 punkte nustatyta, kad žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės. Administravimo taisyklės neapibrėžia, kas yra gera agrarinė būklė. Tačiau Administravimo taisyklių 3 punkte nurodoma, kad kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351, Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375, Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-431, Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598, ir Kaimo plėtros 2004-2006 metų planas, patvirtintas Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. 2004 LT06GDO001. Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklių (toliau – ir Tiesioginių išmokų taisyklės) 9 punkte. Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai yra vieni iš esminių bendrųjų reikalavimų, taikytinų visoms Administravimo taisyklių reglamentuotoms programoms, todėl visi pareiškėjai, dalyvaujantys programose, privalo laikytis šių reikalavimų. Agentūros Kontrolės departamento Kontrolės kokybės skyriaus specialistų 2008 m. lapkričio 5 d. atliktos patikros metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo ūkyje: 1) bloke Nr. 167453-8823 esančiame lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 167451-8077 esančiame lauke Nr. 1 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.5 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo – „Pievų-ganyklų, taip pat daugiamečių pievų-ganyklų plotuose neturi būti sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių, pelynų, usnių, varnalėšų, dilgelių ir kt.). Piktžolėti plotai turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai“ (pagal klasifikatoriaus dalį „Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos“). Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu“; 2) bloke Nr. 180478-7486 esančiame lauke Nr. 2 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo – „Ariamoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas sideracinis ar juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą reikia periodiškai įdirbti arba naudoti chemines priemones, siekiant išnaikinti piktžoles ir pagerinti dirvožemio kokybę“. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 punktu, pareiškėjui buvo pritaikytos sankcijos. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju nesilaikė nustatytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, o ne geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų, todėl pareiškėjui negali būti taikomos sankcijos, nustatytos už geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų pažeidimus.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Savo prašymą trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia iš esmės tais pačiais argumentais. Papildomai pažymi, kad Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai nustato gerą ūkininkavimo praktiką įgyvendinant paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų, vandens telkinių apsaugos ir apsaugos nuo erozijos, sutartinių gyvulių tankio ūkyje sureguliavimo ir mėšlo tvarkymą, augalų apsaugos produktų naudojimą, dirvožemio kokybės apsaugos, bioįvairovės ir natūralių gamtos išteklių apsaugos, pievų tvarkymo reikalavimus, sodybų aplinkos tvarkymo principus, vandenų ir gyvūnų gerovės normas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-431 patvirtintų Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų 1 punktas). Už geros agrarinės būklės ir aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą ir geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų pažeidimą yra taikomos skirtingos sankcijos. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju nesilaikė geros agrarinės būklės ir aplinkosaugos reikalavimų, o ne geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų, todėl jam negali būti taikomos Administravimo taisyklių 35.1 punkte numatytos sankcijos. Pagal Administravimo taisyklių 21.3 punktą, patikras vietoje, kurių metu tikrinami pareiškėjų ar paramos gavėjų pateikti duomenys ir dokumentai (taip pat geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų laikymasis), atlieka Agentūros Kontrolės departamento teritoriniai skyriai. Todėl nagrinėjamu atveju negalima vadovautis Valstybinės augalų apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Regioninės aplinkos apsaugos departamento pareiškėjo ūkyje atliktų patikrų dėl geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi duomenimis. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad šiuo atveju tinkamai įvykdyti reikalavimus, t. y. nušienauti piktžoles ir suarti pūdymą, galėjo ir kitas asmuo, ne tik pareiškėjo šeimos narys.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 25 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą. Teismas sprendime nurodė, kad bendri ir visiems pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga“, taikytini kriterijai, nurodyti Administravimo taisyklių II skyriuje „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“. Šios skyriaus 6 punkte nustatyta, kad asmens, siekiančio gauti paramą, žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės. Administravimo taisyklių 3 punkte nurodoma, kad kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351, Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (, Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-431, Tiesioginių išmokų taisyklės ir Kaimo plėtros 2004-2006 metų planas, patvirtintas Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. 2004LT06GDO001. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 patvirtintų Tiesioginių išmokų taisyklių 9 punkte nustatyti reikalavimai, keliami geros agrarinės būklės žemės ūkio naudmenoms. Pagal Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punktą, ariamoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas sideracinis ar juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą reikia periodiškai įdirbti arba naudoti chemines priemones, siekiant išnaikinti piktžoles ir pagerinti dirvožemio kokybę. Pagal Tiesioginių išmokų taisyklių 9.5 punktą, žemės ūkio naudmenose neturi būti sustabarėjusios nuo praeitų metų likusios žolinės augmenijos (kiečių, pelynų, usnių ir kt.). Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu. Pareiškėjas neginčija Agentūros darbuotojų 2008 m. lapkričio 5 d. atliktos patikros metu nustatytų aplinkybių, jog pagal jo vykdomą priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ nebuvo užbaigti visi būtini darbai – bloko Nr. 180478-7486 lauke Nr. 2 esantis pūdymas yra nedirbamas ir jame yra sustabarėjusių piktžolių (bylos priedas, t I, b. l. 47). Tai, kad K. U. deklaruotuose uogynų laukuose (bloke Nr. 167451-8077 esančiame lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 167453-8823 esančiame lauke Nr. 1) vaiskrūmius stelbia sustabarėjusi žolinė augmenija ir piktžolės, akivaizdžiai matyti iš minėtos patikros metu padarytų fotonuotraukų (t I, b. l. 106). Todėl darytina išvada, kad pareiškėjo deklaruoti laukai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai pagal programą „Agrarinė aplinkosauga“, neatitinka Administravimo taisyklių 6 punkte ir Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1, 9.5 punktuose numatytų geros agrarinės būklės reikalavimų, keliamų žemės ūkio naudmenoms. Administravimo taisyklių 40 punkte nustatyta, kad jei paramos gavėjas nesilaiko įgyvendinamos priemonės programos(-ų) reikalavimų, pažeidimo metais parama nemokama. Administravimo taisyklių 6 punkte numatyti reikalavimai taikytini visų programų atžvilgiu. Todėl pareiškėjo teiginys, kad Administravimo taisyklių 40 punkte numatyta sankcija galėtų būti taikoma tik už Administravimo taisyklių IV skyriuje „Agrarinė aplinkosauga“ 16.1.-16.5. reikalavimų nesilaikymą, yra nepagrįstas. Administravimo taisyklių 34 punkte yra numatytos sankcijos ne už geros agrarinės būklės reikalavimų, o už geros ūkininkavimo praktikos ir aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, todėl šiame punkte nurodytos sankcijos pareiškėjo atžvilgiu netaikytinos. Tą aplinkybę, kad pasirašydamas paraišką pareiškėjas įsipareigojo visą žemę, už kurią prašoma išmokų, išlaikyti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, patvirtina byloje esantys įrodymai (t I, b. l. 115). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos (toliau – ir Metodika) 1 punkte nustatyta, kad šios Metodikos tikslas – nustatyti sankcijų dėl valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų nesilaikymo žemės ūkio veiklos subjektams, pateikusiems paraišką gauti tiesiogines išmokas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas tvarką. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas dalyvavo Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarine aplinkosauga“ programoje, todėl Metodikos nuostatos šio ginčo atveju netaikytinos. Administravimo taisyklių 37 punkte nustatyta, kad jei pareiškėjas nutraukia įsipareigojimų pagal priemonės programas vykdymą prieš įsipareigojimų laikotarpio pabaigą, grąžina visas išmokas, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus, iš jų – ir force majeure atveju (37.1 punktas). Šios normos analizė leidžia daryti išvadą, kad force majeure aplinkybių konstatavimas yra svarbus ir teisiškai gali būti reikšmingas tik tuo atveju, kai sprendžiamas klausimas dėl jau išmokėtų išmokų grąžinimo, nutraukus įsipareigojimų pagal priemonės programas vykdymą. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs ne dėl išmokėtų išmokų grąžinimo, o dėl pareiškėjo prašomos paramos išmokų neskyrimo. Be to, pareiškėjo nurodytos aplinkybės – šeimos nario susirgimas – negali būti vertinamos kaip nenugalima jėga, nes pareiškėjas pagal jo vykdomą priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ būtiniems darbams atlikti galėjo pasitelkti trečiuosius asmenis. Šiomis aplinkybėmis objektyviai negali būti pateisinamas pagal programą numatytų įsipareigojimų nevykdymas. Pareiškėjo teiginys, kad nagrinėjamu atveju turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatos, yra nepagrįstas, kadangi Agentūra, vykdydama pareiškėjo prašomos paramos išmokų administravimą, vadovaujasi Administravimo taisyklių ir Tiesioginių išmokų taisyklių nuostatomis, t. y. ne privatinės, o viešosios teisės normomis. Tarp pareiškėjo ir Agentūros susiklostę teisiniai santykiai reglamentuojami imperatyviai ir jokie šalių susitarimai šioms teisės normoms negali prieštarauti. Be to, jokios sutartys tarp pareiškėjo ir Agentūros nebuvo sudarytos. Teismas konstatavo, kad tenkinti pareiškėjo skundą nėra pagrindo.

17III.

18Apeliaciniu skundu pareiškėjas K. U. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2009/04-4R-252, panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. 3IN-U-742-1231, panaikinti Agentūros 2009 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769 ir įpareigoti Agentūrą išmokėti pareiškėjui pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ priklausančią išmoką už 2008 metus. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo tas pačias faktines aplinkybes, kurios buvo nurodytos jo skunde, paduotame pirmosios instancijos teismui. Pareiškėjo nuomone, jo nurodytų aplinkybių, susijusių su šeimos nario, vykdančio ūkyje pareiškėjo funkcijas, liga, teismas nepagrįstai nepripažino force majeur aplinkybėmis. Pareiškėjas pažymi, kad patikra buvo atlikta vėlyvą rudenį. Pareiškėjas rūpinosi dėl susižalojusio šeimos nario chirurginių operacijų, todėl neturėjo galimybės ieškoti kitų ūkininkų ar įmonių, galėjusių suarti pūdymą, o vienintelis pareiškėjo kaimynas jau buvo paruošęs savo žemės ūkio techniką žiemai. Nedidelė likusi nesuarta pūdymo dalis, pasveikus pareiškėjo šeimos nariui, buvo suarta ankstyvą pavasarį. Pareiškėjo nuomone, nustatyti trūkumai galėjo būti vertinami ne kaip geros agrarinės būklės reikalavimų, o kaip geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų pažeidimas. Tokiu atveju, pagal Administravimo taisyklių 35.1 punktą, išmoka galėjo būti sumažinama tik 10 procentų. Per ketverius dalyvavimo Ekologinio ūkininkavimo programoje metus nebuvo pažeistas nei vienas šios programos reikalavimų punktas. Išduotas 2009 metais sertifikatas įrodo, kad ūkyje ir toliau laikomasi visų ekologinio ūkininkavimo reikalavimų. Nei paminėtos programos reikalavimuose, nei Administravimo taisyklių 5 punkte, kuriame pateiktas paraišką pildančio asmens įsipareigojimų sąrašas, nėra nustatytas įpareigojimas laikytis geros agrarinės būklės reikalavimų. Apie tai nėra kalbama ir Europos Tarybos reglamente Nr. 2092/91. Įpareigojimas laikytis geros agrarinės būklės reikalavimų atsirado paraiškoje tik trečiaisiais dalyvavimo programoje metais. Pareiškėjas pažymi, kad sprendime minimose Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatyti reikalavimai (pvz., leidimas naikinti žolę naudojant chemines priemones) yra nesuderinami su ekologinio ūkininkavimo taisyklėmis. Be to, geros agrarinės būklės reikalavimų laikymasis ar jų nesilaikymas (pvz., pūdymo, kuriame tik po metų bus sodinami serbentai, suarimas ne rudenį, o pavasarį) neturi jokios įtakos ekologinės produkcijos kokybei. Pareiškėjo nuomone, tokia sankcija, kaip išmokos sumažinimas 100 procentų, taikymas už bet kokį geros agrarinės būklės reikalavimų pažeidimą neatsižvelgiant į tokio pažeidimo pobūdį ir mastą, akivaizdžiai pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Todėl, administruojant analogišką 2007-2013 metų programos priemonės vykdymą, ši klaida buvo ištaisyta – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 buvo patvirtinta Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika. Pareiškėjo nuomone, teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai netaikė Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatų. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Agentūros 2009 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. BR6-1047893 jam už tą patį pažeidimą jau buvo pritaikytos sankcijos. Todėl pareiškėjas negali būti baudžiamas antrą kartą už tą patį pažeidimą.

19Atsiliepimais į pareiškėjo K. U. apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo pateikti jo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra papildomai pažymi, kad pareiškėjo teiginys, jog Agentūros 2009 m. gegužės 12 d. raštu BR6-1047893 jam jau yra pritaikytos sankcijos už tą patį pažeidimą, yra nepagrįstas. Agentūros 2009 m. gegužės 12 d. raštu BR6-1047893 pareiškėjas buvo informuotas apie mokėtinas išmokas ir taikomas sankcijas pagal 2008 m. birželio 12 d. pateiktą paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ bei kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2008 m., t. y. visai už kitą paramos priemonę ir pagal kitą paraišką.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad 2008 m. spalio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) Kontrolės departamento Šiaulių skyriuje buvo gautas pareiškėjo – ūkininko K. U. prašymas išmokėti paramą už 2008 metus už įvykdytus įsipareigojimus pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ pagal 2008 m. birželio 13 d. Agentūros patvirtintą paraišką Nr. 90-2113 (t. I, b. l. 84-91). Agentūros Kontrolės departamento Kontrolės kokybės skyriaus specialistų 2008 m. lapkričio 5 d. atliktos patikros metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo ūkyje bloke Nr. 167453-8823 esančiame lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 167451-8077 esančiame lauke Nr. 1 nesilaikoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklių (toliau – ir Tiesioginių išmokų taisyklės) 9.5 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo, o bloke Nr. 180478-7486 esančiame lauke Nr. 2 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo. Atsižvelgiant į patikros rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 41 punktu, skundžiamu Agentūros 2009 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. BR6-(10.51)-7769 nuspręsta neskirti pareiškėjui paramos už 2008 metus. Pareiškėjo nuomone, jam už aukščiau nurodytus pažeidimus nepagrįstai pritaikytos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklių 41 punkte.

24Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių nuostatas, pareiškėjas, t. y. asmuo, nustatyta tvarka pateikęs tinkamai užpildytą paraišką paramai gauti, gali pasirinkti valdoje įgyvendinti vieną ar daugiau priemonės programų – Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos įrengimo pievoje bei ariamoje žemėje ir apsaugos nuo erozijos programą, Kraštovaizdžio tvarkymo programą, Ekologinio ūkininkavimo programą, Retų veislių gyvulių ir paukščių programą (Administravimo taisyklių 2, 7, 14-17 punktai). Reikalavimai dalyvaujantiems Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos įrengimo pievoje bei ariamoje žemėje ir apsaugos nuo erozijos programoje nustatyti Administravimo taisyklių 14.1 – 14.8.5 punktuose, reikalavimai dalyvaujantiems Kraštovaizdžio tvarkymo programoje nustatyti Administravimo taisyklių 15.1 – 15.5.9 punktuose, reikalavimai dalyvaujantiems Ekologinio ūkininkavimo programoje nustatyti Administravimo taisyklių 16.1 – 16.5 punktuose, reikalavimai dalyvaujantiems Retų veislių gyvulių ir paukščių programoje nustatyti Administravimo taisyklių 17.1 – 17.3.4 punktuose. Sankcijos už šių reikalavimų nesilaikymą yra nustatytos Administravimo taisyklių 41 punkte, kurį nagrinėjamu atveju ir taikė atsakovas. Administravimo taisyklių 41 punkte (žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-91 redakcija) nustatyta, kad jei paramos gavėjas nesilaiko įgyvendinamos priemonės programos(-ų) reikalavimų, pažeidimo metais parama nemokama, o jei nusižengiama pakartotinai, parama nutraukiama, pareiškėjas netenka teisės pateikti paraišką pagal priemonę vienerius ateinančius metus.

25Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, pareiškėjas K. U. dalyvauja Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Ekologinio ūkininkavimo programoje. Pagal Administravimo taisyklių nuostatas, Ekologinio ūkininkavimo programoje dalyvaujantieji privalo: 5-erius metus laikytis reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių, nemažinti sertifikuoto paraiškoje nurodyto ekologinei gamybai skirto ploto, kartu su paraiška pateikti ūkio laukų sėjomainos plano kopiją, kasmet iki birželio 15 d. atsiųsti į Agentūrą nustatytos formos kasmetinį prašymą ir prašymą dėl ploto didinimo (kai einamaisiais metais plotas didinamas iki 2 ha) ir vykdyti kitus Administravimo taisyklių 16.1 – 16.5 punktuose nustatytus reikalavimus. Kaip jau buvo minėta, sankcijos už tokių reikalavimų nesilaikymą yra numatytos Administravimo taisyklių 41 punkte. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta dalyvaujantiems Ekologinio ūkininkavimo programoje keliamų reikalavimų, numatytų Administravimo taisyklių 16.1 – 16.5 punktuose, pažeidimų.

26Tačiau be specialių, kiekvienai iš priemonės programų nustatytų, reikalavimų, asmuo, nepriklausomai nuo pasirinktos programos (programų), privalo laikytis ir geros agrarinės būklės reikalavimų – Administravimo taisyklių 6 punkte nustatyta, kad pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės.

27Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklių 9 punkte. Nagrinėjamu atveju patikros metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo K. U. ūkyje bloke Nr. 167453-8823 esančiame lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 167451-8077 esančiame lauke Nr. 1 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.5 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo, o bloke Nr. 180478-7486 esančiame lauke Nr. 2 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo.

28Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nurodyta: „Ariamoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas sideracinis ar juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą reikia periodiškai įdirbti arba naudoti chemines priemones, siekiant išnaikinti piktžoles ir pagerinti dirvožemio kokybę.“ Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte (žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-107 redakcija) nustatyta, kad pievų-ganyklų, taip pat daugiamečių pievų-ganyklų plotuose neturi būti sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių, pelynų, usnių, varnalėšų, dilgelių ir kt.). Piktžolėti plotai turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai“ (pagal klasifikatoriaus dalį „Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos“). Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu.

29Byloje esanti 2008 m. lapkričio 5 d. patikros ataskaita ir prie jos pridėtos fotonuotraukos patvirtina, kad: pareiškėjo K. U. ūkyje bloke Nr. 180478-7486 lauke Nr. 2 esantys pūdymas nėra įdirbtas, yra sustabarėjusių ir sėklas subrandinusių piktžolių; bloke Nr. 167453-8823 lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 167451-8077 lauke Nr. 1 augančius juodųjų serbentų ir aviečių vaiskrūmius stelbia sustabarėjusios piktžolės (t. I, b. l. 97-103). Pareiškėjas neginčija patikros metu nustatytų aplinkybių. Taigi, byloje nėra abejonių, kad pareiškėjo ūkyje bloke Nr. 180478-7486 esančiame lauke Nr. 2 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo, o bloke Nr. 167453-8823 lauke Nr. 1 ir bloke Nr. 167451-8077 lauke Nr. 1 nesilaikoma Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nustatyto geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimo.

30Administravimo taisyklės atskirai nereglamentuoja sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų nesilaikymą. Kaip jau buvo minėta, atsakovo taikytas Administravimo taisyklių 41 punktas numato sankcijas būtent už Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ konkrečios programos(-ų) reikalavimų, nustatytų Administravimo taisyklių 14-17 punktuose, nesilaikymą. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 patvirtintų Tiesioginių išmokų taisyklių 38.2 punkte nustatyta, kad geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, nustatytų šių taisyklių 9 punkte, nesilaikymo sankcijos taikomos pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų nesilaikymą taikymo metodiką. Šiame Tiesioginių išmokų taisyklių punkte taip pat numatyta, kad Agentūra, nustatydama konkrečiam pareiškėjui taikytiną sankcijų dydį, atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą bei vadovaujasi tokiomis nuostatomis: kai deklaruotas plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš minėtų reikalavimų nesilaikymas, sudaro ne daugiau nei 10 proc. viso deklaruoto ploto, laikoma, kad tai netyčinis reikalavimų nesilaikymas (38.2.1 punktas); kai deklaruotas plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš minėtų reikalavimų nesilaikymas, viršija 10 proc. viso deklaruoto ploto, taikomos sankcijos dėl tyčinio reikalavimų nesilaikymo (38.2.2 punktas) (žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3D-458 redakcija).

31Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 patvirtinta Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika nustato sankcijų dėl valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų nesilaikymo žemės ūkio veiklos subjektams, pateikusiems paraišką gauti tiesiogines išmokas, paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, taikymo tvarką. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-470 patvirtinta Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodika nustato sankcijas už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo žemės ūkio veiklos subjektams, pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramą pagal išvardytas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, taip pat kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas tvarką. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pareiškėjas dalyvavo Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ programoje. Todėl tiek žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-470 patvirtinta metodika, tiek žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 patvirtinta metodika nagrinėjamu atveju netaikytinos. Nagrinėjamu atveju Agentūra, nustatydama pareiškėjui sankciją už geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų pažeidimus, turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3D-476 patvirtinta Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą taikymo metodika (toliau – ir Metodika) ir atsižvelgti į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą, pasikartojimą ir kitus Metodikoje numatytus kriterijus. Tačiau šiuo atveju nebuvo nustatytos aplinkybės, turinčios reikšmės pasirenkant taikytinos sankcijos dydį, ir patikros metu nustatyti geros agrarinės būklės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų pažeidimai nebuvo įvertinti pagal nurodytus kriterijus.

32Atsižvelgiant į visus anksčiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 41 punktu, nepagrįstai nusprendė neskirti pareiškėjui paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ už 2008 metus. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju netinkamai aiškino ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir dėl to nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą.

33Dėl nurodytų priežasčių yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą ir priimti naują sprendimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.): panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2009/04-4R-252, Žemės ūkio ministerijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. 3IN-U-742-1231 bei Agentūros 2009 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769 ir įpareigoti Agentūrą paramos už 2008 metus skyrimo pareiškėjui klausimą spręsti iš naujo.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo K. U. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą:

37Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2009/04-4R-252, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. 3IN-U-742-1231 bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-7769 panaikinti ir įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos spręsti paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ už 2008 metus skyrimo pareiškėjui K. U. klausimą iš naujo.

38Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui K. U.,... 4. atsakovo atstovei R. M.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas K. U. 2008 m. birželio 13 d. pateikė... 9. Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m.... 10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2009 m. rugpjūčio 7 d.... 11. Pareiškėjas K. U. kreipėsi su skundu į Vyriausiąją... 12. Pareiškėjas K. U. kreipėsi su skundu į Vilniaus... 13. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 25 d. sprendimu... 17. III.... 18. Apeliaciniu skundu pareiškėjas K. U. prašo panaikinti... 19. Atsiliepimais į pareiškėjo K. U. apeliacinį skundą... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad 2008 m. spalio 16 d. Nacionalinės... 24. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d.... 25. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, pareiškėjas K.... 26. Tačiau be specialių, kiekvienai iš priemonės programų nustatytų,... 27. Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai yra nustatyti... 28. Tiesioginių išmokų taisyklių 9.1 punkte nurodyta: „Ariamoje žemėje turi... 29. Byloje esanti 2008 m. lapkričio 5 d. patikros ataskaita ir prie jos pridėtos... 30. Administravimo taisyklės atskirai nereglamentuoja sankcijų už geros... 31. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.... 32. Atsižvelgiant į visus anksčiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 33. Dėl nurodytų priežasčių yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo K. U. apeliacinį skundą patenkinti iš... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 25 d. sprendimą... 37. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d.... 38. Sprendimas neskundžiamas....